blob: 521afc5be7274b71582d5518445cac3b56704391 [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["../../scss/bootstrap.scss","bootstrap.css","../../scss/_root.scss","../../scss/_reboot.scss","../../scss/_variables.scss","../../scss/vendor/_rfs.scss","../../scss/mixins/_hover.scss","../../scss/_type.scss","../../scss/mixins/_lists.scss","../../scss/_images.scss","../../scss/mixins/_image.scss","../../scss/mixins/_border-radius.scss","../../scss/_code.scss","../../scss/_grid.scss","../../scss/mixins/_grid.scss","../../scss/mixins/_breakpoints.scss","../../scss/mixins/_grid-framework.scss","../../scss/_tables.scss","../../scss/mixins/_table-row.scss","../../scss/_functions.scss","../../scss/_forms.scss","../../scss/mixins/_transition.scss","../../scss/mixins/_forms.scss","../../scss/mixins/_gradients.scss","../../scss/_buttons.scss","../../scss/mixins/_buttons.scss","../../scss/_transitions.scss","../../scss/_dropdown.scss","../../scss/mixins/_caret.scss","../../scss/mixins/_nav-divider.scss","../../scss/_button-group.scss","../../scss/_input-group.scss","../../scss/_custom-forms.scss","../../scss/_nav.scss","../../scss/_navbar.scss","../../scss/_card.scss","../../scss/_breadcrumb.scss","../../scss/_pagination.scss","../../scss/mixins/_pagination.scss","../../scss/_badge.scss","../../scss/mixins/_badge.scss","../../scss/_jumbotron.scss","../../scss/_alert.scss","../../scss/mixins/_alert.scss","../../scss/_progress.scss","../../scss/_media.scss","../../scss/_list-group.scss","../../scss/mixins/_list-group.scss","../../scss/_close.scss","../../scss/_toasts.scss","../../scss/_modal.scss","../../scss/_tooltip.scss","../../scss/mixins/_reset-text.scss","../../scss/_popover.scss","../../scss/_carousel.scss","../../scss/mixins/_clearfix.scss","../../scss/_spinners.scss","../../scss/utilities/_align.scss","../../scss/mixins/_background-variant.scss","../../scss/utilities/_background.scss","../../scss/utilities/_borders.scss","../../scss/utilities/_display.scss","../../scss/utilities/_embed.scss","../../scss/utilities/_flex.scss","../../scss/utilities/_float.scss","../../scss/utilities/_overflow.scss","../../scss/utilities/_position.scss","../../scss/utilities/_screenreaders.scss","../../scss/mixins/_screen-reader.scss","../../scss/utilities/_shadows.scss","../../scss/utilities/_sizing.scss","../../scss/utilities/_stretched-link.scss","../../scss/utilities/_spacing.scss","../../scss/utilities/_text.scss","../../scss/mixins/_text-truncate.scss","../../scss/mixins/_text-emphasis.scss","../../scss/mixins/_text-hide.scss","../../scss/utilities/_visibility.scss","../../scss/_print.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA;;;;;ECKE;ACJF;EAGI,eAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,cAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,gBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,eAAc;EAAd,aAAc;EAAd,eAAc;EAAd,oBAAc;EAId,kBAAc;EAAd,oBAAc;EAAd,kBAAc;EAAd,eAAc;EAAd,kBAAc;EAAd,iBAAc;EAAd,gBAAc;EAAd,eAAc;EAId,kBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,sBAAiC;EAAjC,uBAAiC;EAKnC,+MAAyB;EACzB,6GAAwB;ADiB1B;;AEjBA;;;EAGE,sBAAsB;AFoBxB;;AEjBA;EACE,uBAAuB;EACvB,iBAAiB;EACjB,8BAA8B;EAC9B,6CCXa;AH+Bf;;AEdA;EACE,cAAc;AFiBhB;;AEPA;EACE,SAAS;EACT,kMCyOiN;ECzJ7M,eAtCY;EFxChB,gBCkP+B;EDjP/B,gBCsP+B;EDrP/B,cCnCgB;EDoChB,gBAAgB;EAChB,sBC9Ca;AHwDf;;AAEA;EECE,qBAAqB;AFCvB;;AEQA;EACE,uBAAuB;EACvB,SAAS;EACT,iBAAiB;AFLnB;;AEkBA;EACE,aAAa;EACb,qBCoNuC;AHnOzC;;AEsBA;EACE,aAAa;EACb,mBCuF8B;AH1GhC;;AE8BA;;EAEE,0BAA0B;EAC1B,yCAAiC;EAAjC,iCAAiC;EACjC,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAChB,sCAA8B;EAA9B,8BAA8B;AF3BhC;;AE8BA;EACE,mBAAmB;EACnB,kBAAkB;EAClB,oBAAoB;AF3BtB;;AE8BA;;;EAGE,aAAa;EACb,mBAAmB;AF3BrB;;AE8BA;;;;EAIE,gBAAgB;AF3BlB;;AE8BA;EACE,gBCqJ+B;AHhLjC;;AE8BA;EACE,oBAAoB;EACpB,cAAc;AF3BhB;;AE8BA;EACE,gBAAgB;AF3BlB;;AE8BA;;EAEE,mBCwIkC;AHnKpC;;AE8BA;EExFI,cAAW;AJ8Df;;AEmCA;;EAEE,kBAAkB;EEnGhB,cAAW;EFqGb,cAAc;EACd,wBAAwB;AFhC1B;;AEmCA;EAAM,cAAc;AF/BpB;;AEgCA;EAAM,UAAU;AF5BhB;;AEmCA;EACE,cCtJe;EDuJf,qBCR4C;EDS5C,6BAA6B;AFhC/B;;AKhJE;EHmLE,cCX8D;EDY9D,0BCX+C;AHpBnD;;AEwCA;EACE,cAAc;EACd,qBAAqB;AFrCvB;;AK1JE;EHkME,cAAc;EACd,qBAAqB;AFpCzB;;AE6CA;;;;EAIE,iGC6DgH;ECjN9G,cAAW;AJ2Gf;;AE6CA;EAEE,aAAa;EAEb,mBAAmB;EAEnB,cAAc;AF7ChB;;AEqDA;EAEE,gBAAgB;AFnDlB;;AE2DA;EACE,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;AFxDpB;;AE2DA;EAGE,gBAAgB;EAChB,sBAAsB;AF1DxB;;AEkEA;EACE,yBAAyB;AF/D3B;;AEkEA;EACE,oBCoFkC;EDnFlC,uBCmFkC;EDlFlC,cCnQgB;EDoQhB,gBAAgB;EAChB,oBAAoB;AF/DtB;;AEkEA;EAGE,mBAAmB;AFjErB;;AEyEA;EAEE,qBAAqB;EACrB,qBCqK2C;AH5O7C;;AE6EA;EAEE,gBAAgB;AF3ElB;;AEkFA;EACE,mBAAmB;EACnB,0CAA0C;AF/E5C;;AEkFA;;;;;EAKE,SAAS;EACT,oBAAoB;EErPlB,kBAAW;EFuPb,oBAAoB;AF/EtB;;AEkFA;;EAEE,iBAAiB;AF/EnB;;AEkFA;;EAEE,oBAAoB;AF/EtB;;AEqFA;EACE,iBAAiB;AFlFnB;;AEyFA;;;;EAIE,0BAA0B;AFtF5B;;AE2FE;;;;EAKI,eAAe;AFzFrB;;AE+FA;;;;EAIE,UAAU;EACV,kBAAkB;AF5FpB;;AE+FA;;EAEE,sBAAsB;EACtB,UAAU;AF5FZ;;AEgGA;;;;EASE,2BAA2B;AFlG7B;;AEqGA;EACE,cAAc;EAEd,gBAAgB;AFnGlB;;AEsGA;EAME,YAAY;EAEZ,UAAU;EACV,SAAS;EACT,SAAS;AFzGX;;AE8GA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,eAAe;EACf,UAAU;EACV,oBAAoB;EEjShB,iBAtCY;EFyUhB,oBAAoB;EACpB,cAAc;EACd,mBAAmB;AF3GrB;;AE8GA;EACE,wBAAwB;AF3G1B;;AAEA;;EE+GE,YAAY;AF5Gd;;AAEA;EEkHE,oBAAoB;EACpB,wBAAwB;AFhH1B;;AAEA;EEsHE,wBAAwB;AFpH1B;;AE4HA;EACE,aAAa;EACb,0BAA0B;AFzH5B;;AEgIA;EACE,qBAAqB;AF7HvB;;AEgIA;EACE,kBAAkB;EAClB,eAAe;AF7HjB;;AEgIA;EACE,aAAa;AF7Hf;;AAEA;EEiIE,wBAAwB;AF/H1B;;AM3VA;;EAEE,qBHySuC;EGvSvC,gBHyS+B;EGxS/B,gBHyS+B;AHoDjC;;AMzVA;EFgHM,iBAtCY;AJmRlB;;AM5VA;EF+GM,eAtCY;AJuRlB;;AM/VA;EF8GM,kBAtCY;AJ2RlB;;AMlWA;EF6GM,iBAtCY;AJ+RlB;;AMrWA;EF4GM,kBAtCY;AJmSlB;;AMxWA;EF2GM,eAtCY;AJuSlB;;AM1WA;EFyGM,kBAtCY;EEjEhB,gBH2S+B;AHkEjC;;AMzWA;EFmGM,eAtCY;EE3DhB,gBH8R+B;EG7R/B,gBHqR+B;AHuFjC;;AM1WA;EF8FM,iBAtCY;EEtDhB,gBH0R+B;EGzR/B,gBHgR+B;AH6FjC;;AM3WA;EFyFM,iBAtCY;EEjDhB,gBHsR+B;EGrR/B,gBH2Q+B;AHmGjC;;AM5WA;EFoFM,iBAtCY;EE5ChB,gBHkR+B;EGjR/B,gBHsQ+B;AHyGjC;;AElVA;EIpBE,gBHiFW;EGhFX,mBHgFW;EG/EX,SAAS;EACT,wCHzCa;AHmZf;;AMlWA;;EFMI,cAAW;EEHb,gBH8N+B;AHuIjC;;AMlWA;;EAEE,cHsQgC;EGrQhC,yBH8QmC;AHuFrC;;AM7VA;EC/EE,eAAe;EACf,gBAAgB;APgblB;;AM7VA;ECpFE,eAAe;EACf,gBAAgB;APqblB;;AM/VA;EACE,qBAAqB;ANkWvB;;AMnWA;EAII,oBHwP+B;AH2GnC;;AMzVA;EFjCI,cAAW;EEmCb,yBAAyB;AN4V3B;;AMxVA;EACE,mBHwBW;ECTP,kBAtCY;AJmXlB;;AMxVA;EACE,cAAc;EF7CZ,cAAW;EE+Cb,cH1GgB;AHqclB;;AM9VA;EAMI,qBAAqB;AN4VzB;;AQ/cA;ECIE,eAAe;EAGf,YAAY;AT6cd;;AQ9cA;EACE,gBLigCwC;EKhgCxC,sBLRa;EKSb,yBLNgB;EOLd,sBP6OgC;EMvOlC,eAAe;EAGf,YAAY;ATsdd;;AQxcA;EAEE,qBAAqB;AR0cvB;;AQvcA;EACE,qBAA0B;EAC1B,cAAc;AR0chB;;AQvcA;EJkCI,cAAW;EIhCb,cL3BgB;AHqelB;;AWjfA;EPuEI,gBAAW;EOrEb,cRoCe;EQnCf,qBAAqB;AXofvB;;AWjfE;EACE,cAAc;AXoflB;;AW/eA;EACE,sBRqlCuC;EC3hCrC,gBAAW;EOxDb,WRTa;EQUb,yBRDgB;EOXd,qBP+O+B;AHgRnC;;AWvfA;EASI,UAAU;EPkDV,eAAW;EOhDX,gBR4Q6B;AHsOjC;;AE1SA;ESjME,cAAc;EPyCZ,gBAAW;EOvCb,cRjBgB;AHggBlB;;AWlfA;EP0CI,kBAAW;EOlCX,cAAc;EACd,kBAAkB;AX+etB;;AW1eA;EACE,iBR4jCuC;EQ3jCvC,kBAAkB;AX6epB;;AYrhBE;ECDA,WAAW;EACX,mBAA0B;EAC1B,kBAAyB;EACzB,kBAAkB;EAClB,iBAAiB;Ab0hBnB;;AcveI;EFtDF;ICWI,gBVqMK;EHkVT;AACF;;Ac7eI;EFtDF;ICWI,gBVsMK;EHuVT;AACF;;AcnfI;EFtDF;ICWI,gBVuMK;EH4VT;AACF;;AczfI;EFtDF;ICWI,iBVwMM;EHiWV;AACF;;AY/iBE;ECPA,WAAW;EACX,mBAA0B;EAC1B,kBAAyB;EACzB,kBAAkB;EAClB,iBAAiB;Ab0jBnB;;AcvgBI;EFrCE;IACE,gBT8LG;EHkXT;AACF;;Ac7gBI;EFrCE;IACE,gBT+LG;EHuXT;AACF;;AcnhBI;EFrCE;IACE,gBTgMG;EH4XT;AACF;;AczhBI;EFrCE;IACE,iBTiMI;EHiYV;AACF;;AY/iBE;ECrBA,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,mBAA0B;EAC1B,kBAAyB;AbwkB3B;;AYhjBE;EACE,eAAe;EACf,cAAc;AZmjBlB;;AYrjBE;;EAMI,gBAAgB;EAChB,eAAe;AZojBrB;;AetmBE;;;;;;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,mBAA0B;EAC1B,kBAAyB;Af8mB7B;;Ae3lBM;EACE,0BAAa;EAAb,aAAa;EACb,oBAAY;EAAZ,YAAY;EACZ,eAAe;Af8lBvB;;Ae1lBQ;EF4BJ,kBAAuB;EAAvB,cAAuB;EACvB,eAAwB;AbkkB5B;;Ae/lBQ;EF4BJ,iBAAuB;EAAvB,aAAuB;EACvB,cAAwB;AbukB5B;;AepmBQ;EF4BJ,wBAAuB;EAAvB,oBAAuB;EACvB,qBAAwB;Ab4kB5B;;AezmBQ;EF4BJ,iBAAuB;EAAvB,aAAuB;EACvB,cAAwB;AbilB5B;;Ae9mBQ;EF4BJ,iBAAuB;EAAvB,aAAuB;EACvB,cAAwB;AbslB5B;;AennBQ;EF4BJ,wBAAuB;EAAvB,oBAAuB;EACvB,qBAAwB;Ab2lB5B;;AennBM;EFMJ,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WAAW;EACX,eAAe;AbinBjB;;AepnBQ;EFPN,uBAAsC;EAAtC,mBAAsC;EAItC,oBAAuC;Ab4nBzC;;AeznBQ;EFPN,wBAAsC;EAAtC,oBAAsC;EAItC,qBAAuC;AbioBzC;;Ae9nBQ;EFPN,iBAAsC;EAAtC,aAAsC;EAItC,cAAuC;AbsoBzC;;AenoBQ;EFPN,wBAAsC;EAAtC,oBAAsC;EAItC,qBAAuC;Ab2oBzC;;AexoBQ;EFPN,wBAAsC;EAAtC,oBAAsC;EAItC,qBAAuC;AbgpBzC;;Ae7oBQ;EFPN,iBAAsC;EAAtC,aAAsC;EAItC,cAAuC;AbqpBzC;;AelpBQ;EFPN,wBAAsC;EAAtC,oBAAsC;EAItC,qBAAuC;Ab0pBzC;;AevpBQ;EFPN,wBAAsC;EAAtC,oBAAsC;EAItC,qBAAuC;Ab+pBzC;;Ae5pBQ;EFPN,iBAAsC;EAAtC,aAAsC;EAItC,cAAuC;AboqBzC;;AejqBQ;EFPN,wBAAsC;EAAtC,oBAAsC;EAItC,qBAAuC;AbyqBzC;;AetqBQ;EFPN,wBAAsC;EAAtC,oBAAsC;EAItC,qBAAuC;Ab8qBzC;;Ae3qBQ;EFPN,kBAAsC;EAAtC,cAAsC;EAItC,eAAuC;AbmrBzC;;Ae3qBM;EAAwB,kBAAS;EAAT,SAAS;Af+qBvC;;Ae7qBM;EAAuB,kBZ6KG;EY7KH,SZ6KG;AHogBhC;;Ae9qBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfmrBpB;;AelrBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfurBpB;;AetrBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af2rBpB;;Ae1rBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af+rBpB;;Ae9rBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfmsBpB;;AelsBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfusBpB;;AetsBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af2sBpB;;Ae1sBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;Af+sBpB;;Ae9sBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfmtBpB;;AeltBQ;EAAwB,iBADZ;EACY,QADZ;AfutBpB;;AettBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;Af2tBpB;;Ae1tBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;Af+tBpB;;Ae9tBQ;EAAwB,kBADZ;EACY,SADZ;AfmuBpB;;Ae5tBU;EFRR,sBAA8C;AbwuBhD;;AehuBU;EFRR,uBAA8C;Ab4uBhD;;AepuBU;EFRR,gBAA8C;AbgvBhD;;AexuBU;EFRR,uBAA8C;AbovBhD;;Ae5uBU;EFRR,uBAA8C;AbwvBhD;;AehvBU;EFRR,gBAA8C;Ab4vBhD;;AepvBU;EFRR,uBAA8C;AbgwBhD;;AexvBU;EFRR,uBAA8C;AbowBhD;;Ae5vBU;EFRR,gBAA8C;AbwwBhD;;AehwBU;EFRR,uBAA8C;Ab4wBhD;;AepwBU;EFRR,uBAA8C;AbgxBhD;;Ac3wBI;EC9BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;Ef6yBrB;EezyBM;IF4BJ,kBAAuB;IAAvB,cAAuB;IACvB,eAAwB;EbgxB1B;Ee7yBM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;EboxB1B;EejzBM;IF4BJ,wBAAuB;IAAvB,oBAAuB;IACvB,qBAAwB;EbwxB1B;EerzBM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;Eb4xB1B;EezzBM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;EbgyB1B;Ee7zBM;IF4BJ,wBAAuB;IAAvB,oBAAuB;IACvB,qBAAwB;EboyB1B;Ee5zBI;IFMJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;EbyzBf;Ee5zBM;IFPN,uBAAsC;IAAtC,mBAAsC;IAItC,oBAAuC;Ebm0BvC;Eeh0BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Ebu0BvC;Eep0BM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Eb20BvC;Eex0BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb+0BvC;Ee50BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Ebm1BvC;Eeh1BM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Ebu1BvC;Eep1BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb21BvC;Eex1BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb+1BvC;Ee51BM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Ebm2BvC;Eeh2BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Ebu2BvC;Eep2BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb22BvC;Eex2BM;IFPN,kBAAsC;IAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;Eb+2BvC;Eev2BI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;Ef02BrC;Eex2BI;IAAuB,kBZ6KG;IY7KH,SZ6KG;EH8rB9B;Eex2BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef42BlB;Ee32BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef+2BlB;Ee92BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efk3BlB;Eej3BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efq3BlB;Eep3BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efw3BlB;Eev3BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef23BlB;Ee13BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef83BlB;Ee73BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efi4BlB;Eeh4BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efo4BlB;Een4BM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efu4BlB;Eet4BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef04BlB;Eez4BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef64BlB;Ee54BM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Efg5BlB;Eez4BQ;IFRR,cAA4B;Ebo5B5B;Ee54BQ;IFRR,sBAA8C;Ebu5B9C;Ee/4BQ;IFRR,uBAA8C;Eb05B9C;Eel5BQ;IFRR,gBAA8C;Eb65B9C;Eer5BQ;IFRR,uBAA8C;Ebg6B9C;Eex5BQ;IFRR,uBAA8C;Ebm6B9C;Ee35BQ;IFRR,gBAA8C;Ebs6B9C;Ee95BQ;IFRR,uBAA8C;Eby6B9C;Eej6BQ;IFRR,uBAA8C;Eb46B9C;Eep6BQ;IFRR,gBAA8C;Eb+6B9C;Eev6BQ;IFRR,uBAA8C;Ebk7B9C;Ee16BQ;IFRR,uBAA8C;Ebq7B9C;AACF;;Acj7BI;EC9BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;Efm9BrB;Ee/8BM;IF4BJ,kBAAuB;IAAvB,cAAuB;IACvB,eAAwB;Ebs7B1B;Een9BM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;Eb07B1B;Eev9BM;IF4BJ,wBAAuB;IAAvB,oBAAuB;IACvB,qBAAwB;Eb87B1B;Ee39BM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;Ebk8B1B;Ee/9BM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;Ebs8B1B;Een+BM;IF4BJ,wBAAuB;IAAvB,oBAAuB;IACvB,qBAAwB;Eb08B1B;Eel+BI;IFMJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;Eb+9Bf;Eel+BM;IFPN,uBAAsC;IAAtC,mBAAsC;IAItC,oBAAuC;Eby+BvC;Eet+BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb6+BvC;Ee1+BM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Ebi/BvC;Ee9+BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Ebq/BvC;Eel/BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eby/BvC;Eet/BM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Eb6/BvC;Ee1/BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;EbigCvC;Ee9/BM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;EbqgCvC;EelgCM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;EbygCvC;EetgCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb6gCvC;Ee1gCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;EbihCvC;Ee9gCM;IFPN,kBAAsC;IAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;EbqhCvC;Ee7gCI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;EfghCrC;Ee9gCI;IAAuB,kBZ6KG;IY7KH,SZ6KG;EHo2B9B;Ee9gCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfkhClB;EejhCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfqhClB;EephCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfwhClB;EevhCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef2hClB;Ee1hCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef8hClB;Ee7hCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfiiClB;EehiCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfoiClB;EeniCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfuiClB;EetiCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef0iClB;EeziCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef6iClB;Ee5iCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfgjClB;Ee/iCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfmjClB;EeljCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfsjClB;Ee/iCQ;IFRR,cAA4B;Eb0jC5B;EeljCQ;IFRR,sBAA8C;Eb6jC9C;EerjCQ;IFRR,uBAA8C;EbgkC9C;EexjCQ;IFRR,gBAA8C;EbmkC9C;Ee3jCQ;IFRR,uBAA8C;EbskC9C;Ee9jCQ;IFRR,uBAA8C;EbykC9C;EejkCQ;IFRR,gBAA8C;Eb4kC9C;EepkCQ;IFRR,uBAA8C;Eb+kC9C;EevkCQ;IFRR,uBAA8C;EbklC9C;Ee1kCQ;IFRR,gBAA8C;EbqlC9C;Ee7kCQ;IFRR,uBAA8C;EbwlC9C;EehlCQ;IFRR,uBAA8C;Eb2lC9C;AACF;;AcvlCI;EC9BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;EfynCrB;EernCM;IF4BJ,kBAAuB;IAAvB,cAAuB;IACvB,eAAwB;Eb4lC1B;EeznCM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;EbgmC1B;Ee7nCM;IF4BJ,wBAAuB;IAAvB,oBAAuB;IACvB,qBAAwB;EbomC1B;EejoCM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;EbwmC1B;EeroCM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;Eb4mC1B;EezoCM;IF4BJ,wBAAuB;IAAvB,oBAAuB;IACvB,qBAAwB;EbgnC1B;EexoCI;IFMJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;EbqoCf;EexoCM;IFPN,uBAAsC;IAAtC,mBAAsC;IAItC,oBAAuC;Eb+oCvC;Ee5oCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;EbmpCvC;EehpCM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;EbupCvC;EeppCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb2pCvC;EexpCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb+pCvC;Ee5pCM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;EbmqCvC;EehqCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;EbuqCvC;EepqCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb2qCvC;EexqCM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Eb+qCvC;Ee5qCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;EbmrCvC;EehrCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;EburCvC;EeprCM;IFPN,kBAAsC;IAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;Eb2rCvC;EenrCI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;EfsrCrC;EeprCI;IAAuB,kBZ6KG;IY7KH,SZ6KG;EH0gC9B;EeprCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfwrClB;EevrCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef2rClB;Ee1rCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef8rClB;Ee7rCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfisClB;EehsCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfosClB;EensCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfusClB;EetsCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef0sClB;EezsCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef6sClB;Ee5sCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfgtClB;Ee/sCM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;EfmtClB;EeltCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfstClB;EertCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;EfytClB;EextCM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef4tClB;EertCQ;IFRR,cAA4B;EbguC5B;EextCQ;IFRR,sBAA8C;EbmuC9C;Ee3tCQ;IFRR,uBAA8C;EbsuC9C;Ee9tCQ;IFRR,gBAA8C;EbyuC9C;EejuCQ;IFRR,uBAA8C;Eb4uC9C;EepuCQ;IFRR,uBAA8C;Eb+uC9C;EevuCQ;IFRR,gBAA8C;EbkvC9C;Ee1uCQ;IFRR,uBAA8C;EbqvC9C;Ee7uCQ;IFRR,uBAA8C;EbwvC9C;EehvCQ;IFRR,gBAA8C;Eb2vC9C;EenvCQ;IFRR,uBAA8C;Eb8vC9C;EetvCQ;IFRR,uBAA8C;EbiwC9C;AACF;;Ac7vCI;EC9BE;IACE,0BAAa;IAAb,aAAa;IACb,oBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,eAAe;Ef+xCrB;Ee3xCM;IF4BJ,kBAAuB;IAAvB,cAAuB;IACvB,eAAwB;EbkwC1B;Ee/xCM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;EbswC1B;EenyCM;IF4BJ,wBAAuB;IAAvB,oBAAuB;IACvB,qBAAwB;Eb0wC1B;EevyCM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;Eb8wC1B;Ee3yCM;IF4BJ,iBAAuB;IAAvB,aAAuB;IACvB,cAAwB;EbkxC1B;Ee/yCM;IF4BJ,wBAAuB;IAAvB,oBAAuB;IACvB,qBAAwB;EbsxC1B;Ee9yCI;IFMJ,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,WAAW;IACX,eAAe;Eb2yCf;Ee9yCM;IFPN,uBAAsC;IAAtC,mBAAsC;IAItC,oBAAuC;EbqzCvC;EelzCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;EbyzCvC;EetzCM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Eb6zCvC;Ee1zCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Ebi0CvC;Ee9zCM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Ebq0CvC;Eel0CM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Eby0CvC;Eet0CM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb60CvC;Ee10CM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Ebi1CvC;Ee90CM;IFPN,iBAAsC;IAAtC,aAAsC;IAItC,cAAuC;Ebq1CvC;Eel1CM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eby1CvC;Eet1CM;IFPN,wBAAsC;IAAtC,oBAAsC;IAItC,qBAAuC;Eb61CvC;Ee11CM;IFPN,kBAAsC;IAAtC,cAAsC;IAItC,eAAuC;Ebi2CvC;Eez1CI;IAAwB,kBAAS;IAAT,SAAS;Ef41CrC;Ee11CI;IAAuB,kBZ6KG;IY7KH,SZ6KG;EHgrC9B;Ee11CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef81ClB;Ee71CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efi2ClB;Eeh2CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efo2ClB;Een2CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efu2ClB;Eet2CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef02ClB;Eez2CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Ef62ClB;Ee52CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efg3ClB;Ee/2CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efm3ClB;Eel3CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efs3ClB;Eer3CM;IAAwB,iBADZ;IACY,QADZ;Efy3ClB;Eex3CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef43ClB;Ee33CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Ef+3ClB;Ee93CM;IAAwB,kBADZ;IACY,SADZ;Efk4ClB;Ee33CQ;IFRR,cAA4B;Ebs4C5B;Ee93CQ;IFRR,sBAA8C;Eby4C9C;Eej4CQ;IFRR,uBAA8C;Eb44C9C;Eep4CQ;IFRR,gBAA8C;Eb+4C9C;Eev4CQ;IFRR,uBAA8C;Ebk5C9C;Ee14CQ;IFRR,uBAA8C;Ebq5C9C;Ee74CQ;IFRR,gBAA8C;Ebw5C9C;Eeh5CQ;IFRR,uBAA8C;Eb25C9C;Een5CQ;IFRR,uBAA8C;Eb85C9C;Eet5CQ;IFRR,gBAA8C;Ebi6C9C;Eez5CQ;IFRR,uBAA8C;Ebo6C9C;Ee55CQ;IFRR,uBAA8C;Ebu6C9C;AACF;;AgB39CA;EACE,WAAW;EACX,mBbkIW;EajIX,cbSgB;AHq9ClB;;AgBj+CA;;EAQI,gBbsVgC;EarVhC,mBAAmB;EACnB,6BbJc;AHk+ClB;;AgBx+CA;EAcI,sBAAsB;EACtB,gCbTc;AHu+ClB;;AgB7+CA;EAmBI,6Bbbc;AH2+ClB;;AgBr9CA;;EAGI,ebgU+B;AHupCnC;;AgB98CA;EACE,yBbnCgB;AHo/ClB;;AgBl9CA;;EAKI,yBbvCc;AHy/ClB;;AgBv9CA;;EAWM,wBAA4C;AhBi9ClD;;AgB58CA;;;;EAKI,SAAS;AhB88Cb;;AgBt8CA;EAEI,qCb1DW;AHkgDf;;AKvgDE;EW2EI,cbvEY;EawEZ,sCbvES;AHugDf;;AiBnhDE;;;EAII,yBCsF4D;AlB+7ClE;;AiBzhDE;;;;EAYM,qBC8E0D;AlBs8ClE;;AKzhDE;EYiBM,yBAJsC;AjBghD9C;;AiBjhDE;;EASQ,yBARoC;AjBqhD9C;;AiBziDE;;;EAII,yBCsF4D;AlBq9ClE;;AiB/iDE;;;;EAYM,qBC8E0D;AlB49ClE;;AK/iDE;EYiBM,yBAJsC;AjBsiD9C;;AiBviDE;;EASQ,yBARoC;AjB2iD9C;;AiB/jDE;;;EAII,yBCsF4D;AlB2+ClE;;AiBrkDE;;;;EAYM,qBC8E0D;AlBk/ClE;;AKrkDE;EYiBM,yBAJsC;AjB4jD9C;;AiB7jDE;;EASQ,yBARoC;AjBikD9C;;AiBrlDE;;;EAII,yBCsF4D;AlBigDlE;;AiB3lDE;;;;EAYM,qBC8E0D;AlBwgDlE;;AK3lDE;EYiBM,yBAJsC;AjBklD9C;;AiBnlDE;;EASQ,yBARoC;AjBulD9C;;AiB3mDE;;;EAII,yBCsF4D;AlBuhDlE;;AiBjnDE;;;;EAYM,qBC8E0D;AlB8hDlE;;AKjnDE;EYiBM,yBAJsC;AjBwmD9C;;AiBzmDE;;EASQ,yBARoC;AjB6mD9C;;AiBjoDE;;;EAII,yBCsF4D;AlB6iDlE;;AiBvoDE;;;;EAYM,qBC8E0D;AlBojDlE;;AKvoDE;EYiBM,yBAJsC;AjB8nD9C;;AiB/nDE;;EASQ,yBARoC;AjBmoD9C;;AiBvpDE;;;EAII,yBCsF4D;AlBmkDlE;;AiB7pDE;;;;EAYM,qBC8E0D;AlB0kDlE;;AK7pDE;EYiBM,yBAJsC;AjBopD9C;;AiBrpDE;;EASQ,yBARoC;AjBypD9C;;AiB7qDE;;;EAII,yBCsF4D;AlBylDlE;;AiBnrDE;;;;EAYM,qBC8E0D;AlBgmDlE;;AKnrDE;EYiBM,yBAJsC;AjB0qD9C;;AiB3qDE;;EASQ,yBARoC;AjB+qD9C;;AiBnsDE;;;EAII,sCdQS;AH6rDf;;AKlsDE;EYiBM,sCAJsC;AjByrD9C;;AiB1rDE;;EASQ,sCARoC;AjB8rD9C;;AgBxmDA;EAGM,Wb3GS;Ea4GT,yBbpGY;EaqGZ,qBbmQqD;AHs2C3D;;AgB9mDA;EAWM,cb5GY;Ea6GZ,yBblHY;EamHZ,qBblHY;AHytDlB;;AgBlmDA;EACE,Wb3Ha;Ea4Hb,yBbpHgB;AHytDlB;;AgBvmDA;;;EAOI,qBb+OuD;AHu3C3D;;AgB7mDA;EAWI,SAAS;AhBsmDb;;AgBjnDA;EAgBM,2Cb1IS;AH+uDf;;AK1uDE;EW4IM,WbjJO;EakJP,4CblJO;AHovDf;;AclrDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EhBolDvC;EgBzlDG;IASK,SAAS;EhBmlDjB;AACF;;Ac9rDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EhBgmDvC;EgBrmDG;IASK,SAAS;EhB+lDjB;AACF;;Ac1sDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EhB4mDvC;EgBjnDG;IASK,SAAS;EhB2mDjB;AACF;;ActtDI;EEiGA;IAEI,cAAc;IACd,WAAW;IACX,gBAAgB;IAChB,iCAAiC;EhBwnDvC;EgB7nDG;IASK,SAAS;EhBunDjB;AACF;;AgBtoDA;EAOQ,cAAc;EACd,WAAW;EACX,gBAAgB;EAChB,iCAAiC;AhBmoDzC;;AgB7oDA;EAcU,SAAS;AhBmoDnB;;AmBhzDA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,mCDuG8D;ECtG9D,yBhB4XkC;ECvQ9B,eAtCY;Ee5EhB,gBhBsR+B;EgBrR/B,gBhB0R+B;EgBzR/B,chBDgB;EgBEhB,sBhBTa;EgBUb,4BAA4B;EAC5B,yBhBPgB;EONd,sBP6OgC;EiB5O9B,wEjBof4F;AH40ClG;;AoB3zDI;EDLJ;ICMM,gBAAgB;EpB+zDpB;AACF;;AmBt0DA;EAsBI,6BAA6B;EAC7B,SAAS;AnBozDb;;AmB30DA;EA4BI,kBAAkB;EAClB,0BhBrBc;AHw0DlB;;AqBz0DE;EACE,clBAc;EkBCd,sBlBRW;EkBSX,qBlBwdsE;EkBvdtE,UAAU;EAKR,gDlBcW;AH0zDjB;;AmBx1DA;EAqCI,chB9Bc;EgBgCd,UAAU;AnBszDd;;AmB71DA;EAqCI,chB9Bc;EgBgCd,UAAU;AnBszDd;;AmB71DA;EAqCI,chB9Bc;EgBgCd,UAAU;AnBszDd;;AmB71DA;EAqCI,chB9Bc;EgBgCd,UAAU;AnBszDd;;AmB71DA;EAqCI,chB9Bc;EgBgCd,UAAU;AnBszDd;;AmB71DA;EAiDI,yBhB9Cc;EgBgDd,UAAU;AnB+yDd;;AmB3yDA;EAOI,chBtDc;EgBuDd,sBhB9DW;AHs2Df;;AmBnyDA;;EAEE,cAAc;EACd,WAAW;AnBsyDb;;AmB5xDA;EACE,iCDwB8D;ECvB9D,oCDuB8D;ECtB9D,gBAAgB;EflBd,kBAAW;EeoBb,gBhB4M+B;AHmlDjC;;AmB5xDA;EACE,+BDgB8D;ECf9D,kCDe8D;Ede1D,kBAtCY;EeUhB,gBhByI+B;AHspDjC;;AmB5xDA;EACE,gCDS8D;ECR9D,mCDQ8D;Ede1D,mBAtCY;EeiBhB,gBhBmI+B;AH4pDjC;;AmBtxDA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,mBAA2B;EAC3B,gBAAgB;EfQZ,eAtCY;EegChB,gBhB+K+B;EgB9K/B,chB1GgB;EgB2GhB,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;EACzB,mBAAmC;AnByxDrC;;AmBnyDA;EAcI,gBAAgB;EAChB,eAAe;AnByxDnB;;AmB7wDA;EACE,kCD/B8D;ECgC9D,uBhBgQiC;ECjR7B,mBAtCY;EeyDhB,gBhB2F+B;EOxO7B,qBP+O+B;AH+qDnC;;AmB7wDA;EACE,gCDvC8D;ECwC9D,oBhB6PgC;ECtR5B,kBAtCY;EeiEhB,gBhBkF+B;EOvO7B,qBP8O+B;AHwrDnC;;AmB5wDA;EAGI,YAAY;AnB6wDhB;;AmBzwDA;EACE,YAAY;AnB4wDd;;AmBpwDA;EACE,mBhBsV0C;AHi7C5C;;AmBpwDA;EACE,cAAc;EACd,mBhBuU4C;AHg8C9C;;AmB/vDA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,kBAA0C;EAC1C,iBAAyC;AnBkwD3C;;AmBtwDA;;EAQI,kBAA0C;EAC1C,iBAAyC;AnBmwD7C;;AmB1vDA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,qBhB4S6C;AHi9C/C;;AmB1vDA;EACE,kBAAkB;EAClB,kBhBwS2C;EgBvS3C,qBhBsS6C;AHu9C/C;;AmBhwDA;;EAQI,chBhNc;AH68DlB;;AmBzvDA;EACE,gBAAgB;AnB4vDlB;;AmBzvDA;EACE,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,eAAe;EACf,qBhByR4C;AHm+C9C;;AmBhwDA;EAQI,gBAAgB;EAChB,aAAa;EACb,uBhBoR4C;EgBnR5C,cAAc;AnB4vDlB;;AqBh8DE;EACE,aAAa;EACb,WAAW;EACX,mBlB6c0C;ECpb1C,cAAW;EiBvBX,clBNa;AHy8DjB;;AqBh8DE;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,UAAU;EACV,aAAa;EACb,eAAe;EACf,uBlBmyBqC;EkBlyBrC,iBAAiB;EjBoEf,mBAtCY;EiB5Bd,gBlB2O6B;EkB1O7B,WlBvDW;EkBwDX,wClBpBa;EOtCb,sBP6OgC;AHixDpC;;AqBn+DI;;;;EAsCE,cAAc;ArBo8DpB;;AqB1+DI;EA4CE,qBlBjCW;EkBoCT,oCHiCwD;EGhCxD,iRHpCmI;EGqCnI,4BAA4B;EAC5B,2DAA6D;EAC7D,gEH6BwD;AlBm6DhE;;AqBn/DI;EAuDI,qBlB5CS;EkB6CT,gDlB7CS;AH6+DjB;;AqBx/DI;EAiEI,oCHewD;EGdxD,kFHcwD;AlB66DhE;;AqB7/DI;EAyEE,qBlB9DW;EkBiET,uCHIwD;EGHxD,ujBAA8J;ArBs7DtK;;AqBngEI;EAiFI,qBlBtES;EkBuET,gDlBvES;AH6/DjB;;AqBxgEI;EA0FI,clB/ES;AHigEjB;;AqB5gEI;;;EA+FI,cAAc;ArBm7DtB;;AqBlhEI;EAuGI,clB5FS;AH2gEjB;;AqBthEI;EA0GM,qBlB/FO;AH+gEjB;;AqB1hEI;EAgHM,qBAAkC;EC1IxC,yBD2I+C;ArB86DnD;;AqB/hEI;EAuHM,gDlB5GO;AHwhEjB;;AqBniEI;EA2HM,qBlBhHO;AH4hEjB;;AqBviEI;EAqII,qBlB1HS;AHgiEjB;;AqB3iEI;EA0IM,qBlB/HO;EkBgIP,gDlBhIO;AHqiEjB;;AqBpiEE;EACE,aAAa;EACb,WAAW;EACX,mBlB6c0C;ECpb1C,cAAW;EiBvBX,clBTa;AHgjEjB;;AqBpiEE;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,UAAU;EACV,aAAa;EACb,eAAe;EACf,uBlBmyBqC;EkBlyBrC,iBAAiB;EjBoEf,mBAtCY;EiB5Bd,gBlB2O6B;EkB1O7B,WlBvDW;EkBwDX,wClBvBa;EOnCb,sBP6OgC;AHq3DpC;;AqBvkEI;;;;EAsCE,cAAc;ArBwiEpB;;AqB9kEI;EA4CE,qBlBpCW;EkBuCT,oCHiCwD;EGhCxD,4UHpCmI;EGqCnI,4BAA4B;EAC5B,2DAA6D;EAC7D,gEH6BwD;AlBugEhE;;AqBvlEI;EAuDI,qBlB/CS;EkBgDT,gDlBhDS;AHolEjB;;AqB5lEI;EAiEI,oCHewD;EGdxD,kFHcwD;AlBihEhE;;AqBjmEI;EAyEE,qBlBjEW;EkBoET,uCHIwD;EGHxD,knBAA8J;ArB0hEtK;;AqBvmEI;EAiFI,qBlBzES;EkB0ET,gDlB1ES;AHomEjB;;AqB5mEI;EA0FI,clBlFS;AHwmEjB;;AqBhnEI;;;EA+FI,cAAc;ArBuhEtB;;AqBtnEI;EAuGI,clB/FS;AHknEjB;;AqB1nEI;EA0GM,qBlBlGO;AHsnEjB;;AqB9nEI;EAgHM,qBAAkC;EC1IxC,yBD2I+C;ArBkhEnD;;AqBnoEI;EAuHM,gDlB/GO;AH+nEjB;;AqBvoEI;EA2HM,qBlBnHO;AHmoEjB;;AqB3oEI;EAqII,qBlB7HS;AHuoEjB;;AqB/oEI;EA0IM,qBlBlIO;EkBmIP,gDlBnIO;AH4oEjB;;AmB36DA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AnB86DrB;;AmBj7DA;EASI,WAAW;AnB46Df;;AcloEI;EK6MJ;IAeM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;IACvB,gBAAgB;EnB26DpB;EmB77DF;IAuBM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,kBAAc;IAAd,cAAc;IACd,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,gBAAgB;EnBy6DpB;EmBp8DF;IAgCM,qBAAqB;IACrB,WAAW;IACX,sBAAsB;EnBu6D1B;EmBz8DF;IAuCM,qBAAqB;EnBq6DzB;EmB58DF;;IA4CM,WAAW;EnBo6Df;EmBh9DF;IAkDM,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;IACvB,WAAW;IACX,eAAe;EnBi6DnB;EmBv9DF;IAyDM,kBAAkB;IAClB,oBAAc;IAAd,cAAc;IACd,aAAa;IACb,qBhB2LwC;IgB1LxC,cAAc;EnBi6DlB;EmB99DF;IAiEM,sBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,qBAAuB;IAAvB,uBAAuB;EnBg6D3B;EmBl+DF;IAqEM,gBAAgB;EnBg6DpB;AACF;;AuBzuEA;EACE,qBAAqB;EAErB,gBpB0R+B;EoBzR/B,cpBMgB;EoBLhB,kBAAkB;EAElB,sBAAsB;EACtB,eAAsD;EACtD,yBAAiB;EAAjB,sBAAiB;EAAjB,qBAAiB;EAAjB,iBAAiB;EACjB,6BAA6B;EAC7B,6BAA2C;ECuF3C,yBrB8RkC;ECvQ9B,eAtCY;EoBiBhB,gBrB8L+B;EOnS7B,sBP6OgC;EiB5O9B,qIjB6b6I;AH6zDnJ;;AoBrvEI;EGLJ;IHMM,gBAAgB;EpByvEpB;AACF;;AK1vEE;EkBUE,cpBNc;EoBOd,qBAAqB;AvBovEzB;;AuBrwEA;EAsBI,UAAU;EACV,gDpBOa;AH4uEjB;;AuB1wEA;EA6BI,apBoZ6B;AH61DjC;;AuBluEA;;EAEE,oBAAoB;AvBquEtB;;AuB5tEE;ECvDA,WrBCa;EmBDX,yBnB8Ba;EqB5Bf,qBrB4Be;AH2vEjB;;AKnxEE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBgyE7H;;AwBpxEE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AxBkxEvF;;AwB7wEE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBEa;EqBDb,qBrBCa;AH8wEjB;;AwBxwEE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBozEnN;;AwBrwEI;;EAKI,gDAAiF;AxBqwEzF;;AuBjwEE;ECvDA,WrBCa;EmBDX,yBnBOc;EqBLhB,qBrBKgB;AHuzElB;;AKxzEE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBq0E7H;;AwBzzEE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,iDAAiF;AxBuzEvF;;AwBlzEE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBrBc;EqBsBd,qBrBtBc;AH00ElB;;AwB7yEE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBy1EnN;;AwB1yEI;;EAKI,iDAAiF;AxB0yEzF;;AuBtyEE;ECvDA,WrBCa;EmBDX,yBnBqCa;EqBnCf,qBrBmCe;AH8zEjB;;AK71EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxB02E7H;;AwB91EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,+CAAiF;AxB41EvF;;AwBv1EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBSa;EqBRb,qBrBQa;AHi1EjB;;AwBl1EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxB83EnN;;AwB/0EI;;EAKI,+CAAiF;AxB+0EzF;;AuB30EE;ECvDA,WrBCa;EmBDX,yBnBuCa;EqBrCf,qBrBqCe;AHi2EjB;;AKl4EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxB+4E7H;;AwBn4EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AxBi4EvF;;AwB53EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBWa;EqBVb,qBrBUa;AHo3EjB;;AwBv3EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBm6EnN;;AwBp3EI;;EAKI,gDAAiF;AxBo3EzF;;AuBh3EE;ECvDA,crBUgB;EmBVd,yBnBoCa;EqBlCf,qBrBkCe;AHy4EjB;;AKv6EE;EmBAE,crBIc;EmBVd,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBo7E7H;;AwBx6EE;EAEE,crBHc;EmBVd,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,gDAAiF;AxBs6EvF;;AwBj6EE;EAEE,crBjBc;EqBkBd,yBrBQa;EqBPb,qBrBOa;AH45EjB;;AwB55EE;;EAGE,crB7Bc;EqB8Bd,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBw8EnN;;AwBz5EI;;EAKI,gDAAiF;AxBy5EzF;;AuBr5EE;ECvDA,WrBCa;EmBDX,yBnBkCa;EqBhCf,qBrBgCe;AHg7EjB;;AK58EE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBy9E7H;;AwB78EE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,+CAAiF;AxB28EvF;;AwBt8EE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBMa;EqBLb,qBrBKa;AHm8EjB;;AwBj8EE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxB6+EnN;;AwB97EI;;EAKI,+CAAiF;AxB87EzF;;AuB17EE;ECvDA,crBUgB;EmBVd,yBnBEc;EqBAhB,qBrBAgB;AHq/ElB;;AKj/EE;EmBAE,crBIc;EmBVd,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxB8/E7H;;AwBl/EE;EAEE,crBHc;EmBVd,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,iDAAiF;AxBg/EvF;;AwB3+EE;EAEE,crBjBc;EqBkBd,yBrB1Bc;EqB2Bd,qBrB3Bc;AHwgFlB;;AwBt+EE;;EAGE,crB7Bc;EqB8Bd,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBkhFnN;;AwBn+EI;;EAKI,iDAAiF;AxBm+EzF;;AuB/9EE;ECvDA,WrBCa;EmBDX,yBnBSc;EqBPhB,qBrBOgB;AHmhFlB;;AKthFE;EmBAE,WrBLW;EmBDX,yBEDoF;EASpF,qBATyH;AxBmiF7H;;AwBvhFE;EAEE,WrBZW;EmBDX,yBEDoF;EAgBpF,qBAhByH;EAqBvH,8CAAiF;AxBqhFvF;;AwBhhFE;EAEE,WrB1BW;EqB2BX,yBrBnBc;EqBoBd,qBrBpBc;AHsiFlB;;AwB3gFE;;EAGE,WrBtCW;EqBuCX,yBAzCuK;EA6CvK,qBA7C+M;AxBujFnN;;AwBxgFI;;EAKI,8CAAiF;AxBwgFzF;;AuB9/EE;ECHA,crB5Be;EqB6Bf,qBrB7Be;AHkiFjB;;AK1jFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBjCa;EqBkCb,qBrBlCa;AHwiFjB;;AwBngFE;EAEE,+CrBvCa;AH4iFjB;;AwBlgFE;EAEE,crB5Ca;EqB6Cb,6BAA6B;AxBogFjC;;AwBjgFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBpDa;EqBqDb,qBrBrDa;AHwjFjB;;AwBjgFI;;EAKI,+CrB5DS;AH6jFjB;;AuB9hFE;ECHA,crBnDgB;EqBoDhB,qBrBpDgB;AHylFlB;;AK1lFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBxDc;EqByDd,qBrBzDc;AH+lFlB;;AwBniFE;EAEE,iDrB9Dc;AHmmFlB;;AwBliFE;EAEE,crBnEc;EqBoEd,6BAA6B;AxBoiFjC;;AwBjiFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB3Ec;EqB4Ed,qBrB5Ec;AH+mFlB;;AwBjiFI;;EAKI,iDrBnFU;AHonFlB;;AuB9jFE;ECHA,crBrBe;EqBsBf,qBrBtBe;AH2lFjB;;AK1nFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrB1Ba;EqB2Bb,qBrB3Ba;AHimFjB;;AwBnkFE;EAEE,+CrBhCa;AHqmFjB;;AwBlkFE;EAEE,crBrCa;EqBsCb,6BAA6B;AxBokFjC;;AwBjkFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB7Ca;EqB8Cb,qBrB9Ca;AHinFjB;;AwBjkFI;;EAKI,+CrBrDS;AHsnFjB;;AuB9lFE;ECHA,crBnBe;EqBoBf,qBrBpBe;AHynFjB;;AK1pFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBxBa;EqByBb,qBrBzBa;AH+nFjB;;AwBnmFE;EAEE,gDrB9Ba;AHmoFjB;;AwBlmFE;EAEE,crBnCa;EqBoCb,6BAA6B;AxBomFjC;;AwBjmFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrB3Ca;EqB4Cb,qBrB5Ca;AH+oFjB;;AwBjmFI;;EAKI,gDrBnDS;AHopFjB;;AuB9nFE;ECHA,crBtBe;EqBuBf,qBrBvBe;AH4pFjB;;AK1rFE;EmBwDE,crBpDc;EqBqDd,yBrB3Ba;EqB4Bb,qBrB5Ba;AHkqFjB;;AwBnoFE;EAEE,+CrBjCa;AHsqFjB;;AwBloFE;EAEE,crBtCa;EqBuCb,6BAA6B;AxBooFjC;;AwBjoFE;;EAGE,crBvEc;EqBwEd,yBrB9Ca;EqB+Cb,qBrB/Ca;AHkrFjB;;AwBjoFI;;EAKI,+CrBtDS;AHurFjB;;AuB9pFE;ECHA,crBxBe;EqByBf,qBrBzBe;AH8rFjB;;AK1tFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrB7Ba;EqB8Bb,qBrB9Ba;AHosFjB;;AwBnqFE;EAEE,+CrBnCa;AHwsFjB;;AwBlqFE;EAEE,crBxCa;EqByCb,6BAA6B;AxBoqFjC;;AwBjqFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBhDa;EqBiDb,qBrBjDa;AHotFjB;;AwBjqFI;;EAKI,+CrBxDS;AHytFjB;;AuB9rFE;ECHA,crBxDgB;EqByDhB,qBrBzDgB;AH8vFlB;;AK1vFE;EmBwDE,crBpDc;EqBqDd,yBrB7Dc;EqB8Dd,qBrB9Dc;AHowFlB;;AwBnsFE;EAEE,iDrBnEc;AHwwFlB;;AwBlsFE;EAEE,crBxEc;EqByEd,6BAA6B;AxBosFjC;;AwBjsFE;;EAGE,crBvEc;EqBwEd,yBrBhFc;EqBiFd,qBrBjFc;AHoxFlB;;AwBjsFI;;EAKI,iDrBxFU;AHyxFlB;;AuB9tFE;ECHA,crBjDgB;EqBkDhB,qBrBlDgB;AHuxFlB;;AK1xFE;EmBwDE,WrB7DW;EqB8DX,yBrBtDc;EqBuDd,qBrBvDc;AH6xFlB;;AwBnuFE;EAEE,8CrB5Dc;AHiyFlB;;AwBluFE;EAEE,crBjEc;EqBkEd,6BAA6B;AxBouFjC;;AwBjuFE;;EAGE,WrBhFW;EqBiFX,yBrBzEc;EqB0Ed,qBrB1Ec;AH6yFlB;;AwBjuFI;;EAKI,8CrBjFU;AHkzFlB;;AuBnvFA;EACE,gBpBoN+B;EoBnN/B,cpB5Ce;EoB6Cf,qBpBkG4C;AHopF9C;;AK3zFE;EkBwEE,cpBgG8D;EoB/F9D,0BpBgG+C;AHupFnD;;AuB9vFA;EAYI,0BpB2F+C;EoB1F/C,gBAAgB;AvBsvFpB;;AuBnwFA;EAkBI,cpBnFc;EoBoFd,oBAAoB;AvBqvFxB;;AuB1uFA;ECJE,oBrB6SgC;ECtR5B,kBAtCY;EoBiBhB,gBrBkI+B;EOvO7B,qBP8O+B;AH0mFnC;;AuB7uFA;ECRE,uBrBwSiC;ECjR7B,mBAtCY;EoBiBhB,gBrBmI+B;EOxO7B,qBP+O+B;AHgnFnC;;AuB3uFA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;AvB8uFb;;AuBhvFA;EAMI,kBpB6T+B;AHi7EnC;;AuBzuFA;;;EAII,WAAW;AvB2uFf;;AyBn3FA;ELMM,gCjB8P2C;AHmnFjD;;AoB52FI;EKXJ;ILYM,gBAAgB;EpBg3FpB;AACF;;AyB73FA;EAII,UAAU;AzB63Fd;;AyBz3FA;EAEI,aAAa;AzB23FjB;;AyBv3FA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,gBAAgB;ELXZ,6BjB+PwC;AHuoF9C;;AoBj4FI;EKGJ;ILFM,gBAAgB;EpBq4FpB;AACF;;A0Bj5FA;;;;EAIE,kBAAkB;A1Bo5FpB;;A0Bj5FA;EACE,mBAAmB;A1Bo5FrB;;A2Bh4FI;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxBkO0C;EwBjO1C,uBxBgO0C;EwB/N1C,WAAW;EAhCf,uBAA8B;EAC9B,qCAA4C;EAC5C,gBAAgB;EAChB,oCAA2C;A3Bo6F7C;;A2B/2FI;EACE,cAAc;A3Bk3FpB;;A0B55FA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;EACT,OAAO;EACP,avB4pBsC;EuB3pBtC,aAAa;EACb,WAAW;EACX,gBvBkuBuC;EuBjuBvC,iBAA8B;EAC9B,oBAA4B;EtBsGxB,eAtCY;EsB9DhB,cvBXgB;EuBYhB,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;EAChB,sBvBvBa;EuBwBb,4BAA4B;EAC5B,qCvBfa;EOZX,sBP6OgC;AH8sFpC;;A0Bv5FI;EACE,WAAW;EACX,OAAO;A1B05Fb;;A0Bv5FI;EACE,QAAQ;EACR,UAAU;A1B05FhB;;Ac94FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E1Bq6FX;E0Bl6FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E1Bo6Fd;AACF;;Acz5FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E1Bg7FX;E0B76FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E1B+6Fd;AACF;;Acp6FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E1B27FX;E0Bx7FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E1B07Fd;AACF;;Ac/6FI;EYnBA;IACE,WAAW;IACX,OAAO;E1Bs8FX;E0Bn8FE;IACE,QAAQ;IACR,UAAU;E1Bq8Fd;AACF;;A0B/7FA;EAEI,SAAS;EACT,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,uBvB+rBuC;AHkwE3C;;A2Bh+FI;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxBkO0C;EwBjO1C,uBxBgO0C;EwB/N1C,WAAW;EAzBf,aAAa;EACb,qCAA4C;EAC5C,0BAAiC;EACjC,oCAA2C;A3B6/F7C;;A2B/8FI;EACE,cAAc;A3Bk9FpB;;A0Bx8FA;EAEI,MAAM;EACN,WAAW;EACX,UAAU;EACV,aAAa;EACb,qBvBirBuC;AHyxE3C;;A2Bv/FI;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxBkO0C;EwBjO1C,uBxBgO0C;EwB/N1C,WAAW;EAlBf,mCAA0C;EAC1C,eAAe;EACf,sCAA6C;EAC7C,wBAA+B;A3B6gGjC;;A2Bt+FI;EACE,cAAc;A3By+FpB;;A2BtgGI;EDmDE,iBAAiB;A1Bu9FvB;;A0Bl9FA;EAEI,MAAM;EACN,WAAW;EACX,UAAU;EACV,aAAa;EACb,sBvBgqBuC;AHozE3C;;A2BlhGI;EACE,qBAAqB;EACrB,oBxBkO0C;EwBjO1C,uBxBgO0C;EwB/N1C,WAAW;A3BqhGjB;;A2BzhGI;EAgBI,aAAa;A3B6gGrB;;A2B1gGM;EACE,qBAAqB;EACrB,qBxB+MwC;EwB9MxC,uBxB6MwC;EwB5MxC,WAAW;EA9BjB,mCAA0C;EAC1C,yBAAgC;EAChC,sCAA6C;A3B4iG/C;;A2B3gGI;EACE,cAAc;A3B8gGpB;;A2BxhGM;EDiDA,iBAAiB;A1B2+FvB;;A0Bp+FA;EAKI,WAAW;EACX,YAAY;A1Bm+FhB;;A0B99FA;EE9GE,SAAS;EACT,gBAAmB;EACnB,gBAAgB;EAChB,6BzBCgB;AH+kGlB;;A0B99FA;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,uBvBopBwC;EuBnpBxC,WAAW;EACX,gBvBoK+B;EuBnK/B,cvBhHgB;EuBiHhB,mBAAmB;EACnB,mBAAmB;EACnB,6BAA6B;EAC7B,SAAS;A1Bi+FX;;AKrlGE;EqBmIE,cvBqnBqD;EuBpnBrD,qBAAqB;EJ9IrB,yBnBEc;AHmmGlB;;A0Bj/FA;EAgCI,WvBnJW;EuBoJX,qBAAqB;EJrJrB,yBnB8Ba;AH6kGjB;;A0Bv/FA;EAuCI,cvBpJc;EuBqJd,oBAAoB;EACpB,6BAA6B;A1Bo9FjC;;A0B58FA;EACE,cAAc;A1B+8FhB;;A0B38FA;EACE,cAAc;EACd,sBvB+lBwC;EuB9lBxC,gBAAgB;EtBpDZ,mBAtCY;EsB4FhB,cvBxKgB;EuByKhB,mBAAmB;A1B88FrB;;A0B18FA;EACE,cAAc;EACd,uBvBqlBwC;EuBplBxC,cvB7KgB;AH0nGlB;;A6BvoGA;;EAEE,kBAAkB;EAClB,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;A7B0oGxB;;A6B9oGA;;EAOI,kBAAkB;EAClB,kBAAc;EAAd,cAAc;A7B4oGlB;;AK3oGE;;EwBII,UAAU;A7B4oGhB;;A6BzpGA;;;;EAkBM,UAAU;A7B8oGhB;;A6BxoGA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,oBAA2B;EAA3B,2BAA2B;A7B2oG7B;;A6B9oGA;EAMI,WAAW;A7B4oGf;;A6BxoGA;;EAII,iB1BsM6B;AHm8FjC;;A6B7oGA;;EnBhBI,0BmB0B8B;EnBzB9B,6BmByB8B;A7ByoGlC;;A6BnpGA;;EnBFI,yBmBiB6B;EnBhB7B,4BmBgB6B;A7B0oGjC;;A6B1nGA;EACE,wBAAmC;EACnC,uBAAkC;A7B6nGpC;;A6B/nGA;;;EAOI,cAAc;A7B8nGlB;;A6B3nGE;EACE,eAAe;A7B8nGnB;;A6B1nGA;EACE,uBAAsC;EACtC,sBAAqC;A7B6nGvC;;A6B1nGA;EACE,sBAAsC;EACtC,qBAAqC;A7B6nGvC;;A6BzmGA;EACE,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;A7B4mGzB;;A6B/mGA;;EAOI,WAAW;A7B6mGf;;A6BpnGA;;EAYI,gB1BqH6B;AHw/FjC;;A6BznGA;;EnBlFI,6BmBoG+B;EnBnG/B,4BmBmG+B;A7B6mGnC;;A6B/nGA;;EnBhGI,yBmBuH4B;EnBtH5B,0BmBsH4B;A7B8mGhC;;A6B7lGA;;EAGI,gBAAgB;A7B+lGpB;;A6BlmGA;;;;EAOM,kBAAkB;EAClB,sBAAsB;EACtB,oBAAoB;A7BkmG1B;;A8B3vGA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,uBAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,WAAW;A9B8vGb;;A8BnwGA;;;;EAWI,kBAAkB;EAClB,gBAAY;EAAZ,YAAY;EACZ,YAAY;EACZ,gBAAgB;A9B+vGpB;;A8B7wGA;;;;;;;;;;;;EAmBM,iB3BsN2B;AHmjGjC;;A8B5xGA;;;EA2BI,UAAU;A9BuwGd;;A8BlyGA;EAgCI,UAAU;A9BswGd;;A8BtyGA;;EpBeI,0BoBsBmD;EpBrBnD,6BoBqBmD;A9BuwGvD;;A8B5yGA;;EpB6BI,yBoBSmD;EpBRnD,4BoBQmD;A9B4wGvD;;A8BlzGA;EA4CI,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;A9B0wGvB;;A8BvzGA;;EpBeI,0BoBiC6E;EpBhC7E,6BoBgC6E;A9B6wGjF;;A8B7zGA;EpB6BI,yBoBoBsE;EpBnBtE,4BoBmBsE;A9BixG1E;;A8BtwGA;;EAEE,oBAAa;EAAb,aAAa;A9BywGf;;A8B3wGA;;EAQI,kBAAkB;EAClB,UAAU;A9BwwGd;;A8BjxGA;;EAYM,UAAU;A9B0wGhB;;A8BtxGA;;;;;;;;EAoBI,iB3ByJ6B;AHonGjC;;A8BzwGA;EAAuB,kB3BqJU;AHwnGjC;;A8B5wGA;EAAsB,iB3BoJW;AH4nGjC;;A8BxwGA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,yB3BgSkC;E2B/RlC,gBAAgB;E1BwBZ,eAtCY;E0BgBhB,gB3B0L+B;E2BzL/B,gB3B8L+B;E2B7L/B,c3B7FgB;E2B8FhB,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,yB3BrGgB;E2BsGhB,yB3BpGgB;EONd,sBP6OgC;AHyoGpC;;A8BxxGA;;EAkBI,aAAa;A9B2wGjB;;A8BjwGA;;EAEE,gCZjB8D;AlBqxGhE;;A8BjwGA;;;;;;EAME,oB3B2QgC;ECtR5B,kBAtCY;E0BmDhB,gB3BgG+B;EOvO7B,qBP8O+B;AH8pGnC;;A8BjwGA;;EAEE,kCZlC8D;AlBsyGhE;;A8BjwGA;;;;;;EAME,uB3BqPiC;ECjR7B,mBAtCY;E0BoEhB,gB3BgF+B;EOxO7B,qBP+O+B;AH8qGnC;;A8BjwGA;;EAEE,sBAA0E;A9BowG5E;;A8BzvGA;;;;;;EpBzJI,0BoB+J4B;EpB9J5B,6BoB8J4B;A9B6vGhC;;A8B1vGA;;;;;;EpBpJI,yBoB0J2B;EpBzJ3B,4BoByJ2B;A9B8vG/B;;A+Bl7GA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,kBAA+C;EAC/C,oBAAqE;A/Bq7GvE;;A+Bl7GA;EACE,2BAAoB;EAApB,oBAAoB;EACpB,kB5B6f0C;AHw7F5C;;A+Bl7GA;EACE,kBAAkB;EAClB,OAAO;EACP,WAAW;EACX,W5Byf0C;E4Bxf1C,eAAkF;EAClF,UAAU;A/Bq7GZ;;A+B37GA;EASI,W5BvBW;E4BwBX,qB5BKa;EmB9Bb,yBnB8Ba;AHk7GjB;;A+Bj8GA;EAoBM,gD5BLW;AHs7GjB;;A+Br8GA;EAyBI,qB5B0bsE;AHs/F1E;;A+Bz8GA;EA6BI,W5B3CW;E4B4CX,yB5Bsf8E;E4Brf9E,qB5Bqf8E;AH27FlF;;A+B/8GA;EAuCM,c5B/CY;AH29GlB;;A+Bn9GA;EA0CQ,yB5BtDU;AHm+GlB;;A+Bn6GA;EACE,kBAAkB;EAClB,gBAAgB;EAEhB,mBAAmB;A/Bq6GrB;;A+Bz6GA;EASI,kBAAkB;EAClB,YAA+E;EAC/E,aAA+D;EAC/D,cAAc;EACd,W5B4bwC;E4B3bxC,Y5B2bwC;E4B1bxC,oBAAoB;EACpB,WAAW;EACX,sB5BnFW;E4BoFX,yB5BoJ6B;AHgxGjC;;A+Bt7GA;EAwBI,kBAAkB;EAClB,YAA+E;EAC/E,aAA+D;EAC/D,cAAc;EACd,W5B6awC;E4B5axC,Y5B4awC;E4B3axC,WAAW;EACX,mCAAgE;A/Bk6GpE;;A+Bz5GA;ErB5GI,sBP6OgC;AH4xGpC;;A+B75GA;EAOM,kOb5EqI;AlBs+G3I;;A+Bj6GA;EAaM,qB5B1FW;EmB9Bb,yBnB8Ba;AHm/GjB;;A+Bt6GA;EAkBM,+KbvFqI;AlB++G3I;;A+B16GA;EAwBM,wC5BrGW;AH2/GjB;;A+B96GA;EA2BM,wC5BxGW;AH+/GjB;;A+B94GA;EAGI,kB5B8Z+C;AHi/FnD;;A+Bl5GA;EAQM,8KbjHqI;AlB+/G3I;;A+Bt5GA;EAcM,wC5B/HW;AH2gHjB;;A+Bl4GA;EACE,qBAA2D;A/Bq4G7D;;A+Bt4GA;EAKM,cAAqD;EACrD,c5BsY+E;E4BrY/E,mBAAmB;EAEnB,qB5BoY4E;AHggGlF;;A+B74GA;EAaM,wBb1E0D;Ea2E1D,0Bb3E0D;Ea4E1D,uBbxD0D;EayD1D,wBbzD0D;Ea0D1D,yB5BlLY;E4BoLZ,qB5B0X4E;EiBpjB5E,iJjBsgB+H;EiBtgB/H,yIjBsgB+H;EiBtgB/H,8KjBsgB+H;AHwjGrI;;AoBzjHI;EWkKJ;IXjKM,gBAAgB;EpB6jHpB;AACF;;A+B75GA;EA0BM,sB5BhMS;E4BiMT,sCAA4E;EAA5E,8BAA4E;A/Bu4GlF;;A+Bl6GA;EAiCM,wC5B1KW;AH+iHjB;;A+Bz3GA;EACE,qBAAqB;EACrB,WAAW;EACX,mCb7G8D;Ea8G9D,0C5BwKkC;ECvQ9B,eAtCY;E2BwIhB,gB5BkE+B;E4BjE/B,gB5BsE+B;E4BrE/B,c5BrNgB;E4BsNhB,sBAAsB;EACtB,uO5BuW+I;E4BtW/I,yB5B3NgB;EONd,sBP6OgC;E4BTlC,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/B03GlB;;A+Bz4GA;EAkBI,qB5B4PsE;E4B3PtE,UAAU;EAIR,gD5B7MW;AHqkHjB;;A+B/4GA;EAgCM,c5B5OY;E4B6OZ,sB5BpPS;AHumHf;;A+Bp5GA;EAuCI,YAAY;EACZ,sB5BoIgC;E4BnIhC,sBAAsB;A/Bi3G1B;;A+B15GA;EA6CI,c5B1Pc;E4B2Pd,yB5B/Pc;AHgnHlB;;A+B/5GA;EAmDI,aAAa;A/Bg3GjB;;A+Bn6GA;EAwDI,kBAAkB;EAClB,0B5BrQc;AHonHlB;;A+B32GA;EACE,kCbxK8D;EayK9D,oB5BsHkC;E4BrHlC,uB5BqHkC;E4BpHlC,oB5BqHiC;ECjR7B,mBAtCY;AJijHlB;;A+B32GA;EACE,gCbhL8D;EaiL9D,mB5BmHiC;E4BlHjC,sB5BkHiC;E4BjHjC,kB5BkHgC;ECtR5B,kBAtCY;AJyjHlB;;A+Bt2GA;EACE,kBAAkB;EAClB,qBAAqB;EACrB,WAAW;EACX,mCbhM8D;EaiM9D,gBAAgB;A/By2GlB;;A+Bt2GA;EACE,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,WAAW;EACX,mCbxM8D;EayM9D,SAAS;EACT,UAAU;A/By2GZ;;A+B/2GA;EASI,qB5B2KsE;E4B1KtE,gD5B1Ra;AHooHjB;;A+Bp3GA;;EAgBI,yB5B3Tc;AHoqHlB;;A+Bz3GA;EAqBM,iB5BkUQ;AHsiGd;;A+B73GA;EA0BI,0BAA0B;A/Bu2G9B;;A+Bn2GA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,OAAO;EACP,UAAU;EACV,mCbxO8D;EayO9D,yB5B6CkC;E4B3ClC,gB5BxD+B;E4ByD/B,gB5BpD+B;E4BqD/B,c5B/UgB;E4BgVhB,sB5BvVa;E4BwVb,yB5BpVgB;EONd,sBP6OgC;AHm9GpC;;A+Bn3GA;EAkBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,UAAU;EACV,cAAc;EACd,6Bb1P4D;Ea2P5D,yB5B2BgC;E4B1BhC,gB5BpE6B;E4BqE7B,c5B/Vc;E4BgWd,iBAAiB;ETxWjB,yBnBGc;E4BuWd,oBAAoB;ErB3WpB,kCqB4WgF;A/Bq2GpF;;A+B31GA;EACE,WAAW;EACX,cbhR2B;EaiR3B,UAAU;EACV,6BAA6B;EAC7B,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/B81GlB;;A+Bn2GA;EAQI,aAAa;A/B+1GjB;;A+Bv2GA;EAY8B,gE5BnWb;AHksHjB;;A+B32GA;EAa8B,gE5BpWb;AHssHjB;;A+B/2GA;EAc8B,gE5BrWb;AH0sHjB;;A+Bn3GA;EAkBI,SAAS;A/Bq2Gb;;A+Bv3GA;EAsBI,W5B2N6C;E4B1N7C,Y5B0N6C;E4BzN7C,oBAAyE;ET7YzE,yBnB8Ba;E4BiXb,S5B0N0C;EO1mB1C,mBP2mB6C;EiB1mB3C,oHjBsgB+H;EiBtgB/H,4GjBsgB+H;E4BnHjI,wBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/Bo2GpB;;AoBlvHI;EWgXJ;IX/WM,wBAAgB;IAAhB,gBAAgB;EpBsvHpB;AACF;;A+Bx4GA;ETrXI,yBnB8mB2E;AHmpG/E;;A+B54GA;EAsCI,W5BoMoC;E4BnMpC,c5BoMqC;E4BnMrC,kBAAkB;EAClB,e5BmMuC;E4BlMvC,yB5B3Zc;E4B4Zd,yBAAyB;ErBjazB,mBPomBoC;AHwqGxC;;A+Bt5GA;EAiDI,W5BgM6C;E4B/L7C,Y5B+L6C;EmBtmB7C,yBnB8Ba;E4B2Yb,S5BgM0C;EO1mB1C,mBP2mB6C;EiB1mB3C,iHjBsgB+H;EiBtgB/H,4GjBsgB+H;E4BzFjI,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/Bw2GpB;;AoBhxHI;EWgXJ;IX/WM,qBAAgB;IAAhB,gBAAgB;EpBoxHpB;AACF;;A+Bt6GA;ETrXI,yBnB8mB2E;AHirG/E;;A+B16GA;EAgEI,W5B0KoC;E4BzKpC,c5B0KqC;E4BzKrC,kBAAkB;EAClB,e5ByKuC;E4BxKvC,yB5Brbc;E4Bsbd,yBAAyB;ErB3bzB,mBPomBoC;AHssGxC;;A+Bp7GA;EA2EI,W5BsK6C;E4BrK7C,Y5BqK6C;E4BpK7C,aAAa;EACb,oB5B9D+B;E4B+D/B,mB5B/D+B;EmBrY/B,yBnB8Ba;E4Bwab,S5BmK0C;EO1mB1C,mBP2mB6C;EiB1mB3C,gHjBsgB+H;EiBtgB/H,4GjBsgB+H;E4B5DjI,gBAAgB;A/B42GpB;;AoBjzHI;EWgXJ;IX/WM,oBAAgB;IAAhB,gBAAgB;EpBqzHpB;AACF;;A+Bv8GA;ETrXI,yBnB8mB2E;AHktG/E;;A+B38GA;EA6FI,W5B6IoC;E4B5IpC,c5B6IqC;E4B5IrC,kBAAkB;EAClB,e5B4IuC;E4B3IvC,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;EACzB,oBAA4C;A/Bk3GhD;;A+Br9GA;EAwGI,yB5Bzdc;EOLd,mBPomBoC;AH4uGxC;;A+B19GA;EA6GI,kBAAkB;EAClB,yB5B/dc;EOLd,mBPomBoC;AHkvGxC;;A+Bh+GA;EAoHM,yB5BneY;AHm1HlB;;A+Bp+GA;EAwHM,eAAe;A/Bg3GrB;;A+Bx+GA;EA4HM,yB5B3eY;AH21HlB;;A+B5+GA;EAgIM,eAAe;A/Bg3GrB;;A+Bh/GA;EAoIM,yB5BnfY;AHm2HlB;;A+B32GA;;;EX9fM,4GjBsgB+H;AHy2GrI;;AoB12HI;EWyfJ;;;IXxfM,gBAAgB;EpBg3HpB;AACF;;AgCx3HA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,eAAe;EACf,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;AhC23HlB;;AgCx3HA;EACE,cAAc;EACd,oB7B6qBsC;AH8sGxC;;AK13HE;E2BEE,qBAAqB;AhC43HzB;;AgCj4HA;EAUI,c7BVc;E6BWd,oBAAoB;EACpB,eAAe;AhC23HnB;;AgCn3HA;EACE,gC7BxBgB;AH84HlB;;AgCv3HA;EAII,mB7B0M6B;AH6qHjC;;AgC33HA;EAQI,6BAAgD;EtB3BhD,+BPoOgC;EOnOhC,gCPmOgC;AHgrHpC;;AKl5HE;E2B6BI,qC7BnCY;AH45HlB;;AgCr4HA;EAgBM,c7BpCY;E6BqCZ,6BAA6B;EAC7B,yBAAyB;AhCy3H/B;;AgC34HA;;EAwBI,c7B3Cc;E6B4Cd,sB7BnDW;E6BoDX,kC7BpDW;AH46Hf;;AgCl5HA;EA+BI,gB7B+K6B;EOjO7B,yBsBoD4B;EtBnD5B,0BsBmD4B;AhCu3HhC;;AgC92HA;EtBtEI,sBP6OgC;AH2sHpC;;AgCl3HA;;EAOI,W7B3EW;E6B4EX,yB7B/Ca;AH+5HjB;;AgCv2HA;EAEI,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,kBAAkB;AhCy2HtB;;AgCr2HA;EAEI,0BAAa;EAAb,aAAa;EACb,oBAAY;EAAZ,YAAY;EACZ,kBAAkB;AhCu2HtB;;AgC91HA;EAEI,aAAa;AhCg2HjB;;AgCl2HA;EAKI,cAAc;AhCi2HlB;;AiCr8HA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;EAC9B,oB9BiHW;AHu1Hb;;AiC98HA;;EAWI,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;AjCw8HlC;;AiCp7HA;EACE,qBAAqB;EACrB,sB9BqqB+E;E8BpqB/E,yB9BoqB+E;E8BnqB/E,kB9BiFW;ECTP,kBAtCY;E6BhChB,oBAAoB;EACpB,mBAAmB;AjCu7HrB;;AKj+HE;E4B6CE,qBAAqB;AjCw7HzB;;AiC/6HA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,eAAe;EACf,gBAAgB;EAChB,gBAAgB;AjCk7HlB;;AiCv7HA;EAQI,gBAAgB;EAChB,eAAe;AjCm7HnB;;AiC57HA;EAaI,gBAAgB;EAChB,WAAW;AjCm7Hf;;AiC16HA;EACE,qBAAqB;EACrB,mB9B4lBuC;E8B3lBvC,sB9B2lBuC;AHk1GzC;;AiCj6HA;EACE,6BAAgB;EAAhB,gBAAgB;EAChB,oBAAY;EAAZ,YAAY;EAGZ,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AjCk6HrB;;AiC95HA;EACE,wB9BumBwC;EC9lBpC,kBAtCY;E6B+BhB,cAAc;EACd,6BAA6B;EAC7B,6BAAuC;EvBrHrC,sBP6OgC;AH0yHpC;;AK5gIE;E4B8GE,qBAAqB;AjCk6HzB;;AiC55HA;EACE,qBAAqB;EACrB,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,sBAAsB;EACtB,WAAW;EACX,mCAAmC;EACnC,0BAA0B;AjC+5H5B;;Acj+HI;EmB4EC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;EjCw5HvB;AACF;;Act/HI;EmByFA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;EjC84HjC;EiCn6HG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjC84H3B;EiCt6HG;IA2BO,kBAAkB;EjC84H5B;EiCz6HG;IA+BO,qB9BgiB6B;I8B/hB7B,oB9B+hB6B;EH82GvC;EiC76HG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;EjC24HzB;EiCj7HG;IAqDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;EjC63HxB;EiCr7HG;IA4DK,aAAa;EjC43HrB;AACF;;AcrgII;EmB4EC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;EjC47HvB;AACF;;Ac1hII;EmByFA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;EjCk7HjC;EiCv8HG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjCk7H3B;EiC18HG;IA2BO,kBAAkB;EjCk7H5B;EiC78HG;IA+BO,qB9BgiB6B;I8B/hB7B,oB9B+hB6B;EHk5GvC;EiCj9HG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;EjC+6HzB;EiCr9HG;IAqDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;EjCi6HxB;EiCz9HG;IA4DK,aAAa;EjCg6HrB;AACF;;AcziII;EmB4EC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;EjCg+HvB;AACF;;Ac9jII;EmByFA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;EjCs9HjC;EiC3+HG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjCs9H3B;EiC9+HG;IA2BO,kBAAkB;EjCs9H5B;EiCj/HG;IA+BO,qB9BgiB6B;I8B/hB7B,oB9B+hB6B;EHs7GvC;EiCr/HG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;EjCm9HzB;EiCz/HG;IAqDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;EjCq8HxB;EiC7/HG;IA4DK,aAAa;EjCo8HrB;AACF;;Ac7kII;EmB4EC;;IAGK,gBAAgB;IAChB,eAAe;EjCogIvB;AACF;;AclmII;EmByFA;IAoBI,yBAAqB;IAArB,qBAAqB;IACrB,oBAA2B;IAA3B,2BAA2B;EjC0/HjC;EiC/gIG;IAwBK,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;EjC0/H3B;EiClhIG;IA2BO,kBAAkB;EjC0/H5B;EiCrhIG;IA+BO,qB9BgiB6B;I8B/hB7B,oB9B+hB6B;EH09GvC;EiCzhIG;;IAsCK,qBAAiB;IAAjB,iBAAiB;EjCu/HzB;EiC7hIG;IAqDK,+BAAwB;IAAxB,wBAAwB;IAGxB,6BAAgB;IAAhB,gBAAgB;EjCy+HxB;EiCjiIG;IA4DK,aAAa;EjCw+HrB;AACF;;AiC1iIA;EAyBQ,yBAAqB;EAArB,qBAAqB;EACrB,oBAA2B;EAA3B,2BAA2B;AjCqhInC;;AiC/iIA;;EAQU,gBAAgB;EAChB,eAAe;AjC4iIzB;;AiCrjIA;EA6BU,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;AjC4hI7B;;AiCzjIA;EAgCY,kBAAkB;AjC6hI9B;;AiC7jIA;EAoCY,qB9BgiB6B;E8B/hB7B,oB9B+hB6B;AH8/GzC;;AiClkIA;;EA2CU,qBAAiB;EAAjB,iBAAiB;AjC4hI3B;;AiCvkIA;EA0DU,+BAAwB;EAAxB,wBAAwB;EAGxB,6BAAgB;EAAhB,gBAAgB;AjC+gI1B;;AiC5kIA;EAiEU,aAAa;AjC+gIvB;;AiClgIA;EAEI,yB9B/MW;AHmtIf;;AKptIE;E4BmNI,yB9BlNS;AHutIf;;AiC1gIA;EAWM,yB9BxNS;AH2tIf;;AK5tIE;E4B4NM,yB9B3NO;AH+tIf;;AiClhIA;EAkBQ,yB9B/NO;AHmuIf;;AiCthIA;;;;EA0BM,yB9BvOS;AH0uIf;;AiC7hIA;EA+BI,yB9B5OW;E8B6OX,gC9B7OW;AH+uIf;;AiCliIA;EAoCI,+QftNuI;AlBwtI3I;;AiCtiIA;EAwCI,yB9BrPW;AHuvIf;;AiC1iIA;EA0CM,yB9BvPS;AH2vIf;;AK5vIE;E4B2PM,yB9B1PO;AH+vIf;;AiC9/HA;EAEI,W9B7QW;AH6wIf;;AKpwIE;E4BuQI,W9BhRS;AHixIf;;AiCtgIA;EAWM,+B9BtRS;AHqxIf;;AK5wIE;E4BgRM,gC9BzRO;AHyxIf;;AiC9gIA;EAkBQ,gC9B7RO;AH6xIf;;AiClhIA;;;;EA0BM,W9BrSS;AHoyIf;;AiCzhIA;EA+BI,+B9B1SW;E8B2SX,sC9B3SW;AHyyIf;;AiC9hIA;EAoCI,qRf1QuI;AlBwwI3I;;AiCliIA;EAwCI,+B9BnTW;AHizIf;;AiCtiIA;EA0CM,W9BrTS;AHqzIf;;AK5yIE;E4B+SM,W9BxTO;AHyzIf;;AkC5zIA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,YAAY;EAEZ,qBAAqB;EACrB,sB/BJa;E+BKb,2BAA2B;EAC3B,sC/BIa;EOZX,sBP6OgC;AH0lIpC;;AkCx0IA;EAaI,eAAe;EACf,cAAc;AlC+zIlB;;AkC70IA;ExBUI,+BPoOgC;EOnOhC,gCPmOgC;AHomIpC;;AkCl1IA;ExBwBI,mCPsNgC;EOrNhC,kCPqNgC;AHymIpC;;AkCzzIA;EAGE,kBAAc;EAAd,cAAc;EAGd,eAAe;EACf,gB/BsxByC;AHkiH3C;;AkCpzIA;EACE,sB/BgxBwC;AHuiH1C;;AkCpzIA;EACE,qBAA+B;EAC/B,gBAAgB;AlCuzIlB;;AkCpzIA;EACE,gBAAgB;AlCuzIlB;;AKl2IE;E6BgDE,qBAAqB;AlCszIzB;;AkCxzIA;EAMI,oB/B+vBuC;AHujH3C;;AkC9yIA;EACE,wB/BsvByC;E+BrvBzC,gBAAgB;EAEhB,qC/B3Da;E+B4Db,6C/B5Da;AH42If;;AkCrzIA;ExBnEI,0DwB2E8E;AlCizIlF;;AkCzzIA;EAaM,aAAa;AlCgzInB;;AkC3yIA;EACE,wB/BouByC;E+BnuBzC,qC/B3Ea;E+B4Eb,0C/B5Ea;AH03If;;AkCjzIA;ExBrFI,0DQ+H4D;AlB2wIhE;;AkCtyIA;EACE,uBAAiC;EACjC,uB/BmtBwC;E+BltBxC,sBAAgC;EAChC,gBAAgB;AlCyyIlB;;AkCtyIA;EACE,uBAAiC;EACjC,sBAAgC;AlCyyIlC;;AkCryIA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,gB/B8sByC;AH0lH3C;;AkCryIA;;;EAGE,oBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WAAW;AlCwyIb;;AkCryIA;;ExBxHI,2CQsH4D;ERrH5D,4CQqH4D;AlB6yIhE;;AkCtyIA;;ExB/GI,+CQwG4D;ERvG5D,8CQuG4D;AlBmzIhE;;AkCpyIA;EAEI,mB/BurBsD;AH+mH1D;;Ac/3II;EoBuFJ;IAMI,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;IACnB,mB/BirBsD;I+BhrBtD,kB/BgrBsD;EHunHxD;EkChzIF;IAaM,gBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,kB/B2qBoD;I+B1qBpD,gBAAgB;IAChB,iB/ByqBoD;EH6nHxD;AACF;;AkC7xIA;EAII,mB/B2pBsD;AHkoH1D;;Acl5II;EoBiHJ;IAQI,oBAAa;IAAb,aAAa;IACb,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;ElC8xIrB;EkCvyIF;IAcM,gBAAY;IAAZ,YAAY;IACZ,gBAAgB;ElC4xIpB;EkC3yIF;IAkBQ,cAAc;IACd,cAAc;ElC4xIpB;EkC/yIF;IxBxJI,0BwBiLoC;IxBhLpC,6BwBgLoC;ElC0xItC;EkCnzIF;;IA8BY,0BAA0B;ElCyxIpC;EkCvzIF;;IAmCY,6BAA6B;ElCwxIvC;EkC3zIF;IxB1II,yBwBkLmC;IxBjLnC,4BwBiLmC;ElCuxIrC;EkC/zIF;;IA6CY,yBAAyB;ElCsxInC;EkCn0IF;;IAkDY,4BAA4B;ElCqxItC;AACF;;AkCzwIA;EAEI,sB/BglBsC;AH2rH1C;;Ac77II;EoBgLJ;IAMI,uB/B6lBiC;I+B7lBjC,oB/B6lBiC;I+B7lBjC,e/B6lBiC;I+B5lBjC,2B/B6lBuC;I+B7lBvC,wB/B6lBuC;I+B7lBvC,mB/B6lBuC;I+B5lBvC,UAAU;IACV,SAAS;ElC4wIX;EkCrxIF;IAYM,qBAAqB;IACrB,WAAW;ElC4wIf;AACF;;AkCnwIA;EAEI,gBAAgB;AlCqwIpB;;AkCvwIA;EAKM,gBAAgB;ExB5OlB,6BwB6OiC;ExB5OjC,4BwB4OiC;AlCuwIrC;;AkC7wIA;ExBrPI,yBwB+P8B;ExB9P9B,0BwB8P8B;AlCwwIlC;;AkClxIA;ExB9PI,gBwB4Q0B;EACxB,mB/BnC2B;AH2yIjC;;AmC1hJA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,qBhC+hCsC;EgC9hCtC,mBhCiiCsC;EgC/hCtC,gBAAgB;EAChB,yBhCEgB;EOJd,sBP6OgC;AHkzIpC;;AmCzhJA;EAGI,oBhCqhCqC;AHqgHzC;;AmC7hJA;EAMM,qBAAqB;EACrB,qBhCihCmC;EgChhCnC,chCNY;EgCOZ,YhCshCuC;AHqgH7C;;AmCpiJA;EAoBI,0BAA0B;AnCohJ9B;;AmCxiJA;EAwBI,qBAAqB;AnCohJzB;;AmC5iJA;EA4BI,chC1Bc;AH8iJlB;;AoC3jJA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;E7BGb,eAAe;EACf,gBAAgB;EGAd,sBP6OgC;AHg1IpC;;AoC5jJA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,uBjCgxBwC;EiC/wBxC,iBjCqO+B;EiCpO/B,iBjCmxBsC;EiClxBtC,cjCwBe;EiCvBf,sBjCNa