blob: 1733453ec7af4899fcb9d05d2ce265ea014056f9 [file] [log] [blame]
<sa:Doc xmlns:sa="http://openuri.org/test/selectAttribute">
<!-- Normal Type -->
<sa:Normal att1="Attribute 1" att2="Attribute 2"/>
<!-- anyAttribute with ##any -->
<sa:WithAny att1="Attribute 1"
def:att3="Attribute 3"
abc:att4="Attribute 4"
sa:att5="Attribute 5"
xmlns:abc="http://abc"
xmlns:def="http://def" />
<!-- anyAttribute with ##other -->
<sa:WithOther att2="Attribute 2"
abc:att3="Attribute 3"
def:att4="Attribute 4"
xmlns:abc="http://abc"
xmlns:def="http://def" />
</sa:Doc>