[maven-release-plugin] prepare release slingstart-maven-plugin-1.7.4

git-svn-id: https://svn.apache.org/repos/asf/sling/trunk/tooling/maven/slingstart-maven-plugin@1792699 13f79535-47bb-0310-9956-ffa450edef68
diff --git a/pom.xml b/pom.xml
index 17f67bc..74bcc9f 100644
--- a/pom.xml
+++ b/pom.xml
@@ -22,7 +22,7 @@
   </parent>
 
   <artifactId>slingstart-maven-plugin</artifactId>
-  <version>1.7.3-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.4</version>
   <packaging>maven-plugin</packaging>
 
   <name>Apache Sling SlingStart Maven Plugin</name>
@@ -36,9 +36,9 @@
   </properties>
 
   <scm>
-    <connection>scm:svn:http://svn.apache.org/repos/asf/sling/trunk/tooling/maven/slingstart-maven-plugin</connection>
-    <developerConnection>scm:svn:https://svn.apache.org/repos/asf/sling/trunk/tooling/maven/slingstart-maven-plugin</developerConnection>
-    <url>http://svn.apache.org/viewvc/sling/trunk/tooling/maven/slingstart-maven-plugin</url>
+    <connection>scm:svn:http://svn.apache.org/repos/asf/sling/tags/slingstart-maven-plugin-1.7.4</connection>
+    <developerConnection>scm:svn:https://svn.apache.org/repos/asf/sling/tags/slingstart-maven-plugin-1.7.4</developerConnection>
+    <url>http://svn.apache.org/viewvc/sling/tags/slingstart-maven-plugin-1.7.4</url>
   </scm>
 
   <!-- Support for publishing the mvn site. -->