;EiCOb,yBjCJgB;AHmkJlB;;AoCvkJA;EAWI,UAAU;EACV,cjCkK8D;EiCjK9D,qBAAqB;EACrB,yBjCXc;EiCYd,qBjCXc;AH2kJlB;;AoC/kJA;EAmBI,UAAU;EACV,UjC4wBiC;EiC3wBjC,gDjCSa;AHujJjB;;AoC5jJA;EAGM,cAAc;E1BChB,+BP+MgC;EO9MhC,kCP8MgC;AH+2IpC;;AoClkJA;E1BVI,gCP6NgC;EO5NhC,mCP4NgC;AHo3IpC;;AoCvkJA;EAcI,UAAU;EACV,WjCvCW;EiCwCX,yBjCXa;EiCYb,qBjCZa;AHykJjB;;AoC9kJA;EAqBI,cjCvCc;EiCwCd,oBAAoB;EAEpB,YAAY;EACZ,sBjCjDW;EiCkDX,qBjC/Cc;AH2mJlB;;AqClnJE;EACE,uBlCyxBsC;EC9pBpC,kBAtCY;EiCnFd,gBlCsO6B;AH+4IjC;;AqChnJM;E3BwBF,8BPgN+B;EO/M/B,iCP+M+B;AH64InC;;AqChnJM;E3BKF,+BP8N+B;EO7N/B,kCP6N+B;AHk5InC;;AqCloJE;EACE,uBlCuxBqC;EC5pBnC,mBAtCY;EiCnFd,gBlCuO6B;AH85IjC;;AqChoJM;E3BwBF,8BPiN+B;EOhN/B,iCPgN+B;AH45InC;;AqChoJM;E3BKF,+BP+N+B;EO9N/B,kCP8N+B;AHi6InC;;AsChpJA;EACE,qBAAqB;EACrB,qBnCw5BsC;ECv1BpC,cAAW;EkC/Db,gBnC2R+B;EmC1R/B,cAAc;EACd,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,wBAAwB;E5BRtB,sBP6OgC;EiB5O9B,qIjB6b6I;AH+tInJ;;AoBvpJI;EkBNJ;IlBOM,gBAAgB;EpB2pJpB;AACF;;AKxpJE;EiCGI,qBAAqB;AtCypJ3B;;AsCvqJA;EAoBI,aAAa;AtCupJjB;;AsClpJA;EACE,kBAAkB;EAClB,SAAS;AtCqpJX;;AsC9oJA;EACE,oBnC63BsC;EmC53BtC,mBnC43BsC;EOh6BpC,oBPm6BqC;AHmxHzC;;AsCzoJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCkCe;AH4pJjB;;AKhrJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvC8rJxC;;AuCjsJU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpCuBW;AHsqJjB;;AsCxpJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCWgB;AHksJlB;;AK/rJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvC6sJxC;;AuChtJU;EAQJ,UAAU;EACV,iDpCAY;AH4sJlB;;AsCvqJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCyCe;AHmrJjB;;AK9sJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvC4tJxC;;AuC/tJU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC8BW;AH6rJjB;;AsCtrJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpC2Ce;AHgsJjB;;AK7tJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvC2uJxC;;AuC9uJU;EAQJ,UAAU;EACV,gDpCgCW;AH0sJjB;;AsCrsJE;ECjDA,cpCegB;EoCdhB,yBpCwCe;AHktJjB;;AK5uJE;EkCVI,cpCUY;EoCTZ,yBAAkC;AvC0vJxC;;AuC7vJU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC6BW;AH4tJjB;;AsCptJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCsCe;AHmuJjB;;AK3vJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvCywJxC;;AuC5wJU;EAQJ,UAAU;EACV,+CpC2BW;AH6uJjB;;AsCnuJE;ECjDA,cpCegB;EoCdhB,yBpCMgB;AHkxJlB;;AK1wJE;EkCVI,cpCUY;EoCTZ,yBAAkC;AvCwxJxC;;AuC3xJU;EAQJ,UAAU;EACV,iDpCLY;AH4xJlB;;AsClvJE;ECjDA,WpCMa;EoCLb,yBpCagB;AH0xJlB;;AKzxJE;EkCVI,WpCCS;EoCAT,yBAAkC;AvCuyJxC;;AuC1yJU;EAQJ,UAAU;EACV,8CpCEY;AHoyJlB;;AwCnzJA;EACE,kBAAoD;EACpD,mBrCqzBsC;EqCnzBtC,yBrCKgB;EOJd,qBP8O+B;AHukJnC;;Ac9vJI;E0B5DJ;IAQI,kBrC+yBoC;EHwgItC;AACF;;AwCpzJA;EACE,gBAAgB;EAChB,eAAe;E9BTb,gB8BUsB;AxCuzJ1B;;AyCl0JA;EACE,kBAAkB;EAClB,wBtCq9ByC;EsCp9BzC,mBtCq9BsC;EsCp9BtC,6BAA6C;E/BH3C,sBP6OgC;AH4lJpC;;AyCj0JA;EAEE,cAAc;AzCm0JhB;;AyC/zJA;EACE,gBtCgR+B;AHkjJjC;;AyC1zJA;EACE,mBAAsD;AzC6zJxD;;AyC9zJA;EAKI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,wBtCu7BuC;EsCt7BvC,cAAc;AzC6zJlB;;AyCnzJE;EC9CA,cxB8FgE;EIzF9D,yBJyF8D;EwB5FhE,qBxB4FgE;AlBywJlE;;A0Cn2JE;EACE,yBAAqC;A1Cs2JzC;;A0Cn2JE;EACE,cAA0B;A1Cs2J9B;;AyCj0JE;EC9CA,cxB8FgE;EIzF9D,yBJyF8D;EwB5FhE,qBxB4FgE;AlBuxJlE;;A0Cj3JE;EACE,yBAAqC;A1Co3JzC;;A0Cj3JE;EACE,cAA0B;A1Co3J9B;;AyC/0JE;EC9CA,cxB8FgE;EIzF9D,yBJyF8D;EwB5FhE,qBxB4FgE;AlBqyJlE;;A0C/3JE;EACE,yBAAqC;A1Ck4JzC;;A0C/3JE;EACE,cAA0B;A1Ck4J9B;;AyC71JE;EC9CA,cxB8FgE;EIzF9D,yBJyF8D;EwB5FhE,qBxB4FgE;AlBmzJlE;;A0C74JE;EACE,yBAAqC;A1Cg5JzC;;A0C74JE;EACE,cAA0B;A1Cg5J9B;;AyC32JE;EC9CA,cxB8FgE;EIzF9D,yBJyF8D;EwB5FhE,qBxB4FgE;AlBi0JlE;;A0C35JE;EACE,yBAAqC;A1C85JzC;;A0C35JE;EACE,cAA0B;A1C85J9B;;AyCz3JE;EC9CA,cxB8FgE;EIzF9D,yBJyF8D;EwB5FhE,qBxB4FgE;AlB+0JlE;;A0Cz6JE;EACE,yBAAqC;A1C46JzC;;A0Cz6JE;EACE,cAA0B;A1C46J9B;;AyCv4JE;EC9CA,cxB8FgE;EIzF9D,yBJyF8D;EwB5FhE,qBxB4FgE;AlB61JlE;;A0Cv7JE;EACE,yBAAqC;A1C07JzC;;A0Cv7JE;EACE,cAA0B;A1C07J9B;;AyCr5JE;EC9CA,cxB8FgE;EIzF9D,yBJyF8D;EwB5FhE,qBxB4FgE;AlB22JlE;;A0Cr8JE;EACE,yBAAqC;A1Cw8JzC;;A0Cr8JE;EACE,cAA0B;A1Cw8J9B;;A2Ch9JE;EACE;IAAO,2BAAuC;E3Co9JhD;E2Cn9JE;IAAK,wBAAwB;E3Cs9J/B;AACF;;A2Cz9JE;EACE;IAAO,2BAAuC;E3Co9JhD;E2Cn9JE;IAAK,wBAAwB;E3Cs9J/B;AACF;;A2Cn9JA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,YxC89BsC;EwC79BtC,gBAAgB;EvCoHZ,kBAtCY;EuC5EhB,yBxCJgB;EOJd,sBP6OgC;AHkvJpC;;A2Cl9JA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,gBAAgB;EAChB,WxChBa;EwCiBb,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB,yBxCUe;EiB9BX,2BjB0+B4C;AHggIlD;;AoBr+JI;EuBOJ;IvBNM,gBAAgB;EpBy+JpB;AACF;;A2Cx9JA;ErBaE,qMAA6I;EqBX7I,0BxCw8BsC;AHmhIxC;;A2Cv9JE;EACE,0DxC08BkD;EwC18BlD,kDxC08BkD;AHghItD;;A2Cv9JM;EAJJ;IAKM,uBAAe;IAAf,eAAe;E3C29JrB;AACF;;A4CrgKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;A5CwgKzB;;A4CrgKA;EACE,WAAO;EAAP,OAAO;A5CwgKT;;A6C1gKA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EAGtB,eAAe;EACf,gBAAgB;A7C2gKlB;;A6ClgKA;EACE,WAAW;EACX,c1CPgB;E0CQhB,mBAAmB;A7CqgKrB;;AK3gKE;EwCUE,UAAU;EACV,c1Cbc;E0Ccd,qBAAqB;EACrB,yB1CrBc;AH0hKlB;;A6C/gKA;EAcI,c1CjBc;E0CkBd,yB1CzBc;AH8hKlB;;A6C5/JA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,wB1C88ByC;E0C58BzC,sB1CzCa;E0C0Cb,sC1ChCa;AH8hKf;;A6CpgKA;EnC7BI,+BPoOgC;EOnOhC,gCPmOgC;AHk0JpC;;A6CzgKA;EnCfI,mCPsNgC;EOrNhC,kCPqNgC;AHu0JpC;;A6C9gKA;EAkBI,c1ChDc;E0CiDd,oBAAoB;EACpB,sB1CxDW;AHwjKf;;A6CphKA;EAyBI,UAAU;EACV,W1C9DW;E0C+DX,yB1ClCa;E0CmCb,qB1CnCa;AHkiKjB;;A6C3hKA;EAgCI,mBAAmB;A7C+/JvB;;A6C/hKA;EAmCM,gB1CiK2B;E0ChK3B,qB1CgK2B;AHg2JjC;;A6Cl/JI;EACE,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;A7Cq/JzB;;A6Ct/JI;EnCjCA,kCPsLgC;EOlMhC,0BmCmDwC;A7Cq/J5C;;A6C3/JI;EnC7CA,gCPkMgC;EOtLhC,4BmC4C0C;A7Cq/J9C;;A6ChgKI;EAeM,aAAa;A7Cq/JvB;;A6CpgKI;EAmBM,qB1C+HuB;E0C9HvB,oBAAoB;A7Cq/J9B;;A6CzgKI;EAuBQ,iB1C2HqB;E0C1HrB,sB1C0HqB;AH43JjC;;Ac/iKI;E+BiCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E7CkhKvB;E6CnhKE;InCjCA,kCPsLgC;IOlMhC,0BmCmDwC;E7CihK1C;E6CvhKE;InC7CA,gCPkMgC;IOtLhC,4BmC4C0C;E7CghK5C;E6C3hKE;IAeM,aAAa;E7C+gKrB;E6C9hKE;IAmBM,qB1C+HuB;I0C9HvB,oBAAoB;E7C8gK5B;E6CliKE;IAuBQ,iB1C2HqB;I0C1HrB,sB1C0HqB;EHo5J/B;AACF;;AcxkKI;E+BiCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E7C2iKvB;E6C5iKE;InCjCA,kCPsLgC;IOlMhC,0BmCmDwC;E7C0iK1C;E6ChjKE;InC7CA,gCPkMgC;IOtLhC,4BmC4C0C;E7CyiK5C;E6CpjKE;IAeM,aAAa;E7CwiKrB;E6CvjKE;IAmBM,qB1C+HuB;I0C9HvB,oBAAoB;E7CuiK5B;E6C3jKE;IAuBQ,iB1C2HqB;I0C1HrB,sB1C0HqB;EH66J/B;AACF;;AcjmKI;E+BiCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E7CokKvB;E6CrkKE;InCjCA,kCPsLgC;IOlMhC,0BmCmDwC;E7CmkK1C;E6CzkKE;InC7CA,gCPkMgC;IOtLhC,4BmC4C0C;E7CkkK5C;E6C7kKE;IAeM,aAAa;E7CikKrB;E6ChlKE;IAmBM,qB1C+HuB;I0C9HvB,oBAAoB;E7CgkK5B;E6CplKE;IAuBQ,iB1C2HqB;I0C1HrB,sB1C0HqB;EHs8J/B;AACF;;Ac1nKI;E+BiCA;IACE,uBAAmB;IAAnB,mBAAmB;E7C6lKvB;E6C9lKE;InCjCA,kCPsLgC;IOlMhC,0BmCmDwC;E7C4lK1C;E6ClmKE;InC7CA,gCPkMgC;IOtLhC,4BmC4C0C;E7C2lK5C;E6CtmKE;IAeM,aAAa;E7C0lKrB;E6CzmKE;IAmBM,qB1C+HuB;I0C9HvB,oBAAoB;E7CylK5B;E6C7mKE;IAuBQ,iB1C2HqB;I0C1HrB,sB1C0HqB;EH+9J/B;AACF;;A6C5kKA;EAEI,qBAAqB;EACrB,oBAAoB;EnCjIpB,gBmCkIwB;A7C8kK5B;;A6CllKA;EAOM,mBAAmB;A7C+kKzB;;A6CtlKA;EAaM,sBAAsB;A7C6kK5B;;A8C1tKE;EACE,c5B2F8D;E4B1F9D,yB5B0F8D;AlBmoKlE;;AKltKE;EyCPM,c5BsF0D;E4BrF1D,yBAAyC;A9C6tKjD;;A8CpuKE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5BgF0D;E4B/E1D,qB5B+E0D;AlB8oKlE;;A8C1uKE;EACE,c5B2F8D;E4B1F9D,yB5B0F8D;AlBmpKlE;;AKluKE;EyCPM,c5BsF0D;E4BrF1D,yBAAyC;A9C6uKjD;;A8CpvKE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5BgF0D;E4B/E1D,qB5B+E0D;AlB8pKlE;;A8C1vKE;EACE,c5B2F8D;E4B1F9D,yB5B0F8D;AlBmqKlE;;AKlvKE;EyCPM,c5BsF0D;E4BrF1D,yBAAyC;A9C6vKjD;;A8CpwKE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5BgF0D;E4B/E1D,qB5B+E0D;AlB8qKlE;;A8C1wKE;EACE,c5B2F8D;E4B1F9D,yB5B0F8D;AlBmrKlE;;AKlwKE;EyCPM,c5BsF0D;E4BrF1D,yBAAyC;A9C6wKjD;;A8CpxKE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5BgF0D;E4B/E1D,qB5B+E0D;AlB8rKlE;;A8C1xKE;EACE,c5B2F8D;E4B1F9D,yB5B0F8D;AlBmsKlE;;AKlxKE;EyCPM,c5BsF0D;E4BrF1D,yBAAyC;A9C6xKjD;;A8CpyKE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5BgF0D;E4B/E1D,qB5B+E0D;AlB8sKlE;;A8C1yKE;EACE,c5B2F8D;E4B1F9D,yB5B0F8D;AlBmtKlE;;AKlyKE;EyCPM,c5BsF0D;E4BrF1D,yBAAyC;A9C6yKjD;;A8CpzKE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5BgF0D;E4B/E1D,qB5B+E0D;AlB8tKlE;;A8C1zKE;EACE,c5B2F8D;E4B1F9D,yB5B0F8D;AlBmuKlE;;AKlzKE;EyCPM,c5BsF0D;E4BrF1D,yBAAyC;A9C6zKjD;;A8Cp0KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5BgF0D;E4B/E1D,qB5B+E0D;AlB8uKlE;;A8C10KE;EACE,c5B2F8D;E4B1F9D,yB5B0F8D;AlBmvKlE;;AKl0KE;EyCPM,c5BsF0D;E4BrF1D,yBAAyC;A9C60KjD;;A8Cp1KE;EAWM,W3CPO;E2CQP,yB5BgF0D;E4B/E1D,qB5B+E0D;AlB8vKlE;;A+C71KA;EACE,YAAY;E3C8HR,iBAtCY;E2CtFhB,gB5CiS+B;E4ChS/B,cAAc;EACd,W5CYa;E4CXb,yB5CCa;E4CAb,WAAW;A/Cg2Kb;;AK31KE;E0CDE,W5CMW;E4CLX,qBAAqB;A/Cg2KzB;;AK51KE;E0CCI,YAAY;A/C+1KlB;;A+Cp1KA;EACE,UAAU;EACV,6BAA6B;EAC7B,SAAS;EACT,wBAAgB;EAAhB,qBAAgB;EAAhB,gBAAgB;A/Cu1KlB;;A+Cj1KA;EACE,oBAAoB;A/Co1KtB;;AgD33KA;EACE,gB7Cy4BuC;E6Cx4BvC,gBAAgB;E5C6HZ,mBAtCY;E4CpFhB,2C7CEa;E6CDb,4BAA4B;EAC5B,oC7C04BmD;E6Cz4BnD,gD7CSa;E6CRb,mCAA2B;EAA3B,2BAA2B;EAC3B,UAAU;EtCLR,sBP64BsC;AHs/I1C;;AgDx4KA;EAcI,sB7C63BsC;AHigJ1C;;AgD54KA;EAkBI,UAAU;AhD83Kd;;AgDh5KA;EAsBI,cAAc;EACd,UAAU;AhD83Kd;;AgDr5KA;EA2BI,aAAa;AhD83KjB;;AgD13KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,wB7Cy2BwC;E6Cx2BxC,c7CtBgB;E6CuBhB,2C7C7Ba;E6C8Bb,4BAA4B;EAC5B,4C7Ci3BoD;AH4gJtD;;AgD13KA;EACE,gB7Ci2BwC;AH4hJ1C;;AiDj6KA;EAEE,gBAAgB;AjDm6KlB;;AiDr6KA;EAKI,kBAAkB;EAClB,gBAAgB;AjDo6KpB;;AiD/5KA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,OAAO;EACP,a9C+pBsC;E8C9pBtC,aAAa;EACb,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAGhB,UAAU;AjDg6KZ;;AiDz5KA;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,c9C64BuC;E8C34BvC,oBAAoB;AjD25KtB;;AiDx5KE;E7BrCI,2CjB48BoD;EiB58BpD,mCjB48BoD;EiB58BpD,oEjB48BoD;E8Cr6BtD,sC9Cm6BmD;E8Cn6BnD,8B9Cm6BmD;AHw/IvD;;AoB77KI;E6BgCF;I7B/BI,gBAAgB;EpBi8KpB;AACF;;AiD/5KE;EACE,uB9Ci6BoC;E8Cj6BpC,e9Ci6BoC;AHigJxC;;AiD95KE;EACE,8B9C85B2C;E8C95B3C,sB9C85B2C;AHmgJ/C;;AiD75KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,6B/ByE8D;AlBu1KhE;;AiDl6KA;EAKI,8B/BsE4D;E+BrE5D,gBAAgB;AjDi6KpB;;AiDv6KA;;EAWI,oBAAc;EAAd,cAAc;AjDi6KlB;;AiD56KA;EAeI,gBAAgB;AjDi6KpB;;AiD75KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,6B/BqD8D;AlB22KhE;;AiDn6KA;EAOI,cAAc;EACd,0B/BgD4D;E+B/C5D,WAAW;AjDg6Kf;;AiDz6KA;EAcI,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,YAAY;AjD+5KhB;;AiD/6KA;EAmBM,gBAAgB;AjDg6KtB;;AiDn7KA;EAuBM,aAAa;AjDg6KnB;;AiD15KA;EACE,kBAAkB;EAClB,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,0BAAsB;EAAtB,sBAAsB;EACtB,WAAW;EAGX,oBAAoB;EACpB,sB9C1Ga;E8C2Gb,4BAA4B;EAC5B,oC9ClGa;EOZX,qBP8O+B;E8C5HjC,UAAU;AjDy5KZ;;AiDr5KA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,OAAO;EACP,a9CojBsC;E8CnjBtC,YAAY;EACZ,aAAa;EACb,sB9CjHa;AHygLf;;AiD/5KA;EAUW,UAAU;AjDy5KrB;;AiDn6KA;EAWW,Y9C4zB2B;AHgmJtC;;AiDv5KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,sBAA8B;EAA9B,8BAA8B;EAC9B,kB9CyzBsC;E8CxzBtC,gC9CtIgB;EOId,0CQsH4D;ERrH5D,2CQqH4D;AlBw6KhE;;AiDj6KA;EASI,kB9CozBoC;E8ClzBpC,8BAA6F;AjD25KjG;;AiDt5KA;EACE,gBAAgB;EAChB,gB9C2I+B;AH8wKjC;;AiDp5KA;EACE,kBAAkB;EAGlB,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,a9CuwBsC;AH8oJxC;;AiDj5KA;EACE,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,mBAAe;EAAf,eAAe;EACf,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,kBAAyB;EAAzB,yBAAyB;EACzB,gBAAgE;EAChE,6B9CvKgB;EOkBd,8CQwG4D;ERvG5D,6CQuG4D;AlBm8KhE;;AiD55KA;EAcI,eAAwC;AjDk5K5C;;AiD74KA;EACE,kBAAkB;EAClB,YAAY;EACZ,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,gBAAgB;AjDg5KlB;;AcvhLI;EmCzBJ;IAuKI,gB9CmwBqC;I8ClwBrC,oBAAyC;EjD84K3C;EiDhiLF;IAsJI,+B/B3E4D;ElBw9K9D;EiDniLF;IAyJM,gC/B9E0D;ElB29K9D;EiDnhLF;IA2II,+B/BnF4D;ElB89K9D;EiDthLF;IA8IM,4B/BtF0D;ElBi+K9D;EiDn4KA;IAAY,gB9C4uB2B;EH0pJvC;AACF;;Ac7iLI;EmC0KF;;IAEE,gB9CouBqC;EHmqJvC;AACF;;AcpjLI;EmCiLF;IAAY,iB9C8tB4B;EH0qJxC;AACF;;AkDrnLA;EACE,kBAAkB;EAClB,a/CmrBsC;E+ClrBtC,cAAc;EACd,S/Cy1BmC;EgD71BnC,kMhDuRiN;EgDrRjN,kBAAkB;EAClB,gBhD+R+B;EgD9R/B,gBhDmS+B;EgDlS/B,gBAAgB;EAChB,iBAAiB;EACjB,qBAAqB;EACrB,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;EAClB,oBAAoB;EACpB,mBAAmB;EACnB,gBAAgB;E/CgHZ,mBAtCY;E8C9EhB,qBAAqB;EACrB,UAAU;AlDkoLZ;;AkD7oLA;EAaW,Y/C60B2B;AHuzJtC;;AkDjpLA;EAgBI,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,a/C60BqC;E+C50BrC,c/C60BqC;AHwzJzC;;AkDxpLA;EAsBM,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,yBAAyB;EACzB,mBAAmB;AlDsoLzB;;AkDjoLA;EACE,iBAAgC;AlDooLlC;;AkDroLA;EAII,SAAS;AlDqoLb;;AkDzoLA;EAOM,MAAM;EACN,6BAAgE;EAChE,sB/CvBS;AH6pLf;;AkDjoLA;EACE,iB/CmzBuC;AHi1JzC;;AkDroLA;EAII,OAAO;EACP,a/C+yBqC;E+C9yBrC,c/C6yBqC;AHw1JzC;;AkD3oLA;EASM,QAAQ;EACR,oCAA2F;EAC3F,wB/CvCS;AH6qLf;;AkDjoLA;EACE,iBAAgC;AlDooLlC;;AkDroLA;EAII,MAAM;AlDqoLV;;AkDzoLA;EAOM,SAAS;EACT,6B/C4xBmC;E+C3xBnC,yB/CrDS;AH2rLf;;AkDjoLA;EACE,iB/CqxBuC;AH+2JzC;;AkDroLA;EAII,QAAQ;EACR,a/CixBqC;E+ChxBrC,c/C+wBqC;AHs3JzC;;AkD3oLA;EASM,OAAO;EACP,oC/C4wBmC;E+C3wBnC,uB/CrES;AH2sLf;;AkDjnLA;EACE,gB/C2uBuC;E+C1uBvC,uB/CgvBuC;E+C/uBvC,W/CvGa;E+CwGb,kBAAkB;EAClB,sB/C/Fa;EOZX,sBP6OgC;AHm/KpC;;AoDruLA;EACE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,OAAO;EACP,ajDirBsC;EiDhrBtC,cAAc;EACd,gBjD22BuC;EgDh3BvC,kMhDuRiN;EgDrRjN,kBAAkB;EAClB,gBhD+R+B;EgD9R/B,gBhDmS+B;EgDlS/B,gBAAgB;EAChB,iBAAiB;EACjB,qBAAqB;EACrB,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,sBAAsB;EACtB,kBAAkB;EAClB,oBAAoB;EACpB,mBAAmB;EACnB,gBAAgB;E/CgHZ,mBAtCY;EgD7EhB,qBAAqB;EACrB,sBjDNa;EiDOb,4BAA4B;EAC5B,oCjDEa;EOZX,qBP8O+B;AH+gLnC;;AoDlwLA;EAoBI,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WjD22BoC;EiD12BpC,cjD22BqC;EiD12BrC,gBjD2N+B;AHuhLnC;;AoD1wLA;EA4BM,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WAAW;EACX,yBAAyB;EACzB,mBAAmB;ApDkvLzB;;AoD7uLA;EACE,qBjD41BuC;AHo5JzC;;AoDjvLA;EAII,2BlC2F4D;AlBspLhE;;AoDrvLA;EAOM,SAAS;EACT,6BAAgE;EAChE,qCjDu1BiE;AH25JvE;;AoD3vLA;EAaM,WjD6L2B;EiD5L3B,6BAAgE;EAChE,sBjD7CS;AH+xLf;;AoD7uLA;EACE,mBjDw0BuC;AHw6JzC;;AoDjvLA;EAII,yBlCuE4D;EkCtE5D,ajDo0BqC;EiDn0BrC,YjDk0BoC;EiDj0BpC,gBAAgC;ApDivLpC;;AoDxvLA;EAUM,OAAO;EACP,oCAA2F;EAC3F,uCjDg0BiE;AHk7JvE;;AoD9vLA;EAgBM,SjDsK2B;EiDrK3B,oCAA2F;EAC3F,wBjDpES;AHszLf;;AoD7uLA;EACE,kBjDizBuC;AH+7JzC;;AoDjvLA;EAII,wBlCgD4D;AlBisLhE;;AoDrvLA;EAOM,MAAM;EACN,oCAA2F;EAC3F,wCjD4yBiE;AHs8JvE;;AoD3vLA;EAaM,QjDkJ2B;EiDjJ3B,oCAA2F;EAC3F,yBjDxFS;AH00Lf;;AoDjwLA;EAqBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,cAAc;EACd,WjDwxBoC;EiDvxBpC,oBAAsC;EACtC,WAAW;EACX,gCjD4wBuD;AHo+J3D;;AoD5uLA;EACE,oBjDixBuC;AH89JzC;;AoDhvLA;EAII,0BlCgB4D;EkCf5D,ajD6wBqC;EiD5wBrC,YjD2wBoC;EiD1wBpC,gBAAgC;ApDgvLpC;;AoDvvLA;EAUM,QAAQ;EACR,oCjDuwBmC;EiDtwBnC,sCjDywBiE;AHw+JvE;;AoD7vLA;EAgBM,UjD+G2B;EiD9G3B,oCjDiwBmC;EiDhwBnC,uBjD3HS;AH42Lf;;AoD3tLA;EACE,uBjDkuBwC;EiDjuBxC,gBAAgB;EhD3BZ,eAtCY;EgDoEhB,yBjD2tByD;EiD1tBzD,gCAAyE;E1ChJvE,0CQsH4D;ERrH5D,2CQqH4D;AlByvLhE;;AoDruLA;EAUI,aAAa;ApD+tLjB;;AoD3tLA;EACE,uBjDotBwC;EiDntBxC,cjDxJgB;AHs3LlB;;AqDz3LA;EACE,kBAAkB;ArD43LpB;;AqDz3LA;EACE,uBAAmB;EAAnB,mBAAmB;ArD43LrB;;AqDz3LA;EACE,kBAAkB;EAClB,WAAW;EACX,gBAAgB;ArD43LlB;;AsDn5LE;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,WAAW;AtDs5Lf;;AqD93LA;EACE,kBAAkB;EAClB,aAAa;EACb,WAAW;EACX,WAAW;EACX,mBAAmB;EACnB,mCAA2B;EAA3B,2BAA2B;EjC5BvB,8CjBikCkF;EiBjkClF,sCjBikCkF;EiBjkClF,0EjBikCkF;AH61JxF;;AoBz5LI;EiCiBJ;IjChBM,gBAAgB;EpB65LpB;AACF;;AqDp4LA;;;EAGE,cAAc;ArDu4LhB;;AqDp4LA;;EAEE,mCAA2B;EAA3B,2BAA2B;ArDu4L7B;;AqDp4LA;;EAEE,oCAA4B;EAA5B,4BAA4B;ArDu4L9B;;AqD/3LA;EAEI,UAAU;EACV,4BAA4B;EAC5B,uBAAe;EAAf,eAAe;ArDi4LnB;;AqDr4LA;;;EAUI,UAAU;EACV,UAAU;ArDi4Ld;;AqD54LA;;EAgBI,UAAU;EACV,UAAU;EjCtER,2BjBgkCkC;AHw4JxC;;AoBn8LI;EiCgDJ;;IjC/CM,gBAAgB;EpBw8LpB;AACF;;AqD/3LA;;EAEE,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,UAAU;EAEV,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,sBAAmB;EAAnB,mBAAmB;EACnB,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,UlDk9BsC;EkDj9BtC,WlD1Fa;EkD2Fb,kBAAkB;EAClB,YlDg9BqC;EiB7iCjC,8BjB+iCgD;AHg7JtD;;AoB19LI;EiC2EJ;;IjC1EM,gBAAgB;EpB+9LpB;AACF;;AK59LE;;;EgDwFE,WlDjGW;EkDkGX,qBAAqB;EACrB,UAAU;EACV,YlDy8BmC;AHi8JvC;;AqDv4LA;EACE,OAAO;ArD04LT;;AqDr4LA;EACE,QAAQ;ArDw4LV;;AqDj4LA;;EAEE,qBAAqB;EACrB,WlDk8BuC;EkDj8BvC,YlDi8BuC;EkDh8BvC,qCAAqC;ArDo4LvC;;AqDl4LA;EACE,sNnCxFyI;AlB69L3I;;AqDn4LA;EACE,uNnC3FyI;AlBi+L3I;;AqD73LA;EACE,kBAAkB;EAClB,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,WAAW;EACX,oBAAa;EAAb,aAAa;EACb,qBAAuB;EAAvB,uBAAuB;EACvB,eAAe;EAEf,iBlDw5BsC;EkDv5BtC,gBlDu5BsC;EkDt5BtC,gBAAgB;ArD+3LlB;;AqD34LA;EAeI,uBAAuB;EACvB,kBAAc;EAAd,cAAc;EACd,WlDs5BqC;EkDr5BrC,WlDs5BoC;EkDr5BpC,iBlDu5BoC;EkDt5BpC,gBlDs5BoC;EkDr5BpC,mBAAmB;EACnB,eAAe;EACf,sBlDhKW;EkDiKX,4BAA4B;EAE5B,kCAAiE;EACjE,qCAAoE;EACpE,WAAW;EjCtKT,6BjBsjC+C;AHg/JrD;;AoBjiMI;EiCqIJ;IjCpIM,gBAAgB;EpBqiMpB;AACF;;AqDl6LA;EAiCI,UAAU;ArDq4Ld;;AqD53LA;EACE,kBAAkB;EAClB,UAA2C;EAC3C,YAAY;EACZ,SAA0C;EAC1C,WAAW;EACX,iBAAiB;EACjB,oBAAoB;EACpB,WlD3La;EkD4Lb,kBAAkB;ArD+3LpB;;AuD9jMA;EACE;IAAK,iCAAyB;IAAzB,yBAAyB;EvDkkM9B;AACF;;AuDpkMA;EACE;IAAK,iCAAyB;IAAzB,yBAAyB;EvDkkM9B;AACF;;AuDhkMA;EACE,qBAAqB;EACrB,WpDkkC0B;EoDjkC1B,YpDikC0B;EoDhkC1B,2BAA2B;EAC3B,iCAAgD;EAChD,+BAA+B;EAE/B,kBAAkB;EAClB,sDAA8C;EAA9C,8CAA8C;AvDkkMhD;;AuD/jMA;EACE,WpD2jC4B;EoD1jC5B,YpD0jC4B;EoDzjC5B,mBpD2jC4B;AHugK9B;;AuD3jMA;EACE;IACE,2BAAmB;IAAnB,mBAAmB;EvD8jMrB;EuD5jMA;IACE,UAAU;EvD8jMZ;AACF;;AuDpkMA;EACE;IACE,2BAAmB;IAAnB,mBAAmB;EvD8jMrB;EuD5jMA;IACE,UAAU;EvD8jMZ;AACF;;AuD3jMA;EACE,qBAAqB;EACrB,WpDmiC0B;EoDliC1B,YpDkiC0B;EoDjiC1B,2BAA2B;EAC3B,8BAA8B;EAE9B,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,oDAA4C;EAA5C,4CAA4C;AvD6jM9C;;AuD1jMA;EACE,WpD4hC4B;EoD3hC5B,YpD2hC4B;AHkiK9B;;AwDhnMA;EAAqB,mCAAmC;AxDonMxD;;AwDnnMA;EAAqB,8BAA8B;AxDunMnD;;AwDtnMA;EAAqB,iCAAiC;AxD0nMtD;;AwDznMA;EAAqB,iCAAiC;AxD6nMtD;;AwD5nMA;EAAqB,sCAAsC;AxDgoM3D;;AwD/nMA;EAAqB,mCAAmC;AxDmoMxD;;AyDroME;EACE,oCAAmC;AzDwoMvC;;AK9nME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDyoMtD;;AyD/oME;EACE,oCAAmC;AzDkpMvC;;AKxoME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDmpMtD;;AyDzpME;EACE,oCAAmC;AzD4pMvC;;AKlpME;;;EoDLI,oCAAgD;AzD6pMtD;;AyDnqME;EACE,oCAAmC;AzDsqMvC;;AK5pME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDuqMtD;;AyD7qME;EACE,oCAAmC;AzDgrMvC;;AKtqME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDirMtD;;AyDvrME;EACE,oCAAmC;AzD0rMvC;;AKhrME;;;EoDLI,oCAAgD;AzD2rMtD;;AyDjsME;EACE,oCAAmC;AzDosMvC;;AK1rME;;;EoDLI,oCAAgD;AzDqsMtD;;AyD3sME;EACE,oCAAmC;AzD8sMvC;;AKpsME;;;EoDLI,oCAAgD;AzD+sMtD;;A0D9sMA;EACE,iCAAmC;A1DitMrC;;A0D9sMA;EACE,wCAAwC;A1DitM1C;;A2D5tMA;EAAkB,oCAAoD;A3DguMtE;;A2D/tMA;EAAkB,wCAAwD;A3DmuM1E;;A2DluMA;EAAkB,0CAA0D;A3DsuM5E;;A2DruMA;EAAkB,2CAA2D;A3DyuM7E;;A2DxuMA;EAAkB,yCAAyD;A3D4uM3E;;A2D1uMA;EAAmB,oBAAoB;A3D8uMvC;;A2D7uMA;EAAmB,wBAAwB;A3DivM3C;;A2DhvMA;EAAmB,0BAA0B;A3DovM7C;;A2DnvMA;EAAmB,2BAA2B;A3DuvM9C;;A2DtvMA;EAAmB,yBAAyB;A3D0vM5C;;A2DvvME;EACE,gCAA+B;A3D0vMnC;;A2D3vME;EACE,gCAA+B;A3D8vMnC;;A2D/vME;EACE,gCAA+B;A3DkwMnC;;A2DnwME;EACE,gCAA+B;A3DswMnC;;A2DvwME;EACE,gCAA+B;A3D0wMnC;;A2D3wME;EACE,gCAA+B;A3D8wMnC;;A2D/wME;EACE,gCAA+B;A3DkxMnC;;A2DnxME;EACE,gCAA+B;A3DsxMnC;;A2DlxMA;EACE,6BAA+B;A3DqxMjC;;A2D9wMA;EACE,gCAA2C;A3DixM7C;;A2D9wMA;EACE,iCAAwC;A3DixM1C;;A2D9wMA;EACE,0CAAiD;EACjD,2CAAkD;A3DixMpD;;A2D9wMA;EACE,2CAAkD;EAClD,8CAAqD;A3DixMvD;;A2D9wMA;EACE,8CAAqD;EACrD,6CAAoD;A3DixMtD;;A2D9wMA;EACE,0CAAiD;EACjD,6CAAoD;A3DixMtD;;A2D9wMA;EACE,gCAA2C;A3DixM7C;;A2D9wMA;EACE,6BAA6B;A3DixM/B;;A2D9wMA;EACE,+BAAuC;A3DixMzC;;A2D9wMA;EACE,2BAA2B;A3DixM7B;;AsDz1ME;EACE,cAAc;EACd,WAAW;EACX,WAAW;AtD41Mf;;A4Dr1MM;EAAwB,wBAA0B;A5Dy1MxD;;A4Dz1MM;EAAwB,0BAA0B;A5D61MxD;;A4D71MM;EAAwB,gCAA0B;A5Di2MxD;;A4Dj2MM;EAAwB,yBAA0B;A5Dq2MxD;;A4Dr2MM;EAAwB,yBAA0B;A5Dy2MxD;;A4Dz2MM;EAAwB,6BAA0B;A5D62MxD;;A4D72MM;EAAwB,8BAA0B;A5Di3MxD;;A4Dj3MM;EAAwB,+BAA0B;EAA1B,wBAA0B;A5Dq3MxD;;A4Dr3MM;EAAwB,sCAA0B;EAA1B,+BAA0B;A5Dy3MxD;;Acx0MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E5D83MtD;E4D93MI;IAAwB,0BAA0B;E5Di4MtD;E4Dj4MI;IAAwB,gCAA0B;E5Do4MtD;E4Dp4MI;IAAwB,yBAA0B;E5Du4MtD;E4Dv4MI;IAAwB,yBAA0B;E5D04MtD;E4D14MI;IAAwB,6BAA0B;E5D64MtD;E4D74MI;IAAwB,8BAA0B;E5Dg5MtD;E4Dh5MI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5Dm5MtD;E4Dn5MI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5Ds5MtD;AACF;;Act2MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E5D45MtD;E4D55MI;IAAwB,0BAA0B;E5D+5MtD;E4D/5MI;IAAwB,gCAA0B;E5Dk6MtD;E4Dl6MI;IAAwB,yBAA0B;E5Dq6MtD;E4Dr6MI;IAAwB,yBAA0B;E5Dw6MtD;E4Dx6MI;IAAwB,6BAA0B;E5D26MtD;E4D36MI;IAAwB,8BAA0B;E5D86MtD;E4D96MI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5Di7MtD;E4Dj7MI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5Do7MtD;AACF;;Acp4MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E5D07MtD;E4D17MI;IAAwB,0BAA0B;E5D67MtD;E4D77MI;IAAwB,gCAA0B;E5Dg8MtD;E4Dh8MI;IAAwB,yBAA0B;E5Dm8MtD;E4Dn8MI;IAAwB,yBAA0B;E5Ds8MtD;E4Dt8MI;IAAwB,6BAA0B;E5Dy8MtD;E4Dz8MI;IAAwB,8BAA0B;E5D48MtD;E4D58MI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5D+8MtD;E4D/8MI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5Dk9MtD;AACF;;Acl6MI;E8CjDE;IAAwB,wBAA0B;E5Dw9MtD;E4Dx9MI;IAAwB,0BAA0B;E5D29MtD;E4D39MI;IAAwB,gCAA0B;E5D89MtD;E4D99MI;IAAwB,yBAA0B;E5Di+MtD;E4Dj+MI;IAAwB,yBAA0B;E5Do+MtD;E4Dp+MI;IAAwB,6BAA0B;E5Du+MtD;E4Dv+MI;IAAwB,8BAA0B;E5D0+MtD;E4D1+MI;IAAwB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5D6+MtD;E4D7+MI;IAAwB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5Dg/MtD;AACF;;A4Dv+MA;EAEI;IAAqB,wBAA0B;E5D0+MjD;E4D1+ME;IAAqB,0BAA0B;E5D6+MjD;E4D7+ME;IAAqB,gCAA0B;E5Dg/MjD;E4Dh/ME;IAAqB,yBAA0B;E5Dm/MjD;E4Dn/ME;IAAqB,yBAA0B;E5Ds/MjD;E4Dt/ME;IAAqB,6BAA0B;E5Dy/MjD;E4Dz/ME;IAAqB,8BAA0B;E5D4/MjD;E4D5/ME;IAAqB,+BAA0B;IAA1B,wBAA0B;E5D+/MjD;E4D//ME;IAAqB,sCAA0B;IAA1B,+BAA0B;E5DkgNjD;AACF;;A6DxhNA;EACE,kBAAkB;EAClB,cAAc;EACd,WAAW;EACX,UAAU;EACV,gBAAgB;A7D2hNlB;;A6DhiNA;EAQI,cAAc;EACd,WAAW;A7D4hNf;;A6DriNA;;;;;EAiBI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,SAAS;EACT,OAAO;EACP,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,SAAS;A7D4hNb;;A6DphNE;EAEI,uBAA4F;A7DshNlG;;A6DxhNE;EAEI,mBAA4F;A7D0hNlG;;A6D5hNE;EAEI,gBAA4F;A7D8hNlG;;A6DhiNE;EAEI,iBAA4F;A7DkiNlG;;A8D3jNI;EAAgC,kCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A9D+jNlE;;A8D9jNI;EAAgC,qCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A9DkkNrE;;A8DjkNI;EAAgC,0CAAsC;EAAtC,sCAAsC;A9DqkN1E;;A8DpkNI;EAAgC,6CAAyC;EAAzC,yCAAyC;A9DwkN7E;;A8DtkNI;EAA8B,8BAA0B;EAA1B,0BAA0B;A9D0kN5D;;A8DzkNI;EAA8B,gCAA4B;EAA5B,4BAA4B;A9D6kN9D;;A8D5kNI;EAA8B,sCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A9DglNpE;;A8D/kNI;EAA8B,6BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A9DmlN3D;;A8DllNI;EAA8B,+BAAuB;EAAvB,uBAAuB;A9DslNzD;;A8DrlNI;EAA8B,+BAAuB;EAAvB,uBAAuB;A9DylNzD;;A8DxlNI;EAA8B,+BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A9D4lN3D;;A8D3lNI;EAA8B,+BAAyB;EAAzB,yBAAyB;A9D+lN3D;;A8D7lNI;EAAoC,+BAAsC;EAAtC,sCAAsC;A9DimN9E;;A8DhmNI;EAAoC,6BAAoC;EAApC,oCAAoC;A9DomN5E;;A8DnmNI;EAAoC,gCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A9DumN1E;;A8DtmNI;EAAoC,iCAAyC;EAAzC,yCAAyC;A9D0mNjF;;A8DzmNI;EAAoC,oCAAwC;EAAxC,wCAAwC;A9D6mNhF;;A8D3mNI;EAAiC,gCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A9D+mNvE;;A8D9mNI;EAAiC,8BAAgC;EAAhC,gCAAgC;A9DknNrE;;A8DjnNI;EAAiC,iCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A9DqnNnE;;A8DpnNI;EAAiC,mCAAgC;EAAhC,gCAAgC;A9DwnNrE;;A8DvnNI;EAAiC,kCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A9D2nNpE;;A8DznNI;EAAkC,oCAAoC;EAApC,oCAAoC;A9D6nN1E;;A8D5nNI;EAAkC,kCAAkC;EAAlC,kCAAkC;A9DgoNxE;;A8D/nNI;EAAkC,qCAAgC;EAAhC,gCAAgC;A9DmoNtE;;A8DloNI;EAAkC,sCAAuC;EAAvC,uCAAuC;A9DsoN7E;;A8DroNI;EAAkC,yCAAsC;EAAtC,sCAAsC;A9DyoN5E;;A8DxoNI;EAAkC,sCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A9D4oNvE;;A8D1oNI;EAAgC,oCAA2B;EAA3B,2BAA2B;A9D8oN/D;;A8D7oNI;EAAgC,qCAAiC;EAAjC,iCAAiC;A9DipNrE;;A8DhpNI;EAAgC,mCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A9DopNnE;;A8DnpNI;EAAgC,sCAA6B;EAA7B,6BAA6B;A9DupNjE;;A8DtpNI;EAAgC,wCAA+B;EAA/B,+BAA+B;A9D0pNnE;;A8DzpNI;EAAgC,uCAA8B;EAA9B,8BAA8B;A9D6pNlE;;AcjpNI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DwsNhE;E8DvsNE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D0sNnE;E8DzsNE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D4sNxE;E8D3sNE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9D8sN3E;E8D5sNE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E9D+sN1D;E8D9sNE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E9DitN5D;E8DhtNE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DmtNlE;E8DltNE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DqtNzD;E8DptNE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9DutNvD;E8DttNE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9DytNvD;E8DxtNE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D2tNzD;E8D1tNE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D6tNzD;E8D3tNE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D8tN5E;E8D7tNE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E9DguN1E;E8D/tNE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DkuNxE;E8DjuNE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9DouN/E;E8DnuNE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E9DsuN9E;E8DpuNE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DuuNrE;E8DtuNE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DyuNnE;E8DxuNE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9D2uNjE;E8D1uNE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D6uNnE;E8D5uNE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D+uNlE;E8D7uNE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E9DgvNxE;E8D/uNE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DkvNtE;E8DjvNE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DovNpE;E8DnvNE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E9DsvN3E;E8DrvNE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9DwvN1E;E8DvvNE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D0vNrE;E8DxvNE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E9D2vN7D;E8D1vNE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D6vNnE;E8D5vNE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D+vNjE;E8D9vNE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E9DiwN/D;E8DhwNE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9DmwNjE;E8DlwNE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DqwNhE;AACF;;Ac1vNI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DizNhE;E8DhzNE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9DmzNnE;E8DlzNE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9DqzNxE;E8DpzNE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9DuzN3E;E8DrzNE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E9DwzN1D;E8DvzNE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E9D0zN5D;E8DzzNE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D4zNlE;E8D3zNE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D8zNzD;E8D7zNE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9Dg0NvD;E8D/zNE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9Dk0NvD;E8Dj0NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9Do0NzD;E8Dn0NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9Ds0NzD;E8Dp0NE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9Du0N5E;E8Dt0NE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E9Dy0N1E;E8Dx0NE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D20NxE;E8D10NE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9D60N/E;E8D50NE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E9D+0N9E;E8D70NE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9Dg1NrE;E8D/0NE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9Dk1NnE;E8Dj1NE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9Do1NjE;E8Dn1NE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9Ds1NnE;E8Dr1NE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Dw1NlE;E8Dt1NE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E9Dy1NxE;E8Dx1NE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D21NtE;E8D11NE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D61NpE;E8D51NE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E9D+1N3E;E8D91NE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9Di2N1E;E8Dh2NE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9Dm2NrE;E8Dj2NE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E9Do2N7D;E8Dn2NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9Ds2NnE;E8Dr2NE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Dw2NjE;E8Dv2NE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E9D02N/D;E8Dz2NE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D42NjE;E8D32NE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9D82NhE;AACF;;Acn2NI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9D05NhE;E8Dz5NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D45NnE;E8D35NE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D85NxE;E8D75NE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9Dg6N3E;E8D95NE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E9Di6N1D;E8Dh6NE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E9Dm6N5D;E8Dl6NE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9Dq6NlE;E8Dp6NE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9Du6NzD;E8Dt6NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9Dy6NvD;E8Dx6NE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9D26NvD;E8D16NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D66NzD;E8D56NE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9D+6NzD;E8D76NE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9Dg7N5E;E8D/6NE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E9Dk7N1E;E8Dj7NE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9Do7NxE;E8Dn7NE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9Ds7N/E;E8Dr7NE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E9Dw7N9E;E8Dt7NE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9Dy7NrE;E8Dx7NE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D27NnE;E8D17NE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9D67NjE;E8D57NE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D+7NnE;E8D97NE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Di8NlE;E8D/7NE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E9Dk8NxE;E8Dj8NE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9Do8NtE;E8Dn8NE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9Ds8NpE;E8Dr8NE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E9Dw8N3E;E8Dv8NE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9D08N1E;E8Dz8NE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D48NrE;E8D18NE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E9D68N7D;E8D58NE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9D+8NnE;E8D98NE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Di9NjE;E8Dh9NE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E9Dm9N/D;E8Dl9NE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9Dq9NjE;E8Dp9NE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9Du9NhE;AACF;;Ac58NI;EgDlDA;IAAgC,kCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DmgOhE;E8DlgOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9DqgOnE;E8DpgOE;IAAgC,0CAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9DugOxE;E8DtgOE;IAAgC,6CAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9DygO3E;E8DvgOE;IAA8B,8BAA0B;IAA1B,0BAA0B;E9D0gO1D;E8DzgOE;IAA8B,gCAA4B;IAA5B,4BAA4B;E9D4gO5D;E8D3gOE;IAA8B,sCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D8gOlE;E8D7gOE;IAA8B,6BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DghOzD;E8D/gOE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9DkhOvD;E8DjhOE;IAA8B,+BAAuB;IAAvB,uBAAuB;E9DohOvD;E8DnhOE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DshOzD;E8DrhOE;IAA8B,+BAAyB;IAAzB,yBAAyB;E9DwhOzD;E8DthOE;IAAoC,+BAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9DyhO5E;E8DxhOE;IAAoC,6BAAoC;IAApC,oCAAoC;E9D2hO1E;E8D1hOE;IAAoC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D6hOxE;E8D5hOE;IAAoC,iCAAyC;IAAzC,yCAAyC;E9D+hO/E;E8D9hOE;IAAoC,oCAAwC;IAAxC,wCAAwC;E9DiiO9E;E8D/hOE;IAAiC,gCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9DkiOrE;E8DjiOE;IAAiC,8BAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DoiOnE;E8DniOE;IAAiC,iCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DsiOjE;E8DriOE;IAAiC,mCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9DwiOnE;E8DviOE;IAAiC,kCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D0iOlE;E8DxiOE;IAAkC,oCAAoC;IAApC,oCAAoC;E9D2iOxE;E8D1iOE;IAAkC,kCAAkC;IAAlC,kCAAkC;E9D6iOtE;E8D5iOE;IAAkC,qCAAgC;IAAhC,gCAAgC;E9D+iOpE;E8D9iOE;IAAkC,sCAAuC;IAAvC,uCAAuC;E9DijO3E;E8DhjOE;IAAkC,yCAAsC;IAAtC,sCAAsC;E9DmjO1E;E8DljOE;IAAkC,sCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9DqjOrE;E8DnjOE;IAAgC,oCAA2B;IAA3B,2BAA2B;E9DsjO7D;E8DrjOE;IAAgC,qCAAiC;IAAjC,iCAAiC;E9DwjOnE;E8DvjOE;IAAgC,mCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D0jOjE;E8DzjOE;IAAgC,sCAA6B;IAA7B,6BAA6B;E9D4jO/D;E8D3jOE;IAAgC,wCAA+B;IAA/B,+BAA+B;E9D8jOjE;E8D7jOE;IAAgC,uCAA8B;IAA9B,8BAA8B;E9DgkOhE;AACF;;A+D3mOI;EAAwB,sBAAsB;A/D+mOlD;;A+D9mOI;EAAwB,uBAAuB;A/DknOnD;;A+DjnOI;EAAwB,sBAAsB;A/DqnOlD;;AcjkOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;E/D4nOhD;E+D3nOE;IAAwB,uBAAuB;E/D8nOjD;E+D7nOE;IAAwB,sBAAsB;E/DgoOhD;AACF;;Ac7kOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;E/DwoOhD;E+DvoOE;IAAwB,uBAAuB;E/D0oOjD;E+DzoOE;IAAwB,sBAAsB;E/D4oOhD;AACF;;AczlOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;E/DopOhD;E+DnpOE;IAAwB,uBAAuB;E/DspOjD;E+DrpOE;IAAwB,sBAAsB;E/DwpOhD;AACF;;AcrmOI;EiDtDA;IAAwB,sBAAsB;E/DgqOhD;E+D/pOE;IAAwB,uBAAuB;E/DkqOjD;E+DjqOE;IAAwB,sBAAsB;E/DoqOhD;AACF;;AgE1qOE;EAAsB,yBAA2B;AhE8qOnD;;AgE9qOE;EAAsB,2BAA2B;AhEkrOnD;;AiEjrOE;EAAyB,2BAA8B;AjEqrOzD;;AiErrOE;EAAyB,6BAA8B;AjEyrOzD;;AiEzrOE;EAAyB,6BAA8B;AjE6rOzD;;AiE7rOE;EAAyB,0BAA8B;AjEisOzD;;AiEjsOE;EAAyB,mCAA8B;EAA9B,2BAA8B;AjEqsOzD;;AiEhsOA;EACE,eAAe;EACf,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,OAAO;EACP,a9DoqBsC;AH+hNxC;;AiEhsOA;EACE,eAAe;EACf,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,a9D4pBsC;AHuiNxC;;AiE/rO8B;EAD9B;IAEI,wBAAgB;IAAhB,gBAAgB;IAChB,MAAM;IACN,a9DopBoC;EH+iNtC;AACF;;AkE7tOA;ECEE,kBAAkB;EAClB,UAAU;EACV,WAAW;EACX,UAAU;EACV,YAAY;EACZ,gBAAgB;EAChB,sBAAsB;EACtB,mBAAmB;EACnB,SAAS;AnE+tOX;;AmErtOE;EAEE,gBAAgB;EAChB,WAAW;EACX,YAAY;EACZ,iBAAiB;EACjB,UAAU;EACV,mBAAmB;AnEutOvB;;AoEpvOA;EAAa,8DAAqC;ApEwvOlD;;AoEvvOA;EAAU,wDAAkC;ApE2vO5C;;AoE1vOA;EAAa,uDAAqC;ApE8vOlD;;AoE7vOA;EAAe,2BAA2B;ApEiwO1C;;AqEhwOI;EAAuB,qBAA4B;ArEowOvD;;AqEpwOI;EAAuB,qBAA4B;ArEwwOvD;;AqExwOI;EAAuB,qBAA4B;ArE4wOvD;;AqE5wOI;EAAuB,sBAA4B;ArEgxOvD;;AqEhxOI;EAAuB,sBAA4B;ArEoxOvD;;AqEpxOI;EAAuB,sBAA4B;ArEwxOvD;;AqExxOI;EAAuB,sBAA4B;ArE4xOvD;;AqE5xOI;EAAuB,sBAA4B;ArEgyOvD;;AqEhyOI;EAAuB,uBAA4B;ArEoyOvD;;AqEpyOI;EAAuB,uBAA4B;ArEwyOvD;;AqEpyOA;EAAU,0BAA0B;ArEwyOpC;;AqEvyOA;EAAU,2BAA2B;ArE2yOrC;;AqEvyOA;EAAc,2BAA2B;ArE2yOzC;;AqE1yOA;EAAc,4BAA4B;ArE8yO1C;;AqE5yOA;EAAU,uBAAuB;ArEgzOjC;;AqE/yOA;EAAU,wBAAwB;ArEmzOlC;;AsEl0OA;EAEI,kBAAkB;EAClB,MAAM;EACN,QAAQ;EACR,SAAS;EACT,OAAO;EACP,UAAU;EAEV,oBAAoB;EACpB,WAAW;EAEX,kCAAkC;AtEk0OtC;;AuEx0OQ;EAAgC,oBAA4B;AvE40OpE;;AuE30OQ;;EAEE,wBAAoC;AvE80O9C;;AuE50OQ;;EAEE,0BAAwC;AvE+0OlD;;AuE70OQ;;EAEE,2BAA0C;AvEg1OpD;;AuE90OQ;;EAEE,yBAAsC;AvEi1OhD;;AuEh2OQ;EAAgC,0BAA4B;AvEo2OpE;;AuEn2OQ;;EAEE,8BAAoC;AvEs2O9C;;AuEp2OQ;;EAEE,gCAAwC;AvEu2OlD;;AuEr2OQ;;EAEE,iCAA0C;AvEw2OpD;;AuEt2OQ;;EAEE,+BAAsC;AvEy2OhD;;AuEx3OQ;EAAgC,yBAA4B;AvE43OpE;;AuE33OQ;;EAEE,6BAAoC;AvE83O9C;;AuE53OQ;;EAEE,+BAAwC;AvE+3OlD;;AuE73OQ;;EAEE,gCAA0C;AvEg4OpD;;AuE93OQ;;EAEE,8BAAsC;AvEi4OhD;;AuEh5OQ;EAAgC,uBAA4B;AvEo5OpE;;AuEn5OQ;;EAEE,2BAAoC;AvEs5O9C;;AuEp5OQ;;EAEE,6BAAwC;AvEu5OlD;;AuEr5OQ;;EAEE,8BAA0C;AvEw5OpD;;AuEt5OQ;;EAEE,4BAAsC;AvEy5OhD;;AuEx6OQ;EAAgC,yBAA4B;AvE46OpE;;AuE36OQ;;EAEE,6BAAoC;AvE86O9C;;AuE56OQ;;EAEE,+BAAwC;AvE+6OlD;;AuE76OQ;;EAEE,gCAA0C;AvEg7OpD;;AuE96OQ;;EAEE,8BAAsC;AvEi7OhD;;AuEh8OQ;EAAgC,uBAA4B;AvEo8OpE;;AuEn8OQ;;EAEE,2BAAoC;AvEs8O9C;;AuEp8OQ;;EAEE,6BAAwC;AvEu8OlD;;AuEr8OQ;;EAEE,8BAA0C;AvEw8OpD;;AuEt8OQ;;EAEE,4BAAsC;AvEy8OhD;;AuEx9OQ;EAAgC,qBAA4B;AvE49OpE;;AuE39OQ;;EAEE,yBAAoC;AvE89O9C;;AuE59OQ;;EAEE,2BAAwC;AvE+9OlD;;AuE79OQ;;EAEE,4BAA0C;AvEg+OpD;;AuE99OQ;;EAEE,0BAAsC;AvEi+OhD;;AuEh/OQ;EAAgC,2BAA4B;AvEo/OpE;;AuEn/OQ;;EAEE,+BAAoC;AvEs/O9C;;AuEp/OQ;;EAEE,iCAAwC;AvEu/OlD;;AuEr/OQ;;EAEE,kCAA0C;AvEw/OpD;;AuEt/OQ;;EAEE,gCAAsC;AvEy/OhD;;AuExgPQ;EAAgC,0BAA4B;AvE4gPpE;;AuE3gPQ;;EAEE,8BAAoC;AvE8gP9C;;AuE5gPQ;;EAEE,gCAAwC;AvE+gPlD;;AuE7gPQ;;EAEE,iCAA0C;AvEghPpD;;AuE9gPQ;;EAEE,+BAAsC;AvEihPhD;;AuEhiPQ;EAAgC,wBAA4B;AvEoiPpE;;AuEniPQ;;EAEE,4BAAoC;AvEsiP9C;;AuEpiPQ;;EAEE,8BAAwC;AvEuiPlD;;AuEriPQ;;EAEE,+BAA0C;AvEwiPpD;;AuEtiPQ;;EAEE,6BAAsC;AvEyiPhD;;AuExjPQ;EAAgC,0BAA4B;AvE4jPpE;;AuE3jPQ;;EAEE,8BAAoC;AvE8jP9C;;AuE5jPQ;;EAEE,gCAAwC;AvE+jPlD;;AuE7jPQ;;EAEE,iCAA0C;AvEgkPpD;;AuE9jPQ;;EAEE,+BAAsC;AvEikPhD;;AuEhlPQ;EAAgC,wBAA4B;AvEolPpE;;AuEnlPQ;;EAEE,4BAAoC;AvEslP9C;;AuEplPQ;;EAEE,8BAAwC;AvEulPlD;;AuErlPQ;;EAEE,+BAA0C;AvEwlPpD;;AuEtlPQ;;EAEE,6BAAsC;AvEylPhD;;AuEjlPQ;EAAwB,2BAA2B;AvEqlP3D;;AuEplPQ;;EAEE,+BAA+B;AvEulPzC;;AuErlPQ;;EAEE,iCAAiC;AvEwlP3C;;AuEtlPQ;;EAEE,kCAAkC;AvEylP5C;;AuEvlPQ;;EAEE,gCAAgC;AvE0lP1C;;AuEzmPQ;EAAwB,0BAA2B;AvE6mP3D;;AuE5mPQ;;EAEE,8BAA+B;AvE+mPzC;;AuE7mPQ;;EAEE,gCAAiC;AvEgnP3C;;AuE9mPQ;;EAEE,iCAAkC;AvEinP5C;;AuE/mPQ;;EAEE,+BAAgC;AvEknP1C;;AuEjoPQ;EAAwB,wBAA2B;AvEqoP3D;;AuEpoPQ;;EAEE,4BAA+B;AvEuoPzC;;AuEroPQ;;EAEE,8BAAiC;AvEwoP3C;;AuEtoPQ;;EAEE,+BAAkC;AvEyoP5C;;AuEvoPQ;;EAEE,6BAAgC;AvE0oP1C;;AuEzpPQ;EAAwB,0BAA2B;AvE6pP3D;;AuE5pPQ;;EAEE,8BAA+B;AvE+pPzC;;AuE7pPQ;;EAEE,gCAAiC;AvEgqP3C;;AuE9pPQ;;EAEE,iCAAkC;AvEiqP5C;;AuE/pPQ;;EAEE,+BAAgC;AvEkqP1C;;AuEjrPQ;EAAwB,wBAA2B;AvEqrP3D;;AuEprPQ;;EAEE,4BAA+B;AvEurPzC;;AuErrPQ;;EAEE,8BAAiC;AvEwrP3C;;AuEtrPQ;;EAEE,+BAAkC;AvEyrP5C;;AuEvrPQ;;EAEE,6BAAgC;AvE0rP1C;;AuEprPI;EAAmB,uBAAuB;AvEwrP9C;;AuEvrPI;;EAEE,2BAA2B;AvE0rPjC;;AuExrPI;;EAEE,6BAA6B;AvE2rPnC;;AuEzrPI;;EAEE,8BAA8B;AvE4rPpC;;AuE1rPI;;EAEE,4BAA4B;AvE6rPlC;;ActsPI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;EvE6vPlE;EuE5vPM;;IAEE,wBAAoC;EvE8vP5C;EuE5vPM;;IAEE,0BAAwC;EvE8vPhD;EuE5vPM;;IAEE,2BAA0C;EvE8vPlD;EuE5vPM;;IAEE,yBAAsC;EvE8vP9C;EuE7wPM;IAAgC,0BAA4B;EvEgxPlE;EuE/wPM;;IAEE,8BAAoC;EvEixP5C;EuE/wPM;;IAEE,gCAAwC;EvEixPhD;EuE/wPM;;IAEE,iCAA0C;EvEixPlD;EuE/wPM;;IAEE,+BAAsC;EvEixP9C;EuEhyPM;IAAgC,yBAA4B;EvEmyPlE;EuElyPM;;IAEE,6BAAoC;EvEoyP5C;EuElyPM;;IAEE,+BAAwC;EvEoyPhD;EuElyPM;;IAEE,gCAA0C;EvEoyPlD;EuElyPM;;IAEE,8BAAsC;EvEoyP9C;EuEnzPM;IAAgC,uBAA4B;EvEszPlE;EuErzPM;;IAEE,2BAAoC;EvEuzP5C;EuErzPM;;IAEE,6BAAwC;EvEuzPhD;EuErzPM;;IAEE,8BAA0C;EvEuzPlD;EuErzPM;;IAEE,4BAAsC;EvEuzP9C;EuEt0PM;IAAgC,yBAA4B;EvEy0PlE;EuEx0PM;;IAEE,6BAAoC;EvE00P5C;EuEx0PM;;IAEE,+BAAwC;EvE00PhD;EuEx0PM;;IAEE,gCAA0C;EvE00PlD;EuEx0PM;;IAEE,8BAAsC;EvE00P9C;EuEz1PM;IAAgC,uBAA4B;EvE41PlE;EuE31PM;;IAEE,2BAAoC;EvE61P5C;EuE31PM;;IAEE,6BAAwC;EvE61PhD;EuE31PM;;IAEE,8BAA0C;EvE61PlD;EuE31PM;;IAEE,4BAAsC;EvE61P9C;EuE52PM;IAAgC,qBAA4B;EvE+2PlE;EuE92PM;;IAEE,yBAAoC;EvEg3P5C;EuE92PM;;IAEE,2BAAwC;EvEg3PhD;EuE92PM;;IAEE,4BAA0C;EvEg3PlD;EuE92PM;;IAEE,0BAAsC;EvEg3P9C;EuE/3PM;IAAgC,2BAA4B;EvEk4PlE;EuEj4PM;;IAEE,+BAAoC;EvEm4P5C;EuEj4PM;;IAEE,iCAAwC;EvEm4PhD;EuEj4PM;;IAEE,kCAA0C;EvEm4PlD;EuEj4PM;;IAEE,gCAAsC;EvEm4P9C;EuEl5PM;IAAgC,0BAA4B;EvEq5PlE;EuEp5PM;;IAEE,8BAAoC;EvEs5P5C;EuEp5PM;;IAEE,gCAAwC;EvEs5PhD;EuEp5PM;;IAEE,iCAA0C;EvEs5PlD;EuEp5PM;;IAEE,+BAAsC;EvEs5P9C;EuEr6PM;IAAgC,wBAA4B;EvEw6PlE;EuEv6PM;;IAEE,4BAAoC;EvEy6P5C;EuEv6PM;;IAEE,8BAAwC;EvEy6PhD;EuEv6PM;;IAEE,+BAA0C;EvEy6PlD;EuEv6PM;;IAEE,6BAAsC;EvEy6P9C;EuEx7PM;IAAgC,0BAA4B;EvE27PlE;EuE17PM;;IAEE,8BAAoC;EvE47P5C;EuE17PM;;IAEE,gCAAwC;EvE47PhD;EuE17PM;;IAEE,iCAA0C;EvE47PlD;EuE17PM;;IAEE,+BAAsC;EvE47P9C;EuE38PM;IAAgC,wBAA4B;EvE88PlE;EuE78PM;;IAEE,4BAAoC;EvE+8P5C;EuE78PM;;IAEE,8BAAwC;EvE+8PhD;EuE78PM;;IAEE,+BAA0C;EvE+8PlD;EuE78PM;;IAEE,6BAAsC;EvE+8P9C;EuEv8PM;IAAwB,2BAA2B;EvE08PzD;EuEz8PM;;IAEE,+BAA+B;EvE28PvC;EuEz8PM;;IAEE,iCAAiC;EvE28PzC;EuEz8PM;;IAEE,kCAAkC;EvE28P1C;EuEz8PM;;IAEE,gCAAgC;EvE28PxC;EuE19PM;IAAwB,0BAA2B;EvE69PzD;EuE59PM;;IAEE,8BAA+B;EvE89PvC;EuE59PM;;IAEE,gCAAiC;EvE89PzC;EuE59PM;;IAEE,iCAAkC;EvE89P1C;EuE59PM;;IAEE,+BAAgC;EvE89PxC;EuE7+PM;IAAwB,wBAA2B;EvEg/PzD;EuE/+PM;;IAEE,4BAA+B;EvEi/PvC;EuE/+PM;;IAEE,8BAAiC;EvEi/PzC;EuE/+PM;;IAEE,+BAAkC;EvEi/P1C;EuE/+PM;;IAEE,6BAAgC;EvEi/PxC;EuEhgQM;IAAwB,0BAA2B;EvEmgQzD;EuElgQM;;IAEE,8BAA+B;EvEogQvC;EuElgQM;;IAEE,gCAAiC;EvEogQzC;EuElgQM;;IAEE,iCAAkC;EvEogQ1C;EuElgQM;;IAEE,+BAAgC;EvEogQxC;EuEnhQM;IAAwB,wBAA2B;EvEshQzD;EuErhQM;;IAEE,4BAA+B;EvEuhQvC;EuErhQM;;IAEE,8BAAiC;EvEuhQzC;EuErhQM;;IAEE,+BAAkC;EvEuhQ1C;EuErhQM;;IAEE,6BAAgC;EvEuhQxC;EuEjhQE;IAAmB,uBAAuB;EvEohQ5C;EuEnhQE;;IAEE,2BAA2B;EvEqhQ/B;EuEnhQE;;IAEE,6BAA6B;EvEqhQjC;EuEnhQE;;IAEE,8BAA8B;EvEqhQlC;EuEnhQE;;IAEE,4BAA4B;EvEqhQhC;AACF;;Ac/hQI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;EvEslQlE;EuErlQM;;IAEE,wBAAoC;EvEulQ5C;EuErlQM;;IAEE,0BAAwC;EvEulQhD;EuErlQM;;IAEE,2BAA0C;EvEulQlD;EuErlQM;;IAEE,yBAAsC;EvEulQ9C;EuEtmQM;IAAgC,0BAA4B;EvEymQlE;EuExmQM;;IAEE,8BAAoC;EvE0mQ5C;EuExmQM;;IAEE,gCAAwC;EvE0mQhD;EuExmQM;;IAEE,iCAA0C;EvE0mQlD;EuExmQM;;IAEE,+BAAsC;EvE0mQ9C;EuEznQM;IAAgC,yBAA4B;EvE4nQlE;EuE3nQM;;IAEE,6BAAoC;EvE6nQ5C;EuE3nQM;;IAEE,+BAAwC;EvE6nQhD;EuE3nQM;;IAEE,gCAA0C;EvE6nQlD;EuE3nQM;;IAEE,8BAAsC;EvE6nQ9C;EuE5oQM;IAAgC,uBAA4B;EvE+oQlE;EuE9oQM;;IAEE,2BAAoC;EvEgpQ5C;EuE9oQM;;IAEE,6BAAwC;EvEgpQhD;EuE9oQM;;IAEE,8BAA0C;EvEgpQlD;EuE9oQM;;IAEE,4BAAsC;EvEgpQ9C;EuE/pQM;IAAgC,yBAA4B;EvEkqQlE;EuEjqQM;;IAEE,6BAAoC;EvEmqQ5C;EuEjqQM;;IAEE,+BAAwC;EvEmqQhD;EuEjqQM;;IAEE,gCAA0C;EvEmqQlD;EuEjqQM;;IAEE,8BAAsC;EvEmqQ9C;EuElrQM;IAAgC,uBAA4B;EvEqrQlE;EuEprQM;;IAEE,2BAAoC;EvEsrQ5C;EuEprQM;;IAEE,6BAAwC;EvEsrQhD;EuEprQM;;IAEE,8BAA0C;EvEsrQlD;EuEprQM;;IAEE,4BAAsC;EvEsrQ9C;EuErsQM;IAAgC,qBAA4B;EvEwsQlE;EuEvsQM;;IAEE,yBAAoC;EvEysQ5C;EuEvsQM;;IAEE,2BAAwC;EvEysQhD;EuEvsQM;;IAEE,4BAA0C;EvEysQlD;EuEvsQM;;IAEE,0BAAsC;EvEysQ9C;EuExtQM;IAAgC,2BAA4B;EvE2tQlE;EuE1tQM;;IAEE,+BAAoC;EvE4tQ5C;EuE1tQM;;IAEE,iCAAwC;EvE4tQhD;EuE1tQM;;IAEE,kCAA0C;EvE4tQlD;EuE1tQM;;IAEE,gCAAsC;EvE4tQ9C;EuE3uQM;IAAgC,0BAA4B;EvE8uQlE;EuE7uQM;;IAEE,8BAAoC;EvE+uQ5C;EuE7uQM;;IAEE,gCAAwC;EvE+uQhD;EuE7uQM;;IAEE,iCAA0C;EvE+uQlD;EuE7uQM;;IAEE,+BAAsC;EvE+uQ9C;EuE9vQM;IAAgC,wBAA4B;EvEiwQlE;EuEhwQM;;IAEE,4BAAoC;EvEkwQ5C;EuEhwQM;;IAEE,8BAAwC;EvEkwQhD;EuEhwQM;;IAEE,+BAA0C;EvEkwQlD;EuEhwQM;;IAEE,6BAAsC;EvEkwQ9C;EuEjxQM;IAAgC,0BAA4B;EvEoxQlE;EuEnxQM;;IAEE,8BAAoC;EvEqxQ5C;EuEnxQM;;IAEE,gCAAwC;EvEqxQhD;EuEnxQM;;IAEE,iCAA0C;EvEqxQlD;EuEnxQM;;IAEE,+BAAsC;EvEqxQ9C;EuEpyQM;IAAgC,wBAA4B;EvEuyQlE;EuEtyQM;;IAEE,4BAAoC;EvEwyQ5C;EuEtyQM;;IAEE,8BAAwC;EvEwyQhD;EuEtyQM;;IAEE,+BAA0C;EvEwyQlD;EuEtyQM;;IAEE,6BAAsC;EvEwyQ9C;EuEhyQM;IAAwB,2BAA2B;EvEmyQzD;EuElyQM;;IAEE,+BAA+B;EvEoyQvC;EuElyQM;;IAEE,iCAAiC;EvEoyQzC;EuElyQM;;IAEE,kCAAkC;EvEoyQ1C;EuElyQM;;IAEE,gCAAgC;EvEoyQxC;EuEnzQM;IAAwB,0BAA2B;EvEszQzD;EuErzQM;;IAEE,8BAA+B;EvEuzQvC;EuErzQM;;IAEE,gCAAiC;EvEuzQzC;EuErzQM;;IAEE,iCAAkC;EvEuzQ1C;EuErzQM;;IAEE,+BAAgC;EvEuzQxC;EuEt0QM;IAAwB,wBAA2B;EvEy0QzD;EuEx0QM;;IAEE,4BAA+B;EvE00QvC;EuEx0QM;;IAEE,8BAAiC;EvE00QzC;EuEx0QM;;IAEE,+BAAkC;EvE00Q1C;EuEx0QM;;IAEE,6BAAgC;EvE00QxC;EuEz1QM;IAAwB,0BAA2B;EvE41QzD;EuE31QM;;IAEE,8BAA+B;EvE61QvC;EuE31QM;;IAEE,gCAAiC;EvE61QzC;EuE31QM;;IAEE,iCAAkC;EvE61Q1C;EuE31QM;;IAEE,+BAAgC;EvE61QxC;EuE52QM;IAAwB,wBAA2B;EvE+2QzD;EuE92QM;;IAEE,4BAA+B;EvEg3QvC;EuE92QM;;IAEE,8BAAiC;EvEg3QzC;EuE92QM;;IAEE,+BAAkC;EvEg3Q1C;EuE92QM;;IAEE,6BAAgC;EvEg3QxC;EuE12QE;IAAmB,uBAAuB;EvE62Q5C;EuE52QE;;IAEE,2BAA2B;EvE82Q/B;EuE52QE;;IAEE,6BAA6B;EvE82QjC;EuE52QE;;IAEE,8BAA8B;EvE82QlC;EuE52QE;;IAEE,4BAA4B;EvE82QhC;AACF;;Acx3QI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;EvE+6QlE;EuE96QM;;IAEE,wBAAoC;EvEg7Q5C;EuE96QM;;IAEE,0BAAwC;EvEg7QhD;EuE96QM;;IAEE,2BAA0C;EvEg7QlD;EuE96QM;;IAEE,yBAAsC;EvEg7Q9C;EuE/7QM;IAAgC,0BAA4B;EvEk8QlE;EuEj8QM;;IAEE,8BAAoC;EvEm8Q5C;EuEj8QM;;IAEE,gCAAwC;EvEm8QhD;EuEj8QM;;IAEE,iCAA0C;EvEm8QlD;EuEj8QM;;IAEE,+BAAsC;EvEm8Q9C;EuEl9QM;IAAgC,yBAA4B;EvEq9QlE;EuEp9QM;;IAEE,6BAAoC;EvEs9Q5C;EuEp9QM;;IAEE,+BAAwC;EvEs9QhD;EuEp9QM;;IAEE,gCAA0C;EvEs9QlD;EuEp9QM;;IAEE,8BAAsC;EvEs9Q9C;EuEr+QM;IAAgC,uBAA4B;EvEw+QlE;EuEv+QM;;IAEE,2BAAoC;EvEy+Q5C;EuEv+QM;;IAEE,6BAAwC;EvEy+QhD;EuEv+QM;;IAEE,8BAA0C;EvEy+QlD;EuEv+QM;;IAEE,4BAAsC;EvEy+Q9C;EuEx/QM;IAAgC,yBAA4B;EvE2/QlE;EuE1/QM;;IAEE,6BAAoC;EvE4/Q5C;EuE1/QM;;IAEE,+BAAwC;EvE4/QhD;EuE1/QM;;IAEE,gCAA0C;EvE4/QlD;EuE1/QM;;IAEE,8BAAsC;EvE4/Q9C;EuE3gRM;IAAgC,uBAA4B;EvE8gRlE;EuE7gRM;;IAEE,2BAAoC;EvE+gR5C;EuE7gRM;;IAEE,6BAAwC;EvE+gRhD;EuE7gRM;;IAEE,8BAA0C;EvE+gRlD;EuE7gRM;;IAEE,4BAAsC;EvE+gR9C;EuE9hRM;IAAgC,qBAA4B;EvEiiRlE;EuEhiRM;;IAEE,yBAAoC;EvEkiR5C;EuEhiRM;;IAEE,2BAAwC;EvEkiRhD;EuEhiRM;;IAEE,4BAA0C;EvEkiRlD;EuEhiRM;;IAEE,0BAAsC;EvEkiR9C;EuEjjRM;IAAgC,2BAA4B;EvEojRlE;EuEnjRM;;IAEE,+BAAoC;EvEqjR5C;EuEnjRM;;IAEE,iCAAwC;EvEqjRhD;EuEnjRM;;IAEE,kCAA0C;EvEqjRlD;EuEnjRM;;IAEE,gCAAsC;EvEqjR9C;EuEpkRM;IAAgC,0BAA4B;EvEukRlE;EuEtkRM;;IAEE,8BAAoC;EvEwkR5C;EuEtkRM;;IAEE,gCAAwC;EvEwkRhD;EuEtkRM;;IAEE,iCAA0C;EvEwkRlD;EuEtkRM;;IAEE,+BAAsC;EvEwkR9C;EuEvlRM;IAAgC,wBAA4B;EvE0lRlE;EuEzlRM;;IAEE,4BAAoC;EvE2lR5C;EuEzlRM;;IAEE,8BAAwC;EvE2lRhD;EuEzlRM;;IAEE,+BAA0C;EvE2lRlD;EuEzlRM;;IAEE,6BAAsC;EvE2lR9C;EuE1mRM;IAAgC,0BAA4B;EvE6mRlE;EuE5mRM;;IAEE,8BAAoC;EvE8mR5C;EuE5mRM;;IAEE,gCAAwC;EvE8mRhD;EuE5mRM;;IAEE,iCAA0C;EvE8mRlD;EuE5mRM;;IAEE,+BAAsC;EvE8mR9C;EuE7nRM;IAAgC,wBAA4B;EvEgoRlE;EuE/nRM;;IAEE,4BAAoC;EvEioR5C;EuE/nRM;;IAEE,8BAAwC;EvEioRhD;EuE/nRM;;IAEE,+BAA0C;EvEioRlD;EuE/nRM;;IAEE,6BAAsC;EvEioR9C;EuEznRM;IAAwB,2BAA2B;EvE4nRzD;EuE3nRM;;IAEE,+BAA+B;EvE6nRvC;EuE3nRM;;IAEE,iCAAiC;EvE6nRzC;EuE3nRM;;IAEE,kCAAkC;EvE6nR1C;EuE3nRM;;IAEE,gCAAgC;EvE6nRxC;EuE5oRM;IAAwB,0BAA2B;EvE+oRzD;EuE9oRM;;IAEE,8BAA+B;EvEgpRvC;EuE9oRM;;IAEE,gCAAiC;EvEgpRzC;EuE9oRM;;IAEE,iCAAkC;EvEgpR1C;EuE9oRM;;IAEE,+BAAgC;EvEgpRxC;EuE/pRM;IAAwB,wBAA2B;EvEkqRzD;EuEjqRM;;IAEE,4BAA+B;EvEmqRvC;EuEjqRM;;IAEE,8BAAiC;EvEmqRzC;EuEjqRM;;IAEE,+BAAkC;EvEmqR1C;EuEjqRM;;IAEE,6BAAgC;EvEmqRxC;EuElrRM;IAAwB,0BAA2B;EvEqrRzD;EuEprRM;;IAEE,8BAA+B;EvEsrRvC;EuEprRM;;IAEE,gCAAiC;EvEsrRzC;EuEprRM;;IAEE,iCAAkC;EvEsrR1C;EuEprRM;;IAEE,+BAAgC;EvEsrRxC;EuErsRM;IAAwB,wBAA2B;EvEwsRzD;EuEvsRM;;IAEE,4BAA+B;EvEysRvC;EuEvsRM;;IAEE,8BAAiC;EvEysRzC;EuEvsRM;;IAEE,+BAAkC;EvEysR1C;EuEvsRM;;IAEE,6BAAgC;EvEysRxC;EuEnsRE;IAAmB,uBAAuB;EvEssR5C;EuErsRE;;IAEE,2BAA2B;EvEusR/B;EuErsRE;;IAEE,6BAA6B;EvEusRjC;EuErsRE;;IAEE,8BAA8B;EvEusRlC;EuErsRE;;IAEE,4BAA4B;EvEusRhC;AACF;;AcjtRI;EyDlDI;IAAgC,oBAA4B;EvEwwRlE;EuEvwRM;;IAEE,wBAAoC;EvEywR5C;EuEvwRM;;IAEE,0BAAwC;EvEywRhD;EuEvwRM;;IAEE,2BAA0C;EvEywRlD;EuEvwRM;;IAEE,yBAAsC;EvEywR9C;EuExxRM;IAAgC,0BAA4B;EvE2xRlE;EuE1xRM;;IAEE,8BAAoC;EvE4xR5C;EuE1xRM;;IAEE,gCAAwC;EvE4xRhD;EuE1xRM;;IAEE,iCAA0C;EvE4xRlD;EuE1xRM;;IAEE,+BAAsC;EvE4xR9C;EuE3yRM;IAAgC,yBAA4B;EvE8yRlE;EuE7yRM;;IAEE,6BAAoC;EvE+yR5C;EuE7yRM;;IAEE,+BAAwC;EvE+yRhD;EuE7yRM;;IAEE,gCAA0C;EvE+yRlD;EuE7yRM;;IAEE,8BAAsC;EvE+yR9C;EuE9zRM;IAAgC,uBAA4B;EvEi0RlE;EuEh0RM;;IAEE,2BAAoC;EvEk0R5C;EuEh0RM;;IAEE,6BAAwC;EvEk0RhD;EuEh0RM;;IAEE,8BAA0C;EvEk0RlD;EuEh0RM;;IAEE,4BAAsC;EvEk0R9C;EuEj1RM;IAAgC,yBAA4B;EvEo1RlE;EuEn1RM;;IAEE,6BAAoC;EvEq1R5C;EuEn1RM;;IAEE,+BAAwC;EvEq1RhD;EuEn1RM;;IAEE,gCAA0C;EvEq1RlD;EuEn1RM;;IAEE,8BAAsC;EvEq1R9C;EuEp2RM;IAAgC,uBAA4B;EvEu2RlE;EuEt2RM;;IAEE,2BAAoC;EvEw2R5C;EuEt2RM;;IAEE,6BAAwC;EvEw2RhD;EuEt2RM;;IAEE,8BAA0C;EvEw2RlD;EuEt2RM;;IAEE,4BAAsC;EvEw2R9C;EuEv3RM;IAAgC,qBAA4B;EvE03RlE;EuEz3RM;;IAEE,yBAAoC;EvE23R5C;EuEz3RM;;IAEE,2BAAwC;EvE23RhD;EuEz3RM;;IAEE,4BAA0C;EvE23RlD;EuEz3RM;;IAEE,0BAAsC;EvE23R9C;EuE14RM;IAAgC,2BAA4B;EvE64RlE;EuE54RM;;IAEE,+BAAoC;EvE84R5C;EuE54RM;;IAEE,iCAAwC;EvE84RhD;EuE54RM;;IAEE,kCAA0C;EvE84RlD;EuE54RM;;IAEE,gCAAsC;EvE84R9C;EuE75RM;IAAgC,0BAA4B;EvEg6RlE;EuE/5RM;;IAEE,8BAAoC;EvEi6R5C;EuE/5RM;;IAEE,gCAAwC;EvEi6RhD;EuE/5RM;;IAEE,iCAA0C;EvEi6RlD;EuE/5RM;;IAEE,+BAAsC;EvEi6R9C;EuEh7RM;IAAgC,wBAA4B;EvEm7RlE;EuEl7RM;;IAEE,4BAAoC;EvEo7R5C;EuEl7RM;;IAEE,8BAAwC;EvEo7RhD;EuEl7RM;;IAEE,+BAA0C;EvEo7RlD;EuEl7RM;;IAEE,6BAAsC;EvEo7R9C;EuEn8RM;IAAgC,0BAA4B;EvEs8RlE;EuEr8RM;;IAEE,8BAAoC;EvEu8R5C;EuEr8RM;;IAEE,gCAAwC;EvEu8RhD;EuEr8RM;;IAEE,iCAA0C;EvEu8RlD;EuEr8RM;;IAEE,+BAAsC;EvEu8R9C;EuEt9RM;IAAgC,wBAA4B;EvEy9RlE;EuEx9RM;;IAEE,4BAAoC;EvE09R5C;EuEx9RM;;IAEE,8BAAwC;EvE09RhD;EuEx9RM;;IAEE,+BAA0C;EvE09RlD;EuEx9RM;;IAEE,6BAAsC;EvE09R9C;EuEl9RM;IAAwB,2BAA2B;EvEq9RzD;EuEp9RM;;IAEE,+BAA+B;EvEs9RvC;EuEp9RM;;IAEE,iCAAiC;EvEs9RzC;EuEp9RM;;IAEE,kCAAkC;EvEs9R1C;EuEp9RM;;IAEE,gCAAgC;EvEs9RxC;EuEr+RM;IAAwB,0BAA2B;EvEw+RzD;EuEv+RM;;IAEE,8BAA+B;EvEy+RvC;EuEv+RM;;IAEE,gCAAiC;EvEy+RzC;EuEv+RM;;IAEE,iCAAkC;EvEy+R1C;EuEv+RM;;IAEE,+BAAgC;EvEy+RxC;EuEx/RM;IAAwB,wBAA2B;EvE2/RzD;EuE1/RM;;IAEE,4BAA+B;EvE4/RvC;EuE1/RM;;IAEE,8BAAiC;EvE4/RzC;EuE1/RM;;IAEE,+BAAkC;EvE4/R1C;EuE1/RM;;IAEE,6BAAgC;EvE4/RxC;EuE3gSM;IAAwB,0BAA2B;EvE8gSzD;EuE7gSM;;IAEE,8BAA+B;EvE+gSvC;EuE7gSM;;IAEE,gCAAiC;EvE+gSzC;EuE7gSM;;IAEE,iCAAkC;EvE+gS1C;EuE7gSM;;IAEE,+BAAgC;EvE+gSxC;EuE9hSM;IAAwB,wBAA2B;EvEiiSzD;EuEhiSM;;IAEE,4BAA+B;EvEkiSvC;EuEhiSM;;IAEE,8BAAiC;EvEkiSzC;EuEhiSM;;IAEE,+BAAkC;EvEkiS1C;EuEhiSM;;IAEE,6BAAgC;EvEkiSxC;EuE5hSE;IAAmB,uBAAuB;EvE+hS5C;EuE9hSE;;IAEE,2BAA2B;EvEgiS/B;EuE9hSE;;IAEE,6BAA6B;EvEgiSjC;EuE9hSE;;IAEE,8BAA8B;EvEgiSlC;EuE9hSE;;IAEE,4BAA4B;EvEgiShC;AACF;;AwEhmSA;EAAkB,4GAA8C;AxEomShE;;AwEhmSA;EAAiB,8BAA8B;AxEomS/C;;AwEnmSA;EAAiB,8BAA8B;AxEumS/C;;AwEtmSA;EAAiB,8BAA8B;AxE0mS/C;;AwEzmSA;ECTE,gBAAgB;EAChB,uBAAuB;EACvB,mBAAmB;AzEsnSrB;;AwEvmSI;EAAwB,2BAA2B;AxE2mSvD;;AwE1mSI;EAAwB,4BAA4B;AxE8mSxD;;AwE7mSI;EAAwB,6BAA6B;AxEinSzD;;Ac5kSI;E0DvCA;IAAwB,2BAA2B;ExEwnSrD;EwEvnSE;IAAwB,4BAA4B;ExE0nStD;EwEznSE;IAAwB,6BAA6B;ExE4nSvD;AACF;;AcxlSI;E0DvCA;IAAwB,2BAA2B;ExEooSrD;EwEnoSE;IAAwB,4BAA4B;ExEsoStD;EwEroSE;IAAwB,6BAA6B;ExEwoSvD;AACF;;AcpmSI;E0DvCA;IAAwB,2BAA2B;ExEgpSrD;EwE/oSE;IAAwB,4BAA4B;ExEkpStD;EwEjpSE;IAAwB,6BAA6B;ExEopSvD;AACF;;AchnSI;E0DvCA;IAAwB,2BAA2B;ExE4pSrD;EwE3pSE;IAAwB,4BAA4B;ExE8pStD;EwE7pSE;IAAwB,6BAA6B;ExEgqSvD;AACF;;AwE3pSA;EAAmB,oCAAoC;AxE+pSvD;;AwE9pSA;EAAmB,oCAAoC;AxEkqSvD;;AwEjqSA;EAAmB,qCAAqC;AxEqqSxD;;AwEjqSA;EAAuB,2BAA0C;AxEqqSjE;;AwEpqSA;EAAuB,+BAA4C;AxEwqSnE;;AwEvqSA;EAAuB,2BAA2C;AxE2qSlE;;AwE1qSA;EAAuB,2BAAyC;AxE8qShE;;AwE7qSA;EAAuB,8BAA2C;AxEirSlE;;AwEhrSA;EAAuB,6BAA6B;AxEorSpD;;AwEhrSA;EAAc,sBAAwB;AxEorStC;;A0E3tSE;EACE,yBAAwB;A1E8tS5B;;AKptSE;EqELM,yBAA0E;A1E6tSlF;;A0EnuSE;EACE,yBAAwB;A1EsuS5B;;AK5tSE;EqELM,yBAA0E;A1EquSlF;;A0E3uSE;EACE,yBAAwB;A1E8uS5B;;AKpuSE;EqELM,yBAA0E;A1E6uSlF;;A0EnvSE;EACE,yBAAwB;A1EsvS5B;;AK5uSE;EqELM,yBAA0E;A1EqvSlF;;A0E3vSE;EACE,yBAAwB;A1E8vS5B;;AKpvSE;EqELM,yBAA0E;A1E6vSlF;;A0EnwSE;EACE,yBAAwB;A1EswS5B;;AK5vSE;EqELM,yBAA0E;A1EqwSlF;;A0E3wSE;EACE,yBAAwB;A1E8wS5B;;AKpwSE;EqELM,yBAA0E;A1E6wSlF;;A0EnxSE;EACE,yBAAwB;A1EsxS5B;;AK5wSE;EqELM,yBAA0E;A1EqxSlF;;AwE9uSA;EAAa,yBAA6B;AxEkvS1C;;AwEjvSA;EAAc,yBAA6B;AxEqvS3C;;AwEnvSA;EAAiB,oCAAkC;AxEuvSnD;;AwEtvSA;EAAiB,0CAAkC;AxE0vSnD;;AwEtvSA;EGvDE,WAAW;EACX,kBAAkB;EAClB,iBAAiB;EACjB,6BAA6B;EAC7B,SAAS;A3EizSX;;AwE1vSA;EAAwB,gCAAgC;AxE8vSxD;;AwE5vSA;EACE,iCAAiC;EACjC,oCAAoC;AxE+vStC;;AwE1vSA;EAAc,yBAAyB;AxE8vSvC;;A4E/zSA;EACE,8BAA8B;A5Ek0ShC;;A4E/zSA;EACE,6BAA6B;A5Ek0S/B;;A6El0SE;E3EOF;;;I2EDM,4BAA4B;IAE5B,2BAA2B;E7Ek0S/B;E6E/zSE;IAEI,0BAA0B;E7Eg0ShC;E6EvzSE;IACE,6BAA6B;E7EyzSjC;EE3nSF;I2E/KM,gCAAgC;E7E6ySpC;E6E3ySE;;IAEE,yB1EzCY;I0E0CZ,wBAAwB;E7E6yS5B;E6ErySE;IACE,2BAA2B;E7EuyS/B;E6EpySE;;IAEE,wBAAwB;E7EsyS5B;E6EnySE;;;IAGE,UAAU;IACV,SAAS;E7EqySb;E6ElySE;;IAEE,uBAAuB;E7EoyS3B;E6E5xSE;IACE,Q1E4hCgC;EHkwQpC;EE10SF;I2E+CM,2BAA2C;E7E8xS/C;EYp3SA;IiEyFI,2BAA2C;E7E8xS/C;EiC52SF;I4CmFM,aAAa;E7E4xSjB;EsC33SF;IuCkGM,sB1EtFS;EHk3Sb;EgB/3SF;I6DuGM,oCAAoC;E7E2xSxC;E6E5xSE;;IAKI,iCAAmC;E7E2xSzC;EgB91SF;;I6D0EQ,oCAAsC;E7EwxS5C;EgB7wSF;I6DNM,cAAc;E7EsxSlB;EiB54SA;;;;I4D4HM,qB1EvHU;EH64ShB;EgBxySF;I6DuBM,cAAc;IACd,qB1E7HY;EHi5ShB;AACF","file":"bootstrap.css","sourcesContent":["/*!\n * Bootstrap v4.4.1 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2019 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2019 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n\n@import \"functions\";\n@import \"variables\";\n@import \"mixins\";\n@import \"root\";\n@import \"reboot\";\n@import \"type\";\n@import \"images\";\n@import \"code\";\n@import \"grid\";\n@import \"tables\";\n@import \"forms\";\n@import \"buttons\";\n@import \"transitions\";\n@import \"dropdown\";\n@import \"button-group\";\n@import \"input-group\";\n@import \"custom-forms\";\n@import \"nav\";\n@import \"navbar\";\n@import \"card\";\n@import \"breadcrumb\";\n@import \"pagination\";\n@import \"badge\";\n@import \"jumbotron\";\n@import \"alert\";\n@import \"progress\";\n@import \"media\";\n@import \"list-group\";\n@import \"close\";\n@import \"toasts\";\n@import \"modal\";\n@import \"tooltip\";\n@import \"popover\";\n@import \"carousel\";\n@import \"spinners\";\n@import \"utilities\";\n@import \"print\";\n","/*!\n * Bootstrap v4.4.1 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2019 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2019 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n */\n:root {\n --blue: #007bff;\n --indigo: #6610f2;\n --purple: #6f42c1;\n --pink: #e83e8c;\n --red: #dc3545;\n --orange: #fd7e14;\n --yellow: #ffc107;\n --green: #28a745;\n --teal: #20c997;\n --cyan: #17a2b8;\n --white: #fff;\n --gray: #6c757d;\n --gray-dark: #343a40;\n --primary: #007bff;\n --secondary: #6c757d;\n --success: #28a745;\n --info: #17a2b8;\n --warning: #ffc107;\n --danger: #dc3545;\n --light: #f8f9fa;\n --dark: #343a40;\n --breakpoint-xs: 0;\n --breakpoint-sm: 576px;\n --breakpoint-md: 768px;\n --breakpoint-lg: 992px;\n --breakpoint-xl: 1200px;\n --font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n --font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\nhtml {\n font-family: sans-serif;\n line-height: 1.15;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\narticle, aside, figcaption, figure, footer, header, hgroup, main, nav, section {\n display: block;\n}\n\nbody {\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: left;\n background-color: #fff;\n}\n\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\nhr {\n box-sizing: content-box;\n height: 0;\n overflow: visible;\n}\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] {\n text-decoration: underline;\n text-decoration: underline dotted;\n cursor: help;\n border-bottom: 0;\n text-decoration-skip-ink: none;\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: 700;\n}\n\ndd {\n margin-bottom: .5rem;\n margin-left: 0;\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bolder;\n}\n\nsmall {\n font-size: 80%;\n}\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n font-size: 75%;\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub {\n bottom: -.25em;\n}\n\nsup {\n top: -.5em;\n}\n\na {\n color: #007bff;\n text-decoration: none;\n background-color: transparent;\n}\n\na:hover {\n color: #0056b3;\n text-decoration: underline;\n}\n\na:not([href]) {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\na:not([href]):hover {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n font-size: 1em;\n}\n\npre {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: auto;\n}\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n border-style: none;\n}\n\nsvg {\n overflow: hidden;\n vertical-align: middle;\n}\n\ntable {\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: 0.75rem;\n padding-bottom: 0.75rem;\n color: #6c757d;\n text-align: left;\n caption-side: bottom;\n}\n\nth {\n text-align: inherit;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\nbutton {\n border-radius: 0;\n}\n\nbutton:focus {\n outline: 1px dotted;\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0;\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible;\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\nbutton,\n[type=\"button\"],\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button;\n}\n\nbutton:not(:disabled),\n[type=\"button\"]:not(:disabled),\n[type=\"reset\"]:not(:disabled),\n[type=\"submit\"]:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\nbutton::-moz-focus-inner,\n[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n box-sizing: border-box;\n padding: 0;\n}\n\ninput[type=\"date\"],\ninput[type=\"time\"],\ninput[type=\"datetime-local\"],\ninput[type=\"month\"] {\n -webkit-appearance: listbox;\n}\n\ntextarea {\n overflow: auto;\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n min-width: 0;\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: .5rem;\n font-size: 1.5rem;\n line-height: inherit;\n color: inherit;\n white-space: normal;\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\n[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n[type=\"search\"] {\n outline-offset: -2px;\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit;\n -webkit-appearance: button;\n}\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\nsummary {\n display: list-item;\n cursor: pointer;\n}\n\ntemplate {\n display: none;\n}\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-weight: 500;\n line-height: 1.2;\n}\n\nh1, .h1 {\n font-size: 2.5rem;\n}\n\nh2, .h2 {\n font-size: 2rem;\n}\n\nh3, .h3 {\n font-size: 1.75rem;\n}\n\nh4, .h4 {\n font-size: 1.5rem;\n}\n\nh5, .h5 {\n font-size: 1.25rem;\n}\n\nh6, .h6 {\n font-size: 1rem;\n}\n\n.lead {\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n.display-1 {\n font-size: 6rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-2 {\n font-size: 5.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-3 {\n font-size: 4.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\n.display-4 {\n font-size: 3.5rem;\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n\nhr {\n margin-top: 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 0;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\nsmall,\n.small {\n font-size: 80%;\n font-weight: 400;\n}\n\nmark,\n.mark {\n padding: 0.2em;\n background-color: #fcf8e3;\n}\n\n.list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n}\n\n.list-inline-item:not(:last-child) {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.initialism {\n font-size: 90%;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n.blockquote {\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n font-size: 80%;\n color: #6c757d;\n}\n\n.blockquote-footer::before {\n content: \"\\2014\\00A0\";\n}\n\n.img-fluid {\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.img-thumbnail {\n padding: 0.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n border-radius: 0.25rem;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.figure {\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: 0.5rem;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n font-size: 90%;\n color: #6c757d;\n}\n\ncode {\n font-size: 87.5%;\n color: #e83e8c;\n word-wrap: break-word;\n}\n\na > code {\n color: inherit;\n}\n\nkbd {\n padding: 0.2rem 0.4rem;\n font-size: 87.5%;\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\nkbd kbd {\n padding: 0;\n font-size: 100%;\n font-weight: 700;\n}\n\npre {\n display: block;\n font-size: 87.5%;\n color: #212529;\n}\n\npre code {\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n word-break: normal;\n}\n\n.pre-scrollable {\n max-height: 340px;\n overflow-y: scroll;\n}\n\n.container {\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container {\n max-width: 540px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .container {\n max-width: 720px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .container {\n max-width: 960px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .container {\n max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.container-fluid, .container-sm, .container-md, .container-lg, .container-xl {\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container, .container-sm {\n max-width: 540px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .container, .container-sm, .container-md {\n max-width: 720px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg {\n max-width: 960px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .container, .container-sm, .container-md, .container-lg, .container-xl {\n max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n}\n\n.no-gutters {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.no-gutters > .col,\n.no-gutters > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12, .col,\n.col-auto, .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12, .col-sm,\n.col-sm-auto, .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12, .col-md,\n.col-md-auto, .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12, .col-lg,\n.col-lg-auto, .col-xl-1, .col-xl-2, .col-xl-3, .col-xl-4, .col-xl-5, .col-xl-6, .col-xl-7, .col-xl-8, .col-xl-9, .col-xl-10, .col-xl-11, .col-xl-12, .col-xl,\n.col-xl-auto {\n position: relative;\n width: 100%;\n padding-right: 15px;\n padding-left: 15px;\n}\n\n.col {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.row-cols-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.row-cols-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.row-cols-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.row-cols-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n}\n\n.row-cols-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n}\n\n.col-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n}\n\n.col-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n}\n\n.col-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n}\n\n.col-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n}\n\n.col-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n}\n\n.col-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n}\n\n.col-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n}\n\n.col-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n}\n\n.col-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n}\n\n.col-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n}\n\n.col-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n}\n\n.col-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n}\n\n.order-first {\n order: -1;\n}\n\n.order-last {\n order: 13;\n}\n\n.order-0 {\n order: 0;\n}\n\n.order-1 {\n order: 1;\n}\n\n.order-2 {\n order: 2;\n}\n\n.order-3 {\n order: 3;\n}\n\n.order-4 {\n order: 4;\n}\n\n.order-5 {\n order: 5;\n}\n\n.order-6 {\n order: 6;\n}\n\n.order-7 {\n order: 7;\n}\n\n.order-8 {\n order: 8;\n}\n\n.order-9 {\n order: 9;\n}\n\n.order-10 {\n order: 10;\n}\n\n.order-11 {\n order: 11;\n}\n\n.order-12 {\n order: 12;\n}\n\n.offset-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n}\n\n.offset-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n}\n\n.offset-3 {\n margin-left: 25%;\n}\n\n.offset-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n}\n\n.offset-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n}\n\n.offset-6 {\n margin-left: 50%;\n}\n\n.offset-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n}\n\n.offset-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n}\n\n.offset-9 {\n margin-left: 75%;\n}\n\n.offset-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n}\n\n.offset-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .col-sm {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-sm-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-sm-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-sm-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-sm-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-sm-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-sm-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-sm-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-sm-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-sm-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-sm-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-sm-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-sm-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-sm-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-sm-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-sm-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-sm-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-sm-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-sm-first {\n order: -1;\n }\n .order-sm-last {\n order: 13;\n }\n .order-sm-0 {\n order: 0;\n }\n .order-sm-1 {\n order: 1;\n }\n .order-sm-2 {\n order: 2;\n }\n .order-sm-3 {\n order: 3;\n }\n .order-sm-4 {\n order: 4;\n }\n .order-sm-5 {\n order: 5;\n }\n .order-sm-6 {\n order: 6;\n }\n .order-sm-7 {\n order: 7;\n }\n .order-sm-8 {\n order: 8;\n }\n .order-sm-9 {\n order: 9;\n }\n .order-sm-10 {\n order: 10;\n }\n .order-sm-11 {\n order: 11;\n }\n .order-sm-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-sm-0 {\n margin-left: 0;\n }\n .offset-sm-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-sm-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-sm-3 {\n margin-left: 25%;\n }\n .offset-sm-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-sm-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-sm-6 {\n margin-left: 50%;\n }\n .offset-sm-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-sm-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-sm-9 {\n margin-left: 75%;\n }\n .offset-sm-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-sm-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .col-md {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-md-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-md-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-md-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-md-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-md-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-md-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-md-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-md-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-md-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-md-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-md-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-md-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-md-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-md-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-md-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-md-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-md-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-md-first {\n order: -1;\n }\n .order-md-last {\n order: 13;\n }\n .order-md-0 {\n order: 0;\n }\n .order-md-1 {\n order: 1;\n }\n .order-md-2 {\n order: 2;\n }\n .order-md-3 {\n order: 3;\n }\n .order-md-4 {\n order: 4;\n }\n .order-md-5 {\n order: 5;\n }\n .order-md-6 {\n order: 6;\n }\n .order-md-7 {\n order: 7;\n }\n .order-md-8 {\n order: 8;\n }\n .order-md-9 {\n order: 9;\n }\n .order-md-10 {\n order: 10;\n }\n .order-md-11 {\n order: 11;\n }\n .order-md-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-md-0 {\n margin-left: 0;\n }\n .offset-md-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-md-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-md-3 {\n margin-left: 25%;\n }\n .offset-md-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-md-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-md-6 {\n margin-left: 50%;\n }\n .offset-md-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-md-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-md-9 {\n margin-left: 75%;\n }\n .offset-md-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-md-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .col-lg {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-lg-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-lg-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-lg-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-lg-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-lg-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-lg-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-lg-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-lg-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-lg-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-lg-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-lg-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-lg-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-lg-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-lg-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-lg-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-lg-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-lg-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-lg-first {\n order: -1;\n }\n .order-lg-last {\n order: 13;\n }\n .order-lg-0 {\n order: 0;\n }\n .order-lg-1 {\n order: 1;\n }\n .order-lg-2 {\n order: 2;\n }\n .order-lg-3 {\n order: 3;\n }\n .order-lg-4 {\n order: 4;\n }\n .order-lg-5 {\n order: 5;\n }\n .order-lg-6 {\n order: 6;\n }\n .order-lg-7 {\n order: 7;\n }\n .order-lg-8 {\n order: 8;\n }\n .order-lg-9 {\n order: 9;\n }\n .order-lg-10 {\n order: 10;\n }\n .order-lg-11 {\n order: 11;\n }\n .order-lg-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-lg-0 {\n margin-left: 0;\n }\n .offset-lg-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-lg-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-lg-3 {\n margin-left: 25%;\n }\n .offset-lg-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-lg-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-lg-6 {\n margin-left: 50%;\n }\n .offset-lg-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-lg-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-lg-9 {\n margin-left: 75%;\n }\n .offset-lg-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-lg-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .col-xl {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-1 > * {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .row-cols-xl-2 > * {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .row-cols-xl-3 > * {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .row-cols-xl-4 > * {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .row-cols-xl-5 > * {\n flex: 0 0 20%;\n max-width: 20%;\n }\n .row-cols-xl-6 > * {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%;\n }\n .col-xl-1 {\n flex: 0 0 8.333333%;\n max-width: 8.333333%;\n }\n .col-xl-2 {\n flex: 0 0 16.666667%;\n max-width: 16.666667%;\n }\n .col-xl-3 {\n flex: 0 0 25%;\n max-width: 25%;\n }\n .col-xl-4 {\n flex: 0 0 33.333333%;\n max-width: 33.333333%;\n }\n .col-xl-5 {\n flex: 0 0 41.666667%;\n max-width: 41.666667%;\n }\n .col-xl-6 {\n flex: 0 0 50%;\n max-width: 50%;\n }\n .col-xl-7 {\n flex: 0 0 58.333333%;\n max-width: 58.333333%;\n }\n .col-xl-8 {\n flex: 0 0 66.666667%;\n max-width: 66.666667%;\n }\n .col-xl-9 {\n flex: 0 0 75%;\n max-width: 75%;\n }\n .col-xl-10 {\n flex: 0 0 83.333333%;\n max-width: 83.333333%;\n }\n .col-xl-11 {\n flex: 0 0 91.666667%;\n max-width: 91.666667%;\n }\n .col-xl-12 {\n flex: 0 0 100%;\n max-width: 100%;\n }\n .order-xl-first {\n order: -1;\n }\n .order-xl-last {\n order: 13;\n }\n .order-xl-0 {\n order: 0;\n }\n .order-xl-1 {\n order: 1;\n }\n .order-xl-2 {\n order: 2;\n }\n .order-xl-3 {\n order: 3;\n }\n .order-xl-4 {\n order: 4;\n }\n .order-xl-5 {\n order: 5;\n }\n .order-xl-6 {\n order: 6;\n }\n .order-xl-7 {\n order: 7;\n }\n .order-xl-8 {\n order: 8;\n }\n .order-xl-9 {\n order: 9;\n }\n .order-xl-10 {\n order: 10;\n }\n .order-xl-11 {\n order: 11;\n }\n .order-xl-12 {\n order: 12;\n }\n .offset-xl-0 {\n margin-left: 0;\n }\n .offset-xl-1 {\n margin-left: 8.333333%;\n }\n .offset-xl-2 {\n margin-left: 16.666667%;\n }\n .offset-xl-3 {\n margin-left: 25%;\n }\n .offset-xl-4 {\n margin-left: 33.333333%;\n }\n .offset-xl-5 {\n margin-left: 41.666667%;\n }\n .offset-xl-6 {\n margin-left: 50%;\n }\n .offset-xl-7 {\n margin-left: 58.333333%;\n }\n .offset-xl-8 {\n margin-left: 66.666667%;\n }\n .offset-xl-9 {\n margin-left: 75%;\n }\n .offset-xl-10 {\n margin-left: 83.333333%;\n }\n .offset-xl-11 {\n margin-left: 91.666667%;\n }\n}\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n color: #212529;\n}\n\n.table th,\n.table td {\n padding: 0.75rem;\n vertical-align: top;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table thead th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom: 2px solid #dee2e6;\n}\n\n.table tbody + tbody {\n border-top: 2px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-sm th,\n.table-sm td {\n padding: 0.3rem;\n}\n\n.table-bordered {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered th,\n.table-bordered td {\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.table-bordered thead th,\n.table-bordered thead td {\n border-bottom-width: 2px;\n}\n\n.table-borderless th,\n.table-borderless td,\n.table-borderless thead th,\n.table-borderless tbody + tbody {\n border: 0;\n}\n\n.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.table-hover tbody tr:hover {\n color: #212529;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-primary,\n.table-primary > th,\n.table-primary > td {\n background-color: #b8daff;\n}\n\n.table-primary th,\n.table-primary td,\n.table-primary thead th,\n.table-primary tbody + tbody {\n border-color: #7abaff;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover {\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.table-hover .table-primary:hover > td,\n.table-hover .table-primary:hover > th {\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.table-secondary,\n.table-secondary > th,\n.table-secondary > td {\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.table-secondary th,\n.table-secondary td,\n.table-secondary thead th,\n.table-secondary tbody + tbody {\n border-color: #b3b7bb;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-hover .table-secondary:hover > td,\n.table-hover .table-secondary:hover > th {\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.table-success,\n.table-success > th,\n.table-success > td {\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.table-success th,\n.table-success td,\n.table-success thead th,\n.table-success tbody + tbody {\n border-color: #8fd19e;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-hover .table-success:hover > td,\n.table-hover .table-success:hover > th {\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.table-info,\n.table-info > th,\n.table-info > td {\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.table-info th,\n.table-info td,\n.table-info thead th,\n.table-info tbody + tbody {\n border-color: #86cfda;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-hover .table-info:hover > td,\n.table-hover .table-info:hover > th {\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.table-warning,\n.table-warning > th,\n.table-warning > td {\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.table-warning th,\n.table-warning td,\n.table-warning thead th,\n.table-warning tbody + tbody {\n border-color: #ffdf7e;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-hover .table-warning:hover > td,\n.table-hover .table-warning:hover > th {\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.table-danger,\n.table-danger > th,\n.table-danger > td {\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.table-danger th,\n.table-danger td,\n.table-danger thead th,\n.table-danger tbody + tbody {\n border-color: #ed969e;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-hover .table-danger:hover > td,\n.table-hover .table-danger:hover > th {\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.table-light,\n.table-light > th,\n.table-light > td {\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.table-light th,\n.table-light td,\n.table-light thead th,\n.table-light tbody + tbody {\n border-color: #fbfcfc;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-hover .table-light:hover > td,\n.table-hover .table-light:hover > th {\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.table-dark,\n.table-dark > th,\n.table-dark > td {\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th,\n.table-dark tbody + tbody {\n border-color: #95999c;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-hover .table-dark:hover > td,\n.table-hover .table-dark:hover > th {\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.table-active,\n.table-active > th,\n.table-active > td {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table-hover .table-active:hover > td,\n.table-hover .table-active:hover > th {\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n}\n\n.table .thead-dark th {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table .thead-light th {\n color: #495057;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.table-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\n.table-dark th,\n.table-dark td,\n.table-dark thead th {\n border-color: #454d55;\n}\n\n.table-dark.table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.table-dark.table-striped tbody tr:nth-of-type(odd) {\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);\n}\n\n.table-dark.table-hover tbody tr:hover {\n color: #fff;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.075);\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .table-responsive-sm {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-sm > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 767.98px) {\n .table-responsive-md {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-md > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .table-responsive-lg {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-lg > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .table-responsive-xl {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n .table-responsive-xl > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n}\n\n.table-responsive {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n}\n\n.table-responsive > .table-bordered {\n border: 0;\n}\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control {\n transition: none;\n }\n}\n\n.form-control::-ms-expand {\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.form-control:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #495057;\n}\n\n.form-control:focus {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #80bdff;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.form-control::placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n\n.form-control:disabled, .form-control[readonly] {\n background-color: #e9ecef;\n opacity: 1;\n}\n\nselect.form-control:focus::-ms-value {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n}\n\n.form-control-file,\n.form-control-range {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n.col-form-label {\n padding-top: calc(0.375rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.375rem + 1px);\n margin-bottom: 0;\n font-size: inherit;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: calc(0.5rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.5rem + 1px);\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: calc(0.25rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.25rem + 1px);\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: 1px 0;\n}\n\n.form-control-plaintext.form-control-sm, .form-control-plaintext.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.form-control-sm {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.form-control-lg {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\nselect.form-control[size], select.form-control[multiple] {\n height: auto;\n}\n\ntextarea.form-control {\n height: auto;\n}\n\n.form-group {\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\n.form-text {\n display: block;\n margin-top: 0.25rem;\n}\n\n.form-row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -5px;\n margin-left: -5px;\n}\n\n.form-row > .col,\n.form-row > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 5px;\n padding-left: 5px;\n}\n\n.form-check {\n position: relative;\n display: block;\n padding-left: 1.25rem;\n}\n\n.form-check-input {\n position: absolute;\n margin-top: 0.3rem;\n margin-left: -1.25rem;\n}\n\n.form-check-input[disabled] ~ .form-check-label,\n.form-check-input:disabled ~ .form-check-label {\n color: #6c757d;\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-flex;\n align-items: center;\n padding-left: 0;\n margin-right: 0.75rem;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input {\n position: static;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.3125rem;\n margin-left: 0;\n}\n\n.valid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 80%;\n color: #28a745;\n}\n\n.valid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n color: #fff;\n background-color: rgba(40, 167, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated :valid ~ .valid-tooltip,\n.is-valid ~ .valid-feedback,\n.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:valid, .form-control.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:valid:focus, .form-control.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:valid, textarea.form-control.is-valid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .custom-select:valid, .custom-select.is-valid {\n border-color: #28a745;\n padding-right: calc(0.75em + 2.3125rem);\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/8px 10px, url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%2328a745' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\") #fff no-repeat center right 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .custom-select:valid:focus, .custom-select.is-valid:focus {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-valid ~ .form-check-label {\n color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .valid-tooltip, .form-check-input.is-valid ~ .valid-feedback,\n.form-check-input.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid ~ .custom-control-label, .custom-control-input.is-valid ~ .custom-control-label {\n color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:checked ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:checked ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #34ce57;\n background-color: #34ce57;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:focus ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:valid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-valid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:valid ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-valid ~ .custom-file-label {\n border-color: #28a745;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:valid:focus ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-valid:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #28a745;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.25);\n}\n\n.invalid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 80%;\n color: #dc3545;\n}\n\n.invalid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: .1rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n color: #fff;\n background-color: rgba(220, 53, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated :invalid ~ .invalid-tooltip,\n.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid, .form-control.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid:focus, .form-control.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:invalid, textarea.form-control.is-invalid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .custom-select:invalid, .custom-select.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(0.75em + 2.3125rem);\n background: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/8px 10px, url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545' viewBox='0 0 12 12'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\") #fff no-repeat center right 1.75rem/calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n\n.was-validated .custom-select:invalid:focus, .custom-select.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-invalid ~ .form-check-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .invalid-tooltip, .form-check-input.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.form-check-input.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid ~ .custom-control-label, .custom-control-input.is-invalid ~ .custom-control-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:checked ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:checked ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #e4606d;\n background-color: #e4606d;\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:focus ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .custom-control-input:invalid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input.is-invalid:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:invalid ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-invalid ~ .custom-file-label {\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.was-validated .custom-file-input:invalid:focus ~ .custom-file-label, .custom-file-input.is-invalid:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n}\n\n.form-inline .form-check {\n width: 100%;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .form-inline label {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n .form-inline .form-group {\n display: flex;\n flex: 0 0 auto;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n .form-inline .form-control {\n display: inline-block;\n width: auto;\n vertical-align: middle;\n }\n .form-inline .form-control-plaintext {\n display: inline-block;\n }\n .form-inline .input-group,\n .form-inline .custom-select {\n width: auto;\n }\n .form-inline .form-check {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: auto;\n padding-left: 0;\n }\n .form-inline .form-check-input {\n position: relative;\n flex-shrink: 0;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.25rem;\n margin-left: 0;\n }\n .form-inline .custom-control {\n align-items: center;\n justify-content: center;\n }\n .form-inline .custom-control-label {\n margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: center;\n vertical-align: middle;\n cursor: pointer;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .btn {\n transition: none;\n }\n}\n\n.btn:hover {\n color: #212529;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn:focus, .btn.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.btn.disabled, .btn:disabled {\n opacity: 0.65;\n}\n\na.btn.disabled,\nfieldset:disabled a.btn {\n pointer-events: none;\n}\n\n.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0069d9;\n border-color: #0062cc;\n}\n\n.btn-primary:focus, .btn-primary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #0069d9;\n border-color: #0062cc;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(38, 143, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-primary.disabled, .btn-primary:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-primary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-primary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0062cc;\n border-color: #005cbf;\n}\n\n.btn-primary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-primary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(38, 143, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n}\n\n.btn-secondary:focus, .btn-secondary.focus {\n color: #fff;\n background-color: #5a6268;\n border-color: #545b62;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-secondary.disabled, .btn-secondary:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #545b62;\n border-color: #4e555b;\n}\n\n.btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n\n.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n}\n\n.btn-success:focus, .btn-success.focus {\n color: #fff;\n background-color: #218838;\n border-color: #1e7e34;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-success.disabled, .btn-success:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-success:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-success:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1e7e34;\n border-color: #1c7430;\n}\n\n.btn-success:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-success:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(72, 180, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n}\n\n.btn-info:focus, .btn-info.focus {\n color: #fff;\n background-color: #138496;\n border-color: #117a8b;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-info.disabled, .btn-info:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-info:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-info:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #117a8b;\n border-color: #10707f;\n}\n\n.btn-info:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-info:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(58, 176, 195, 0.5);\n}\n\n.btn-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n}\n\n.btn-warning:focus, .btn-warning.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e0a800;\n border-color: #d39e00;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-warning.disabled, .btn-warning:disabled {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-warning:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-warning:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #d39e00;\n border-color: #c69500;\n}\n\n.btn-warning:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-warning:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(222, 170, 12, 0.5);\n}\n\n.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n}\n\n.btn-danger:focus, .btn-danger.focus {\n color: #fff;\n background-color: #c82333;\n border-color: #bd2130;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-danger.disabled, .btn-danger:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-danger:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-danger:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #bd2130;\n border-color: #b21f2d;\n}\n\n.btn-danger:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-danger:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n\n.btn-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n}\n\n.btn-light:focus, .btn-light.focus {\n color: #212529;\n background-color: #e2e6ea;\n border-color: #dae0e5;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-light.disabled, .btn-light:disabled {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-light:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-light:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #dae0e5;\n border-color: #d3d9df;\n}\n\n.btn-light:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-light:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216, 217, 219, 0.5);\n}\n\n.btn-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n}\n\n.btn-dark:focus, .btn-dark.focus {\n color: #fff;\n background-color: #23272b;\n border-color: #1d2124;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-dark.disabled, .btn-dark:disabled {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-dark:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-dark:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1d2124;\n border-color: #171a1d;\n}\n\n.btn-dark:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-dark:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(82, 88, 93, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary {\n color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:focus, .btn-outline-primary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-primary.disabled, .btn-outline-primary:disabled {\n color: #007bff;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-primary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary {\n color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:focus, .btn-outline-secondary.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-secondary.disabled, .btn-outline-secondary:disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-secondary:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success {\n color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:focus, .btn-outline-success.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-success.disabled, .btn-outline-success:disabled {\n color: #28a745;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n border-color: #28a745;\n}\n\n.btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-success:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info {\n color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:hover {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:focus, .btn-outline-info.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-info.disabled, .btn-outline-info:disabled {\n color: #17a2b8;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n border-color: #17a2b8;\n}\n\n.btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-info:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning {\n color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:hover {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:focus, .btn-outline-warning.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-warning.disabled, .btn-outline-warning:disabled {\n color: #ffc107;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-warning:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger {\n color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:focus, .btn-outline-danger.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-danger.disabled, .btn-outline-danger:disabled {\n color: #dc3545;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-danger:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light {\n color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:hover {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:focus, .btn-outline-light.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-light.disabled, .btn-outline-light:disabled {\n color: #f8f9fa;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-light:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark {\n color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:focus, .btn-outline-dark.focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-outline-dark.disabled, .btn-outline-dark:disabled {\n color: #343a40;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled):active, .btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled).active,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n border-color: #343a40;\n}\n\n.btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled):active:focus, .btn-outline-dark:not(:disabled):not(.disabled).active:focus,\n.show > .btn-outline-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.btn-link {\n font-weight: 400;\n color: #007bff;\n text-decoration: none;\n}\n\n.btn-link:hover {\n color: #0056b3;\n text-decoration: underline;\n}\n\n.btn-link:focus, .btn-link.focus {\n text-decoration: underline;\n box-shadow: none;\n}\n\n.btn-link:disabled, .btn-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n}\n\n.btn-lg, .btn-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.btn-sm, .btn-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n.btn-block + .btn-block {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\ninput[type=\"submit\"].btn-block,\ninput[type=\"reset\"].btn-block,\ninput[type=\"button\"].btn-block {\n width: 100%;\n}\n\n.fade {\n transition: opacity 0.15s linear;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .fade {\n transition: none;\n }\n}\n\n.fade:not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n\n.collapse:not(.show) {\n display: none;\n}\n\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n transition: height 0.35s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing {\n transition: none;\n }\n}\n\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: 1000;\n display: none;\n float: left;\n min-width: 10rem;\n padding: 0.5rem 0;\n margin: 0.125rem 0 0;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: left;\n list-style: none;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.dropdown-menu-left {\n right: auto;\n left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu-right {\n right: 0;\n left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .dropdown-menu-sm-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-sm-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .dropdown-menu-md-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-md-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .dropdown-menu-lg-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-lg-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .dropdown-menu-xl-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n .dropdown-menu-xl-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n}\n\n.dropup .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0.3em solid;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropup .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: 0.125rem;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n border-left: 0.3em solid;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropright .dropdown-toggle::after {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.125rem;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::after {\n display: none;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::before {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0.3em solid;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle::before {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropdown-menu[x-placement^=\"top\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"right\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"bottom\"], .dropdown-menu[x-placement^=\"left\"] {\n right: auto;\n bottom: auto;\n}\n\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: 0.5rem 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid #e9ecef;\n}\n\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n clear: both;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: inherit;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.dropdown-item:hover, .dropdown-item:focus {\n color: #16181b;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.dropdown-item.active, .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.dropdown-item.disabled, .dropdown-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1.5rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 0.875rem;\n color: #6c757d;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: 0.25rem 1.5rem;\n color: #212529;\n}\n\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle;\n}\n\n.btn-group > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:hover,\n.btn-group-vertical > .btn:hover {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-group > .btn:focus, .btn-group > .btn:active, .btn-group > .btn.active,\n.btn-group-vertical > .btn:focus,\n.btn-group-vertical > .btn:active,\n.btn-group-vertical > .btn.active {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.btn-toolbar .input-group {\n width: auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.5625rem;\n padding-left: 0.5625rem;\n}\n\n.dropdown-toggle-split::after,\n.dropup .dropdown-toggle-split::after,\n.dropright .dropdown-toggle-split::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropleft .dropdown-toggle-split::before {\n margin-right: 0;\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split, .btn-group-sm > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.375rem;\n padding-left: 0.375rem;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split, .btn-group-lg > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.75rem;\n padding-left: 0.75rem;\n}\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group {\n width: 100%;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -1px;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn,\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn input[type=\"checkbox\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"radio\"],\n.btn-group-toggle > .btn-group > .btn input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n}\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n}\n\n.input-group > .form-control,\n.input-group > .form-control-plaintext,\n.input-group > .custom-select,\n.input-group > .custom-file {\n position: relative;\n flex: 1 1 0%;\n min-width: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.input-group > .form-control + .form-control,\n.input-group > .form-control + .custom-select,\n.input-group > .form-control + .custom-file,\n.input-group > .form-control-plaintext + .form-control,\n.input-group > .form-control-plaintext + .custom-select,\n.input-group > .form-control-plaintext + .custom-file,\n.input-group > .custom-select + .form-control,\n.input-group > .custom-select + .custom-select,\n.input-group > .custom-select + .custom-file,\n.input-group > .custom-file + .form-control,\n.input-group > .custom-file + .custom-select,\n.input-group > .custom-file + .custom-file {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group > .form-control:focus,\n.input-group > .custom-select:focus,\n.input-group > .custom-file .custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group > .custom-file .custom-file-input:focus {\n z-index: 4;\n}\n\n.input-group > .form-control:not(:last-child),\n.input-group > .custom-select:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .form-control:not(:first-child),\n.input-group > .custom-select:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .custom-file {\n display: flex;\n align-items: center;\n}\n\n.input-group > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label,\n.input-group > .custom-file:not(:last-child) .custom-file-label::after {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .custom-file:not(:first-child) .custom-file-label {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n}\n\n.input-group-prepend .btn,\n.input-group-append .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n}\n\n.input-group-prepend .btn:focus,\n.input-group-append .btn:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group-prepend .btn + .btn,\n.input-group-prepend .btn + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-prepend .input-group-text + .btn,\n.input-group-append .btn + .btn,\n.input-group-append .btn + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .input-group-text,\n.input-group-append .input-group-text + .btn {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-prepend {\n margin-right: -1px;\n}\n\n.input-group-append {\n margin-left: -1px;\n}\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #e9ecef;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.input-group-text input[type=\"radio\"],\n.input-group-text input[type=\"checkbox\"] {\n margin-top: 0;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control:not(textarea),\n.input-group-lg > .custom-select {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control:not(textarea),\n.input-group-sm > .custom-select {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .custom-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-sm > .custom-select {\n padding-right: 1.75rem;\n}\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.custom-control {\n position: relative;\n display: block;\n min-height: 1.5rem;\n padding-left: 1.5rem;\n}\n\n.custom-control-inline {\n display: inline-flex;\n margin-right: 1rem;\n}\n\n.custom-control-input {\n position: absolute;\n left: 0;\n z-index: -1;\n width: 1rem;\n height: 1.25rem;\n opacity: 0;\n}\n\n.custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::before {\n color: #fff;\n border-color: #007bff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.custom-control-input:focus ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-control-input:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #80bdff;\n}\n\n.custom-control-input:not(:disabled):active ~ .custom-control-label::before {\n color: #fff;\n background-color: #b3d7ff;\n border-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-control-input[disabled] ~ .custom-control-label, .custom-control-input:disabled ~ .custom-control-label {\n color: #6c757d;\n}\n\n.custom-control-input[disabled] ~ .custom-control-label::before, .custom-control-input:disabled ~ .custom-control-label::before {\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-control-label {\n position: relative;\n margin-bottom: 0;\n vertical-align: top;\n}\n\n.custom-control-label::before {\n position: absolute;\n top: 0.25rem;\n left: -1.5rem;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n pointer-events: none;\n content: \"\";\n background-color: #fff;\n border: #adb5bd solid 1px;\n}\n\n.custom-control-label::after {\n position: absolute;\n top: 0.25rem;\n left: -1.5rem;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n content: \"\";\n background: no-repeat 50% / 50% 50%;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-label::before {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%23fff' d='M6.564.75l-3.59 3.612-1.538-1.55L0 4.26l2.974 2.99L8 2.193z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n border-color: #007bff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='4' viewBox='0 0 4 4'%3e%3cpath stroke='%23fff' d='M0 2h4'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-checkbox .custom-control-input:disabled:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-radio .custom-control-label::before {\n border-radius: 50%;\n}\n\n.custom-radio .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.custom-radio .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-switch {\n padding-left: 2.25rem;\n}\n\n.custom-switch .custom-control-label::before {\n left: -2.25rem;\n width: 1.75rem;\n pointer-events: all;\n border-radius: 0.5rem;\n}\n\n.custom-switch .custom-control-label::after {\n top: calc(0.25rem + 2px);\n left: calc(-2.25rem + 2px);\n width: calc(1rem - 4px);\n height: calc(1rem - 4px);\n background-color: #adb5bd;\n border-radius: 0.5rem;\n transition: transform 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-switch .custom-control-label::after {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-switch .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {\n background-color: #fff;\n transform: translateX(0.75rem);\n}\n\n.custom-switch .custom-control-input:disabled:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.custom-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 1.75rem 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n vertical-align: middle;\n background: #fff url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'%3e%3cpath fill='%23343a40' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/%3e%3c/svg%3e\") no-repeat right 0.75rem center/8px 10px;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n appearance: none;\n}\n\n.custom-select:focus {\n border-color: #80bdff;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-select:focus::-ms-value {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n}\n\n.custom-select[multiple], .custom-select[size]:not([size=\"1\"]) {\n height: auto;\n padding-right: 0.75rem;\n background-image: none;\n}\n\n.custom-select:disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-select::-ms-expand {\n display: none;\n}\n\n.custom-select:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #495057;\n}\n\n.custom-select-sm {\n height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding-top: 0.25rem;\n padding-bottom: 0.25rem;\n padding-left: 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.custom-select-lg {\n height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n padding-left: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.custom-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.custom-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n margin: 0;\n opacity: 0;\n}\n\n.custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: #80bdff;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-file-input[disabled] ~ .custom-file-label,\n.custom-file-input:disabled ~ .custom-file-label {\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.custom-file-input:lang(en) ~ .custom-file-label::after {\n content: \"Browse\";\n}\n\n.custom-file-input ~ .custom-file-label[data-browse]::after {\n content: attr(data-browse);\n}\n\n.custom-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.custom-file-label::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 3;\n display: block;\n height: calc(1.5em + 0.75rem);\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n line-height: 1.5;\n color: #495057;\n content: \"Browse\";\n background-color: #e9ecef;\n border-left: inherit;\n border-radius: 0 0.25rem 0.25rem 0;\n}\n\n.custom-range {\n width: 100%;\n height: 1.4rem;\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n}\n\n.custom-range:focus {\n outline: none;\n}\n\n.custom-range:focus::-webkit-slider-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range:focus::-moz-range-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range:focus::-ms-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.custom-range::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: -0.25rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-webkit-slider-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-webkit-slider-runnable-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-moz-range-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-moz-range-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-moz-range-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-moz-range-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.2rem;\n margin-left: 0.2rem;\n background-color: #007bff;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-range::-ms-thumb {\n transition: none;\n }\n}\n\n.custom-range::-ms-thumb:active {\n background-color: #b3d7ff;\n}\n\n.custom-range::-ms-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n border-width: 0.5rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-fill-lower {\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range::-ms-fill-upper {\n margin-right: 15px;\n background-color: #dee2e6;\n border-radius: 1rem;\n}\n\n.custom-range:disabled::-webkit-slider-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-range:disabled::-webkit-slider-runnable-track {\n cursor: default;\n}\n\n.custom-range:disabled::-moz-range-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-range:disabled::-moz-range-track {\n cursor: default;\n}\n\n.custom-range:disabled::-ms-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.custom-control-label::before,\n.custom-file-label,\n.custom-select {\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .custom-control-label::before,\n .custom-file-label,\n .custom-select {\n transition: none;\n }\n}\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n}\n\n.nav-link:hover, .nav-link:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n}\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-item {\n margin-bottom: -1px;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link {\n border: 1px solid transparent;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link:hover, .nav-tabs .nav-link:focus {\n border-color: #e9ecef #e9ecef #dee2e6;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n}\n\n.nav-tabs .nav-link.active,\n.nav-tabs .nav-item.show .nav-link {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6 #dee2e6 #fff;\n}\n\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n margin-top: -1px;\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.nav-pills .nav-link {\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.nav-pills .nav-link.active,\n.nav-pills .show > .nav-link {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n}\n\n.nav-fill .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-justified .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n}\n\n.tab-content > .tab-pane {\n display: none;\n}\n\n.tab-content > .active {\n display: block;\n}\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 0.5rem 1rem;\n}\n\n.navbar .container,\n.navbar .container-fluid, .navbar .container-sm, .navbar .container-md, .navbar .container-lg, .navbar .container-xl {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n}\n\n.navbar-brand {\n display: inline-block;\n padding-top: 0.3125rem;\n padding-bottom: 0.3125rem;\n margin-right: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: inherit;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.navbar-brand:hover, .navbar-brand:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.navbar-nav .dropdown-menu {\n position: static;\n float: none;\n}\n\n.navbar-text {\n display: inline-block;\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n align-items: center;\n}\n\n.navbar-toggler {\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.navbar-toggler:hover, .navbar-toggler:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n content: \"\";\n background: no-repeat center center;\n background-size: 100% 100%;\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .navbar-expand-sm > .container,\n .navbar-expand-sm > .container-fluid, .navbar-expand-sm > .container-sm, .navbar-expand-sm > .container-md, .navbar-expand-sm > .container-lg, .navbar-expand-sm > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .navbar-expand-sm {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-sm > .container,\n .navbar-expand-sm > .container-fluid, .navbar-expand-sm > .container-sm, .navbar-expand-sm > .container-md, .navbar-expand-sm > .container-lg, .navbar-expand-sm > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 767.98px) {\n .navbar-expand-md > .container,\n .navbar-expand-md > .container-fluid, .navbar-expand-md > .container-sm, .navbar-expand-md > .container-md, .navbar-expand-md > .container-lg, .navbar-expand-md > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .navbar-expand-md {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-md > .container,\n .navbar-expand-md > .container-fluid, .navbar-expand-md > .container-sm, .navbar-expand-md > .container-md, .navbar-expand-md > .container-lg, .navbar-expand-md > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 991.98px) {\n .navbar-expand-lg > .container,\n .navbar-expand-lg > .container-fluid, .navbar-expand-lg > .container-sm, .navbar-expand-lg > .container-md, .navbar-expand-lg > .container-lg, .navbar-expand-lg > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .navbar-expand-lg {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-lg > .container,\n .navbar-expand-lg > .container-fluid, .navbar-expand-lg > .container-sm, .navbar-expand-lg > .container-md, .navbar-expand-lg > .container-lg, .navbar-expand-lg > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .navbar-expand-xl > .container,\n .navbar-expand-xl > .container-fluid, .navbar-expand-xl > .container-sm, .navbar-expand-xl > .container-md, .navbar-expand-xl > .container-lg, .navbar-expand-xl > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .navbar-expand-xl {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xl > .container,\n .navbar-expand-xl > .container-fluid, .navbar-expand-xl > .container-sm, .navbar-expand-xl > .container-md, .navbar-expand-xl > .container-lg, .navbar-expand-xl > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n}\n\n.navbar-expand {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n\n.navbar-expand > .container,\n.navbar-expand > .container-fluid, .navbar-expand > .container-sm, .navbar-expand > .container-md, .navbar-expand > .container-lg, .navbar-expand > .container-xl {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-expand > .container,\n.navbar-expand > .container-fluid, .navbar-expand > .container-sm, .navbar-expand > .container-md, .navbar-expand > .container-lg, .navbar-expand > .container-xl {\n flex-wrap: nowrap;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n}\n\n.navbar-expand .navbar-toggler {\n display: none;\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand:hover, .navbar-light .navbar-brand:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-light .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.7);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n\n.navbar-light .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.active {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n\n.navbar-light .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba(0, 0, 0, 0.5)' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-light .navbar-text {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n\n.navbar-light .navbar-text a {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-light .navbar-text a:hover, .navbar-light .navbar-text a:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand:hover, .navbar-dark .navbar-brand:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-dark .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.75);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .active > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.show,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.active {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba(255, 255, 255, 0.5)' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text a {\n color: #fff;\n}\n\n.navbar-dark .navbar-text a:hover, .navbar-dark .navbar-text a:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: border-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n\n.card > .list-group:first-child .list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card > .list-group:last-child .list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.card-body {\n flex: 1 1 auto;\n min-height: 1px;\n padding: 1.25rem;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -0.375rem;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link:hover {\n text-decoration: none;\n}\n\n.card-link + .card-link {\n margin-left: 1.25rem;\n}\n\n.card-header {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-header:first-child {\n border-radius: calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px) 0 0;\n}\n\n.card-header + .list-group .list-group-item:first-child {\n border-top: 0;\n}\n\n.card-footer {\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.card-footer:last-child {\n border-radius: 0 0 calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-bottom: -0.75rem;\n margin-left: -0.625rem;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -0.625rem;\n margin-left: -0.625rem;\n}\n\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: 1.25rem;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0;\n width: 100%;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-deck .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-deck {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n margin-right: -15px;\n margin-left: -15px;\n }\n .card-deck .card {\n flex: 1 0 0%;\n margin-right: 15px;\n margin-bottom: 0;\n margin-left: 15px;\n }\n}\n\n.card-group > .card {\n margin-bottom: 15px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-group {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n }\n .card-group > .card {\n flex: 1 0 0%;\n margin-bottom: 0;\n }\n .card-group > .card + .card {\n margin-left: 0;\n border-left: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-header {\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-footer {\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-top,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-header {\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-bottom,\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-footer {\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n}\n\n.card-columns .card {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .card-columns {\n column-count: 3;\n column-gap: 1.25rem;\n orphans: 1;\n widows: 1;\n }\n .card-columns .card {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n }\n}\n\n.accordion > .card {\n overflow: hidden;\n}\n\n.accordion > .card:not(:last-of-type) {\n border-bottom: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card:not(:first-of-type) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.accordion > .card > .card-header {\n border-radius: 0;\n margin-bottom: -1px;\n}\n\n.breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: 0.75rem 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n list-style: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item {\n padding-left: 0.5rem;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item::before {\n display: inline-block;\n padding-right: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n content: \"/\";\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: underline;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: none;\n}\n\n.breadcrumb-item.active {\n color: #6c757d;\n}\n\n.pagination {\n display: flex;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n margin-left: -1px;\n line-height: 1.25;\n color: #007bff;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n}\n\n.page-link:hover {\n z-index: 2;\n color: #0056b3;\n text-decoration: none;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link:focus {\n z-index: 3;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.25);\n}\n\n.page-item:first-child .page-link {\n margin-left: 0;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.page-item.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.page-item.disabled .page-link {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: auto;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.pagination-lg .page-link {\n padding: 0.75rem 1.5rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.3rem;\n border-bottom-left-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.3rem;\n border-bottom-right-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-link {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.2rem;\n border-bottom-left-radius: 0.2rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.2rem;\n border-bottom-right-radius: 0.2rem;\n}\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: 0.25em 0.4em;\n font-size: 75%;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .badge {\n transition: none;\n }\n}\n\na.badge:hover, a.badge:focus {\n text-decoration: none;\n}\n\n.badge:empty {\n display: none;\n}\n\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n.badge-pill {\n padding-right: 0.6em;\n padding-left: 0.6em;\n border-radius: 10rem;\n}\n\n.badge-primary {\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n}\n\na.badge-primary:hover, a.badge-primary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #0062cc;\n}\n\na.badge-primary:focus, a.badge-primary.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(0, 123, 255, 0.5);\n}\n\n.badge-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n}\n\na.badge-secondary:hover, a.badge-secondary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #545b62;\n}\n\na.badge-secondary:focus, a.badge-secondary.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n\n.badge-success {\n color: #fff;\n background-color: #28a745;\n}\n\na.badge-success:hover, a.badge-success:focus {\n color: #fff;\n background-color: #1e7e34;\n}\n\na.badge-success:focus, a.badge-success.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(40, 167, 69, 0.5);\n}\n\n.badge-info {\n color: #fff;\n background-color: #17a2b8;\n}\n\na.badge-info:hover, a.badge-info:focus {\n color: #fff;\n background-color: #117a8b;\n}\n\na.badge-info:focus, a.badge-info.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(23, 162, 184, 0.5);\n}\n\n.badge-warning {\n color: #212529;\n background-color: #ffc107;\n}\n\na.badge-warning:hover, a.badge-warning:focus {\n color: #212529;\n background-color: #d39e00;\n}\n\na.badge-warning:focus, a.badge-warning.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n\n.badge-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n}\n\na.badge-danger:hover, a.badge-danger:focus {\n color: #fff;\n background-color: #bd2130;\n}\n\na.badge-danger:focus, a.badge-danger.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n\n.badge-light {\n color: #212529;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\na.badge-light:hover, a.badge-light:focus {\n color: #212529;\n background-color: #dae0e5;\n}\n\na.badge-light:focus, a.badge-light.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n\n.badge-dark {\n color: #fff;\n background-color: #343a40;\n}\n\na.badge-dark:hover, a.badge-dark:focus {\n color: #fff;\n background-color: #1d2124;\n}\n\na.badge-dark:focus, a.badge-dark.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(52, 58, 64, 0.5);\n}\n\n.jumbotron {\n padding: 2rem 1rem;\n margin-bottom: 2rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .jumbotron {\n padding: 4rem 2rem;\n }\n}\n\n.jumbotron-fluid {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n border-radius: 0;\n}\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.alert-heading {\n color: inherit;\n}\n\n.alert-link {\n font-weight: 700;\n}\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: 4rem;\n}\n\n.alert-dismissible .close {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n color: inherit;\n}\n\n.alert-primary {\n color: #004085;\n background-color: #cce5ff;\n border-color: #b8daff;\n}\n\n.alert-primary hr {\n border-top-color: #9fcdff;\n}\n\n.alert-primary .alert-link {\n color: #002752;\n}\n\n.alert-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #e2e3e5;\n border-color: #d6d8db;\n}\n\n.alert-secondary hr {\n border-top-color: #c8cbcf;\n}\n\n.alert-secondary .alert-link {\n color: #202326;\n}\n\n.alert-success {\n color: #155724;\n background-color: #d4edda;\n border-color: #c3e6cb;\n}\n\n.alert-success hr {\n border-top-color: #b1dfbb;\n}\n\n.alert-success .alert-link {\n color: #0b2e13;\n}\n\n.alert-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #d1ecf1;\n border-color: #bee5eb;\n}\n\n.alert-info hr {\n border-top-color: #abdde5;\n}\n\n.alert-info .alert-link {\n color: #062c33;\n}\n\n.alert-warning {\n color: #856404;\n background-color: #fff3cd;\n border-color: #ffeeba;\n}\n\n.alert-warning hr {\n border-top-color: #ffe8a1;\n}\n\n.alert-warning .alert-link {\n color: #533f03;\n}\n\n.alert-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f8d7da;\n border-color: #f5c6cb;\n}\n\n.alert-danger hr {\n border-top-color: #f1b0b7;\n}\n\n.alert-danger .alert-link {\n color: #491217;\n}\n\n.alert-light {\n color: #818182;\n background-color: #fefefe;\n border-color: #fdfdfe;\n}\n\n.alert-light hr {\n border-top-color: #ececf6;\n}\n\n.alert-light .alert-link {\n color: #686868;\n}\n\n.alert-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #d6d8d9;\n border-color: #c6c8ca;\n}\n\n.alert-dark hr {\n border-top-color: #b9bbbe;\n}\n\n.alert-dark .alert-link {\n color: #040505;\n}\n\n@keyframes progress-bar-stripes {\n from {\n background-position: 1rem 0;\n }\n to {\n background-position: 0 0;\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: 1rem;\n overflow: hidden;\n font-size: 0.75rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #007bff;\n transition: width 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar {\n transition: none;\n }\n}\n\n.progress-bar-striped {\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-size: 1rem 1rem;\n}\n\n.progress-bar-animated {\n animation: progress-bar-stripes 1s linear infinite;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar-animated {\n animation: none;\n }\n}\n\n.media {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n}\n\n.media-body {\n flex: 1;\n}\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%;\n color: #495057;\n text-align: inherit;\n}\n\n.list-group-item-action:hover, .list-group-item-action:focus {\n z-index: 1;\n color: #495057;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n\n.list-group-item-action:active {\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.75rem 1.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n\n.list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-item.disabled, .list-group-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n}\n\n.list-group-item.active {\n z-index: 2;\n color: #fff;\n background-color: #007bff;\n border-color: #007bff;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 0;\n}\n\n.list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-top: -1px;\n border-top-width: 1px;\n}\n\n.list-group-horizontal {\n flex-direction: row;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n}\n\n.list-group-horizontal .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .list-group-horizontal-sm {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .list-group-horizontal-md {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .list-group-horizontal-lg {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .list-group-horizontal-xl {\n flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n }\n}\n\n.list-group-flush .list-group-item {\n border-right-width: 0;\n border-left-width: 0;\n border-radius: 0;\n}\n\n.list-group-flush .list-group-item:first-child {\n border-top-width: 0;\n}\n\n.list-group-flush:last-child .list-group-item:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.list-group-item-primary {\n color: #004085;\n background-color: #b8daff;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-primary.list-group-item-action:focus {\n color: #004085;\n background-color: #9fcdff;\n}\n\n.list-group-item-primary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #004085;\n border-color: #004085;\n}\n\n.list-group-item-secondary {\n color: #383d41;\n background-color: #d6d8db;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-secondary.list-group-item-action:focus {\n color: #383d41;\n background-color: #c8cbcf;\n}\n\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #383d41;\n border-color: #383d41;\n}\n\n.list-group-item-success {\n color: #155724;\n background-color: #c3e6cb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action:hover, .list-group-item-success.list-group-item-action:focus {\n color: #155724;\n background-color: #b1dfbb;\n}\n\n.list-group-item-success.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #155724;\n border-color: #155724;\n}\n\n.list-group-item-info {\n color: #0c5460;\n background-color: #bee5eb;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action:hover, .list-group-item-info.list-group-item-action:focus {\n color: #0c5460;\n background-color: #abdde5;\n}\n\n.list-group-item-info.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #0c5460;\n border-color: #0c5460;\n}\n\n.list-group-item-warning {\n color: #856404;\n background-color: #ffeeba;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action:hover, .list-group-item-warning.list-group-item-action:focus {\n color: #856404;\n background-color: #ffe8a1;\n}\n\n.list-group-item-warning.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #856404;\n border-color: #856404;\n}\n\n.list-group-item-danger {\n color: #721c24;\n background-color: #f5c6cb;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action:hover, .list-group-item-danger.list-group-item-action:focus {\n color: #721c24;\n background-color: #f1b0b7;\n}\n\n.list-group-item-danger.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #721c24;\n border-color: #721c24;\n}\n\n.list-group-item-light {\n color: #818182;\n background-color: #fdfdfe;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action:hover, .list-group-item-light.list-group-item-action:focus {\n color: #818182;\n background-color: #ececf6;\n}\n\n.list-group-item-light.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #818182;\n border-color: #818182;\n}\n\n.list-group-item-dark {\n color: #1b1e21;\n background-color: #c6c8ca;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action:hover, .list-group-item-dark.list-group-item-action:focus {\n color: #1b1e21;\n background-color: #b9bbbe;\n}\n\n.list-group-item-dark.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #1b1e21;\n border-color: #1b1e21;\n}\n\n.close {\n float: right;\n font-size: 1.5rem;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #000;\n text-shadow: 0 1px 0 #fff;\n opacity: .5;\n}\n\n.close:hover {\n color: #000;\n text-decoration: none;\n}\n\n.close:not(:disabled):not(.disabled):hover, .close:not(:disabled):not(.disabled):focus {\n opacity: .75;\n}\n\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n appearance: none;\n}\n\na.close.disabled {\n pointer-events: none;\n}\n\n.toast {\n max-width: 350px;\n overflow: hidden;\n font-size: 0.875rem;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 0.25rem 0.75rem rgba(0, 0, 0, 0.1);\n backdrop-filter: blur(10px);\n opacity: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.toast:not(:last-child) {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.toast.showing {\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.show {\n display: block;\n opacity: 1;\n}\n\n.toast.hide {\n display: none;\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n color: #6c757d;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);\n}\n\n.toast-body {\n padding: 0.75rem;\n}\n\n.modal-open {\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-open .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1050;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 0.5rem;\n pointer-events: none;\n}\n\n.modal.fade .modal-dialog {\n transition: transform 0.3s ease-out;\n transform: translate(0, -50px);\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .modal.fade .modal-dialog {\n transition: none;\n }\n}\n\n.modal.show .modal-dialog {\n transform: none;\n}\n\n.modal.modal-static .modal-dialog {\n transform: scale(1.02);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex;\n max-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: calc(100vh - 1rem);\n overflow: hidden;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-header,\n.modal-dialog-scrollable .modal-footer {\n flex-shrink: 0;\n}\n\n.modal-dialog-scrollable .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-dialog-centered::before {\n display: block;\n height: calc(100vh - 1rem);\n content: \"\";\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable {\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n height: 100%;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: none;\n}\n\n.modal-dialog-centered.modal-dialog-scrollable::before {\n content: none;\n}\n\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%;\n pointer-events: auto;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1040;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: #000;\n}\n\n.modal-backdrop.fade {\n opacity: 0;\n}\n\n.modal-backdrop.show {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-header .close {\n padding: 1rem 1rem;\n margin: -1rem -1rem -1rem auto;\n}\n\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.modal-body {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem;\n}\n\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: flex-end;\n padding: 0.75rem;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n border-bottom-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.modal-footer > * {\n margin: 0.25rem;\n}\n\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .modal-dialog {\n max-width: 500px;\n margin: 1.75rem auto;\n }\n .modal-dialog-scrollable {\n max-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: calc(100vh - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered {\n min-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n .modal-dialog-centered::before {\n height: calc(100vh - 3.5rem);\n }\n .modal-sm {\n max-width: 300px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n max-width: 800px;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .modal-xl {\n max-width: 1140px;\n }\n}\n\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: 1070;\n display: block;\n margin: 0;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n}\n\n.tooltip.show {\n opacity: 0.9;\n}\n\n.tooltip .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0.8rem;\n height: 0.4rem;\n}\n\n.tooltip .arrow::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-tooltip-top, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .arrow {\n bottom: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-top .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"top\"] .arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0;\n border-top-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-right, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .arrow {\n left: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-right .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"right\"] .arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0.4rem 0;\n border-right-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .arrow {\n top: 0;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"bottom\"] .arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0 0.4rem 0.4rem;\n border-bottom-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-left, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .arrow, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .arrow {\n right: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n\n.bs-tooltip-left .arrow::before, .bs-tooltip-auto[x-placement^=\"left\"] .arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.4rem 0 0.4rem 0.4rem;\n border-left-color: #000;\n}\n\n.tooltip-inner {\n max-width: 200px;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #000;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1060;\n display: block;\n max-width: 276px;\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.popover .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 0.5rem;\n margin: 0 0.3rem;\n}\n\n.popover .arrow::before, .popover .arrow::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-popover-top, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow {\n bottom: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-top > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"top\"] > .arrow::after {\n bottom: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-right, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] {\n margin-left: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow {\n left: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-right > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"right\"] > .arrow::after {\n left: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] {\n margin-top: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow {\n top: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-bottom > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] > .arrow::after {\n top: 1px;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom .popover-header::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"bottom\"] .popover-header::before {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 50%;\n display: block;\n width: 1rem;\n margin-left: -0.5rem;\n content: \"\";\n border-bottom: 1px solid #f7f7f7;\n}\n\n.bs-popover-left, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow {\n right: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n margin: 0.3rem 0;\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow::before, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n\n.bs-popover-left > .arrow::after, .bs-popover-auto[x-placement^=\"left\"] > .arrow::after {\n right: 1px;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: #fff;\n}\n\n.popover-header {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n background-color: #f7f7f7;\n border-bottom: 1px solid #ebebeb;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n\n.popover-header:empty {\n display: none;\n}\n\n.popover-body {\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n color: #212529;\n}\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n\n.carousel-inner::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-right: -100%;\n backface-visibility: hidden;\n transition: transform 0.6s ease-in-out;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-item {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-left),\n.active.carousel-item-right {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-right),\n.active.carousel-item-left {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item {\n opacity: 0;\n transition-property: opacity;\n transform: none;\n}\n\n.carousel-fade .carousel-item.active,\n.carousel-fade .carousel-item-next.carousel-item-left,\n.carousel-fade .carousel-item-prev.carousel-item-right {\n z-index: 1;\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-fade .active.carousel-item-left,\n.carousel-fade .active.carousel-item-right {\n z-index: 0;\n opacity: 0;\n transition: opacity 0s 0.6s;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-fade .active.carousel-item-left,\n .carousel-fade .active.carousel-item-right {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: 15%;\n color: #fff;\n text-align: center;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.15s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-control-prev,\n .carousel-control-next {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev:hover, .carousel-control-prev:focus,\n.carousel-control-next:hover,\n.carousel-control-next:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n opacity: 0.9;\n}\n\n.carousel-control-prev {\n left: 0;\n}\n\n.carousel-control-next {\n right: 0;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: 20px;\n height: 20px;\n background: no-repeat 50% / 100% 100%;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5L4.25 4l2.5-2.5L5.25 0z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath d='M2.75 0l-1.5 1.5L3.75 4l-2.5 2.5L2.75 8l4-4-4-4z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 15;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding-left: 0;\n margin-right: 15%;\n margin-left: 15%;\n list-style: none;\n}\n\n.carousel-indicators li {\n box-sizing: content-box;\n flex: 0 1 auto;\n width: 30px;\n height: 3px;\n margin-right: 3px;\n margin-left: 3px;\n text-indent: -999px;\n cursor: pointer;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border-top: 10px solid transparent;\n border-bottom: 10px solid transparent;\n opacity: .5;\n transition: opacity 0.6s ease;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-indicators li {\n transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-indicators .active {\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: 15%;\n bottom: 20px;\n left: 15%;\n z-index: 10;\n padding-top: 20px;\n padding-bottom: 20px;\n color: #fff;\n text-align: center;\n}\n\n@keyframes spinner-border {\n to {\n transform: rotate(360deg);\n }\n}\n\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: text-bottom;\n border: 0.25em solid currentColor;\n border-right-color: transparent;\n border-radius: 50%;\n animation: spinner-border .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n border-width: 0.2em;\n}\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n transform: scale(0);\n }\n 50% {\n opacity: 1;\n }\n}\n\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: text-bottom;\n background-color: currentColor;\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n animation: spinner-grow .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n}\n\n.align-baseline {\n vertical-align: baseline !important;\n}\n\n.align-top {\n vertical-align: top !important;\n}\n\n.align-middle {\n vertical-align: middle !important;\n}\n\n.align-bottom {\n vertical-align: bottom !important;\n}\n\n.align-text-bottom {\n vertical-align: text-bottom !important;\n}\n\n.align-text-top {\n vertical-align: text-top !important;\n}\n\n.bg-primary {\n background-color: #007bff !important;\n}\n\na.bg-primary:hover, a.bg-primary:focus,\nbutton.bg-primary:hover,\nbutton.bg-primary:focus {\n background-color: #0062cc !important;\n}\n\n.bg-secondary {\n background-color: #6c757d !important;\n}\n\na.bg-secondary:hover, a.bg-secondary:focus,\nbutton.bg-secondary:hover,\nbutton.bg-secondary:focus {\n background-color: #545b62 !important;\n}\n\n.bg-success {\n background-color: #28a745 !important;\n}\n\na.bg-success:hover, a.bg-success:focus,\nbutton.bg-success:hover,\nbutton.bg-success:focus {\n background-color: #1e7e34 !important;\n}\n\n.bg-info {\n background-color: #17a2b8 !important;\n}\n\na.bg-info:hover, a.bg-info:focus,\nbutton.bg-info:hover,\nbutton.bg-info:focus {\n background-color: #117a8b !important;\n}\n\n.bg-warning {\n background-color: #ffc107 !important;\n}\n\na.bg-warning:hover, a.bg-warning:focus,\nbutton.bg-warning:hover,\nbutton.bg-warning:focus {\n background-color: #d39e00 !important;\n}\n\n.bg-danger {\n background-color: #dc3545 !important;\n}\n\na.bg-danger:hover, a.bg-danger:focus,\nbutton.bg-danger:hover,\nbutton.bg-danger:focus {\n background-color: #bd2130 !important;\n}\n\n.bg-light {\n background-color: #f8f9fa !important;\n}\n\na.bg-light:hover, a.bg-light:focus,\nbutton.bg-light:hover,\nbutton.bg-light:focus {\n background-color: #dae0e5 !important;\n}\n\n.bg-dark {\n background-color: #343a40 !important;\n}\n\na.bg-dark:hover, a.bg-dark:focus,\nbutton.bg-dark:hover,\nbutton.bg-dark:focus {\n background-color: #1d2124 !important;\n}\n\n.bg-white {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-transparent {\n background-color: transparent !important;\n}\n\n.border {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-top {\n border-top: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-right {\n border-right: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-bottom {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-left {\n border-left: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-0 {\n border: 0 !important;\n}\n\n.border-top-0 {\n border-top: 0 !important;\n}\n\n.border-right-0 {\n border-right: 0 !important;\n}\n\n.border-bottom-0 {\n border-bottom: 0 !important;\n}\n\n.border-left-0 {\n border-left: 0 !important;\n}\n\n.border-primary {\n border-color: #007bff !important;\n}\n\n.border-secondary {\n border-color: #6c757d !important;\n}\n\n.border-success {\n border-color: #28a745 !important;\n}\n\n.border-info {\n border-color: #17a2b8 !important;\n}\n\n.border-warning {\n border-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.border-danger {\n border-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.border-light {\n border-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.border-dark {\n border-color: #343a40 !important;\n}\n\n.border-white {\n border-color: #fff !important;\n}\n\n.rounded-sm {\n border-radius: 0.2rem !important;\n}\n\n.rounded {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-top {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-right {\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-bottom {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-left {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-lg {\n border-radius: 0.3rem !important;\n}\n\n.rounded-circle {\n border-radius: 50% !important;\n}\n\n.rounded-pill {\n border-radius: 50rem !important;\n}\n\n.rounded-0 {\n border-radius: 0 !important;\n}\n\n.clearfix::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.d-none {\n display: none !important;\n}\n\n.d-inline {\n display: inline !important;\n}\n\n.d-inline-block {\n display: inline-block !important;\n}\n\n.d-block {\n display: block !important;\n}\n\n.d-table {\n display: table !important;\n}\n\n.d-table-row {\n display: table-row !important;\n}\n\n.d-table-cell {\n display: table-cell !important;\n}\n\n.d-flex {\n display: flex !important;\n}\n\n.d-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .d-sm-none {\n display: none !important;\n }\n .d-sm-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-sm-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-sm-block {\n display: block !important;\n }\n .d-sm-table {\n display: table !important;\n }\n .d-sm-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-sm-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-sm-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-sm-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .d-md-none {\n display: none !important;\n }\n .d-md-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-md-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-md-block {\n display: block !important;\n }\n .d-md-table {\n display: table !important;\n }\n .d-md-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-md-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-md-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-md-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .d-lg-none {\n display: none !important;\n }\n .d-lg-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-lg-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-lg-block {\n display: block !important;\n }\n .d-lg-table {\n display: table !important;\n }\n .d-lg-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-lg-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-lg-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-lg-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .d-xl-none {\n display: none !important;\n }\n .d-xl-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-xl-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-xl-block {\n display: block !important;\n }\n .d-xl-table {\n display: table !important;\n }\n .d-xl-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-xl-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-xl-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-xl-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n@media print {\n .d-print-none {\n display: none !important;\n }\n .d-print-inline {\n display: inline !important;\n }\n .d-print-inline-block {\n display: inline-block !important;\n }\n .d-print-block {\n display: block !important;\n }\n .d-print-table {\n display: table !important;\n }\n .d-print-table-row {\n display: table-row !important;\n }\n .d-print-table-cell {\n display: table-cell !important;\n }\n .d-print-flex {\n display: flex !important;\n }\n .d-print-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n }\n}\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n}\n\n.embed-responsive::before {\n display: block;\n content: \"\";\n}\n\n.embed-responsive .embed-responsive-item,\n.embed-responsive iframe,\n.embed-responsive embed,\n.embed-responsive object,\n.embed-responsive video {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n border: 0;\n}\n\n.embed-responsive-21by9::before {\n padding-top: 42.857143%;\n}\n\n.embed-responsive-16by9::before {\n padding-top: 56.25%;\n}\n\n.embed-responsive-4by3::before {\n padding-top: 75%;\n}\n\n.embed-responsive-1by1::before {\n padding-top: 100%;\n}\n\n.flex-row {\n flex-direction: row !important;\n}\n\n.flex-column {\n flex-direction: column !important;\n}\n\n.flex-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n}\n\n.flex-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n}\n\n.flex-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n}\n\n.flex-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n}\n\n.flex-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n}\n\n.flex-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n}\n\n.flex-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n}\n\n.flex-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n}\n\n.flex-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n}\n\n.flex-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n}\n\n.justify-content-start {\n justify-content: flex-start !important;\n}\n\n.justify-content-end {\n justify-content: flex-end !important;\n}\n\n.justify-content-center {\n justify-content: center !important;\n}\n\n.justify-content-between {\n justify-content: space-between !important;\n}\n\n.justify-content-around {\n justify-content: space-around !important;\n}\n\n.align-items-start {\n align-items: flex-start !important;\n}\n\n.align-items-end {\n align-items: flex-end !important;\n}\n\n.align-items-center {\n align-items: center !important;\n}\n\n.align-items-baseline {\n align-items: baseline !important;\n}\n\n.align-items-stretch {\n align-items: stretch !important;\n}\n\n.align-content-start {\n align-content: flex-start !important;\n}\n\n.align-content-end {\n align-content: flex-end !important;\n}\n\n.align-content-center {\n align-content: center !important;\n}\n\n.align-content-between {\n align-content: space-between !important;\n}\n\n.align-content-around {\n align-content: space-around !important;\n}\n\n.align-content-stretch {\n align-content: stretch !important;\n}\n\n.align-self-auto {\n align-self: auto !important;\n}\n\n.align-self-start {\n align-self: flex-start !important;\n}\n\n.align-self-end {\n align-self: flex-end !important;\n}\n\n.align-self-center {\n align-self: center !important;\n}\n\n.align-self-baseline {\n align-self: baseline !important;\n}\n\n.align-self-stretch {\n align-self: stretch !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .flex-sm-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-sm-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-sm-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-sm-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-sm-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-sm-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-sm-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-sm-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-sm-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-sm-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-sm-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-sm-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-sm-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-sm-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-sm-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-sm-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-sm-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-sm-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-sm-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-sm-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-sm-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-sm-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-sm-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-sm-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-sm-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-sm-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-sm-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-sm-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-sm-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-sm-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-sm-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-sm-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-sm-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .flex-md-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-md-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-md-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-md-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-md-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-md-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-md-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-md-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-md-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-md-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-md-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-md-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-md-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-md-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-md-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-md-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-md-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-md-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-md-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-md-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-md-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-md-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-md-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-md-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-md-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-md-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-md-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-md-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-md-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-md-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-md-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-md-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-md-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-md-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .flex-lg-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-lg-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-lg-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-lg-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-lg-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-lg-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-lg-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-lg-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-lg-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-lg-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-lg-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-lg-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-lg-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-lg-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-lg-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-lg-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-lg-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-lg-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-lg-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-lg-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-lg-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-lg-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-lg-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-lg-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-lg-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-lg-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-lg-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-lg-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-lg-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-lg-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-lg-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-lg-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-lg-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .flex-xl-row {\n flex-direction: row !important;\n }\n .flex-xl-column {\n flex-direction: column !important;\n }\n .flex-xl-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n }\n .flex-xl-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n }\n .flex-xl-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n }\n .flex-xl-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n }\n .flex-xl-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n .flex-xl-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n }\n .flex-xl-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n }\n .flex-xl-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n }\n .flex-xl-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n }\n .justify-content-xl-start {\n justify-content: flex-start !important;\n }\n .justify-content-xl-end {\n justify-content: flex-end !important;\n }\n .justify-content-xl-center {\n justify-content: center !important;\n }\n .justify-content-xl-between {\n justify-content: space-between !important;\n }\n .justify-content-xl-around {\n justify-content: space-around !important;\n }\n .align-items-xl-start {\n align-items: flex-start !important;\n }\n .align-items-xl-end {\n align-items: flex-end !important;\n }\n .align-items-xl-center {\n align-items: center !important;\n }\n .align-items-xl-baseline {\n align-items: baseline !important;\n }\n .align-items-xl-stretch {\n align-items: stretch !important;\n }\n .align-content-xl-start {\n align-content: flex-start !important;\n }\n .align-content-xl-end {\n align-content: flex-end !important;\n }\n .align-content-xl-center {\n align-content: center !important;\n }\n .align-content-xl-between {\n align-content: space-between !important;\n }\n .align-content-xl-around {\n align-content: space-around !important;\n }\n .align-content-xl-stretch {\n align-content: stretch !important;\n }\n .align-self-xl-auto {\n align-self: auto !important;\n }\n .align-self-xl-start {\n align-self: flex-start !important;\n }\n .align-self-xl-end {\n align-self: flex-end !important;\n }\n .align-self-xl-center {\n align-self: center !important;\n }\n .align-self-xl-baseline {\n align-self: baseline !important;\n }\n .align-self-xl-stretch {\n align-self: stretch !important;\n }\n}\n\n.float-left {\n float: left !important;\n}\n\n.float-right {\n float: right !important;\n}\n\n.float-none {\n float: none !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .float-sm-left {\n float: left !important;\n }\n .float-sm-right {\n float: right !important;\n }\n .float-sm-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .float-md-left {\n float: left !important;\n }\n .float-md-right {\n float: right !important;\n }\n .float-md-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .float-lg-left {\n float: left !important;\n }\n .float-lg-right {\n float: right !important;\n }\n .float-lg-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .float-xl-left {\n float: left !important;\n }\n .float-xl-right {\n float: right !important;\n }\n .float-xl-none {\n float: none !important;\n }\n}\n\n.overflow-auto {\n overflow: auto !important;\n}\n\n.overflow-hidden {\n overflow: hidden !important;\n}\n\n.position-static {\n position: static !important;\n}\n\n.position-relative {\n position: relative !important;\n}\n\n.position-absolute {\n position: absolute !important;\n}\n\n.position-fixed {\n position: fixed !important;\n}\n\n.position-sticky {\n position: sticky !important;\n}\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n@supports (position: sticky) {\n .sticky-top {\n position: sticky;\n top: 0;\n z-index: 1020;\n }\n}\n\n.sr-only {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n padding: 0;\n margin: -1px;\n overflow: hidden;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n white-space: nowrap;\n border: 0;\n}\n\n.sr-only-focusable:active, .sr-only-focusable:focus {\n position: static;\n width: auto;\n height: auto;\n overflow: visible;\n clip: auto;\n white-space: normal;\n}\n\n.shadow-sm {\n box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.075) !important;\n}\n\n.shadow {\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;\n}\n\n.shadow-lg {\n box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, 0.175) !important;\n}\n\n.shadow-none {\n box-shadow: none !important;\n}\n\n.w-25 {\n width: 25% !important;\n}\n\n.w-50 {\n width: 50% !important;\n}\n\n.w-75 {\n width: 75% !important;\n}\n\n.w-100 {\n width: 100% !important;\n}\n\n.w-auto {\n width: auto !important;\n}\n\n.h-25 {\n height: 25% !important;\n}\n\n.h-50 {\n height: 50% !important;\n}\n\n.h-75 {\n height: 75% !important;\n}\n\n.h-100 {\n height: 100% !important;\n}\n\n.h-auto {\n height: auto !important;\n}\n\n.mw-100 {\n max-width: 100% !important;\n}\n\n.mh-100 {\n max-height: 100% !important;\n}\n\n.min-vw-100 {\n min-width: 100vw !important;\n}\n\n.min-vh-100 {\n min-height: 100vh !important;\n}\n\n.vw-100 {\n width: 100vw !important;\n}\n\n.vh-100 {\n height: 100vh !important;\n}\n\n.stretched-link::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n pointer-events: auto;\n content: \"\";\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\n.m-0 {\n margin: 0 !important;\n}\n\n.mt-0,\n.my-0 {\n margin-top: 0 !important;\n}\n\n.mr-0,\n.mx-0 {\n margin-right: 0 !important;\n}\n\n.mb-0,\n.my-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.ml-0,\n.mx-0 {\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.m-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n}\n\n.mt-1,\n.my-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.mr-1,\n.mx-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.mb-1,\n.my-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.ml-1,\n.mx-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.m-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n}\n\n.mt-2,\n.my-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.mr-2,\n.mx-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.mb-2,\n.my-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.ml-2,\n.mx-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.m-3 {\n margin: 1rem !important;\n}\n\n.mt-3,\n.my-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n}\n\n.mr-3,\n.mx-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n}\n\n.mb-3,\n.my-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.ml-3,\n.mx-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.m-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n}\n\n.mt-4,\n.my-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.mr-4,\n.mx-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.mb-4,\n.my-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.ml-4,\n.mx-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.m-5 {\n margin: 3rem !important;\n}\n\n.mt-5,\n.my-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n}\n\n.mr-5,\n.mx-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n}\n\n.mb-5,\n.my-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.ml-5,\n.mx-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.p-0 {\n padding: 0 !important;\n}\n\n.pt-0,\n.py-0 {\n padding-top: 0 !important;\n}\n\n.pr-0,\n.px-0 {\n padding-right: 0 !important;\n}\n\n.pb-0,\n.py-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.pl-0,\n.px-0 {\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.p-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n}\n\n.pt-1,\n.py-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.pr-1,\n.px-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.pb-1,\n.py-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.pl-1,\n.px-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.p-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n}\n\n.pt-2,\n.py-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.pr-2,\n.px-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.pb-2,\n.py-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.pl-2,\n.px-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.p-3 {\n padding: 1rem !important;\n}\n\n.pt-3,\n.py-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n}\n\n.pr-3,\n.px-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n}\n\n.pb-3,\n.py-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.pl-3,\n.px-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.p-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n}\n\n.pt-4,\n.py-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.pr-4,\n.px-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.pb-4,\n.py-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.pl-4,\n.px-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.p-5 {\n padding: 3rem !important;\n}\n\n.pt-5,\n.py-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n}\n\n.pr-5,\n.px-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n}\n\n.pb-5,\n.py-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pl-5,\n.px-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.m-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n}\n\n.mt-n1,\n.my-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n}\n\n.mr-n1,\n.mx-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n}\n\n.mb-n1,\n.my-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n}\n\n.ml-n1,\n.mx-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n}\n\n.m-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n}\n\n.mt-n2,\n.my-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n}\n\n.mr-n2,\n.mx-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n}\n\n.mb-n2,\n.my-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n}\n\n.ml-n2,\n.mx-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n}\n\n.m-n3 {\n margin: -1rem !important;\n}\n\n.mt-n3,\n.my-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n}\n\n.mr-n3,\n.mx-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n}\n\n.mb-n3,\n.my-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n}\n\n.ml-n3,\n.mx-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n}\n\n.m-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n}\n\n.mt-n4,\n.my-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n}\n\n.mr-n4,\n.mx-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n}\n\n.mb-n4,\n.my-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n}\n\n.ml-n4,\n.mx-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n}\n\n.m-n5 {\n margin: -3rem !important;\n}\n\n.mt-n5,\n.my-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n}\n\n.mr-n5,\n.mx-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n}\n\n.mb-n5,\n.my-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n}\n\n.ml-n5,\n.mx-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n}\n\n.m-auto {\n margin: auto !important;\n}\n\n.mt-auto,\n.my-auto {\n margin-top: auto !important;\n}\n\n.mr-auto,\n.mx-auto {\n margin-right: auto !important;\n}\n\n.mb-auto,\n.my-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.ml-auto,\n.mx-auto {\n margin-left: auto !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .m-sm-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-sm-0,\n .my-sm-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-sm-0,\n .mx-sm-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-sm-0,\n .my-sm-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-sm-0,\n .mx-sm-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-sm-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-1,\n .my-sm-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-1,\n .mx-sm-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-1,\n .my-sm-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-1,\n .mx-sm-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-sm-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-2,\n .my-sm-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-2,\n .mx-sm-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-2,\n .my-sm-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-2,\n .mx-sm-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-sm-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-sm-3,\n .my-sm-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-sm-3,\n .mx-sm-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-sm-3,\n .my-sm-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-sm-3,\n .mx-sm-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-sm-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-4,\n .my-sm-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-4,\n .mx-sm-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-4,\n .my-sm-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-4,\n .mx-sm-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-sm-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-sm-5,\n .my-sm-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-sm-5,\n .mx-sm-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-sm-5,\n .my-sm-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-sm-5,\n .mx-sm-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-sm-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-sm-0,\n .py-sm-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-sm-0,\n .px-sm-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-sm-0,\n .py-sm-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-sm-0,\n .px-sm-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-sm-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-sm-1,\n .py-sm-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-sm-1,\n .px-sm-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-sm-1,\n .py-sm-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-sm-1,\n .px-sm-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-sm-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-sm-2,\n .py-sm-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-sm-2,\n .px-sm-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-sm-2,\n .py-sm-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-sm-2,\n .px-sm-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-sm-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-sm-3,\n .py-sm-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-sm-3,\n .px-sm-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-sm-3,\n .py-sm-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-sm-3,\n .px-sm-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-sm-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-sm-4,\n .py-sm-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-sm-4,\n .px-sm-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-sm-4,\n .py-sm-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-sm-4,\n .px-sm-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-sm-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-sm-5,\n .py-sm-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-sm-5,\n .px-sm-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-sm-5,\n .py-sm-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-sm-5,\n .px-sm-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-sm-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-sm-n1,\n .my-sm-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-sm-n1,\n .mx-sm-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-sm-n1,\n .my-sm-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-sm-n1,\n .mx-sm-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-sm-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n2,\n .my-sm-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n2,\n .mx-sm-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n2,\n .my-sm-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n2,\n .mx-sm-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-sm-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-sm-n3,\n .my-sm-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-sm-n3,\n .mx-sm-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-sm-n3,\n .my-sm-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-sm-n3,\n .mx-sm-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-sm-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-sm-n4,\n .my-sm-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-sm-n4,\n .mx-sm-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-sm-n4,\n .my-sm-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-sm-n4,\n .mx-sm-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-sm-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-sm-n5,\n .my-sm-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-sm-n5,\n .mx-sm-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-sm-n5,\n .my-sm-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-sm-n5,\n .mx-sm-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-sm-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-sm-auto,\n .my-sm-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-sm-auto,\n .mx-sm-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-sm-auto,\n .my-sm-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-sm-auto,\n .mx-sm-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .m-md-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-md-0,\n .my-md-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-md-0,\n .mx-md-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-md-0,\n .my-md-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-md-0,\n .mx-md-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-md-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-md-1,\n .my-md-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-md-1,\n .mx-md-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-md-1,\n .my-md-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-md-1,\n .mx-md-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-md-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-md-2,\n .my-md-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-md-2,\n .mx-md-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-md-2,\n .my-md-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-md-2,\n .mx-md-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-md-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-md-3,\n .my-md-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-md-3,\n .mx-md-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-md-3,\n .my-md-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-md-3,\n .mx-md-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-md-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-md-4,\n .my-md-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-md-4,\n .mx-md-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-md-4,\n .my-md-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-md-4,\n .mx-md-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-md-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-md-5,\n .my-md-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-md-5,\n .mx-md-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-md-5,\n .my-md-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-md-5,\n .mx-md-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-md-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-md-0,\n .py-md-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-md-0,\n .px-md-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-md-0,\n .py-md-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-md-0,\n .px-md-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-md-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-md-1,\n .py-md-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-md-1,\n .px-md-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-md-1,\n .py-md-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-md-1,\n .px-md-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-md-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-md-2,\n .py-md-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-md-2,\n .px-md-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-md-2,\n .py-md-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-md-2,\n .px-md-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-md-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-md-3,\n .py-md-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-md-3,\n .px-md-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-md-3,\n .py-md-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-md-3,\n .px-md-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-md-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-md-4,\n .py-md-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-md-4,\n .px-md-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-md-4,\n .py-md-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-md-4,\n .px-md-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-md-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-md-5,\n .py-md-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-md-5,\n .px-md-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-md-5,\n .py-md-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-md-5,\n .px-md-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-md-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-md-n1,\n .my-md-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-md-n1,\n .mx-md-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-md-n1,\n .my-md-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-md-n1,\n .mx-md-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-md-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-md-n2,\n .my-md-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-md-n2,\n .mx-md-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-md-n2,\n .my-md-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-md-n2,\n .mx-md-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-md-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-md-n3,\n .my-md-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-md-n3,\n .mx-md-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-md-n3,\n .my-md-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-md-n3,\n .mx-md-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-md-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-md-n4,\n .my-md-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-md-n4,\n .mx-md-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-md-n4,\n .my-md-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-md-n4,\n .mx-md-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-md-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-md-n5,\n .my-md-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-md-n5,\n .mx-md-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-md-n5,\n .my-md-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-md-n5,\n .mx-md-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-md-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-md-auto,\n .my-md-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-md-auto,\n .mx-md-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-md-auto,\n .my-md-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-md-auto,\n .mx-md-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .m-lg-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-lg-0,\n .my-lg-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-lg-0,\n .mx-lg-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-lg-0,\n .my-lg-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-lg-0,\n .mx-lg-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-lg-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-1,\n .my-lg-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-1,\n .mx-lg-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-1,\n .my-lg-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-1,\n .mx-lg-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-lg-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-2,\n .my-lg-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-2,\n .mx-lg-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-2,\n .my-lg-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-2,\n .mx-lg-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-lg-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-lg-3,\n .my-lg-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-lg-3,\n .mx-lg-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-lg-3,\n .my-lg-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-lg-3,\n .mx-lg-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-lg-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-4,\n .my-lg-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-4,\n .mx-lg-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-4,\n .my-lg-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-4,\n .mx-lg-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-lg-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-lg-5,\n .my-lg-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-lg-5,\n .mx-lg-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-lg-5,\n .my-lg-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-lg-5,\n .mx-lg-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-lg-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-lg-0,\n .py-lg-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-lg-0,\n .px-lg-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-lg-0,\n .py-lg-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-lg-0,\n .px-lg-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-lg-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-lg-1,\n .py-lg-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-lg-1,\n .px-lg-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-lg-1,\n .py-lg-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-lg-1,\n .px-lg-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-lg-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-lg-2,\n .py-lg-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-lg-2,\n .px-lg-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-lg-2,\n .py-lg-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-lg-2,\n .px-lg-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-lg-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-lg-3,\n .py-lg-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-lg-3,\n .px-lg-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-lg-3,\n .py-lg-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-lg-3,\n .px-lg-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-lg-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-lg-4,\n .py-lg-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-lg-4,\n .px-lg-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-lg-4,\n .py-lg-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-lg-4,\n .px-lg-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-lg-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-lg-5,\n .py-lg-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-lg-5,\n .px-lg-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-lg-5,\n .py-lg-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-lg-5,\n .px-lg-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-lg-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-lg-n1,\n .my-lg-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-lg-n1,\n .mx-lg-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-lg-n1,\n .my-lg-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-lg-n1,\n .mx-lg-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-lg-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n2,\n .my-lg-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n2,\n .mx-lg-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n2,\n .my-lg-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n2,\n .mx-lg-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-lg-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-lg-n3,\n .my-lg-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-lg-n3,\n .mx-lg-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-lg-n3,\n .my-lg-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-lg-n3,\n .mx-lg-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-lg-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-lg-n4,\n .my-lg-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-lg-n4,\n .mx-lg-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-lg-n4,\n .my-lg-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-lg-n4,\n .mx-lg-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-lg-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-lg-n5,\n .my-lg-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-lg-n5,\n .mx-lg-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-lg-n5,\n .my-lg-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-lg-n5,\n .mx-lg-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-lg-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-lg-auto,\n .my-lg-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-lg-auto,\n .mx-lg-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-lg-auto,\n .my-lg-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-lg-auto,\n .mx-lg-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .m-xl-0 {\n margin: 0 !important;\n }\n .mt-xl-0,\n .my-xl-0 {\n margin-top: 0 !important;\n }\n .mr-xl-0,\n .mx-xl-0 {\n margin-right: 0 !important;\n }\n .mb-xl-0,\n .my-xl-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n }\n .ml-xl-0,\n .mx-xl-0 {\n margin-left: 0 !important;\n }\n .m-xl-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-1,\n .my-xl-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-1,\n .mx-xl-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-1,\n .my-xl-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-1,\n .mx-xl-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n }\n .m-xl-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-2,\n .my-xl-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-2,\n .mx-xl-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-2,\n .my-xl-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-2,\n .mx-xl-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n }\n .m-xl-3 {\n margin: 1rem !important;\n }\n .mt-xl-3,\n .my-xl-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n }\n .mr-xl-3,\n .mx-xl-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n }\n .mb-xl-3,\n .my-xl-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n }\n .ml-xl-3,\n .mx-xl-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n }\n .m-xl-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-4,\n .my-xl-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-4,\n .mx-xl-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-4,\n .my-xl-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-4,\n .mx-xl-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n }\n .m-xl-5 {\n margin: 3rem !important;\n }\n .mt-xl-5,\n .my-xl-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n }\n .mr-xl-5,\n .mx-xl-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n }\n .mb-xl-5,\n .my-xl-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n }\n .ml-xl-5,\n .mx-xl-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n }\n .p-xl-0 {\n padding: 0 !important;\n }\n .pt-xl-0,\n .py-xl-0 {\n padding-top: 0 !important;\n }\n .pr-xl-0,\n .px-xl-0 {\n padding-right: 0 !important;\n }\n .pb-xl-0,\n .py-xl-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n }\n .pl-xl-0,\n .px-xl-0 {\n padding-left: 0 !important;\n }\n .p-xl-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n }\n .pt-xl-1,\n .py-xl-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n }\n .pr-xl-1,\n .px-xl-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n }\n .pb-xl-1,\n .py-xl-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n .pl-xl-1,\n .px-xl-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n }\n .p-xl-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n }\n .pt-xl-2,\n .py-xl-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n }\n .pr-xl-2,\n .px-xl-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n }\n .pb-xl-2,\n .py-xl-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n .pl-xl-2,\n .px-xl-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n }\n .p-xl-3 {\n padding: 1rem !important;\n }\n .pt-xl-3,\n .py-xl-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n }\n .pr-xl-3,\n .px-xl-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n }\n .pb-xl-3,\n .py-xl-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n }\n .pl-xl-3,\n .px-xl-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n }\n .p-xl-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n }\n .pt-xl-4,\n .py-xl-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n }\n .pr-xl-4,\n .px-xl-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n }\n .pb-xl-4,\n .py-xl-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n .pl-xl-4,\n .px-xl-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n }\n .p-xl-5 {\n padding: 3rem !important;\n }\n .pt-xl-5,\n .py-xl-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n }\n .pr-xl-5,\n .px-xl-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n }\n .pb-xl-5,\n .py-xl-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n }\n .pl-xl-5,\n .px-xl-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n }\n .m-xl-n1 {\n margin: -0.25rem !important;\n }\n .mt-xl-n1,\n .my-xl-n1 {\n margin-top: -0.25rem !important;\n }\n .mr-xl-n1,\n .mx-xl-n1 {\n margin-right: -0.25rem !important;\n }\n .mb-xl-n1,\n .my-xl-n1 {\n margin-bottom: -0.25rem !important;\n }\n .ml-xl-n1,\n .mx-xl-n1 {\n margin-left: -0.25rem !important;\n }\n .m-xl-n2 {\n margin: -0.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n2,\n .my-xl-n2 {\n margin-top: -0.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n2,\n .mx-xl-n2 {\n margin-right: -0.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n2,\n .my-xl-n2 {\n margin-bottom: -0.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n2,\n .mx-xl-n2 {\n margin-left: -0.5rem !important;\n }\n .m-xl-n3 {\n margin: -1rem !important;\n }\n .mt-xl-n3,\n .my-xl-n3 {\n margin-top: -1rem !important;\n }\n .mr-xl-n3,\n .mx-xl-n3 {\n margin-right: -1rem !important;\n }\n .mb-xl-n3,\n .my-xl-n3 {\n margin-bottom: -1rem !important;\n }\n .ml-xl-n3,\n .mx-xl-n3 {\n margin-left: -1rem !important;\n }\n .m-xl-n4 {\n margin: -1.5rem !important;\n }\n .mt-xl-n4,\n .my-xl-n4 {\n margin-top: -1.5rem !important;\n }\n .mr-xl-n4,\n .mx-xl-n4 {\n margin-right: -1.5rem !important;\n }\n .mb-xl-n4,\n .my-xl-n4 {\n margin-bottom: -1.5rem !important;\n }\n .ml-xl-n4,\n .mx-xl-n4 {\n margin-left: -1.5rem !important;\n }\n .m-xl-n5 {\n margin: -3rem !important;\n }\n .mt-xl-n5,\n .my-xl-n5 {\n margin-top: -3rem !important;\n }\n .mr-xl-n5,\n .mx-xl-n5 {\n margin-right: -3rem !important;\n }\n .mb-xl-n5,\n .my-xl-n5 {\n margin-bottom: -3rem !important;\n }\n .ml-xl-n5,\n .mx-xl-n5 {\n margin-left: -3rem !important;\n }\n .m-xl-auto {\n margin: auto !important;\n }\n .mt-xl-auto,\n .my-xl-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr-xl-auto,\n .mx-xl-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb-xl-auto,\n .my-xl-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml-xl-auto,\n .mx-xl-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n}\n\n.text-monospace {\n font-family: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !important;\n}\n\n.text-justify {\n text-align: justify !important;\n}\n\n.text-wrap {\n white-space: normal !important;\n}\n\n.text-nowrap {\n white-space: nowrap !important;\n}\n\n.text-truncate {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.text-left {\n text-align: left !important;\n}\n\n.text-right {\n text-align: right !important;\n}\n\n.text-center {\n text-align: center !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .text-sm-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-sm-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-sm-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 768px) {\n .text-md-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-md-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-md-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 992px) {\n .text-lg-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-lg-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-lg-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n@media (min-width: 1200px) {\n .text-xl-left {\n text-align: left !important;\n }\n .text-xl-right {\n text-align: right !important;\n }\n .text-xl-center {\n text-align: center !important;\n }\n}\n\n.text-lowercase {\n text-transform: lowercase !important;\n}\n\n.text-uppercase {\n text-transform: uppercase !important;\n}\n\n.text-capitalize {\n text-transform: capitalize !important;\n}\n\n.font-weight-light {\n font-weight: 300 !important;\n}\n\n.font-weight-lighter {\n font-weight: lighter !important;\n}\n\n.font-weight-normal {\n font-weight: 400 !important;\n}\n\n.font-weight-bold {\n font-weight: 700 !important;\n}\n\n.font-weight-bolder {\n font-weight: bolder !important;\n}\n\n.font-italic {\n font-style: italic !important;\n}\n\n.text-white {\n color: #fff !important;\n}\n\n.text-primary {\n color: #007bff !important;\n}\n\na.text-primary:hover, a.text-primary:focus {\n color: #0056b3 !important;\n}\n\n.text-secondary {\n color: #6c757d !important;\n}\n\na.text-secondary:hover, a.text-secondary:focus {\n color: #494f54 !important;\n}\n\n.text-success {\n color: #28a745 !important;\n}\n\na.text-success:hover, a.text-success:focus {\n color: #19692c !important;\n}\n\n.text-info {\n color: #17a2b8 !important;\n}\n\na.text-info:hover, a.text-info:focus {\n color: #0f6674 !important;\n}\n\n.text-warning {\n color: #ffc107 !important;\n}\n\na.text-warning:hover, a.text-warning:focus {\n color: #ba8b00 !important;\n}\n\n.text-danger {\n color: #dc3545 !important;\n}\n\na.text-danger:hover, a.text-danger:focus {\n color: #a71d2a !important;\n}\n\n.text-light {\n color: #f8f9fa !important;\n}\n\na.text-light:hover, a.text-light:focus {\n color: #cbd3da !important;\n}\n\n.text-dark {\n color: #343a40 !important;\n}\n\na.text-dark:hover, a.text-dark:focus {\n color: #121416 !important;\n}\n\n.text-body {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-muted {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-black-50 {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\n}\n\n.text-white-50 {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;\n}\n\n.text-hide {\n font: 0/0 a;\n color: transparent;\n text-shadow: none;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n\n.text-decoration-none {\n text-decoration: none !important;\n}\n\n.text-break {\n word-break: break-word !important;\n overflow-wrap: break-word !important;\n}\n\n.text-reset {\n color: inherit !important;\n}\n\n.visible {\n visibility: visible !important;\n}\n\n.invisible {\n visibility: hidden !important;\n}\n\n@media print {\n *,\n *::before,\n *::after {\n text-shadow: none !important;\n box-shadow: none !important;\n }\n a:not(.btn) {\n text-decoration: underline;\n }\n abbr[title]::after {\n content: \" (\" attr(title) \")\";\n }\n pre {\n white-space: pre-wrap !important;\n }\n pre,\n blockquote {\n border: 1px solid #adb5bd;\n page-break-inside: avoid;\n }\n thead {\n display: table-header-group;\n }\n tr,\n img {\n page-break-inside: avoid;\n }\n p,\n h2,\n h3 {\n orphans: 3;\n widows: 3;\n }\n h2,\n h3 {\n page-break-after: avoid;\n }\n @page {\n size: a3;\n }\n body {\n min-width: 992px !important;\n }\n .container {\n min-width: 992px !important;\n }\n .navbar {\n display: none;\n }\n .badge {\n border: 1px solid #000;\n }\n .table {\n border-collapse: collapse !important;\n }\n .table td,\n .table th {\n background-color: #fff !important;\n }\n .table-bordered th,\n .table-bordered td {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n }\n .table-dark {\n color: inherit;\n }\n .table-dark th,\n .table-dark td,\n .table-dark thead th,\n .table-dark tbody + tbody {\n border-color: #dee2e6;\n }\n .table .thead-dark th {\n color: inherit;\n border-color: #dee2e6;\n }\n}\n\n/*# sourceMappingURL=bootstrap.css.map */","// Do not forget to update getting-started/theming.md!\n:root {\n // Custom variable values only support SassScript inside `#{}`.\n @each $color, $value in $colors {\n --#{$color}: #{$value};\n }\n\n @each $color, $value in $theme-colors {\n --#{$color}: #{$value};\n }\n\n @each $bp, $value in $grid-breakpoints {\n --breakpoint-#{$bp}: #{$value};\n }\n\n // Use `inspect` for lists so that quoted items keep the quotes.\n // See https://github.com/sass/sass/issues/2383#issuecomment-336349172\n --font-family-sans-serif: #{inspect($font-family-sans-serif)};\n --font-family-monospace: #{inspect($font-family-monospace)};\n}\n","// stylelint-disable at-rule-no-vendor-prefix, declaration-no-important, selector-no-qualifying-type, property-no-vendor-prefix\n\n// Reboot\n//\n// Normalization of HTML elements, manually forked from Normalize.css to remove\n// styles targeting irrelevant browsers while applying new styles.\n//\n// Normalize is licensed MIT. https://github.com/necolas/normalize.css\n\n\n// Document\n//\n// 1. Change from `box-sizing: content-box` so that `width` is not affected by `padding` or `border`.\n// 2. Change the default font family in all browsers.\n// 3. Correct the line height in all browsers.\n// 4. Prevent adjustments of font size after orientation changes in IE on Windows Phone and in iOS.\n// 5. Change the default tap highlight to be completely transparent in iOS.\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box; // 1\n}\n\nhtml {\n font-family: sans-serif; // 2\n line-height: 1.15; // 3\n -webkit-text-size-adjust: 100%; // 4\n -webkit-tap-highlight-color: rgba($black, 0); // 5\n}\n\n// Shim for \"new\" HTML5 structural elements to display correctly (IE10, older browsers)\n// TODO: remove in v5\n// stylelint-disable-next-line selector-list-comma-newline-after\narticle, aside, figcaption, figure, footer, header, hgroup, main, nav, section {\n display: block;\n}\n\n// Body\n//\n// 1. Remove the margin in all browsers.\n// 2. As a best practice, apply a default `background-color`.\n// 3. Set an explicit initial text-align value so that we can later use\n// the `inherit` value on things like `<th>` elements.\n\nbody {\n margin: 0; // 1\n font-family: $font-family-base;\n @include font-size($font-size-base);\n font-weight: $font-weight-base;\n line-height: $line-height-base;\n color: $body-color;\n text-align: left; // 3\n background-color: $body-bg; // 2\n}\n\n// Future-proof rule: in browsers that support :focus-visible, suppress the focus outline\n// on elements that programmatically receive focus but wouldn't normally show a visible\n// focus outline. In general, this would mean that the outline is only applied if the\n// interaction that led to the element receiving programmatic focus was a keyboard interaction,\n// or the browser has somehow determined that the user is primarily a keyboard user and/or\n// wants focus outlines to always be presented.\n//\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:focus-visible\n// and https://developer.paciellogroup.com/blog/2018/03/focus-visible-and-backwards-compatibility/\n[tabindex=\"-1\"]:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0 !important;\n}\n\n\n// Content grouping\n//\n// 1. Add the correct box sizing in Firefox.\n// 2. Show the overflow in Edge and IE.\n\nhr {\n box-sizing: content-box; // 1\n height: 0; // 1\n overflow: visible; // 2\n}\n\n\n//\n// Typography\n//\n\n// Remove top margins from headings\n//\n// By default, `<h1>`-`<h6>` all receive top and bottom margins. We nuke the top\n// margin for easier control within type scales as it avoids margin collapsing.\n// stylelint-disable-next-line selector-list-comma-newline-after\nh1, h2, h3, h4, h5, h6 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $headings-margin-bottom;\n}\n\n// Reset margins on paragraphs\n//\n// Similarly, the top margin on `<p>`s get reset. However, we also reset the\n// bottom margin to use `rem` units instead of `em`.\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $paragraph-margin-bottom;\n}\n\n// Abbreviations\n//\n// 1. Duplicate behavior to the data-* attribute for our tooltip plugin\n// 2. Add the correct text decoration in Chrome, Edge, IE, Opera, and Safari.\n// 3. Add explicit cursor to indicate changed behavior.\n// 4. Remove the bottom border in Firefox 39-.\n// 5. Prevent the text-decoration to be skipped.\n\nabbr[title],\nabbr[data-original-title] { // 1\n text-decoration: underline; // 2\n text-decoration: underline dotted; // 2\n cursor: help; // 3\n border-bottom: 0; // 4\n text-decoration-skip-ink: none; // 5\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: $dt-font-weight;\n}\n\ndd {\n margin-bottom: .5rem;\n margin-left: 0; // Undo browser default\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: $font-weight-bolder; // Add the correct font weight in Chrome, Edge, and Safari\n}\n\nsmall {\n @include font-size(80%); // Add the correct font size in all browsers\n}\n\n//\n// Prevent `sub` and `sup` elements from affecting the line height in\n// all browsers.\n//\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n @include font-size(75%);\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub { bottom: -.25em; }\nsup { top: -.5em; }\n\n\n//\n// Links\n//\n\na {\n color: $link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n background-color: transparent; // Remove the gray background on active links in IE 10.\n\n @include hover() {\n color: $link-hover-color;\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n}\n\n// And undo these styles for placeholder links/named anchors (without href).\n// It would be more straightforward to just use a[href] in previous block, but that\n// causes specificity issues in many other styles that are too complex to fix.\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19402\n\na:not([href]) {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n\n @include hover() {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n//\n// Code\n//\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: $font-family-monospace;\n @include font-size(1em); // Correct the odd `em` font sizing in all browsers.\n}\n\npre {\n // Remove browser default top margin\n margin-top: 0;\n // Reset browser default of `1em` to use `rem`s\n margin-bottom: 1rem;\n // Don't allow content to break outside\n overflow: auto;\n}\n\n\n//\n// Figures\n//\n\nfigure {\n // Apply a consistent margin strategy (matches our type styles).\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\n\n//\n// Images and content\n//\n\nimg {\n vertical-align: middle;\n border-style: none; // Remove the border on images inside links in IE 10-.\n}\n\nsvg {\n // Workaround for the SVG overflow bug in IE10/11 is still required.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/26878\n overflow: hidden;\n vertical-align: middle;\n}\n\n\n//\n// Tables\n//\n\ntable {\n border-collapse: collapse; // Prevent double borders\n}\n\ncaption {\n padding-top: $table-cell-padding;\n padding-bottom: $table-cell-padding;\n color: $table-caption-color;\n text-align: left;\n caption-side: bottom;\n}\n\nth {\n // Matches default `<td>` alignment by inheriting from the `<body>`, or the\n // closest parent with a set `text-align`.\n text-align: inherit;\n}\n\n\n//\n// Forms\n//\n\nlabel {\n // Allow labels to use `margin` for spacing.\n display: inline-block;\n margin-bottom: $label-margin-bottom;\n}\n\n// Remove the default `border-radius` that macOS Chrome adds.\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24093\nbutton {\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: 0;\n}\n\n// Work around a Firefox/IE bug where the transparent `button` background\n// results in a loss of the default `button` focus styles.\n//\n// Credit: https://github.com/suitcss/base/\nbutton:focus {\n outline: 1px dotted;\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0; // Remove the margin in Firefox and Safari\n font-family: inherit;\n @include font-size(inherit);\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\ninput {\n overflow: visible; // Show the overflow in Edge\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none; // Remove the inheritance of text transform in Firefox\n}\n\n// Remove the inheritance of word-wrap in Safari.\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24990\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\n\n\n// 1. Prevent a WebKit bug where (2) destroys native `audio` and `video`\n// controls in Android 4.\n// 2. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\nbutton,\n[type=\"button\"], // 1\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button; // 2\n}\n\n// Opinionated: add \"hand\" cursor to non-disabled button elements.\n@if $enable-pointer-cursor-for-buttons {\n button,\n [type=\"button\"],\n [type=\"reset\"],\n [type=\"submit\"] {\n &:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n }\n }\n}\n\n// Remove inner border and padding from Firefox, but don't restore the outline like Normalize.\nbutton::-moz-focus-inner,\n[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\n[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n box-sizing: border-box; // 1. Add the correct box sizing in IE 10-\n padding: 0; // 2. Remove the padding in IE 10-\n}\n\n\ninput[type=\"date\"],\ninput[type=\"time\"],\ninput[type=\"datetime-local\"],\ninput[type=\"month\"] {\n // Remove the default appearance of temporal inputs to avoid a Mobile Safari\n // bug where setting a custom line-height prevents text from being vertically\n // centered within the input.\n // See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=139848\n // and https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11266\n -webkit-appearance: listbox;\n}\n\ntextarea {\n overflow: auto; // Remove the default vertical scrollbar in IE.\n // Textareas should really only resize vertically so they don't break their (horizontal) containers.\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n // Browsers set a default `min-width: min-content;` on fieldsets,\n // unlike e.g. `<div>`s, which have `min-width: 0;` by default.\n // So we reset that to ensure fieldsets behave more like a standard block element.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12359\n // and https://html.spec.whatwg.org/multipage/#the-fieldset-and-legend-elements\n min-width: 0;\n // Reset the default outline behavior of fieldsets so they don't affect page layout.\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\n// 1. Correct the text wrapping in Edge and IE.\n// 2. Correct the color inheritance from `fieldset` elements in IE.\nlegend {\n display: block;\n width: 100%;\n max-width: 100%; // 1\n padding: 0;\n margin-bottom: .5rem;\n @include font-size(1.5rem);\n line-height: inherit;\n color: inherit; // 2\n white-space: normal; // 1\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline; // Add the correct vertical alignment in Chrome, Firefox, and Opera.\n}\n\n// Correct the cursor style of increment and decrement buttons in Chrome.\n[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\n[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n[type=\"search\"] {\n // This overrides the extra rounded corners on search inputs in iOS so that our\n // `.form-control` class can properly style them. Note that this cannot simply\n // be added to `.form-control` as it's not specific enough. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11586.\n outline-offset: -2px; // 2. Correct the outline style in Safari.\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// Remove the inner padding in Chrome and Safari on macOS.\n//\n\n[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// 1. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\n// 2. Change font properties to `inherit` in Safari.\n//\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit; // 2\n -webkit-appearance: button; // 1\n}\n\n//\n// Correct element displays\n//\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\nsummary {\n display: list-item; // Add the correct display in all browsers\n cursor: pointer;\n}\n\ntemplate {\n display: none; // Add the correct display in IE\n}\n\n// Always hide an element with the `hidden` HTML attribute (from PureCSS).\n// Needed for proper display in IE 10-.\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n","// Variables\n//\n// Variables should follow the `$component-state-property-size` formula for\n// consistent naming. Ex: $nav-link-disabled-color and $modal-content-box-shadow-xs.\n\n// Color system\n\n$white: #fff !default;\n$gray-100: #f8f9fa !default;\n$gray-200: #e9ecef !default;\n$gray-300: #dee2e6 !default;\n$gray-400: #ced4da !default;\n$gray-500: #adb5bd !default;\n$gray-600: #6c757d !default;\n$gray-700: #495057 !default;\n$gray-800: #343a40 !default;\n$gray-900: #212529 !default;\n$black: #000 !default;\n\n$grays: () !default;\n// stylelint-disable-next-line scss/dollar-variable-default\n$grays: map-merge(\n (\n \"100\": $gray-100,\n \"200\": $gray-200,\n \"300\": $gray-300,\n \"400\": $gray-400,\n \"500\": $gray-500,\n \"600\": $gray-600,\n \"700\": $gray-700,\n \"800\": $gray-800,\n \"900\": $gray-900\n ),\n $grays\n);\n\n$blue: #007bff !default;\n$indigo: #6610f2 !default;\n$purple: #6f42c1 !default;\n$pink: #e83e8c !default;\n$red: #dc3545 !default;\n$orange: #fd7e14 !default;\n$yellow: #ffc107 !default;\n$green: #28a745 !default;\n$teal: #20c997 !default;\n$cyan: #17a2b8 !default;\n\n$colors: () !default;\n// stylelint-disable-next-line scss/dollar-variable-default\n$colors: map-merge(\n (\n \"blue\": $blue,\n \"indigo\": $indigo,\n \"purple\": $purple,\n \"pink\": $pink,\n \"red\": $red,\n \"orange\": $orange,\n \"yellow\": $yellow,\n \"green\": $green,\n \"teal\": $teal,\n \"cyan\": $cyan,\n \"white\": $white,\n \"gray\": $gray-600,\n \"gray-dark\": $gray-800\n ),\n $colors\n);\n\n$primary: $blue !default;\n$secondary: $gray-600 !default;\n$success: $green !default;\n$info: $cyan !default;\n$warning: $yellow !default;\n$danger: $red !default;\n$light: $gray-100 !default;\n$dark: $gray-800 !default;\n\n$theme-colors: () !default;\n// stylelint-disable-next-line scss/dollar-variable-default\n$theme-colors: map-merge(\n (\n \"primary\": $primary,\n \"secondary\": $secondary,\n \"success\": $success,\n \"info\": $info,\n \"warning\": $warning,\n \"danger\": $danger,\n \"light\": $light,\n \"dark\": $dark\n ),\n $theme-colors\n);\n\n// Set a specific jump point for requesting color jumps\n$theme-color-interval: 8% !default;\n\n// The yiq lightness value that determines when the lightness of color changes from \"dark\" to \"light\". Acceptable values are between 0 and 255.\n$yiq-contrasted-threshold: 150 !default;\n\n// Customize the light and dark text colors for use in our YIQ color contrast function.\n$yiq-text-dark: $gray-900 !default;\n$yiq-text-light: $white !default;\n\n// Characters which are escaped by the escape-svg function\n$escaped-characters: (\n (\"<\",\"%3c\"),\n (\">\",\"%3e\"),\n (\"#\",\"%23\"),\n) !default;\n\n\n// Options\n//\n// Quickly modify global styling by enabling or disabling optional features.\n\n$enable-caret: true !default;\n$enable-rounded: true !default;\n$enable-shadows: false !default;\n$enable-gradients: false !default;\n$enable-transitions: true !default;\n$enable-prefers-reduced-motion-media-query: true !default;\n$enable-hover-media-query: false !default; // Deprecated, no longer affects any compiled CSS\n$enable-grid-classes: true !default;\n$enable-pointer-cursor-for-buttons: true !default;\n$enable-print-styles: true !default;\n$enable-responsive-font-sizes: false !default;\n$enable-validation-icons: true !default;\n$enable-deprecation-messages: true !default;\n\n\n// Spacing\n//\n// Control the default styling of most Bootstrap elements by modifying these\n// variables. Mostly focused on spacing.\n// You can add more entries to the $spacers map, should you need more variation.\n\n$spacer: 1rem !default;\n$spacers: () !default;\n// stylelint-disable-next-line scss/dollar-variable-default\n$spacers: map-merge(\n (\n 0: 0,\n 1: ($spacer * .25),\n 2: ($spacer * .5),\n 3: $spacer,\n 4: ($spacer * 1.5),\n 5: ($spacer * 3)\n ),\n $spacers\n);\n\n// This variable affects the `.h-*` and `.w-*` classes.\n$sizes: () !default;\n// stylelint-disable-next-line scss/dollar-variable-default\n$sizes: map-merge(\n (\n 25: 25%,\n 50: 50%,\n 75: 75%,\n 100: 100%,\n auto: auto\n ),\n $sizes\n);\n\n\n// Body\n//\n// Settings for the `<body>` element.\n\n$body-bg: $white !default;\n$body-color: $gray-900 !default;\n\n\n// Links\n//\n// Style anchor elements.\n\n$link-color: theme-color(\"primary\") !default;\n$link-decoration: none !default;\n$link-hover-color: darken($link-color, 15%) !default;\n$link-hover-decoration: underline !default;\n// Darken percentage for links with `.text-*` class (e.g. `.text-success`)\n$emphasized-link-hover-darken-percentage: 15% !default;\n\n// Paragraphs\n//\n// Style p element.\n\n$paragraph-margin-bottom: 1rem !default;\n\n\n// Grid breakpoints\n//\n// Define the minimum dimensions at which your layout will change,\n// adapting to different screen sizes, for use in media queries.\n\n$grid-breakpoints: (\n xs: 0,\n sm: 576px,\n md: 768px,\n lg: 992px,\n xl: 1200px\n) !default;\n\n@include _assert-ascending($grid-breakpoints, \"$grid-breakpoints\");\n@include _assert-starts-at-zero($grid-breakpoints, \"$grid-breakpoints\");\n\n\n// Grid containers\n//\n// Define the maximum width of `.container` for different screen sizes.\n\n$container-max-widths: (\n sm: 540px,\n md: 720px,\n lg: 960px,\n xl: 1140px\n) !default;\n\n@include _assert-ascending($container-max-widths, \"$container-max-widths\");\n\n\n// Grid columns\n//\n// Set the number of columns and specify the width of the gutters.\n\n$grid-columns: 12 !default;\n$grid-gutter-width: 30px !default;\n$grid-row-columns: 6 !default;\n\n\n// Components\n//\n// Define common padding and border radius sizes and more.\n\n$line-height-lg: 1.5 !default;\n$line-height-sm: 1.5 !default;\n\n$border-width: 1px !default;\n$border-color: $gray-300 !default;\n\n$border-radius: .25rem !default;\n$border-radius-lg: .3rem !default;\n$border-radius-sm: .2rem !default;\n\n$rounded-pill: 50rem !default;\n\n$box-shadow-sm: 0 .125rem .25rem rgba($black, .075) !default;\n$box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba($black, .15) !default;\n$box-shadow-lg: 0 1rem 3rem rgba($black, .175) !default;\n\n$component-active-color: $white !default;\n$component-active-bg: theme-color(\"primary\") !default;\n\n$caret-width: .3em !default;\n$caret-vertical-align: $caret-width * .85 !default;\n$caret-spacing: $caret-width * .85 !default;\n\n$transition-base: all .2s ease-in-out !default;\n$transition-fade: opacity .15s linear !default;\n$transition-collapse: height .35s ease !default;\n\n$embed-responsive-aspect-ratios: () !default;\n// stylelint-disable-next-line scss/dollar-variable-default\n$embed-responsive-aspect-ratios: join(\n (\n (21 9),\n (16 9),\n (4 3),\n (1 1),\n ),\n $embed-responsive-aspect-ratios\n);\n\n// Typography\n//\n// Font, line-height, and color for body text, headings, and more.\n\n// stylelint-disable value-keyword-case\n$font-family-sans-serif: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\" !default;\n$font-family-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace !default;\n$font-family-base: $font-family-sans-serif !default;\n// stylelint-enable value-keyword-case\n\n$font-size-base: 1rem !default; // Assumes the browser default, typically `16px`\n$font-size-lg: $font-size-base * 1.25 !default;\n$font-size-sm: $font-size-base * .875 !default;\n\n$font-weight-lighter: lighter !default;\n$font-weight-light: 300 !default;\n$font-weight-normal: 400 !default;\n$font-weight-bold: 700 !default;\n$font-weight-bolder: bolder !default;\n\n$font-weight-base: $font-weight-normal !default;\n$line-height-base: 1.5 !default;\n\n$h1-font-size: $font-size-base * 2.5 !default;\n$h2-font-size: $font-size-base * 2 !default;\n$h3-font-size: $font-size-base * 1.75 !default;\n$h4-font-size: $font-size-base * 1.5 !default;\n$h5-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n$h6-font-size: $font-size-base !default;\n\n$headings-margin-bottom: $spacer / 2 !default;\n$headings-font-family: null !default;\n$headings-font-weight: 500 !default;\n$headings-line-height: 1.2 !default;\n$headings-color: null !default;\n\n$display1-size: 6rem !default;\n$display2-size: 5.5rem !default;\n$display3-size: 4.5rem !default;\n$display4-size: 3.5rem !default;\n\n$display1-weight: 300 !default;\n$display2-weight: 300 !default;\n$display3-weight: 300 !default;\n$display4-weight: 300 !default;\n$display-line-height: $headings-line-height !default;\n\n$lead-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n$lead-font-weight: 300 !default;\n\n$small-font-size: 80% !default;\n\n$text-muted: $gray-600 !default;\n\n$blockquote-small-color: $gray-600 !default;\n$blockquote-small-font-size: $small-font-size !default;\n$blockquote-font-size: $font-size-base * 1.25 !default;\n\n$hr-border-color: rgba($black, .1) !default;\n$hr-border-width: $border-width !default;\n\n$mark-padding: .2em !default;\n\n$dt-font-weight: $font-weight-bold !default;\n\n$kbd-box-shadow: inset 0 -.1rem 0 rgba($black, .25) !default;\n$nested-kbd-font-weight: $font-weight-bold !default;\n\n$list-inline-padding: .5rem !default;\n\n$mark-bg: #fcf8e3 !default;\n\n$hr-margin-y: $spacer !default;\n\n\n// Tables\n//\n// Customizes the `.table` component with basic values, each used across all table variations.\n\n$table-cell-padding: .75rem !default;\n$table-cell-padding-sm: .3rem !default;\n\n$table-color: $body-color !default;\n$table-bg: null !default;\n$table-accent-bg: rgba($black, .05) !default;\n$table-hover-color: $table-color !default;\n$table-hover-bg: rgba($black, .075) !default;\n$table-active-bg: $table-hover-bg !default;\n\n$table-border-width: $border-width !default;\n$table-border-color: $border-color !default;\n\n$table-head-bg: $gray-200 !default;\n$table-head-color: $gray-700 !default;\n\n$table-dark-color: $white !default;\n$table-dark-bg: $gray-800 !default;\n$table-dark-accent-bg: rgba($white, .05) !default;\n$table-dark-hover-color: $table-dark-color !default;\n$table-dark-hover-bg: rgba($white, .075) !default;\n$table-dark-border-color: lighten($table-dark-bg, 7.5%) !default;\n\n$table-striped-order: odd !default;\n\n$table-caption-color: $text-muted !default;\n\n$table-bg-level: -9 !default;\n$table-border-level: -6 !default;\n\n\n// Buttons + Forms\n//\n// Shared variables that are reassigned to `$input-` and `$btn-` specific variables.\n\n$input-btn-padding-y: .375rem !default;\n$input-btn-padding-x: .75rem !default;\n$input-btn-font-family: null !default;\n$input-btn-font-size: $font-size-base !default;\n$input-btn-line-height: $line-height-base !default;\n\n$input-btn-focus-width: .2rem !default;\n$input-btn-focus-color: rgba($component-active-bg, .25) !default;\n$input-btn-focus-box-shadow: 0 0 0 $input-btn-focus-width $input-btn-focus-color !default;\n\n$input-btn-padding-y-sm: .25rem !default;\n$input-btn-padding-x-sm: .5rem !default;\n$input-btn-font-size-sm: $font-size-sm !default;\n$input-btn-line-height-sm: $line-height-sm !default;\n\n$input-btn-padding-y-lg: .5rem !default;\n$input-btn-padding-x-lg: 1rem !default;\n$input-btn-font-size-lg: $font-size-lg !default;\n$input-btn-line-height-lg: $line-height-lg !default;\n\n$input-btn-border-width: $border-width !default;\n\n\n// Buttons\n//\n// For each of Bootstrap's buttons, define text, background, and border color.\n\n$btn-padding-y: $input-btn-padding-y !default;\n$btn-padding-x: $input-btn-padding-x !default;\n$btn-font-family: $input-btn-font-family !default;\n$btn-font-size: $input-btn-font-size !default;\n$btn-line-height: $input-btn-line-height !default;\n$btn-white-space: null !default; // Set to `nowrap` to prevent text wrapping\n\n$btn-padding-y-sm: $input-btn-padding-y-sm !default;\n$btn-padding-x-sm: $input-btn-padding-x-sm !default;\n$btn-font-size-sm: $input-btn-font-size-sm !default;\n$btn-line-height-sm: $input-btn-line-height-sm !default;\n\n$btn-padding-y-lg: $input-btn-padding-y-lg !default;\n$btn-padding-x-lg: $input-btn-padding-x-lg !default;\n$btn-font-size-lg: $input-btn-font-size-lg !default;\n$btn-line-height-lg: $input-btn-line-height-lg !default;\n\n$btn-border-width: $input-btn-border-width !default;\n\n$btn-font-weight: $font-weight-normal !default;\n$btn-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba($white, .15), 0 1px 1px rgba($black, .075) !default;\n$btn-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n$btn-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n$btn-disabled-opacity: .65 !default;\n$btn-active-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba($black, .125) !default;\n\n$btn-link-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$btn-block-spacing-y: .5rem !default;\n\n// Allows for customizing button radius independently from global border radius\n$btn-border-radius: $border-radius !default;\n$btn-border-radius-lg: $border-radius-lg !default;\n$btn-border-radius-sm: $border-radius-sm !default;\n\n$btn-transition: color .15s ease-in-out, background-color .15s ease-in-out, border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n\n// Forms\n\n$label-margin-bottom: .5rem !default;\n\n$input-padding-y: $input-btn-padding-y !default;\n$input-padding-x: $input-btn-padding-x !default;\n$input-font-family: $input-btn-font-family !default;\n$input-font-size: $input-btn-font-size !default;\n$input-font-weight: $font-weight-base !default;\n$input-line-height: $input-btn-line-height !default;\n\n$input-padding-y-sm: $input-btn-padding-y-sm !default;\n$input-padding-x-sm: $input-btn-padding-x-sm !default;\n$input-font-size-sm: $input-btn-font-size-sm !default;\n$input-line-height-sm: $input-btn-line-height-sm !default;\n\n$input-padding-y-lg: $input-btn-padding-y-lg !default;\n$input-padding-x-lg: $input-btn-padding-x-lg !default;\n$input-font-size-lg: $input-btn-font-size-lg !default;\n$input-line-height-lg: $input-btn-line-height-lg !default;\n\n$input-bg: $white !default;\n$input-disabled-bg: $gray-200 !default;\n\n$input-color: $gray-700 !default;\n$input-border-color: $gray-400 !default;\n$input-border-width: $input-btn-border-width !default;\n$input-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba($black, .075) !default;\n\n$input-border-radius: $border-radius !default;\n$input-border-radius-lg: $border-radius-lg !default;\n$input-border-radius-sm: $border-radius-sm !default;\n\n$input-focus-bg: $input-bg !default;\n$input-focus-border-color: lighten($component-active-bg, 25%) !default;\n$input-focus-color: $input-color !default;\n$input-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n$input-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n\n$input-placeholder-color: $gray-600 !default;\n$input-plaintext-color: $body-color !default;\n\n$input-height-border: $input-border-width * 2 !default;\n\n$input-height-inner: add($input-line-height * 1em, $input-padding-y * 2) !default;\n$input-height-inner-half: add($input-line-height * .5em, $input-padding-y) !default;\n$input-height-inner-quarter: add($input-line-height * .25em, $input-padding-y / 2) !default;\n\n$input-height: add($input-line-height * 1em, add($input-padding-y * 2, $input-height-border, false)) !default;\n$input-height-sm: add($input-line-height-sm * 1em, add($input-padding-y-sm * 2, $input-height-border, false)) !default;\n$input-height-lg: add($input-line-height-lg * 1em, add($input-padding-y-lg * 2, $input-height-border, false)) !default;\n\n$input-transition: border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n$form-text-margin-top: .25rem !default;\n\n$form-check-input-gutter: 1.25rem !default;\n$form-check-input-margin-y: .3rem !default;\n$form-check-input-margin-x: .25rem !default;\n\n$form-check-inline-margin-x: .75rem !default;\n$form-check-inline-input-margin-x: .3125rem !default;\n\n$form-grid-gutter-width: 10px !default;\n$form-group-margin-bottom: 1rem !default;\n\n$input-group-addon-color: $input-color !default;\n$input-group-addon-bg: $gray-200 !default;\n$input-group-addon-border-color: $input-border-color !default;\n\n$custom-forms-transition: background-color .15s ease-in-out, border-color .15s ease-in-out, box-shadow .15s ease-in-out !default;\n\n$custom-control-gutter: .5rem !default;\n$custom-control-spacer-x: 1rem !default;\n$custom-control-cursor: null !default;\n\n$custom-control-indicator-size: 1rem !default;\n$custom-control-indicator-bg: $input-bg !default;\n\n$custom-control-indicator-bg-size: 50% 50% !default;\n$custom-control-indicator-box-shadow: $input-box-shadow !default;\n$custom-control-indicator-border-color: $gray-500 !default;\n$custom-control-indicator-border-width: $input-border-width !default;\n\n$custom-control-label-color: null !default;\n\n$custom-control-indicator-disabled-bg: $input-disabled-bg !default;\n$custom-control-label-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$custom-control-indicator-checked-color: $component-active-color !default;\n$custom-control-indicator-checked-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-control-indicator-checked-disabled-bg: rgba(theme-color(\"primary\"), .5) !default;\n$custom-control-indicator-checked-box-shadow: none !default;\n$custom-control-indicator-checked-border-color: $custom-control-indicator-checked-bg !default;\n\n$custom-control-indicator-focus-box-shadow: $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-control-indicator-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n\n$custom-control-indicator-active-color: $component-active-color !default;\n$custom-control-indicator-active-bg: lighten($component-active-bg, 35%) !default;\n$custom-control-indicator-active-box-shadow: none !default;\n$custom-control-indicator-active-border-color: $custom-control-indicator-active-bg !default;\n\n$custom-checkbox-indicator-border-radius: $border-radius !default;\n$custom-checkbox-indicator-icon-checked: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path fill='#{$custom-control-indicator-checked-color}' d='M6.564.75l-3.59 3.612-1.538-1.55L0 4.26l2.974 2.99L8 2.193z'/></svg>\") !default;\n\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-color: $custom-control-indicator-checked-color !default;\n$custom-checkbox-indicator-icon-indeterminate: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='4' viewBox='0 0 4 4'><path stroke='#{$custom-checkbox-indicator-indeterminate-color}' d='M0 2h4'/></svg>\") !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-box-shadow: none !default;\n$custom-checkbox-indicator-indeterminate-border-color: $custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg !default;\n\n$custom-radio-indicator-border-radius: 50% !default;\n$custom-radio-indicator-icon-checked: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' viewBox='-4 -4 8 8'><circle r='3' fill='#{$custom-control-indicator-checked-color}'/></svg>\") !default;\n\n$custom-switch-width: $custom-control-indicator-size * 1.75 !default;\n$custom-switch-indicator-border-radius: $custom-control-indicator-size / 2 !default;\n$custom-switch-indicator-size: subtract($custom-control-indicator-size, $custom-control-indicator-border-width * 4) !default;\n\n$custom-select-padding-y: $input-padding-y !default;\n$custom-select-padding-x: $input-padding-x !default;\n$custom-select-font-family: $input-font-family !default;\n$custom-select-font-size: $input-font-size !default;\n$custom-select-height: $input-height !default;\n$custom-select-indicator-padding: 1rem !default; // Extra padding to account for the presence of the background-image based indicator\n$custom-select-font-weight: $input-font-weight !default;\n$custom-select-line-height: $input-line-height !default;\n$custom-select-color: $input-color !default;\n$custom-select-disabled-color: $gray-600 !default;\n$custom-select-bg: $input-bg !default;\n$custom-select-disabled-bg: $gray-200 !default;\n$custom-select-bg-size: 8px 10px !default; // In pixels because image dimensions\n$custom-select-indicator-color: $gray-800 !default;\n$custom-select-indicator: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='4' height='5' viewBox='0 0 4 5'><path fill='#{$custom-select-indicator-color}' d='M2 0L0 2h4zm0 5L0 3h4z'/></svg>\") !default;\n$custom-select-background: escape-svg($custom-select-indicator) no-repeat right $custom-select-padding-x center / $custom-select-bg-size !default; // Used so we can have multiple background elements (e.g., arrow and feedback icon)\n\n$custom-select-feedback-icon-padding-right: add(1em * .75, (2 * $custom-select-padding-y * .75) + $custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding) !default;\n$custom-select-feedback-icon-position: center right ($custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding) !default;\n$custom-select-feedback-icon-size: $input-height-inner-half $input-height-inner-half !default;\n\n$custom-select-border-width: $input-border-width !default;\n$custom-select-border-color: $input-border-color !default;\n$custom-select-border-radius: $border-radius !default;\n$custom-select-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba($black, .075) !default;\n\n$custom-select-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n$custom-select-focus-width: $input-focus-width !default;\n$custom-select-focus-box-shadow: 0 0 0 $custom-select-focus-width $input-btn-focus-color !default;\n\n$custom-select-padding-y-sm: $input-padding-y-sm !default;\n$custom-select-padding-x-sm: $input-padding-x-sm !default;\n$custom-select-font-size-sm: $input-font-size-sm !default;\n$custom-select-height-sm: $input-height-sm !default;\n\n$custom-select-padding-y-lg: $input-padding-y-lg !default;\n$custom-select-padding-x-lg: $input-padding-x-lg !default;\n$custom-select-font-size-lg: $input-font-size-lg !default;\n$custom-select-height-lg: $input-height-lg !default;\n\n$custom-range-track-width: 100% !default;\n$custom-range-track-height: .5rem !default;\n$custom-range-track-cursor: pointer !default;\n$custom-range-track-bg: $gray-300 !default;\n$custom-range-track-border-radius: 1rem !default;\n$custom-range-track-box-shadow: inset 0 .25rem .25rem rgba($black, .1) !default;\n\n$custom-range-thumb-width: 1rem !default;\n$custom-range-thumb-height: $custom-range-thumb-width !default;\n$custom-range-thumb-bg: $component-active-bg !default;\n$custom-range-thumb-border: 0 !default;\n$custom-range-thumb-border-radius: 1rem !default;\n$custom-range-thumb-box-shadow: 0 .1rem .25rem rgba($black, .1) !default;\n$custom-range-thumb-focus-box-shadow: 0 0 0 1px $body-bg, $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-range-thumb-focus-box-shadow-width: $input-focus-width !default; // For focus box shadow issue in IE/Edge\n$custom-range-thumb-active-bg: lighten($component-active-bg, 35%) !default;\n$custom-range-thumb-disabled-bg: $gray-500 !default;\n\n$custom-file-height: $input-height !default;\n$custom-file-height-inner: $input-height-inner !default;\n$custom-file-focus-border-color: $input-focus-border-color !default;\n$custom-file-focus-box-shadow: $input-focus-box-shadow !default;\n$custom-file-disabled-bg: $input-disabled-bg !default;\n\n$custom-file-padding-y: $input-padding-y !default;\n$custom-file-padding-x: $input-padding-x !default;\n$custom-file-line-height: $input-line-height !default;\n$custom-file-font-family: $input-font-family !default;\n$custom-file-font-weight: $input-font-weight !default;\n$custom-file-color: $input-color !default;\n$custom-file-bg: $input-bg !default;\n$custom-file-border-width: $input-border-width !default;\n$custom-file-border-color: $input-border-color !default;\n$custom-file-border-radius: $input-border-radius !default;\n$custom-file-box-shadow: $input-box-shadow !default;\n$custom-file-button-color: $custom-file-color !default;\n$custom-file-button-bg: $input-group-addon-bg !default;\n$custom-file-text: (\n en: \"Browse\"\n) !default;\n\n\n// Form validation\n\n$form-feedback-margin-top: $form-text-margin-top !default;\n$form-feedback-font-size: $small-font-size !default;\n$form-feedback-valid-color: theme-color(\"success\") !default;\n$form-feedback-invalid-color: theme-color(\"danger\") !default;\n\n$form-feedback-icon-valid-color: $form-feedback-valid-color !default;\n$form-feedback-icon-valid: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path fill='#{$form-feedback-icon-valid-color}' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/></svg>\") !default;\n$form-feedback-icon-invalid-color: $form-feedback-invalid-color !default;\n$form-feedback-icon-invalid: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='12' height='12' fill='none' stroke='#{$form-feedback-icon-invalid-color}' viewBox='0 0 12 12'><circle cx='6' cy='6' r='4.5'/><path stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/><circle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='#{$form-feedback-icon-invalid-color}' stroke='none'/></svg>\") !default;\n\n$form-validation-states: () !default;\n// stylelint-disable-next-line scss/dollar-variable-default\n$form-validation-states: map-merge(\n (\n \"valid\": (\n \"color\": $form-feedback-valid-color,\n \"icon\": $form-feedback-icon-valid\n ),\n \"invalid\": (\n \"color\": $form-feedback-invalid-color,\n \"icon\": $form-feedback-icon-invalid\n ),\n ),\n $form-validation-states\n);\n\n// Z-index master list\n//\n// Warning: Avoid customizing these values. They're used for a bird's eye view\n// of components dependent on the z-axis and are designed to all work together.\n\n$zindex-dropdown: 1000 !default;\n$zindex-sticky: 1020 !default;\n$zindex-fixed: 1030 !default;\n$zindex-modal-backdrop: 1040 !default;\n$zindex-modal: 1050 !default;\n$zindex-popover: 1060 !default;\n$zindex-tooltip: 1070 !default;\n\n\n// Navs\n\n$nav-link-padding-y: .5rem !default;\n$nav-link-padding-x: 1rem !default;\n$nav-link-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$nav-tabs-border-color: $gray-300 !default;\n$nav-tabs-border-width: $border-width !default;\n$nav-tabs-border-radius: $border-radius !default;\n$nav-tabs-link-hover-border-color: $gray-200 $gray-200 $nav-tabs-border-color !default;\n$nav-tabs-link-active-color: $gray-700 !default;\n$nav-tabs-link-active-bg: $body-bg !default;\n$nav-tabs-link-active-border-color: $gray-300 $gray-300 $nav-tabs-link-active-bg !default;\n\n$nav-pills-border-radius: $border-radius !default;\n$nav-pills-link-active-color: $component-active-color !default;\n$nav-pills-link-active-bg: $component-active-bg !default;\n\n$nav-divider-color: $gray-200 !default;\n$nav-divider-margin-y: $spacer / 2 !default;\n\n\n// Navbar\n\n$navbar-padding-y: $spacer / 2 !default;\n$navbar-padding-x: $spacer !default;\n\n$navbar-nav-link-padding-x: .5rem !default;\n\n$navbar-brand-font-size: $font-size-lg !default;\n// Compute the navbar-brand padding-y so the navbar-brand will have the same height as navbar-text and nav-link\n$nav-link-height: $font-size-base * $line-height-base + $nav-link-padding-y * 2 !default;\n$navbar-brand-height: $navbar-brand-font-size * $line-height-base !default;\n$navbar-brand-padding-y: ($nav-link-height - $navbar-brand-height) / 2 !default;\n\n$navbar-toggler-padding-y: .25rem !default;\n$navbar-toggler-padding-x: .75rem !default;\n$navbar-toggler-font-size: $font-size-lg !default;\n$navbar-toggler-border-radius: $btn-border-radius !default;\n\n$navbar-dark-color: rgba($white, .5) !default;\n$navbar-dark-hover-color: rgba($white, .75) !default;\n$navbar-dark-active-color: $white !default;\n$navbar-dark-disabled-color: rgba($white, .25) !default;\n$navbar-dark-toggler-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'><path stroke='#{$navbar-dark-color}' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/></svg>\") !default;\n$navbar-dark-toggler-border-color: rgba($white, .1) !default;\n\n$navbar-light-color: rgba($black, .5) !default;\n$navbar-light-hover-color: rgba($black, .7) !default;\n$navbar-light-active-color: rgba($black, .9) !default;\n$navbar-light-disabled-color: rgba($black, .3) !default;\n$navbar-light-toggler-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='30' height='30' viewBox='0 0 30 30'><path stroke='#{$navbar-light-color}' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/></svg>\") !default;\n$navbar-light-toggler-border-color: rgba($black, .1) !default;\n\n$navbar-light-brand-color: $navbar-light-active-color !default;\n$navbar-light-brand-hover-color: $navbar-light-active-color !default;\n$navbar-dark-brand-color: $navbar-dark-active-color !default;\n$navbar-dark-brand-hover-color: $navbar-dark-active-color !default;\n\n\n// Dropdowns\n//\n// Dropdown menu container and contents.\n\n$dropdown-min-width: 10rem !default;\n$dropdown-padding-y: .5rem !default;\n$dropdown-spacer: .125rem !default;\n$dropdown-font-size: $font-size-base !default;\n$dropdown-color: $body-color !default;\n$dropdown-bg: $white !default;\n$dropdown-border-color: rgba($black, .15) !default;\n$dropdown-border-radius: $border-radius !default;\n$dropdown-border-width: $border-width !default;\n$dropdown-inner-border-radius: subtract($dropdown-border-radius, $dropdown-border-width) !default;\n$dropdown-divider-bg: $gray-200 !default;\n$dropdown-divider-margin-y: $nav-divider-margin-y !default;\n$dropdown-box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba($black, .175) !default;\n\n$dropdown-link-color: $gray-900 !default;\n$dropdown-link-hover-color: darken($gray-900, 5%) !default;\n$dropdown-link-hover-bg: $gray-100 !default;\n\n$dropdown-link-active-color: $component-active-color !default;\n$dropdown-link-active-bg: $component-active-bg !default;\n\n$dropdown-link-disabled-color: $gray-600 !default;\n\n$dropdown-item-padding-y: .25rem !default;\n$dropdown-item-padding-x: 1.5rem !default;\n\n$dropdown-header-color: $gray-600 !default;\n\n\n// Pagination\n\n$pagination-padding-y: .5rem !default;\n$pagination-padding-x: .75rem !default;\n$pagination-padding-y-sm: .25rem !default;\n$pagination-padding-x-sm: .5rem !default;\n$pagination-padding-y-lg: .75rem !default;\n$pagination-padding-x-lg: 1.5rem !default;\n$pagination-line-height: 1.25 !default;\n\n$pagination-color: $link-color !default;\n$pagination-bg: $white !default;\n$pagination-border-width: $border-width !default;\n$pagination-border-color: $gray-300 !default;\n\n$pagination-focus-box-shadow: $input-btn-focus-box-shadow !default;\n$pagination-focus-outline: 0 !default;\n\n$pagination-hover-color: $link-hover-color !default;\n$pagination-hover-bg: $gray-200 !default;\n$pagination-hover-border-color: $gray-300 !default;\n\n$pagination-active-color: $component-active-color !default;\n$pagination-active-bg: $component-active-bg !default;\n$pagination-active-border-color: $pagination-active-bg !default;\n\n$pagination-disabled-color: $gray-600 !default;\n$pagination-disabled-bg: $white !default;\n$pagination-disabled-border-color: $gray-300 !default;\n\n\n// Jumbotron\n\n$jumbotron-padding: 2rem !default;\n$jumbotron-color: null !default;\n$jumbotron-bg: $gray-200 !default;\n\n\n// Cards\n\n$card-spacer-y: .75rem !default;\n$card-spacer-x: 1.25rem !default;\n$card-border-width: $border-width !default;\n$card-border-radius: $border-radius !default;\n$card-border-color: rgba($black, .125) !default;\n$card-inner-border-radius: subtract($card-border-radius, $card-border-width) !default;\n$card-cap-bg: rgba($black, .03) !default;\n$card-cap-color: null !default;\n$card-height: null !default;\n$card-color: null !default;\n$card-bg: $white !default;\n\n$card-img-overlay-padding: 1.25rem !default;\n\n$card-group-margin: $grid-gutter-width / 2 !default;\n$card-deck-margin: $card-group-margin !default;\n\n$card-columns-count: 3 !default;\n$card-columns-gap: 1.25rem !default;\n$card-columns-margin: $card-spacer-y !default;\n\n\n// Tooltips\n\n$tooltip-font-size: $font-size-sm !default;\n$tooltip-max-width: 200px !default;\n$tooltip-color: $white !default;\n$tooltip-bg: $black !default;\n$tooltip-border-radius: $border-radius !default;\n$tooltip-opacity: .9 !default;\n$tooltip-padding-y: .25rem !default;\n$tooltip-padding-x: .5rem !default;\n$tooltip-margin: 0 !default;\n\n$tooltip-arrow-width: .8rem !default;\n$tooltip-arrow-height: .4rem !default;\n$tooltip-arrow-color: $tooltip-bg !default;\n\n// Form tooltips must come after regular tooltips\n$form-feedback-tooltip-padding-y: $tooltip-padding-y !default;\n$form-feedback-tooltip-padding-x: $tooltip-padding-x !default;\n$form-feedback-tooltip-font-size: $tooltip-font-size !default;\n$form-feedback-tooltip-line-height: $line-height-base !default;\n$form-feedback-tooltip-opacity: $tooltip-opacity !default;\n$form-feedback-tooltip-border-radius: $tooltip-border-radius !default;\n\n\n// Popovers\n\n$popover-font-size: $font-size-sm !default;\n$popover-bg: $white !default;\n$popover-max-width: 276px !default;\n$popover-border-width: $border-width !default;\n$popover-border-color: rgba($black, .2) !default;\n$popover-border-radius: $border-radius-lg !default;\n$popover-inner-border-radius: subtract($popover-border-radius, $popover-border-width) !default;\n$popover-box-shadow: 0 .25rem .5rem rgba($black, .2) !default;\n\n$popover-header-bg: darken($popover-bg, 3%) !default;\n$popover-header-color: $headings-color !default;\n$popover-header-padding-y: .5rem !default;\n$popover-header-padding-x: .75rem !default;\n\n$popover-body-color: $body-color !default;\n$popover-body-padding-y: $popover-header-padding-y !default;\n$popover-body-padding-x: $popover-header-padding-x !default;\n\n$popover-arrow-width: 1rem !default;\n$popover-arrow-height: .5rem !default;\n$popover-arrow-color: $popover-bg !default;\n\n$popover-arrow-outer-color: fade-in($popover-border-color, .05) !default;\n\n\n// Toasts\n\n$toast-max-width: 350px !default;\n$toast-padding-x: .75rem !default;\n$toast-padding-y: .25rem !default;\n$toast-font-size: .875rem !default;\n$toast-color: null !default;\n$toast-background-color: rgba($white, .85) !default;\n$toast-border-width: 1px !default;\n$toast-border-color: rgba(0, 0, 0, .1) !default;\n$toast-border-radius: .25rem !default;\n$toast-box-shadow: 0 .25rem .75rem rgba($black, .1) !default;\n\n$toast-header-color: $gray-600 !default;\n$toast-header-background-color: rgba($white, .85) !default;\n$toast-header-border-color: rgba(0, 0, 0, .05) !default;\n\n\n// Badges\n\n$badge-font-size: 75% !default;\n$badge-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$badge-padding-y: .25em !default;\n$badge-padding-x: .4em !default;\n$badge-border-radius: $border-radius !default;\n\n$badge-transition: $btn-transition !default;\n$badge-focus-width: $input-btn-focus-width !default;\n\n$badge-pill-padding-x: .6em !default;\n// Use a higher than normal value to ensure completely rounded edges when\n// customizing padding or font-size on labels.\n$badge-pill-border-radius: 10rem !default;\n\n\n// Modals\n\n// Padding applied to the modal body\n$modal-inner-padding: 1rem !default;\n\n// Margin between elements in footer, must be lower than or equal to 2 * $modal-inner-padding\n$modal-footer-margin-between: .5rem !default;\n\n$modal-dialog-margin: .5rem !default;\n$modal-dialog-margin-y-sm-up: 1.75rem !default;\n\n$modal-title-line-height: $line-height-base !default;\n\n$modal-content-color: null !default;\n$modal-content-bg: $white !default;\n$modal-content-border-color: rgba($black, .2) !default;\n$modal-content-border-width: $border-width !default;\n$modal-content-border-radius: $border-radius-lg !default;\n$modal-content-inner-border-radius: subtract($modal-content-border-radius, $modal-content-border-width) !default;\n$modal-content-box-shadow-xs: 0 .25rem .5rem rgba($black, .5) !default;\n$modal-content-box-shadow-sm-up: 0 .5rem 1rem rgba($black, .5) !default;\n\n$modal-backdrop-bg: $black !default;\n$modal-backdrop-opacity: .5 !default;\n$modal-header-border-color: $border-color !default;\n$modal-footer-border-color: $modal-header-border-color !default;\n$modal-header-border-width: $modal-content-border-width !default;\n$modal-footer-border-width: $modal-header-border-width !default;\n$modal-header-padding-y: 1rem !default;\n$modal-header-padding-x: 1rem !default;\n$modal-header-padding: $modal-header-padding-y $modal-header-padding-x !default; // Keep this for backwards compatibility\n\n$modal-xl: 1140px !default;\n$modal-lg: 800px !default;\n$modal-md: 500px !default;\n$modal-sm: 300px !default;\n\n$modal-fade-transform: translate(0, -50px) !default;\n$modal-show-transform: none !default;\n$modal-transition: transform .3s ease-out !default;\n$modal-scale-transform: scale(1.02) !default;\n\n\n// Alerts\n//\n// Define alert colors, border radius, and padding.\n\n$alert-padding-y: .75rem !default;\n$alert-padding-x: 1.25rem !default;\n$alert-margin-bottom: 1rem !default;\n$alert-border-radius: $border-radius !default;\n$alert-link-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$alert-border-width: $border-width !default;\n\n$alert-bg-level: -10 !default;\n$alert-border-level: -9 !default;\n$alert-color-level: 6 !default;\n\n\n// Progress bars\n\n$progress-height: 1rem !default;\n$progress-font-size: $font-size-base * .75 !default;\n$progress-bg: $gray-200 !default;\n$progress-border-radius: $border-radius !default;\n$progress-box-shadow: inset 0 .1rem .1rem rgba($black, .1) !default;\n$progress-bar-color: $white !default;\n$progress-bar-bg: theme-color(\"primary\") !default;\n$progress-bar-animation-timing: 1s linear infinite !default;\n$progress-bar-transition: width .6s ease !default;\n\n\n// List group\n\n$list-group-color: null !default;\n$list-group-bg: $white !default;\n$list-group-border-color: rgba($black, .125) !default;\n$list-group-border-width: $border-width !default;\n$list-group-border-radius: $border-radius !default;\n\n$list-group-item-padding-y: .75rem !default;\n$list-group-item-padding-x: 1.25rem !default;\n\n$list-group-hover-bg: $gray-100 !default;\n$list-group-active-color: $component-active-color !default;\n$list-group-active-bg: $component-active-bg !default;\n$list-group-active-border-color: $list-group-active-bg !default;\n\n$list-group-disabled-color: $gray-600 !default;\n$list-group-disabled-bg: $list-group-bg !default;\n\n$list-group-action-color: $gray-700 !default;\n$list-group-action-hover-color: $list-group-action-color !default;\n\n$list-group-action-active-color: $body-color !default;\n$list-group-action-active-bg: $gray-200 !default;\n\n\n// Image thumbnails\n\n$thumbnail-padding: .25rem !default;\n$thumbnail-bg: $body-bg !default;\n$thumbnail-border-width: $border-width !default;\n$thumbnail-border-color: $gray-300 !default;\n$thumbnail-border-radius: $border-radius !default;\n$thumbnail-box-shadow: 0 1px 2px rgba($black, .075) !default;\n\n\n// Figures\n\n$figure-caption-font-size: 90% !default;\n$figure-caption-color: $gray-600 !default;\n\n\n// Breadcrumbs\n\n$breadcrumb-font-size: null !default;\n\n$breadcrumb-padding-y: .75rem !default;\n$breadcrumb-padding-x: 1rem !default;\n$breadcrumb-item-padding: .5rem !default;\n\n$breadcrumb-margin-bottom: 1rem !default;\n\n$breadcrumb-bg: $gray-200 !default;\n$breadcrumb-divider-color: $gray-600 !default;\n$breadcrumb-active-color: $gray-600 !default;\n$breadcrumb-divider: quote(\"/\") !default;\n\n$breadcrumb-border-radius: $border-radius !default;\n\n\n// Carousel\n\n$carousel-control-color: $white !default;\n$carousel-control-width: 15% !default;\n$carousel-control-opacity: .5 !default;\n$carousel-control-hover-opacity: .9 !default;\n$carousel-control-transition: opacity .15s ease !default;\n\n$carousel-indicator-width: 30px !default;\n$carousel-indicator-height: 3px !default;\n$carousel-indicator-hit-area-height: 10px !default;\n$carousel-indicator-spacer: 3px !default;\n$carousel-indicator-active-bg: $white !default;\n$carousel-indicator-transition: opacity .6s ease !default;\n\n$carousel-caption-width: 70% !default;\n$carousel-caption-color: $white !default;\n\n$carousel-control-icon-width: 20px !default;\n\n$carousel-control-prev-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='#{$carousel-control-color}' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5L4.25 4l2.5-2.5L5.25 0z'/></svg>\") !default;\n$carousel-control-next-icon-bg: url(\"data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='#{$carousel-control-color}' width='8' height='8' viewBox='0 0 8 8'><path d='M2.75 0l-1.5 1.5L3.75 4l-2.5 2.5L2.75 8l4-4-4-4z'/></svg>\") !default;\n\n$carousel-transition-duration: .6s !default;\n$carousel-transition: transform $carousel-transition-duration ease-in-out !default; // Define transform transition first if using multiple transitions (e.g., `transform 2s ease, opacity .5s ease-out`)\n\n\n// Spinners\n\n$spinner-width: 2rem !default;\n$spinner-height: $spinner-width !default;\n$spinner-border-width: .25em !default;\n\n$spinner-width-sm: 1rem !default;\n$spinner-height-sm: $spinner-width-sm !default;\n$spinner-border-width-sm: .2em !default;\n\n\n// Close\n\n$close-font-size: $font-size-base * 1.5 !default;\n$close-font-weight: $font-weight-bold !default;\n$close-color: $black !default;\n$close-text-shadow: 0 1px 0 $white !default;\n\n\n// Code\n\n$code-font-size: 87.5% !default;\n$code-color: $pink !default;\n\n$kbd-padding-y: .2rem !default;\n$kbd-padding-x: .4rem !default;\n$kbd-font-size: $code-font-size !default;\n$kbd-color: $white !default;\n$kbd-bg: $gray-900 !default;\n\n$pre-color: $gray-900 !default;\n$pre-scrollable-max-height: 340px !default;\n\n\n// Utilities\n\n$displays: none, inline, inline-block, block, table, table-row, table-cell, flex, inline-flex !default;\n$overflows: auto, hidden !default;\n$positions: static, relative, absolute, fixed, sticky !default;\n\n\n// Printing\n\n$print-page-size: a3 !default;\n$print-body-min-width: map-get($grid-breakpoints, \"lg\") !default;\n","// stylelint-disable property-blacklist, scss/dollar-variable-default\n\n// SCSS RFS mixin\n//\n// Automated font-resizing\n//\n// See https://github.com/twbs/rfs\n\n// Configuration\n\n// Base font size\n$rfs-base-font-size: 1.25rem !default;\n$rfs-font-size-unit: rem !default;\n\n// Breakpoint at where font-size starts decreasing if screen width is smaller\n$rfs-breakpoint: 1200px !default;\n$rfs-breakpoint-unit: px !default;\n\n// Resize font-size based on screen height and width\n$rfs-two-dimensional: false !default;\n\n// Factor of decrease\n$rfs-factor: 10 !default;\n\n@if type-of($rfs-factor) != \"number\" or $rfs-factor <= 1 {\n @error \"`#{$rfs-factor}` is not a valid $rfs-factor, it must be greater than 1.\";\n}\n\n// Generate enable or disable classes. Possibilities: false, \"enable\" or \"disable\"\n$rfs-class: false !default;\n\n// 1 rem = $rfs-rem-value px\n$rfs-rem-value: 16 !default;\n\n// Safari iframe resize bug: https://github.com/twbs/rfs/issues/14\n$rfs-safari-iframe-resize-bug-fix: false !default;\n\n// Disable RFS by setting $enable-responsive-font-sizes to false\n$enable-responsive-font-sizes: true !default;\n\n// Cache $rfs-base-font-size unit\n$rfs-base-font-size-unit: unit($rfs-base-font-size);\n\n// Remove px-unit from $rfs-base-font-size for calculations\n@if $rfs-base-font-size-unit == \"px\" {\n $rfs-base-font-size: $rfs-base-font-size / ($rfs-base-font-size * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-base-font-size-unit == \"rem\" {\n $rfs-base-font-size: $rfs-base-font-size / ($rfs-base-font-size * 0 + 1 / $rfs-rem-value);\n}\n\n// Cache $rfs-breakpoint unit to prevent multiple calls\n$rfs-breakpoint-unit-cache: unit($rfs-breakpoint);\n\n// Remove unit from $rfs-breakpoint for calculations\n@if $rfs-breakpoint-unit-cache == \"px\" {\n $rfs-breakpoint: $rfs-breakpoint / ($rfs-breakpoint * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-breakpoint-unit-cache == \"rem\" or $rfs-breakpoint-unit-cache == \"em\" {\n $rfs-breakpoint: $rfs-breakpoint / ($rfs-breakpoint * 0 + 1 / $rfs-rem-value);\n}\n\n// Responsive font-size mixin\n@mixin rfs($fs, $important: false) {\n // Cache $fs unit\n $fs-unit: if(type-of($fs) == \"number\", unit($fs), false);\n\n // Add !important suffix if needed\n $rfs-suffix: if($important, \" !important\", \"\");\n\n // If $fs isn't a number (like inherit) or $fs has a unit (not px or rem, like 1.5em) or $ is 0, just print the value\n @if not $fs-unit or $fs-unit != \"\" and $fs-unit != \"px\" and $fs-unit != \"rem\" or $fs == 0 {\n font-size: #{$fs}#{$rfs-suffix};\n }\n @else {\n // Variables for storing static and fluid rescaling\n $rfs-static: null;\n $rfs-fluid: null;\n\n // Remove px-unit from $fs for calculations\n @if $fs-unit == \"px\" {\n $fs: $fs / ($fs * 0 + 1);\n }\n @else if $fs-unit == \"rem\" {\n $fs: $fs / ($fs * 0 + 1 / $rfs-rem-value);\n }\n\n // Set default font-size\n @if $rfs-font-size-unit == rem {\n $rfs-static: #{$fs / $rfs-rem-value}rem#{$rfs-suffix};\n }\n @else if $rfs-font-size-unit == px {\n $rfs-static: #{$fs}px#{$rfs-suffix};\n }\n @else {\n @error \"`#{$rfs-font-size-unit}` is not a valid unit for $rfs-font-size-unit. Use `px` or `rem`.\";\n }\n\n // Only add media query if font-size is bigger as the minimum font-size\n // If $rfs-factor == 1, no rescaling will take place\n @if $fs > $rfs-base-font-size and $enable-responsive-font-sizes {\n $min-width: null;\n $variable-unit: null;\n\n // Calculate minimum font-size for given font-size\n $fs-min: $rfs-base-font-size + ($fs - $rfs-base-font-size) / $rfs-factor;\n\n // Calculate difference between given font-size and minimum font-size for given font-size\n $fs-diff: $fs - $fs-min;\n\n // Base font-size formatting\n // No need to check if the unit is valid, because we did that before\n $min-width: if($rfs-font-size-unit == rem, #{$fs-min / $rfs-rem-value}rem, #{$fs-min}px);\n\n // If two-dimensional, use smallest of screen width and height\n $variable-unit: if($rfs-two-dimensional, vmin, vw);\n\n // Calculate the variable width between 0 and $rfs-breakpoint\n $variable-width: #{$fs-diff * 100 / $rfs-breakpoint}#{$variable-unit};\n\n // Set the calculated font-size.\n $rfs-fluid: calc(#{$min-width} + #{$variable-width}) #{$rfs-suffix};\n }\n\n // Rendering\n @if $rfs-fluid == null {\n // Only render static font-size if no fluid font-size is available\n font-size: $rfs-static;\n }\n @else {\n $mq-value: null;\n\n // RFS breakpoint formatting\n @if $rfs-breakpoint-unit == em or $rfs-breakpoint-unit == rem {\n $mq-value: #{$rfs-breakpoint / $rfs-rem-value}#{$rfs-breakpoint-unit};\n }\n @else if $rfs-breakpoint-unit == px {\n $mq-value: #{$rfs-breakpoint}px;\n }\n @else {\n @error \"`#{$rfs-breakpoint-unit}` is not a valid unit for $rfs-breakpoint-unit. Use `px`, `em` or `rem`.\";\n }\n\n @if $rfs-class == \"disable\" {\n // Adding an extra class increases specificity,\n // which prevents the media query to override the font size\n &,\n .disable-responsive-font-size &,\n &.disable-responsive-font-size {\n font-size: $rfs-static;\n }\n }\n @else {\n font-size: $rfs-static;\n }\n\n @if $rfs-two-dimensional {\n @media (max-width: #{$mq-value}), (max-height: #{$mq-value}) {\n @if $rfs-class == \"enable\" {\n .enable-responsive-font-size &,\n &.enable-responsive-font-size {\n font-size: $rfs-fluid;\n }\n }\n @else {\n font-size: $rfs-fluid;\n }\n\n @if $rfs-safari-iframe-resize-bug-fix {\n // stylelint-disable-next-line length-zero-no-unit\n min-width: 0vw;\n }\n }\n }\n @else {\n @media (max-width: #{$mq-value}) {\n @if $rfs-class == \"enable\" {\n .enable-responsive-font-size &,\n &.enable-responsive-font-size {\n font-size: $rfs-fluid;\n }\n }\n @else {\n font-size: $rfs-fluid;\n }\n\n @if $rfs-safari-iframe-resize-bug-fix {\n // stylelint-disable-next-line length-zero-no-unit\n min-width: 0vw;\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n// The font-size & responsive-font-size mixin uses RFS to rescale font sizes\n@mixin font-size($fs, $important: false) {\n @include rfs($fs, $important);\n}\n\n@mixin responsive-font-size($fs, $important: false) {\n @include rfs($fs, $important);\n}\n","// Hover mixin and `$enable-hover-media-query` are deprecated.\n//\n// Originally added during our alphas and maintained during betas, this mixin was\n// designed to prevent `:hover` stickiness on iOS-an issue where hover styles\n// would persist after initial touch.\n//\n// For backward compatibility, we've kept these mixins and updated them to\n// always return their regular pseudo-classes instead of a shimmed media query.\n//\n// Issue: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/25195\n\n@mixin hover() {\n &:hover { @content; }\n}\n\n@mixin hover-focus() {\n &:hover,\n &:focus {\n @content;\n }\n}\n\n@mixin plain-hover-focus() {\n &,\n &:hover,\n &:focus {\n @content;\n }\n}\n\n@mixin hover-focus-active() {\n &:hover,\n &:focus,\n &:active {\n @content;\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important, selector-list-comma-newline-after\n\n//\n// Headings\n//\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n margin-bottom: $headings-margin-bottom;\n font-family: $headings-font-family;\n font-weight: $headings-font-weight;\n line-height: $headings-line-height;\n color: $headings-color;\n}\n\nh1, .h1 { @include font-size($h1-font-size); }\nh2, .h2 { @include font-size($h2-font-size); }\nh3, .h3 { @include font-size($h3-font-size); }\nh4, .h4 { @include font-size($h4-font-size); }\nh5, .h5 { @include font-size($h5-font-size); }\nh6, .h6 { @include font-size($h6-font-size); }\n\n.lead {\n @include font-size($lead-font-size);\n font-weight: $lead-font-weight;\n}\n\n// Type display classes\n.display-1 {\n @include font-size($display1-size);\n font-weight: $display1-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-2 {\n @include font-size($display2-size);\n font-weight: $display2-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-3 {\n @include font-size($display3-size);\n font-weight: $display3-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n.display-4 {\n @include font-size($display4-size);\n font-weight: $display4-weight;\n line-height: $display-line-height;\n}\n\n\n//\n// Horizontal rules\n//\n\nhr {\n margin-top: $hr-margin-y;\n margin-bottom: $hr-margin-y;\n border: 0;\n border-top: $hr-border-width solid $hr-border-color;\n}\n\n\n//\n// Emphasis\n//\n\nsmall,\n.small {\n @include font-size($small-font-size);\n font-weight: $font-weight-normal;\n}\n\nmark,\n.mark {\n padding: $mark-padding;\n background-color: $mark-bg;\n}\n\n\n//\n// Lists\n//\n\n.list-unstyled {\n @include list-unstyled();\n}\n\n// Inline turns list items into inline-block\n.list-inline {\n @include list-unstyled();\n}\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n\n &:not(:last-child) {\n margin-right: $list-inline-padding;\n }\n}\n\n\n//\n// Misc\n//\n\n// Builds on `abbr`\n.initialism {\n @include font-size(90%);\n text-transform: uppercase;\n}\n\n// Blockquotes\n.blockquote {\n margin-bottom: $spacer;\n @include font-size($blockquote-font-size);\n}\n\n.blockquote-footer {\n display: block;\n @include font-size($blockquote-small-font-size);\n color: $blockquote-small-color;\n\n &::before {\n content: \"\\2014\\00A0\"; // em dash, nbsp\n }\n}\n","// Lists\n\n// Unstyled keeps list items block level, just removes default browser padding and list-style\n@mixin list-unstyled() {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n","// Responsive images (ensure images don't scale beyond their parents)\n//\n// This is purposefully opt-in via an explicit class rather than being the default for all `<img>`s.\n// We previously tried the \"images are responsive by default\" approach in Bootstrap v2,\n// and abandoned it in Bootstrap v3 because it breaks lots of third-party widgets (including Google Maps)\n// which weren't expecting the images within themselves to be involuntarily resized.\n// See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/18178\n.img-fluid {\n @include img-fluid();\n}\n\n\n// Image thumbnails\n.img-thumbnail {\n padding: $thumbnail-padding;\n background-color: $thumbnail-bg;\n border: $thumbnail-border-width solid $thumbnail-border-color;\n @include border-radius($thumbnail-border-radius);\n @include box-shadow($thumbnail-box-shadow);\n\n // Keep them at most 100% wide\n @include img-fluid();\n}\n\n//\n// Figures\n//\n\n.figure {\n // Ensures the caption's text aligns with the image.\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: $spacer / 2;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n @include font-size($figure-caption-font-size);\n color: $figure-caption-color;\n}\n","// Image Mixins\n// - Responsive image\n// - Retina image\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n\n@mixin img-fluid() {\n // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n max-width: 100%;\n // Part 2: Override the height to auto, otherwise images will be stretched\n // when setting a width and height attribute on the img element.\n height: auto;\n}\n\n\n// Retina image\n//\n// Short retina mixin for setting background-image and -size.\n\n@mixin img-retina($file-1x, $file-2x, $width-1x, $height-1x) {\n background-image: url($file-1x);\n\n // Autoprefixer takes care of adding -webkit-min-device-pixel-ratio and -o-min-device-pixel-ratio,\n // but doesn't convert dppx=>dpi.\n // There's no such thing as unprefixed min-device-pixel-ratio since it's nonstandard.\n // Compatibility info: https://caniuse.com/#feat=css-media-resolution\n @media only screen and (min-resolution: 192dpi), // IE9-11 don't support dppx\n only screen and (min-resolution: 2dppx) { // Standardized\n background-image: url($file-2x);\n background-size: $width-1x $height-1x;\n }\n @include deprecate(\"`img-retina()`\", \"v4.3.0\", \"v5\");\n}\n","// stylelint-disable property-blacklist\n// Single side border-radius\n\n@mixin border-radius($radius: $border-radius, $fallback-border-radius: false) {\n @if $enable-rounded {\n border-radius: $radius;\n }\n @else if $fallback-border-radius != false {\n border-radius: $fallback-border-radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: $radius;\n border-top-right-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-right-radius: $radius;\n border-bottom-right-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-right-radius: $radius;\n border-bottom-left-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: $radius;\n border-bottom-left-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-left-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-top-right-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-right-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-right-radius: $radius;\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-left-radius($radius) {\n @if $enable-rounded {\n border-bottom-left-radius: $radius;\n }\n}\n","// Inline code\ncode {\n @include font-size($code-font-size);\n color: $code-color;\n word-wrap: break-word;\n\n // Streamline the style when inside anchors to avoid broken underline and more\n a > & {\n color: inherit;\n }\n}\n\n// User input typically entered via keyboard\nkbd {\n padding: $kbd-padding-y $kbd-padding-x;\n @include font-size($kbd-font-size);\n color: $kbd-color;\n background-color: $kbd-bg;\n @include border-radius($border-radius-sm);\n @include box-shadow($kbd-box-shadow);\n\n kbd {\n padding: 0;\n @include font-size(100%);\n font-weight: $nested-kbd-font-weight;\n @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n// Blocks of code\npre {\n display: block;\n @include font-size($code-font-size);\n color: $pre-color;\n\n // Account for some code outputs that place code tags in pre tags\n code {\n @include font-size(inherit);\n color: inherit;\n word-break: normal;\n }\n}\n\n// Enable scrollable blocks of code\n.pre-scrollable {\n max-height: $pre-scrollable-max-height;\n overflow-y: scroll;\n}\n","// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n@if $enable-grid-classes {\n // Single container class with breakpoint max-widths\n .container {\n @include make-container();\n @include make-container-max-widths();\n }\n\n // 100% wide container at all breakpoints\n .container-fluid {\n @include make-container();\n }\n\n // Responsive containers that are 100% wide until a breakpoint\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n .container-#{$breakpoint} {\n @extend .container-fluid;\n }\n\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $grid-breakpoints) {\n %responsive-container-#{$breakpoint} {\n max-width: $container-max-width;\n }\n\n @each $name, $width in $grid-breakpoints {\n @if ($container-max-width > $width or $breakpoint == $name) {\n .container#{breakpoint-infix($name, $grid-breakpoints)} {\n @extend %responsive-container-#{$breakpoint};\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Row\n//\n// Rows contain your columns.\n\n@if $enable-grid-classes {\n .row {\n @include make-row();\n }\n\n // Remove the negative margin from default .row, then the horizontal padding\n // from all immediate children columns (to prevent runaway style inheritance).\n .no-gutters {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n\n > .col,\n > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n }\n}\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n@if $enable-grid-classes {\n @include make-grid-columns();\n}\n","/// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n@mixin make-container($gutter: $grid-gutter-width) {\n width: 100%;\n padding-right: $gutter / 2;\n padding-left: $gutter / 2;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n\n// For each breakpoint, define the maximum width of the container in a media query\n@mixin make-container-max-widths($max-widths: $container-max-widths, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @each $breakpoint, $container-max-width in $max-widths {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n max-width: $container-max-width;\n }\n }\n}\n\n@mixin make-row($gutter: $grid-gutter-width) {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -$gutter / 2;\n margin-left: -$gutter / 2;\n}\n\n@mixin make-col-ready($gutter: $grid-gutter-width) {\n position: relative;\n // Prevent columns from becoming too narrow when at smaller grid tiers by\n // always setting `width: 100%;`. This works because we use `flex` values\n // later on to override this initial width.\n width: 100%;\n padding-right: $gutter / 2;\n padding-left: $gutter / 2;\n}\n\n@mixin make-col($size, $columns: $grid-columns) {\n flex: 0 0 percentage($size / $columns);\n // Add a `max-width` to ensure content within each column does not blow out\n // the width of the column. Applies to IE10+ and Firefox. Chrome and Safari\n // do not appear to require this.\n max-width: percentage($size / $columns);\n}\n\n@mixin make-col-auto() {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n max-width: 100%; // Reset earlier grid tiers\n}\n\n@mixin make-col-offset($size, $columns: $grid-columns) {\n $num: $size / $columns;\n margin-left: if($num == 0, 0, percentage($num));\n}\n\n// Row columns\n//\n// Specify on a parent element(e.g., .row) to force immediate children into NN\n// numberof columns. Supports wrapping to new lines, but does not do a Masonry\n// style grid.\n@mixin row-cols($count) {\n & > * {\n flex: 0 0 100% / $count;\n max-width: 100% / $count;\n }\n}\n","// Breakpoint viewport sizes and media queries.\n//\n// Breakpoints are defined as a map of (name: minimum width), order from small to large:\n//\n// (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px)\n//\n// The map defined in the `$grid-breakpoints` global variable is used as the `$breakpoints` argument by default.\n\n// Name of the next breakpoint, or null for the last breakpoint.\n//\n// >> breakpoint-next(sm)\n// md\n// >> breakpoint-next(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// md\n// >> breakpoint-next(sm, $breakpoint-names: (xs sm md lg xl))\n// md\n@function breakpoint-next($name, $breakpoints: $grid-breakpoints, $breakpoint-names: map-keys($breakpoints)) {\n $n: index($breakpoint-names, $name);\n @return if($n != null and $n < length($breakpoint-names), nth($breakpoint-names, $n + 1), null);\n}\n\n// Minimum breakpoint width. Null for the smallest (first) breakpoint.\n//\n// >> breakpoint-min(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// 576px\n@function breakpoint-min($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: map-get($breakpoints, $name);\n @return if($min != 0, $min, null);\n}\n\n// Maximum breakpoint width. Null for the largest (last) breakpoint.\n// The maximum value is calculated as the minimum of the next one less 0.02px\n// to work around the limitations of `min-` and `max-` prefixes and viewports with fractional widths.\n// See https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/#mq-min-max\n// Uses 0.02px rather than 0.01px to work around a current rounding bug in Safari.\n// See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=178261\n//\n// >> breakpoint-max(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// 767.98px\n@function breakpoint-max($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($name, $breakpoints);\n @return if($next, breakpoint-min($next, $breakpoints) - .02, null);\n}\n\n// Returns a blank string if smallest breakpoint, otherwise returns the name with a dash in front.\n// Useful for making responsive utilities.\n//\n// >> breakpoint-infix(xs, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// \"\" (Returns a blank string)\n// >> breakpoint-infix(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n// \"-sm\"\n@function breakpoint-infix($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @return if(breakpoint-min($name, $breakpoints) == null, \"\", \"-#{$name}\");\n}\n\n// Media of at least the minimum breakpoint width. No query for the smallest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and wider.\n@mixin media-breakpoint-up($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n @if $min {\n @media (min-width: $min) {\n @content;\n }\n } @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Media of at most the maximum breakpoint width. No query for the largest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and narrower.\n@mixin media-breakpoint-down($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n @if $max {\n @media (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else {\n @content;\n }\n}\n\n// Media that spans multiple breakpoint widths.\n// Makes the @content apply between the min and max breakpoints\n@mixin media-breakpoint-between($lower, $upper, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($lower, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($upper, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else if $max == null {\n @include media-breakpoint-up($lower, $breakpoints) {\n @content;\n }\n } @else if $min == null {\n @include media-breakpoint-down($upper, $breakpoints) {\n @content;\n }\n }\n}\n\n// Media between the breakpoint's minimum and maximum widths.\n// No minimum for the smallest breakpoint, and no maximum for the largest one.\n// Makes the @content apply only to the given breakpoint, not viewports any wider or narrower.\n@mixin media-breakpoint-only($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n @content;\n }\n } @else if $max == null {\n @include media-breakpoint-up($name, $breakpoints) {\n @content;\n }\n } @else if $min == null {\n @include media-breakpoint-down($name, $breakpoints) {\n @content;\n }\n }\n}\n","// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `$grid-columns`.\n\n@mixin make-grid-columns($columns: $grid-columns, $gutter: $grid-gutter-width, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n // Common properties for all breakpoints\n %grid-column {\n position: relative;\n width: 100%;\n padding-right: $gutter / 2;\n padding-left: $gutter / 2;\n }\n\n @each $breakpoint in map-keys($breakpoints) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $breakpoints);\n\n // Allow columns to stretch full width below their breakpoints\n @for $i from 1 through $columns {\n .col#{$infix}-#{$i} {\n @extend %grid-column;\n }\n }\n .col#{$infix},\n .col#{$infix}-auto {\n @extend %grid-column;\n }\n\n @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n // Provide basic `.col-{bp}` classes for equal-width flexbox columns\n .col#{$infix} {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n max-width: 100%;\n }\n\n @for $i from 1 through $grid-row-columns {\n .row-cols#{$infix}-#{$i} {\n @include row-cols($i);\n }\n }\n\n .col#{$infix}-auto {\n @include make-col-auto();\n }\n\n @for $i from 1 through $columns {\n .col#{$infix}-#{$i} {\n @include make-col($i, $columns);\n }\n }\n\n .order#{$infix}-first { order: -1; }\n\n .order#{$infix}-last { order: $columns + 1; }\n\n @for $i from 0 through $columns {\n .order#{$infix}-#{$i} { order: $i; }\n }\n\n // `$columns - 1` because offsetting by the width of an entire row isn't possible\n @for $i from 0 through ($columns - 1) {\n @if not ($infix == \"\" and $i == 0) { // Avoid emitting useless .offset-0\n .offset#{$infix}-#{$i} {\n @include make-col-offset($i, $columns);\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n","//\n// Basic Bootstrap table\n//\n\n.table {\n width: 100%;\n margin-bottom: $spacer;\n color: $table-color;\n background-color: $table-bg; // Reset for nesting within parents with `background-color`.\n\n th,\n td {\n padding: $table-cell-padding;\n vertical-align: top;\n border-top: $table-border-width solid $table-border-color;\n }\n\n thead th {\n vertical-align: bottom;\n border-bottom: (2 * $table-border-width) solid $table-border-color;\n }\n\n tbody + tbody {\n border-top: (2 * $table-border-width) solid $table-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Condensed table w/ half padding\n//\n\n.table-sm {\n th,\n td {\n padding: $table-cell-padding-sm;\n }\n}\n\n\n// Border versions\n//\n// Add or remove borders all around the table and between all the columns.\n\n.table-bordered {\n border: $table-border-width solid $table-border-color;\n\n th,\n td {\n border: $table-border-width solid $table-border-color;\n }\n\n thead {\n th,\n td {\n border-bottom-width: 2 * $table-border-width;\n }\n }\n}\n\n.table-borderless {\n th,\n td,\n thead th,\n tbody + tbody {\n border: 0;\n }\n}\n\n// Zebra-striping\n//\n// Default zebra-stripe styles (alternating gray and transparent backgrounds)\n\n.table-striped {\n tbody tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n background-color: $table-accent-bg;\n }\n}\n\n\n// Hover effect\n//\n// Placed here since it has to come after the potential zebra striping\n\n.table-hover {\n tbody tr {\n @include hover() {\n color: $table-hover-color;\n background-color: $table-hover-bg;\n }\n }\n}\n\n\n// Table backgrounds\n//\n// Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n// inheritance to nested tables.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include table-row-variant($color, theme-color-level($color, $table-bg-level), theme-color-level($color, $table-border-level));\n}\n\n@include table-row-variant(active, $table-active-bg);\n\n\n// Dark styles\n//\n// Same table markup, but inverted color scheme: dark background and light text.\n\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.table {\n .thead-dark {\n th {\n color: $table-dark-color;\n background-color: $table-dark-bg;\n border-color: $table-dark-border-color;\n }\n }\n\n .thead-light {\n th {\n color: $table-head-color;\n background-color: $table-head-bg;\n border-color: $table-border-color;\n }\n }\n}\n\n.table-dark {\n color: $table-dark-color;\n background-color: $table-dark-bg;\n\n th,\n td,\n thead th {\n border-color: $table-dark-border-color;\n }\n\n &.table-bordered {\n border: 0;\n }\n\n &.table-striped {\n tbody tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n background-color: $table-dark-accent-bg;\n }\n }\n\n &.table-hover {\n tbody tr {\n @include hover() {\n color: $table-dark-hover-color;\n background-color: $table-dark-hover-bg;\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Responsive tables\n//\n// Generate series of `.table-responsive-*` classes for configuring the screen\n// size of where your table will overflow.\n\n.table-responsive {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n &#{$infix} {\n @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n display: block;\n width: 100%;\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n // Prevent double border on horizontal scroll due to use of `display: block;`\n > .table-bordered {\n border: 0;\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Tables\n\n@mixin table-row-variant($state, $background, $border: null) {\n // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n // inheritance to nested tables.\n .table-#{$state} {\n &,\n > th,\n > td {\n background-color: $background;\n }\n\n @if $border != null {\n th,\n td,\n thead th,\n tbody + tbody {\n border-color: $border;\n }\n }\n }\n\n // Hover states for `.table-hover`\n // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n .table-hover {\n $hover-background: darken($background, 5%);\n\n .table-#{$state} {\n @include hover() {\n background-color: $hover-background;\n\n > td,\n > th {\n background-color: $hover-background;\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Bootstrap functions\n//\n// Utility mixins and functions for evaluating source code across our variables, maps, and mixins.\n\n// Ascending\n// Used to evaluate Sass maps like our grid breakpoints.\n@mixin _assert-ascending($map, $map-name) {\n $prev-key: null;\n $prev-num: null;\n @each $key, $num in $map {\n @if $prev-num == null or unit($num) == \"%\" or unit($prev-num) == \"%\" {\n // Do nothing\n } @else if not comparable($prev-num, $num) {\n @warn \"Potentially invalid value for #{$map-name}: This map must be in ascending order, but key '#{$key}' has value #{$num} whose unit makes it incomparable to #{$prev-num}, the value of the previous key '#{$prev-key}' !\";\n } @else if $prev-num >= $num {\n @warn \"Invalid value for #{$map-name}: This map must be in ascending order, but key '#{$key}' has value #{$num} which isn't greater than #{$prev-num}, the value of the previous key '#{$prev-key}' !\";\n }\n $prev-key: $key;\n $prev-num: $num;\n }\n}\n\n// Starts at zero\n// Used to ensure the min-width of the lowest breakpoint starts at 0.\n@mixin _assert-starts-at-zero($map, $map-name: \"$grid-breakpoints\") {\n $values: map-values($map);\n $first-value: nth($values, 1);\n @if $first-value != 0 {\n @warn \"First breakpoint in #{$map-name} must start at 0, but starts at #{$first-value}.\";\n }\n}\n\n// Replace `$search` with `$replace` in `$string`\n// Used on our SVG icon backgrounds for custom forms.\n//\n// @author Hugo Giraudel\n// @param {String} $string - Initial string\n// @param {String} $search - Substring to replace\n// @param {String} $replace ('') - New value\n// @return {String} - Updated string\n@function str-replace($string, $search, $replace: \"\") {\n $index: str-index($string, $search);\n\n @if $index {\n @return str-slice($string, 1, $index - 1) + $replace + str-replace(str-slice($string, $index + str-length($search)), $search, $replace);\n }\n\n @return $string;\n}\n\n// See https://codepen.io/kevinweber/pen/dXWoRw\n@function escape-svg($string) {\n @if str-index($string, \"data:image/svg+xml\") {\n @each $char, $encoded in $escaped-characters {\n $string: str-replace($string, $char, $encoded);\n }\n }\n\n @return $string;\n}\n\n// Color contrast\n@function color-yiq($color, $dark: $yiq-text-dark, $light: $yiq-text-light) {\n $r: red($color);\n $g: green($color);\n $b: blue($color);\n\n $yiq: (($r * 299) + ($g * 587) + ($b * 114)) / 1000;\n\n @if ($yiq >= $yiq-contrasted-threshold) {\n @return $dark;\n } @else {\n @return $light;\n }\n}\n\n// Retrieve color Sass maps\n@function color($key: \"blue\") {\n @return map-get($colors, $key);\n}\n\n@function theme-color($key: \"primary\") {\n @return map-get($theme-colors, $key);\n}\n\n@function gray($key: \"100\") {\n @return map-get($grays, $key);\n}\n\n// Request a theme color level\n@function theme-color-level($color-name: \"primary\", $level: 0) {\n $color: theme-color($color-name);\n $color-base: if($level > 0, $black, $white);\n $level: abs($level);\n\n @return mix($color-base, $color, $level * $theme-color-interval);\n}\n\n// Return valid calc\n@function add($value1, $value2, $return-calc: true) {\n @if $value1 == null {\n @return $value2;\n }\n\n @if $value2 == null {\n @return $value1;\n }\n\n @if type-of($value1) == number and type-of($value2) == number and comparable($value1, $value2) {\n @return $value1 + $value2;\n }\n\n @return if($return-calc == true, calc(#{$value1} + #{$value2}), $value1 + unquote(\" + \") + $value2);\n}\n\n@function subtract($value1, $value2, $return-calc: true) {\n @if $value1 == null and $value2 == null {\n @return null;\n }\n\n @if $value1 == null {\n @return -$value2;\n }\n\n @if $value2 == null {\n @return $value1;\n }\n\n @if type-of($value1) == number and type-of($value2) == number and comparable($value1, $value2) {\n @return $value1 - $value2;\n }\n\n @return if($return-calc == true, calc(#{$value1} - #{$value2}), $value1 + unquote(\" - \") + $value2);\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Textual form controls\n//\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n height: $input-height;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n font-family: $input-font-family;\n @include font-size($input-font-size);\n font-weight: $input-font-weight;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $input-border-width solid $input-border-color;\n\n // Note: This has no effect on <select>s in some browsers, due to the limited stylability of `<select>`s in CSS.\n @include border-radius($input-border-radius, 0);\n\n @include box-shadow($input-box-shadow);\n @include transition($input-transition);\n\n // Unstyle the caret on `<select>`s in IE10+.\n &::-ms-expand {\n background-color: transparent;\n border: 0;\n }\n\n // Remove select outline from select box in FF\n &:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 $input-color;\n }\n\n // Customize the `:focus` state to imitate native WebKit styles.\n @include form-control-focus($ignore-warning: true);\n\n // Placeholder\n &::placeholder {\n color: $input-placeholder-color;\n // Override Firefox's unusual default opacity; see https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526.\n opacity: 1;\n }\n\n // Disabled and read-only inputs\n //\n // HTML5 says that controls under a fieldset > legend:first-child won't be\n // disabled if the fieldset is disabled. Due to implementation difficulty, we\n // don't honor that edge case; we style them as disabled anyway.\n &:disabled,\n &[readonly] {\n background-color: $input-disabled-bg;\n // iOS fix for unreadable disabled content; see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11655.\n opacity: 1;\n }\n}\n\nselect.form-control {\n &:focus::-ms-value {\n // Suppress the nested default white text on blue background highlight given to\n // the selected option text when the (still closed) <select> receives focus\n // in IE and (under certain conditions) Edge, as it looks bad and cannot be made to\n // match the appearance of the native widget.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19398.\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n }\n}\n\n// Make file inputs better match text inputs by forcing them to new lines.\n.form-control-file,\n.form-control-range {\n display: block;\n width: 100%;\n}\n\n\n//\n// Labels\n//\n\n// For use with horizontal and inline forms, when you need the label (or legend)\n// text to align with the form controls.\n.col-form-label {\n padding-top: add($input-padding-y, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y, $input-border-width);\n margin-bottom: 0; // Override the `<label>/<legend>` default\n @include font-size(inherit); // Override the `<legend>` default\n line-height: $input-line-height;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n}\n\n\n// Readonly controls as plain text\n//\n// Apply class to a readonly input to make it appear like regular plain\n// text (without any border, background color, focus indicator)\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: $input-padding-y 0;\n margin-bottom: 0; // match inputs if this class comes on inputs with default margins\n @include font-size($input-font-size);\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-plaintext-color;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: $input-border-width 0;\n\n &.form-control-sm,\n &.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n}\n\n\n// Form control sizing\n//\n// Build on `.form-control` with modifier classes to decrease or increase the\n// height and font-size of form controls.\n//\n// Repeated in `_input_group.scss` to avoid Sass extend issues.\n\n.form-control-sm {\n height: $input-height-sm;\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.form-control-lg {\n height: $input-height-lg;\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\nselect.form-control {\n &[size],\n &[multiple] {\n height: auto;\n }\n}\n\ntextarea.form-control {\n height: auto;\n}\n\n// Form groups\n//\n// Designed to help with the organization and spacing of vertical forms. For\n// horizontal forms, use the predefined grid classes.\n\n.form-group {\n margin-bottom: $form-group-margin-bottom;\n}\n\n.form-text {\n display: block;\n margin-top: $form-text-margin-top;\n}\n\n\n// Form grid\n//\n// Special replacement for our grid system's `.row` for tighter form layouts.\n\n.form-row {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-right: -$form-grid-gutter-width / 2;\n margin-left: -$form-grid-gutter-width / 2;\n\n > .col,\n > [class*=\"col-\"] {\n padding-right: $form-grid-gutter-width / 2;\n padding-left: $form-grid-gutter-width / 2;\n }\n}\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Indent the labels to position radios/checkboxes as hanging controls.\n\n.form-check {\n position: relative;\n display: block;\n padding-left: $form-check-input-gutter;\n}\n\n.form-check-input {\n position: absolute;\n margin-top: $form-check-input-margin-y;\n margin-left: -$form-check-input-gutter;\n\n // Use [disabled] and :disabled for workaround https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled] ~ .form-check-label,\n &:disabled ~ .form-check-label {\n color: $text-muted;\n }\n}\n\n.form-check-label {\n margin-bottom: 0; // Override default `<label>` bottom margin\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-flex;\n align-items: center;\n padding-left: 0; // Override base .form-check\n margin-right: $form-check-inline-margin-x;\n\n // Undo .form-check-input defaults and add some `margin-right`.\n .form-check-input {\n position: static;\n margin-top: 0;\n margin-right: $form-check-inline-input-margin-x;\n margin-left: 0;\n }\n}\n\n\n// Form validation\n//\n// Provide feedback to users when form field values are valid or invalid. Works\n// primarily for client-side validation via scoped `:invalid` and `:valid`\n// pseudo-classes but also includes `.is-invalid` and `.is-valid` classes for\n// server side validation.\n\n@each $state, $data in $form-validation-states {\n @include form-validation-state($state, map-get($data, color), map-get($data, icon));\n}\n\n// Inline forms\n//\n// Make forms appear inline(-block) by adding the `.form-inline` class. Inline\n// forms begin stacked on extra small (mobile) devices and then go inline when\n// viewports reach <768px.\n//\n// Requires wrapping inputs and labels with `.form-group` for proper display of\n// default HTML form controls and our custom form controls (e.g., input groups).\n\n.form-inline {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center; // Prevent shorter elements from growing to same height as others (e.g., small buttons growing to normal sized button height)\n\n // Because we use flex, the initial sizing of checkboxes is collapsed and\n // doesn't occupy the full-width (which is what we want for xs grid tier),\n // so we force that here.\n .form-check {\n width: 100%;\n }\n\n // Kick in the inline\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n label {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n\n // Inline-block all the things for \"inline\"\n .form-group {\n display: flex;\n flex: 0 0 auto;\n flex-flow: row wrap;\n align-items: center;\n margin-bottom: 0;\n }\n\n // Allow folks to *not* use `.form-group`\n .form-control {\n display: inline-block;\n width: auto; // Prevent labels from stacking above inputs in `.form-group`\n vertical-align: middle;\n }\n\n // Make static controls behave like regular ones\n .form-control-plaintext {\n display: inline-block;\n }\n\n .input-group,\n .custom-select {\n width: auto;\n }\n\n // Remove default margin on radios/checkboxes that were used for stacking, and\n // then undo the floating of radios and checkboxes to match.\n .form-check {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: auto;\n padding-left: 0;\n }\n .form-check-input {\n position: relative;\n flex-shrink: 0;\n margin-top: 0;\n margin-right: $form-check-input-margin-x;\n margin-left: 0;\n }\n\n .custom-control {\n align-items: center;\n justify-content: center;\n }\n .custom-control-label {\n margin-bottom: 0;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable property-blacklist\n@mixin transition($transition...) {\n @if $enable-transitions {\n @if length($transition) == 0 {\n transition: $transition-base;\n } @else {\n transition: $transition;\n }\n }\n\n @if $enable-prefers-reduced-motion-media-query {\n @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n transition: none;\n }\n }\n}\n","// Form control focus state\n//\n// Generate a customized focus state and for any input with the specified color,\n// which defaults to the `$input-focus-border-color` variable.\n//\n// We highly encourage you to not customize the default value, but instead use\n// this to tweak colors on an as-needed basis. This aesthetic change is based on\n// WebKit's default styles, but applicable to a wider range of browsers. Its\n// usability and accessibility should be taken into account with any change.\n//\n// Example usage: change the default blue border and shadow to white for better\n// contrast against a dark gray background.\n@mixin form-control-focus($ignore-warning: false) {\n &:focus {\n color: $input-focus-color;\n background-color: $input-focus-bg;\n border-color: $input-focus-border-color;\n outline: 0;\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n @if $enable-shadows {\n box-shadow: $input-box-shadow, $input-focus-box-shadow;\n } @else {\n box-shadow: $input-focus-box-shadow;\n }\n }\n @include deprecate(\"The `form-control-focus()` mixin\", \"v4.4.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n\n// This mixin uses an `if()` technique to be compatible with Dart Sass\n// See https://github.com/sass/sass/issues/1873#issuecomment-152293725 for more details\n@mixin form-validation-state-selector($state) {\n @if ($state == \"valid\" or $state == \"invalid\") {\n .was-validated #{if(&, \"&\", \"\")}:#{$state},\n #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n @content;\n }\n } @else {\n #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n @content;\n }\n }\n}\n\n@mixin form-validation-state($state, $color, $icon) {\n .#{$state}-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: $form-feedback-margin-top;\n @include font-size($form-feedback-font-size);\n color: $color;\n }\n\n .#{$state}-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%; // Contain to parent when possible\n padding: $form-feedback-tooltip-padding-y $form-feedback-tooltip-padding-x;\n margin-top: .1rem;\n @include font-size($form-feedback-tooltip-font-size);\n line-height: $form-feedback-tooltip-line-height;\n color: color-yiq($color);\n background-color: rgba($color, $form-feedback-tooltip-opacity);\n @include border-radius($form-feedback-tooltip-border-radius);\n }\n\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .#{$state}-feedback,\n ~ .#{$state}-tooltip {\n display: block;\n }\n }\n\n .form-control {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n border-color: $color;\n\n @if $enable-validation-icons {\n padding-right: $input-height-inner;\n background-image: escape-svg($icon);\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right $input-height-inner-quarter center;\n background-size: $input-height-inner-half $input-height-inner-half;\n }\n\n &:focus {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n\n // stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\n textarea.form-control {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n @if $enable-validation-icons {\n padding-right: $input-height-inner;\n background-position: top $input-height-inner-quarter right $input-height-inner-quarter;\n }\n }\n }\n\n .custom-select {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n border-color: $color;\n\n @if $enable-validation-icons {\n padding-right: $custom-select-feedback-icon-padding-right;\n background: $custom-select-background, escape-svg($icon) $custom-select-bg no-repeat $custom-select-feedback-icon-position / $custom-select-feedback-icon-size;\n }\n\n &:focus {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n\n .form-check-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .form-check-label {\n color: $color;\n }\n\n ~ .#{$state}-feedback,\n ~ .#{$state}-tooltip {\n display: block;\n }\n }\n }\n\n .custom-control-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .custom-control-label {\n color: $color;\n\n &::before {\n border-color: $color;\n }\n }\n\n &:checked {\n ~ .custom-control-label::before {\n border-color: lighten($color, 10%);\n @include gradient-bg(lighten($color, 10%));\n }\n }\n\n &:focus {\n ~ .custom-control-label::before {\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n\n &:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: $color;\n }\n }\n }\n }\n\n // custom file\n .custom-file-input {\n @include form-validation-state-selector($state) {\n ~ .custom-file-label {\n border-color: $color;\n }\n\n &:focus {\n ~ .custom-file-label {\n border-color: $color;\n box-shadow: 0 0 0 $input-focus-width rgba($color, .25);\n }\n }\n }\n }\n}\n","// Gradients\n\n@mixin gradient-bg($color) {\n @if $enable-gradients {\n background: $color linear-gradient(180deg, mix($body-bg, $color, 15%), $color) repeat-x;\n } @else {\n background-color: $color;\n }\n}\n\n// Horizontal gradient, from left to right\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-x($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n// Vertical gradient, from top to bottom\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-y($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to bottom, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n\n@mixin gradient-directional($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $deg: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($deg, $start-color, $end-color);\n background-repeat: repeat-x;\n}\n@mixin gradient-x-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-y-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient($start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-radial($inner-color: $gray-700, $outer-color: $gray-800) {\n background-image: radial-gradient(circle, $inner-color, $outer-color);\n background-repeat: no-repeat;\n}\n@mixin gradient-striped($color: rgba($white, .15), $angle: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($angle, $color 25%, transparent 25%, transparent 50%, $color 50%, $color 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Base styles\n//\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-family: $btn-font-family;\n font-weight: $btn-font-weight;\n color: $body-color;\n text-align: center;\n white-space: $btn-white-space;\n vertical-align: middle;\n cursor: if($enable-pointer-cursor-for-buttons, pointer, null);\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: $btn-border-width solid transparent;\n @include button-size($btn-padding-y, $btn-padding-x, $btn-font-size, $btn-line-height, $btn-border-radius);\n @include transition($btn-transition);\n\n @include hover() {\n color: $body-color;\n text-decoration: none;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: $btn-focus-box-shadow;\n }\n\n // Disabled comes first so active can properly restyle\n &.disabled,\n &:disabled {\n opacity: $btn-disabled-opacity;\n @include box-shadow(none);\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled):active,\n &:not(:disabled):not(.disabled).active {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n &:focus {\n @include box-shadow($btn-focus-box-shadow, $btn-active-box-shadow);\n }\n }\n}\n\n// Future-proof disabling of clicks on `<a>` elements\na.btn.disabled,\nfieldset:disabled a.btn {\n pointer-events: none;\n}\n\n\n//\n// Alternate buttons\n//\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-#{$color} {\n @include button-variant($value, $value);\n }\n}\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-outline-#{$color} {\n @include button-outline-variant($value);\n }\n}\n\n\n//\n// Link buttons\n//\n\n// Make a button look and behave like a link\n.btn-link {\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n\n @include hover() {\n color: $link-hover-color;\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n text-decoration: $link-hover-decoration;\n box-shadow: none;\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n color: $btn-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n }\n\n // No need for an active state here\n}\n\n\n//\n// Button Sizes\n//\n\n.btn-lg {\n @include button-size($btn-padding-y-lg, $btn-padding-x-lg, $btn-font-size-lg, $btn-line-height-lg, $btn-border-radius-lg);\n}\n\n.btn-sm {\n @include button-size($btn-padding-y-sm, $btn-padding-x-sm, $btn-font-size-sm, $btn-line-height-sm, $btn-border-radius-sm);\n}\n\n\n//\n// Block button\n//\n\n.btn-block {\n display: block;\n width: 100%;\n\n // Vertically space out multiple block buttons\n + .btn-block {\n margin-top: $btn-block-spacing-y;\n }\n}\n\n// Specificity overrides\ninput[type=\"submit\"],\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"button\"] {\n &.btn-block {\n width: 100%;\n }\n}\n","// Button variants\n//\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n\n@mixin button-variant($background, $border, $hover-background: darken($background, 7.5%), $hover-border: darken($border, 10%), $active-background: darken($background, 10%), $active-border: darken($border, 12.5%)) {\n color: color-yiq($background);\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n @include box-shadow($btn-box-shadow);\n\n @include hover() {\n color: color-yiq($hover-background);\n @include gradient-bg($hover-background);\n border-color: $hover-border;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n color: color-yiq($hover-background);\n @include gradient-bg($hover-background);\n border-color: $hover-border;\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n @if $enable-shadows {\n box-shadow: $btn-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5);\n } @else {\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5);\n }\n }\n\n // Disabled comes first so active can properly restyle\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: color-yiq($background);\n background-color: $background;\n border-color: $border;\n // Remove CSS gradients if they're enabled\n @if $enable-gradients {\n background-image: none;\n }\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled):active,\n &:not(:disabled):not(.disabled).active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n color: color-yiq($active-background);\n background-color: $active-background;\n @if $enable-gradients {\n background-image: none; // Remove the gradient for the pressed/active state\n }\n border-color: $active-border;\n\n &:focus {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n @if $enable-shadows and $btn-active-box-shadow != none {\n box-shadow: $btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5);\n } @else {\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix(color-yiq($background), $border, 15%), .5);\n }\n }\n }\n}\n\n@mixin button-outline-variant($color, $color-hover: color-yiq($color), $active-background: $color, $active-border: $color) {\n color: $color;\n border-color: $color;\n\n @include hover() {\n color: $color-hover;\n background-color: $active-background;\n border-color: $active-border;\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $color;\n background-color: transparent;\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled):active,\n &:not(:disabled):not(.disabled).active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n color: color-yiq($active-background);\n background-color: $active-background;\n border-color: $active-border;\n\n &:focus {\n // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n @if $enable-shadows and $btn-active-box-shadow != none {\n box-shadow: $btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n } @else {\n box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n }\n }\n }\n}\n\n// Button sizes\n@mixin button-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $line-height, $border-radius) {\n padding: $padding-y $padding-x;\n @include font-size($font-size);\n line-height: $line-height;\n // Manually declare to provide an override to the browser default\n @include border-radius($border-radius, 0);\n}\n",".fade {\n @include transition($transition-fade);\n\n &:not(.show) {\n opacity: 0;\n }\n}\n\n.collapse {\n &:not(.show) {\n display: none;\n }\n}\n\n.collapsing {\n position: relative;\n height: 0;\n overflow: hidden;\n @include transition($transition-collapse);\n}\n","// The dropdown wrapper (`<div>`)\n.dropup,\n.dropright,\n.dropdown,\n.dropleft {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n\n // Generate the caret automatically\n @include caret();\n}\n\n// The dropdown menu\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n top: 100%;\n left: 0;\n z-index: $zindex-dropdown;\n display: none; // none by default, but block on \"open\" of the menu\n float: left;\n min-width: $dropdown-min-width;\n padding: $dropdown-padding-y 0;\n margin: $dropdown-spacer 0 0; // override default ul\n @include font-size($dropdown-font-size);\n color: $dropdown-color;\n text-align: left; // Ensures proper alignment if parent has it changed (e.g., modal footer)\n list-style: none;\n background-color: $dropdown-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $dropdown-border-width solid $dropdown-border-color;\n @include border-radius($dropdown-border-radius);\n @include box-shadow($dropdown-box-shadow);\n}\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .dropdown-menu#{$infix}-left {\n right: auto;\n left: 0;\n }\n\n .dropdown-menu#{$infix}-right {\n right: 0;\n left: auto;\n }\n }\n}\n\n// Allow for dropdowns to go bottom up (aka, dropup-menu)\n// Just add .dropup after the standard .dropdown class and you're set.\n.dropup {\n .dropdown-menu {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(up);\n }\n}\n\n.dropright {\n .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(right);\n &::after {\n vertical-align: 0;\n }\n }\n}\n\n.dropleft {\n .dropdown-menu {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n @include caret(left);\n &::before {\n vertical-align: 0;\n }\n }\n}\n\n// When enabled Popper.js, reset basic dropdown position\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.dropdown-menu {\n &[x-placement^=\"top\"],\n &[x-placement^=\"right\"],\n &[x-placement^=\"bottom\"],\n &[x-placement^=\"left\"] {\n right: auto;\n bottom: auto;\n }\n}\n\n// Dividers (basically an `<hr>`) within the dropdown\n.dropdown-divider {\n @include nav-divider($dropdown-divider-bg, $dropdown-divider-margin-y, true);\n}\n\n// Links, buttons, and more within the dropdown menu\n//\n// `<button>`-specific styles are denoted with `// For <button>s`\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%; // For `<button>`s\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n clear: both;\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $dropdown-link-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s\n white-space: nowrap; // prevent links from randomly breaking onto new lines\n background-color: transparent; // For `<button>`s\n border: 0; // For `<button>`s\n\n // Prevent dropdown overflow if there's no padding\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/27703\n @if $dropdown-padding-y == 0 {\n &:first-child {\n @include border-top-radius($dropdown-inner-border-radius);\n }\n\n &:last-child {\n @include border-bottom-radius($dropdown-inner-border-radius);\n }\n }\n\n @include hover-focus() {\n color: $dropdown-link-hover-color;\n text-decoration: none;\n @include gradient-bg($dropdown-link-hover-bg);\n }\n\n &.active,\n &:active {\n color: $dropdown-link-active-color;\n text-decoration: none;\n @include gradient-bg($dropdown-link-active-bg);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $dropdown-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n // Remove CSS gradients if they're enabled\n @if $enable-gradients {\n background-image: none;\n }\n }\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n// Dropdown section headers\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: $dropdown-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n margin-bottom: 0; // for use with heading elements\n @include font-size($font-size-sm);\n color: $dropdown-header-color;\n white-space: nowrap; // as with > li > a\n}\n\n// Dropdown text\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n color: $dropdown-link-color;\n}\n","@mixin caret-down() {\n border-top: $caret-width solid;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-up() {\n border-top: 0;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: $caret-width solid;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-right() {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n border-left: $caret-width solid;\n}\n\n@mixin caret-left() {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: $caret-width solid;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret($direction: down) {\n @if $enable-caret {\n &::after {\n display: inline-block;\n margin-left: $caret-spacing;\n vertical-align: $caret-vertical-align;\n content: \"\";\n @if $direction == down {\n @include caret-down();\n } @else if $direction == up {\n @include caret-up();\n } @else if $direction == right {\n @include caret-right();\n }\n }\n\n @if $direction == left {\n &::after {\n display: none;\n }\n\n &::before {\n display: inline-block;\n margin-right: $caret-spacing;\n vertical-align: $caret-vertical-align;\n content: \"\";\n @include caret-left();\n }\n }\n\n &:empty::after {\n margin-left: 0;\n }\n }\n}\n","// Horizontal dividers\n//\n// Dividers (basically an hr) within dropdowns and nav lists\n\n@mixin nav-divider($color: $nav-divider-color, $margin-y: $nav-divider-margin-y, $ignore-warning: false) {\n height: 0;\n margin: $margin-y 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid $color;\n @include deprecate(\"The `nav-divider()` mixin\", \"v4.4.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n// Make the div behave like a button\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle; // match .btn alignment given font-size hack above\n\n > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n\n // Bring the hover, focused, and \"active\" buttons to the front to overlay\n // the borders properly\n @include hover() {\n z-index: 1;\n }\n &:focus,\n &:active,\n &.active {\n z-index: 1;\n }\n }\n}\n\n// Optional: Group multiple button groups together for a toolbar\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n\n .input-group {\n width: auto;\n }\n}\n\n.btn-group {\n // Prevent double borders when buttons are next to each other\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-left: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n @include border-right-radius(0);\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n @include border-left-radius(0);\n }\n}\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default button sizing classes into new ones for easier manipulation.\n\n.btn-group-sm > .btn { @extend .btn-sm; }\n.btn-group-lg > .btn { @extend .btn-lg; }\n\n\n//\n// Split button dropdowns\n//\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x * .75;\n padding-left: $btn-padding-x * .75;\n\n &::after,\n .dropup &::after,\n .dropright &::after {\n margin-left: 0;\n }\n\n .dropleft &::before {\n margin-right: 0;\n }\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-sm * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-sm * .75;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-lg * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-lg * .75;\n}\n\n\n// The clickable button for toggling the menu\n// Set the same inset shadow as the :active state\n.btn-group.show .dropdown-toggle {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n // Show no shadow for `.btn-link` since it has no other button styles.\n &.btn-link {\n @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n//\n// Vertical button groups\n//\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n\n > .btn,\n > .btn-group {\n width: 100%;\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n @include border-bottom-radius(0);\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n// Checkbox and radio options\n//\n// In order to support the browser's form validation feedback, powered by the\n// `required` attribute, we have to \"hide\" the inputs via `clip`. We cannot use\n// `display: none;` or `visibility: hidden;` as that also hides the popover.\n// Simply visually hiding the inputs via `opacity` would leave them clickable in\n// certain cases which is prevented by using `clip` and `pointer-events`.\n// This way, we ensure a DOM element is visible to position the popover from.\n//\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/12794 and\n// https://github.com/twbs/bootstrap/pull/14559 for more information.\n\n.btn-group-toggle {\n > .btn,\n > .btn-group > .btn {\n margin-bottom: 0; // Override default `<label>` value\n\n input[type=\"radio\"],\n input[type=\"checkbox\"] {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\n\n//\n// Base styles\n//\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // For form validation feedback\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n\n > .form-control,\n > .form-control-plaintext,\n > .custom-select,\n > .custom-file {\n position: relative; // For focus state's z-index\n flex: 1 1 0%;\n min-width: 0; // https://stackoverflow.com/questions/36247140/why-dont-flex-items-shrink-past-content-size\n margin-bottom: 0;\n\n + .form-control,\n + .custom-select,\n + .custom-file {\n margin-left: -$input-border-width;\n }\n }\n\n // Bring the \"active\" form control to the top of surrounding elements\n > .form-control:focus,\n > .custom-select:focus,\n > .custom-file .custom-file-input:focus ~ .custom-file-label {\n z-index: 3;\n }\n\n // Bring the custom file input above the label\n > .custom-file .custom-file-input:focus {\n z-index: 4;\n }\n\n > .form-control,\n > .custom-select {\n &:not(:last-child) { @include border-right-radius(0); }\n &:not(:first-child) { @include border-left-radius(0); }\n }\n\n // Custom file inputs have more complex markup, thus requiring different\n // border-radius overrides.\n > .custom-file {\n display: flex;\n align-items: center;\n\n &:not(:last-child) .custom-file-label,\n &:not(:last-child) .custom-file-label::after { @include border-right-radius(0); }\n &:not(:first-child) .custom-file-label { @include border-left-radius(0); }\n }\n}\n\n\n// Prepend and append\n//\n// While it requires one extra layer of HTML for each, dedicated prepend and\n// append elements allow us to 1) be less clever, 2) simplify our selectors, and\n// 3) support HTML5 form validation.\n\n.input-group-prepend,\n.input-group-append {\n display: flex;\n\n // Ensure buttons are always above inputs for more visually pleasing borders.\n // This isn't needed for `.input-group-text` since it shares the same border-color\n // as our inputs.\n .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n\n &:focus {\n z-index: 3;\n }\n }\n\n .btn + .btn,\n .btn + .input-group-text,\n .input-group-text + .input-group-text,\n .input-group-text + .btn {\n margin-left: -$input-border-width;\n }\n}\n\n.input-group-prepend { margin-right: -$input-border-width; }\n.input-group-append { margin-left: -$input-border-width; }\n\n\n// Textual addons\n//\n// Serves as a catch-all element for any text or radio/checkbox input you wish\n// to prepend or append to an input.\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Allow use of <label> elements by overriding our default margin-bottom\n @include font-size($input-font-size); // Match inputs\n font-weight: $font-weight-normal;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-group-addon-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $input-group-addon-bg;\n border: $input-border-width solid $input-group-addon-border-color;\n @include border-radius($input-border-radius);\n\n // Nuke default margins from checkboxes and radios to vertically center within.\n input[type=\"radio\"],\n input[type=\"checkbox\"] {\n margin-top: 0;\n }\n}\n\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default form control sizing classes into new ones for easier\n// manipulation.\n\n.input-group-lg > .form-control:not(textarea),\n.input-group-lg > .custom-select {\n height: $input-height-lg;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-lg > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-lg > .input-group-append > .btn {\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n line-height: $input-line-height-lg;\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control:not(textarea),\n.input-group-sm > .custom-select {\n height: $input-height-sm;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .custom-select,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group-sm > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group-sm > .input-group-append > .btn {\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n line-height: $input-line-height-sm;\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.input-group-lg > .custom-select,\n.input-group-sm > .custom-select {\n padding-right: $custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding;\n}\n\n\n// Prepend and append rounded corners\n//\n// These rulesets must come after the sizing ones to properly override sm and lg\n// border-radius values when extending. They're more specific than we'd like\n// with the `.input-group >` part, but without it, we cannot override the sizing.\n\n\n.input-group > .input-group-prepend > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-append:not(:last-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-append:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group > .input-group-append:last-child > .input-group-text:not(:last-child) {\n @include border-right-radius(0);\n}\n\n.input-group > .input-group-append > .btn,\n.input-group > .input-group-append > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .btn,\n.input-group > .input-group-prepend:not(:first-child) > .input-group-text,\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group > .input-group-prepend:first-child > .input-group-text:not(:first-child) {\n @include border-left-radius(0);\n}\n","// Embedded icons from Open Iconic.\n// Released under MIT and copyright 2014 Waybury.\n// https://useiconic.com/open\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Base class takes care of all the key behavioral aspects.\n\n.custom-control {\n position: relative;\n display: block;\n min-height: $font-size-base * $line-height-base;\n padding-left: $custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size;\n}\n\n.custom-control-inline {\n display: inline-flex;\n margin-right: $custom-control-spacer-x;\n}\n\n.custom-control-input {\n position: absolute;\n left: 0;\n z-index: -1; // Put the input behind the label so it doesn't overlay text\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: ($font-size-base * $line-height-base + $custom-control-indicator-size) / 2;\n opacity: 0;\n\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n color: $custom-control-indicator-checked-color;\n border-color: $custom-control-indicator-checked-border-color;\n @include gradient-bg($custom-control-indicator-checked-bg);\n @include box-shadow($custom-control-indicator-checked-box-shadow);\n }\n\n &:focus ~ .custom-control-label::before {\n // the mixin is not used here to make sure there is feedback\n @if $enable-shadows {\n box-shadow: $input-box-shadow, $input-focus-box-shadow;\n } @else {\n box-shadow: $custom-control-indicator-focus-box-shadow;\n }\n }\n\n &:focus:not(:checked) ~ .custom-control-label::before {\n border-color: $custom-control-indicator-focus-border-color;\n }\n\n &:not(:disabled):active ~ .custom-control-label::before {\n color: $custom-control-indicator-active-color;\n background-color: $custom-control-indicator-active-bg;\n border-color: $custom-control-indicator-active-border-color;\n @include box-shadow($custom-control-indicator-active-box-shadow);\n }\n\n // Use [disabled] and :disabled to work around https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled],\n &:disabled {\n ~ .custom-control-label {\n color: $custom-control-label-disabled-color;\n\n &::before {\n background-color: $custom-control-indicator-disabled-bg;\n }\n }\n }\n}\n\n// Custom control indicators\n//\n// Build the custom controls out of pseudo-elements.\n\n.custom-control-label {\n position: relative;\n margin-bottom: 0;\n color: $custom-control-label-color;\n vertical-align: top;\n cursor: $custom-control-cursor;\n\n // Background-color and (when enabled) gradient\n &::before {\n position: absolute;\n top: ($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) / 2;\n left: -($custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size);\n display: block;\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: $custom-control-indicator-size;\n pointer-events: none;\n content: \"\";\n background-color: $custom-control-indicator-bg;\n border: $custom-control-indicator-border-color solid $custom-control-indicator-border-width;\n @include box-shadow($custom-control-indicator-box-shadow);\n }\n\n // Foreground (icon)\n &::after {\n position: absolute;\n top: ($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) / 2;\n left: -($custom-control-gutter + $custom-control-indicator-size);\n display: block;\n width: $custom-control-indicator-size;\n height: $custom-control-indicator-size;\n content: \"\";\n background: no-repeat 50% / #{$custom-control-indicator-bg-size};\n }\n}\n\n\n// Checkboxes\n//\n// Tweak just a few things for checkboxes.\n\n.custom-checkbox {\n .custom-control-label::before {\n @include border-radius($custom-checkbox-indicator-border-radius);\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-checkbox-indicator-icon-checked);\n }\n }\n\n .custom-control-input:indeterminate ~ .custom-control-label {\n &::before {\n border-color: $custom-checkbox-indicator-indeterminate-border-color;\n @include gradient-bg($custom-checkbox-indicator-indeterminate-bg);\n @include box-shadow($custom-checkbox-indicator-indeterminate-box-shadow);\n }\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-checkbox-indicator-icon-indeterminate);\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: $custom-control-indicator-checked-disabled-bg;\n }\n &:indeterminate ~ .custom-control-label::before {\n background-color: $custom-control-indicator-checked-disabled-bg;\n }\n }\n}\n\n// Radios\n//\n// Tweak just a few things for radios.\n\n.custom-radio {\n .custom-control-label::before {\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: $custom-radio-indicator-border-radius;\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-image: escape-svg($custom-radio-indicator-icon-checked);\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: $custom-control-indicator-checked-disabled-bg;\n }\n }\n}\n\n\n// switches\n//\n// Tweak a few things for switches\n\n.custom-switch {\n padding-left: $custom-switch-width + $custom-control-gutter;\n\n .custom-control-label {\n &::before {\n left: -($custom-switch-width + $custom-control-gutter);\n width: $custom-switch-width;\n pointer-events: all;\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: $custom-switch-indicator-border-radius;\n }\n\n &::after {\n top: add(($font-size-base * $line-height-base - $custom-control-indicator-size) / 2, $custom-control-indicator-border-width * 2);\n left: add(-($custom-switch-width + $custom-control-gutter), $custom-control-indicator-border-width * 2);\n width: $custom-switch-indicator-size;\n height: $custom-switch-indicator-size;\n background-color: $custom-control-indicator-border-color;\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: $custom-switch-indicator-border-radius;\n @include transition(transform .15s ease-in-out, $custom-forms-transition);\n }\n }\n\n .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label {\n &::after {\n background-color: $custom-control-indicator-bg;\n transform: translateX($custom-switch-width - $custom-control-indicator-size);\n }\n }\n\n .custom-control-input:disabled {\n &:checked ~ .custom-control-label::before {\n background-color: $custom-control-indicator-checked-disabled-bg;\n }\n }\n}\n\n\n// Select\n//\n// Replaces the browser default select with a custom one, mostly pulled from\n// https://primer.github.io/.\n//\n\n.custom-select {\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: $custom-select-height;\n padding: $custom-select-padding-y ($custom-select-padding-x + $custom-select-indicator-padding) $custom-select-padding-y $custom-select-padding-x;\n font-family: $custom-select-font-family;\n @include font-size($custom-select-font-size);\n font-weight: $custom-select-font-weight;\n line-height: $custom-select-line-height;\n color: $custom-select-color;\n vertical-align: middle;\n background: $custom-select-bg $custom-select-background;\n border: $custom-select-border-width solid $custom-select-border-color;\n @include border-radius($custom-select-border-radius, 0);\n @include box-shadow($custom-select-box-shadow);\n appearance: none;\n\n &:focus {\n border-color: $custom-select-focus-border-color;\n outline: 0;\n @if $enable-shadows {\n box-shadow: $custom-select-box-shadow, $custom-select-focus-box-shadow;\n } @else {\n box-shadow: $custom-select-focus-box-shadow;\n }\n\n &::-ms-value {\n // For visual consistency with other platforms/browsers,\n // suppress the default white text on blue background highlight given to\n // the selected option text when the (still closed) <select> receives focus\n // in IE and (under certain conditions) Edge.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19398.\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n }\n }\n\n &[multiple],\n &[size]:not([size=\"1\"]) {\n height: auto;\n padding-right: $custom-select-padding-x;\n background-image: none;\n }\n\n &:disabled {\n color: $custom-select-disabled-color;\n background-color: $custom-select-disabled-bg;\n }\n\n // Hides the default caret in IE11\n &::-ms-expand {\n display: none;\n }\n\n // Remove outline from select box in FF\n &:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 $custom-select-color;\n }\n}\n\n.custom-select-sm {\n height: $custom-select-height-sm;\n padding-top: $custom-select-padding-y-sm;\n padding-bottom: $custom-select-padding-y-sm;\n padding-left: $custom-select-padding-x-sm;\n @include font-size($custom-select-font-size-sm);\n}\n\n.custom-select-lg {\n height: $custom-select-height-lg;\n padding-top: $custom-select-padding-y-lg;\n padding-bottom: $custom-select-padding-y-lg;\n padding-left: $custom-select-padding-x-lg;\n @include font-size($custom-select-font-size-lg);\n}\n\n\n// File\n//\n// Custom file input.\n\n.custom-file {\n position: relative;\n display: inline-block;\n width: 100%;\n height: $custom-file-height;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.custom-file-input {\n position: relative;\n z-index: 2;\n width: 100%;\n height: $custom-file-height;\n margin: 0;\n opacity: 0;\n\n &:focus ~ .custom-file-label {\n border-color: $custom-file-focus-border-color;\n box-shadow: $custom-file-focus-box-shadow;\n }\n\n // Use [disabled] and :disabled to work around https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled] ~ .custom-file-label,\n &:disabled ~ .custom-file-label {\n background-color: $custom-file-disabled-bg;\n }\n\n @each $lang, $value in $custom-file-text {\n &:lang(#{$lang}) ~ .custom-file-label::after {\n content: $value;\n }\n }\n\n ~ .custom-file-label[data-browse]::after {\n content: attr(data-browse);\n }\n}\n\n.custom-file-label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n height: $custom-file-height;\n padding: $custom-file-padding-y $custom-file-padding-x;\n font-family: $custom-file-font-family;\n font-weight: $custom-file-font-weight;\n line-height: $custom-file-line-height;\n color: $custom-file-color;\n background-color: $custom-file-bg;\n border: $custom-file-border-width solid $custom-file-border-color;\n @include border-radius($custom-file-border-radius);\n @include box-shadow($custom-file-box-shadow);\n\n &::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 3;\n display: block;\n height: $custom-file-height-inner;\n padding: $custom-file-padding-y $custom-file-padding-x;\n line-height: $custom-file-line-height;\n color: $custom-file-button-color;\n content: \"Browse\";\n @include gradient-bg($custom-file-button-bg);\n border-left: inherit;\n @include border-radius(0 $custom-file-border-radius $custom-file-border-radius 0);\n }\n}\n\n// Range\n//\n// Style range inputs the same across browsers. Vendor-specific rules for pseudo\n// elements cannot be mixed. As such, there are no shared styles for focus or\n// active states on prefixed selectors.\n\n.custom-range {\n width: 100%;\n height: add($custom-range-thumb-height, $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width * 2);\n padding: 0; // Need to reset padding\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n\n &:focus {\n outline: none;\n\n // Pseudo-elements must be split across multiple rulesets to have an effect.\n // No box-shadow() mixin for focus accessibility.\n &::-webkit-slider-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n &::-moz-range-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n &::-ms-thumb { box-shadow: $custom-range-thumb-focus-box-shadow; }\n }\n\n &::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n }\n\n &::-webkit-slider-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n margin-top: ($custom-range-track-height - $custom-range-thumb-height) / 2; // Webkit specific\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-webkit-slider-runnable-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent; // Why?\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: $custom-range-track-bg;\n border-color: transparent;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-moz-range-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-moz-range-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent;\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: $custom-range-track-bg;\n border-color: transparent; // Firefox specific?\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-ms-thumb {\n width: $custom-range-thumb-width;\n height: $custom-range-thumb-height;\n margin-top: 0; // Edge specific\n margin-right: $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width; // Workaround that overflowed box-shadow is hidden.\n margin-left: $custom-range-thumb-focus-box-shadow-width; // Workaround that overflowed box-shadow is hidden.\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-bg);\n border: $custom-range-thumb-border;\n @include border-radius($custom-range-thumb-border-radius);\n @include box-shadow($custom-range-thumb-box-shadow);\n @include transition($custom-forms-transition);\n appearance: none;\n\n &:active {\n @include gradient-bg($custom-range-thumb-active-bg);\n }\n }\n\n &::-ms-track {\n width: $custom-range-track-width;\n height: $custom-range-track-height;\n color: transparent;\n cursor: $custom-range-track-cursor;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n border-width: $custom-range-thumb-height / 2;\n @include box-shadow($custom-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-ms-fill-lower {\n background-color: $custom-range-track-bg;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n }\n\n &::-ms-fill-upper {\n margin-right: 15px; // arbitrary?\n background-color: $custom-range-track-bg;\n @include border-radius($custom-range-track-border-radius);\n }\n\n &:disabled {\n &::-webkit-slider-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n\n &::-webkit-slider-runnable-track {\n cursor: default;\n }\n\n &::-moz-range-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n\n &::-moz-range-track {\n cursor: default;\n }\n\n &::-ms-thumb {\n background-color: $custom-range-thumb-disabled-bg;\n }\n }\n}\n\n.custom-control-label::before,\n.custom-file-label,\n.custom-select {\n @include transition($custom-forms-transition);\n}\n","// Base class\n//\n// Kickstart any navigation component with a set of style resets. Works with\n// `<nav>`s, `<ul>`s or `<ol>`s.\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: $nav-link-padding-y $nav-link-padding-x;\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n\n // Disabled state lightens text\n &.disabled {\n color: $nav-link-disabled-color;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n }\n}\n\n//\n// Tabs\n//\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: $nav-tabs-border-width solid $nav-tabs-border-color;\n\n .nav-item {\n margin-bottom: -$nav-tabs-border-width;\n }\n\n .nav-link {\n border: $nav-tabs-border-width solid transparent;\n @include border-top-radius($nav-tabs-border-radius);\n\n @include hover-focus() {\n border-color: $nav-tabs-link-hover-border-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $nav-link-disabled-color;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n }\n }\n\n .nav-link.active,\n .nav-item.show .nav-link {\n color: $nav-tabs-link-active-color;\n background-color: $nav-tabs-link-active-bg;\n border-color: $nav-tabs-link-active-border-color;\n }\n\n .dropdown-menu {\n // Make dropdown border overlap tab border\n margin-top: -$nav-tabs-border-width;\n // Remove the top rounded corners here since there is a hard edge above the menu\n @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n//\n// Pills\n//\n\n.nav-pills {\n .nav-link {\n @include border-radius($nav-pills-border-radius);\n }\n\n .nav-link.active,\n .show > .nav-link {\n color: $nav-pills-link-active-color;\n background-color: $nav-pills-link-active-bg;\n }\n}\n\n\n//\n// Justified variants\n//\n\n.nav-fill {\n .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n }\n}\n\n.nav-justified {\n .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n }\n}\n\n\n// Tabbable tabs\n//\n// Hide tabbable panes to start, show them when `.active`\n\n.tab-content {\n > .tab-pane {\n display: none;\n }\n > .active {\n display: block;\n }\n}\n","// Contents\n//\n// Navbar\n// Navbar brand\n// Navbar nav\n// Navbar text\n// Navbar divider\n// Responsive navbar\n// Navbar position\n// Navbar themes\n\n\n// Navbar\n//\n// Provide a static navbar from which we expand to create full-width, fixed, and\n// other navbar variations.\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // allow us to do the line break for collapsing content\n align-items: center;\n justify-content: space-between; // space out brand from logo\n padding: $navbar-padding-y $navbar-padding-x;\n\n // Because flex properties aren't inherited, we need to redeclare these first\n // few properties so that content nested within behave properly.\n %container-flex-properties {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n }\n\n .container,\n .container-fluid {\n @extend %container-flex-properties;\n }\n\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($breakpoint, $container-max-widths)} {\n @extend %container-flex-properties;\n }\n }\n}\n\n\n// Navbar brand\n//\n// Used for brand, project, or site names.\n\n.navbar-brand {\n display: inline-block;\n padding-top: $navbar-brand-padding-y;\n padding-bottom: $navbar-brand-padding-y;\n margin-right: $navbar-padding-x;\n @include font-size($navbar-brand-font-size);\n line-height: inherit;\n white-space: nowrap;\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar nav\n//\n// Custom navbar navigation (doesn't require `.nav`, but does make use of `.nav-link`).\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column; // cannot use `inherit` to get the `.navbar`s value\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n\n .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n\n .dropdown-menu {\n position: static;\n float: none;\n }\n}\n\n\n// Navbar text\n//\n//\n\n.navbar-text {\n display: inline-block;\n padding-top: $nav-link-padding-y;\n padding-bottom: $nav-link-padding-y;\n}\n\n\n// Responsive navbar\n//\n// Custom styles for responsive collapsing and toggling of navbar contents.\n// Powered by the collapse Bootstrap JavaScript plugin.\n\n// When collapsed, prevent the toggleable navbar contents from appearing in\n// the default flexbox row orientation. Requires the use of `flex-wrap: wrap`\n// on the `.navbar` parent.\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n // For always expanded or extra full navbars, ensure content aligns itself\n // properly vertically. Can be easily overridden with flex utilities.\n align-items: center;\n}\n\n// Button for toggling the navbar when in its collapsed state\n.navbar-toggler {\n padding: $navbar-toggler-padding-y $navbar-toggler-padding-x;\n @include font-size($navbar-toggler-font-size);\n line-height: 1;\n background-color: transparent; // remove default button style\n border: $border-width solid transparent; // remove default button style\n @include border-radius($navbar-toggler-border-radius);\n\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n}\n\n// Keep as a separate element so folks can easily override it with another icon\n// or image file as needed.\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n content: \"\";\n background: no-repeat center center;\n background-size: 100% 100%;\n}\n\n// Generate series of `.navbar-expand-*` responsive classes for configuring\n// where your navbar collapses.\n.navbar-expand {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n &#{$infix} {\n @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n %container-navbar-expand-#{$breakpoint} {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n }\n\n > .container,\n > .container-fluid {\n @extend %container-navbar-expand-#{$breakpoint};\n }\n\n @each $size, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($size, $container-max-widths)} {\n @extend %container-navbar-expand-#{$breakpoint};\n }\n }\n }\n\n @include media-breakpoint-up($next) {\n flex-flow: row nowrap;\n justify-content: flex-start;\n\n .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n\n .dropdown-menu {\n position: absolute;\n }\n\n .nav-link {\n padding-right: $navbar-nav-link-padding-x;\n padding-left: $navbar-nav-link-padding-x;\n }\n }\n\n // For nesting containers, have to redeclare for alignment purposes\n %container-nesting-#{$breakpoint} {\n flex-wrap: nowrap;\n }\n\n > .container,\n > .container-fluid {\n @extend %container-nesting-#{$breakpoint};\n }\n\n @each $size, $container-max-width in $container-max-widths {\n > .container#{breakpoint-infix($size, $container-max-widths)} {\n @extend %container-nesting-#{$breakpoint};\n }\n }\n\n .navbar-collapse {\n display: flex !important; // stylelint-disable-line declaration-no-important\n\n // Changes flex-bases to auto because of an IE10 bug\n flex-basis: auto;\n }\n\n .navbar-toggler {\n display: none;\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Navbar themes\n//\n// Styles for switching between navbars with light or dark background.\n\n// Dark links against a light background\n.navbar-light {\n .navbar-brand {\n color: $navbar-light-brand-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-brand-hover-color;\n }\n }\n\n .navbar-nav {\n .nav-link {\n color: $navbar-light-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-hover-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $navbar-light-disabled-color;\n }\n }\n\n .show > .nav-link,\n .active > .nav-link,\n .nav-link.show,\n .nav-link.active {\n color: $navbar-light-active-color;\n }\n }\n\n .navbar-toggler {\n color: $navbar-light-color;\n border-color: $navbar-light-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n background-image: escape-svg($navbar-light-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n color: $navbar-light-color;\n a {\n color: $navbar-light-active-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-light-active-color;\n }\n }\n }\n}\n\n// White links against a dark background\n.navbar-dark {\n .navbar-brand {\n color: $navbar-dark-brand-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-brand-hover-color;\n }\n }\n\n .navbar-nav {\n .nav-link {\n color: $navbar-dark-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-hover-color;\n }\n\n &.disabled {\n color: $navbar-dark-disabled-color;\n }\n }\n\n .show > .nav-link,\n .active > .nav-link,\n .nav-link.show,\n .nav-link.active {\n color: $navbar-dark-active-color;\n }\n }\n\n .navbar-toggler {\n color: $navbar-dark-color;\n border-color: $navbar-dark-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n background-image: escape-svg($navbar-dark-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n color: $navbar-dark-color;\n a {\n color: $navbar-dark-active-color;\n\n @include hover-focus() {\n color: $navbar-dark-active-color;\n }\n }\n }\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0; // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/22740#issuecomment-305868106\n height: $card-height;\n word-wrap: break-word;\n background-color: $card-bg;\n background-clip: border-box;\n border: $card-border-width solid $card-border-color;\n @include border-radius($card-border-radius);\n\n > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n }\n\n > .list-group:first-child {\n .list-group-item:first-child {\n @include border-top-radius($card-border-radius);\n }\n }\n\n > .list-group:last-child {\n .list-group-item:last-child {\n @include border-bottom-radius($card-border-radius);\n }\n }\n}\n\n.card-body {\n // Enable `flex-grow: 1` for decks and groups so that card blocks take up\n // as much space as possible, ensuring footers are aligned to the bottom.\n flex: 1 1 auto;\n // Workaround for the image size bug in IE\n // See: https://github.com/twbs/bootstrap/pull/28855\n min-height: 1px;\n padding: $card-spacer-x;\n color: $card-color;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: $card-spacer-y;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -$card-spacer-y / 2;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link {\n @include hover() {\n text-decoration: none;\n }\n\n + .card-link {\n margin-left: $card-spacer-x;\n }\n}\n\n//\n// Optional textual caps\n//\n\n.card-header {\n padding: $card-spacer-y $card-spacer-x;\n margin-bottom: 0; // Removes the default margin-bottom of <hN>\n color: $card-cap-color;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-bottom: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:first-child {\n @include border-radius($card-inner-border-radius $card-inner-border-radius 0 0);\n }\n\n + .list-group {\n .list-group-item:first-child {\n border-top: 0;\n }\n }\n}\n\n.card-footer {\n padding: $card-spacer-y $card-spacer-x;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-top: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:last-child {\n @include border-radius(0 0 $card-inner-border-radius $card-inner-border-radius);\n }\n}\n\n\n//\n// Header navs\n//\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -$card-spacer-x / 2;\n margin-bottom: -$card-spacer-y;\n margin-left: -$card-spacer-x / 2;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -$card-spacer-x / 2;\n margin-left: -$card-spacer-x / 2;\n}\n\n// Card image\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: $card-img-overlay-padding;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n flex-shrink: 0; // For IE: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/29396\n width: 100%; // Required because we use flexbox and this inherently applies align-self: stretch\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n @include border-top-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n @include border-bottom-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n\n// Card deck\n\n.card-deck {\n .card {\n margin-bottom: $card-deck-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n margin-right: -$card-deck-margin;\n margin-left: -$card-deck-margin;\n\n .card {\n // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n flex: 1 0 0%;\n margin-right: $card-deck-margin;\n margin-bottom: 0; // Override the default\n margin-left: $card-deck-margin;\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Card groups\n//\n\n.card-group {\n // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n // to display properly.\n > .card {\n margin-bottom: $card-group-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n display: flex;\n flex-flow: row wrap;\n // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n // to display properly.\n > .card {\n // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n flex: 1 0 0%;\n margin-bottom: 0;\n\n + .card {\n margin-left: 0;\n border-left: 0;\n }\n\n // Handle rounded corners\n @if $enable-rounded {\n &:not(:last-child) {\n @include border-right-radius(0);\n\n .card-img-top,\n .card-header {\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-img-bottom,\n .card-footer {\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-bottom-right-radius: 0;\n }\n }\n\n &:not(:first-child) {\n @include border-left-radius(0);\n\n .card-img-top,\n .card-header {\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-img-bottom,\n .card-footer {\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-bottom-left-radius: 0;\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Columns\n//\n\n.card-columns {\n .card {\n margin-bottom: $card-columns-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n column-count: $card-columns-count;\n column-gap: $card-columns-gap;\n orphans: 1;\n widows: 1;\n\n .card {\n display: inline-block; // Don't let them vertically span multiple columns\n width: 100%; // Don't let their width change\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Accordion\n//\n\n.accordion {\n > .card {\n overflow: hidden;\n\n &:not(:last-of-type) {\n border-bottom: 0;\n @include border-bottom-radius(0);\n }\n\n &:not(:first-of-type) {\n @include border-top-radius(0);\n }\n\n > .card-header {\n @include border-radius(0);\n margin-bottom: -$card-border-width;\n }\n }\n}\n",".breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: $breadcrumb-padding-y $breadcrumb-padding-x;\n margin-bottom: $breadcrumb-margin-bottom;\n @include font-size($breadcrumb-font-size);\n list-style: none;\n background-color: $breadcrumb-bg;\n @include border-radius($breadcrumb-border-radius);\n}\n\n.breadcrumb-item {\n // The separator between breadcrumbs (by default, a forward-slash: \"/\")\n + .breadcrumb-item {\n padding-left: $breadcrumb-item-padding;\n\n &::before {\n display: inline-block; // Suppress underlining of the separator in modern browsers\n padding-right: $breadcrumb-item-padding;\n color: $breadcrumb-divider-color;\n content: escape-svg($breadcrumb-divider);\n }\n }\n\n // IE9-11 hack to properly handle hyperlink underlines for breadcrumbs built\n // without `<ul>`s. The `::before` pseudo-element generates an element\n // *within* the .breadcrumb-item and thereby inherits the `text-decoration`.\n //\n // To trick IE into suppressing the underline, we give the pseudo-element an\n // underline and then immediately remove it.\n + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: underline;\n }\n // stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n + .breadcrumb-item:hover::before {\n text-decoration: none;\n }\n\n &.active {\n color: $breadcrumb-active-color;\n }\n}\n",".pagination {\n display: flex;\n @include list-unstyled();\n @include border-radius();\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n padding: $pagination-padding-y $pagination-padding-x;\n margin-left: -$pagination-border-width;\n line-height: $pagination-line-height;\n color: $pagination-color;\n background-color: $pagination-bg;\n border: $pagination-border-width solid $pagination-border-color;\n\n &:hover {\n z-index: 2;\n color: $pagination-hover-color;\n text-decoration: none;\n background-color: $pagination-hover-bg;\n border-color: $pagination-hover-border-color;\n }\n\n &:focus {\n z-index: 3;\n outline: $pagination-focus-outline;\n box-shadow: $pagination-focus-box-shadow;\n }\n}\n\n.page-item {\n &:first-child {\n .page-link {\n margin-left: 0;\n @include border-left-radius($border-radius);\n }\n }\n &:last-child {\n .page-link {\n @include border-right-radius($border-radius);\n }\n }\n\n &.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: $pagination-active-color;\n background-color: $pagination-active-bg;\n border-color: $pagination-active-border-color;\n }\n\n &.disabled .page-link {\n color: $pagination-disabled-color;\n pointer-events: none;\n // Opinionated: remove the \"hand\" cursor set previously for .page-link\n cursor: auto;\n background-color: $pagination-disabled-bg;\n border-color: $pagination-disabled-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Sizing\n//\n\n.pagination-lg {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-lg, $pagination-padding-x-lg, $font-size-lg, $line-height-lg, $border-radius-lg);\n}\n\n.pagination-sm {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-sm, $pagination-padding-x-sm, $font-size-sm, $line-height-sm, $border-radius-sm);\n}\n","// Pagination\n\n@mixin pagination-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $line-height, $border-radius) {\n .page-link {\n padding: $padding-y $padding-x;\n @include font-size($font-size);\n line-height: $line-height;\n }\n\n .page-item {\n &:first-child {\n .page-link {\n @include border-left-radius($border-radius);\n }\n }\n &:last-child {\n .page-link {\n @include border-right-radius($border-radius);\n }\n }\n }\n}\n","// Base class\n//\n// Requires one of the contextual, color modifier classes for `color` and\n// `background-color`.\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: $badge-padding-y $badge-padding-x;\n @include font-size($badge-font-size);\n font-weight: $badge-font-weight;\n line-height: 1;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n @include border-radius($badge-border-radius);\n @include transition($badge-transition);\n\n @at-root a#{&} {\n @include hover-focus() {\n text-decoration: none;\n }\n }\n\n // Empty badges collapse automatically\n &:empty {\n display: none;\n }\n}\n\n// Quick fix for badges in buttons\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n// Pill badges\n//\n// Make them extra rounded with a modifier to replace v3's badges.\n\n.badge-pill {\n padding-right: $badge-pill-padding-x;\n padding-left: $badge-pill-padding-x;\n @include border-radius($badge-pill-border-radius);\n}\n\n// Colors\n//\n// Contextual variations (linked badges get darker on :hover).\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .badge-#{$color} {\n @include badge-variant($value);\n }\n}\n","@mixin badge-variant($bg) {\n color: color-yiq($bg);\n background-color: $bg;\n\n @at-root a#{&} {\n @include hover-focus() {\n color: color-yiq($bg);\n background-color: darken($bg, 10%);\n }\n\n &:focus,\n &.focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 $badge-focus-width rgba($bg, .5);\n }\n }\n}\n",".jumbotron {\n padding: $jumbotron-padding ($jumbotron-padding / 2);\n margin-bottom: $jumbotron-padding;\n color: $jumbotron-color;\n background-color: $jumbotron-bg;\n @include border-radius($border-radius-lg);\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n padding: ($jumbotron-padding * 2) $jumbotron-padding;\n }\n}\n\n.jumbotron-fluid {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n @include border-radius(0);\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n margin-bottom: $alert-margin-bottom;\n border: $alert-border-width solid transparent;\n @include border-radius($alert-border-radius);\n}\n\n// Headings for larger alerts\n.alert-heading {\n // Specified to prevent conflicts of changing $headings-color\n color: inherit;\n}\n\n// Provide class for links that match alerts\n.alert-link {\n font-weight: $alert-link-font-weight;\n}\n\n\n// Dismissible alerts\n//\n// Expand the right padding and account for the close button's positioning.\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: $close-font-size + $alert-padding-x * 2;\n\n // Adjust close link position\n .close {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n color: inherit;\n }\n}\n\n\n// Alternate styles\n//\n// Generate contextual modifier classes for colorizing the alert.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .alert-#{$color} {\n @include alert-variant(theme-color-level($color, $alert-bg-level), theme-color-level($color, $alert-border-level), theme-color-level($color, $alert-color-level));\n }\n}\n","@mixin alert-variant($background, $border, $color) {\n color: $color;\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n\n hr {\n border-top-color: darken($border, 5%);\n }\n\n .alert-link {\n color: darken($color, 10%);\n }\n}\n","// Disable animation if transitions are disabled\n@if $enable-transitions {\n @keyframes progress-bar-stripes {\n from { background-position: $progress-height 0; }\n to { background-position: 0 0; }\n }\n}\n\n.progress {\n display: flex;\n height: $progress-height;\n overflow: hidden; // force rounded corners by cropping it\n @include font-size($progress-font-size);\n background-color: $progress-bg;\n @include border-radius($progress-border-radius);\n @include box-shadow($progress-box-shadow);\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: $progress-bar-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $progress-bar-bg;\n @include transition($progress-bar-transition);\n}\n\n.progress-bar-striped {\n @include gradient-striped();\n background-size: $progress-height $progress-height;\n}\n\n@if $enable-transitions {\n .progress-bar-animated {\n animation: progress-bar-stripes $progress-bar-animation-timing;\n\n @if $enable-prefers-reduced-motion-media-query {\n @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n animation: none;\n }\n }\n }\n}\n",".media {\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n}\n\n.media-body {\n flex: 1;\n}\n","// Base class\n//\n// Easily usable on <ul>, <ol>, or <div>.\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n\n // No need to set list-style: none; since .list-group-item is block level\n padding-left: 0; // reset padding because ul and ol\n margin-bottom: 0;\n}\n\n\n// Interactive list items\n//\n// Use anchor or button elements instead of `li`s or `div`s to create interactive\n// list items. Includes an extra `.active` modifier class for selected items.\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%; // For `<button>`s (anchors become 100% by default though)\n color: $list-group-action-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s (anchors inherit)\n\n // Hover state\n @include hover-focus() {\n z-index: 1; // Place hover/focus items above their siblings for proper border styling\n color: $list-group-action-hover-color;\n text-decoration: none;\n background-color: $list-group-hover-bg;\n }\n\n &:active {\n color: $list-group-action-active-color;\n background-color: $list-group-action-active-bg;\n }\n}\n\n\n// Individual list items\n//\n// Use on `li`s or `div`s within the `.list-group` parent.\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: $list-group-item-padding-y $list-group-item-padding-x;\n color: $list-group-color;\n background-color: $list-group-bg;\n border: $list-group-border-width solid $list-group-border-color;\n\n &:first-child {\n @include border-top-radius($list-group-border-radius);\n }\n\n &:last-child {\n @include border-bottom-radius($list-group-border-radius);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n color: $list-group-disabled-color;\n pointer-events: none;\n background-color: $list-group-disabled-bg;\n }\n\n // Include both here for `<a>`s and `<button>`s\n &.active {\n z-index: 2; // Place active items above their siblings for proper border styling\n color: $list-group-active-color;\n background-color: $list-group-active-bg;\n border-color: $list-group-active-border-color;\n }\n\n & + & {\n border-top-width: 0;\n\n &.active {\n margin-top: -$list-group-border-width;\n border-top-width: $list-group-border-width;\n }\n }\n}\n\n\n// Horizontal\n//\n// Change the layout of list group items from vertical (default) to horizontal.\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .list-group-horizontal#{$infix} {\n flex-direction: row;\n\n .list-group-item {\n &:first-child {\n @include border-bottom-left-radius($list-group-border-radius);\n @include border-top-right-radius(0);\n }\n\n &:last-child {\n @include border-top-right-radius($list-group-border-radius);\n @include border-bottom-left-radius(0);\n }\n\n &.active {\n margin-top: 0;\n }\n\n & + .list-group-item {\n border-top-width: $list-group-border-width;\n border-left-width: 0;\n\n &.active {\n margin-left: -$list-group-border-width;\n border-left-width: $list-group-border-width;\n }\n }\n }\n }\n }\n}\n\n\n// Flush list items\n//\n// Remove borders and border-radius to keep list group items edge-to-edge. Most\n// useful within other components (e.g., cards).\n\n.list-group-flush {\n .list-group-item {\n border-right-width: 0;\n border-left-width: 0;\n @include border-radius(0);\n\n &:first-child {\n border-top-width: 0;\n }\n }\n\n &:last-child {\n .list-group-item:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n }\n }\n}\n\n\n// Contextual variants\n//\n// Add modifier classes to change text and background color on individual items.\n// Organizationally, this must come after the `:hover` states.\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include list-group-item-variant($color, theme-color-level($color, -9), theme-color-level($color, 6));\n}\n","// List Groups\n\n@mixin list-group-item-variant($state, $background, $color) {\n .list-group-item-#{$state} {\n color: $color;\n background-color: $background;\n\n &.list-group-item-action {\n @include hover-focus() {\n color: $color;\n background-color: darken($background, 5%);\n }\n\n &.active {\n color: $white;\n background-color: $color;\n border-color: $color;\n }\n }\n }\n}\n",".close {\n float: right;\n @include font-size($close-font-size);\n font-weight: $close-font-weight;\n line-height: 1;\n color: $close-color;\n text-shadow: $close-text-shadow;\n opacity: .5;\n\n // Override <a>'s hover style\n @include hover() {\n color: $close-color;\n text-decoration: none;\n }\n\n &:not(:disabled):not(.disabled) {\n @include hover-focus() {\n opacity: .75;\n }\n }\n}\n\n// Additional properties for button version\n// iOS requires the button element instead of an anchor tag.\n// If you want the anchor version, it requires `href=\"#\"`.\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/click#Safari_Mobile\n\n// stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\nbutton.close {\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n appearance: none;\n}\n\n// Future-proof disabling of clicks on `<a>` elements\n\n// stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\na.close.disabled {\n pointer-events: none;\n}\n",".toast {\n max-width: $toast-max-width;\n overflow: hidden; // cheap rounded corners on nested items\n @include font-size($toast-font-size);\n color: $toast-color;\n background-color: $toast-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border: $toast-border-width solid $toast-border-color;\n box-shadow: $toast-box-shadow;\n backdrop-filter: blur(10px);\n opacity: 0;\n @include border-radius($toast-border-radius);\n\n &:not(:last-child) {\n margin-bottom: $toast-padding-x;\n }\n\n &.showing {\n opacity: 1;\n }\n\n &.show {\n display: block;\n opacity: 1;\n }\n\n &.hide {\n display: none;\n }\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $toast-padding-y $toast-padding-x;\n color: $toast-header-color;\n background-color: $toast-header-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: $toast-border-width solid $toast-header-border-color;\n}\n\n.toast-body {\n padding: $toast-padding-x; // apply to both vertical and horizontal\n}\n","// .modal-open - body class for killing the scroll\n// .modal - container to scroll within\n// .modal-dialog - positioning shell for the actual modal\n// .modal-content - actual modal w/ bg and corners and stuff\n\n\n.modal-open {\n // Kill the scroll on the body\n overflow: hidden;\n\n .modal {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n }\n}\n\n// Container that the modal scrolls within\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-modal;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow: hidden;\n // Prevent Chrome on Windows from adding a focus outline. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/pull/10951.\n outline: 0;\n // We deliberately don't use `-webkit-overflow-scrolling: touch;` due to a\n // gnarly iOS Safari bug: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=158342\n // See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/17695\n}\n\n// Shell div to position the modal with bottom padding\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: $modal-dialog-margin;\n // allow clicks to pass through for custom click handling to close modal\n pointer-events: none;\n\n // When fading in the modal, animate it to slide down\n .modal.fade & {\n @include transition($modal-transition);\n transform: $modal-fade-transform;\n }\n .modal.show & {\n transform: $modal-show-transform;\n }\n\n // When trying to close, animate focus to scale\n .modal.modal-static & {\n transform: $modal-scale-transform;\n }\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n display: flex; // IE10/11\n max-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n .modal-content {\n max-height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin * 2); // IE10/11\n overflow: hidden;\n }\n\n .modal-header,\n .modal-footer {\n flex-shrink: 0;\n }\n\n .modal-body {\n overflow-y: auto;\n }\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n // Ensure `modal-dialog-centered` extends the full height of the view (IE10/11)\n &::before {\n display: block; // IE10\n height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin * 2);\n content: \"\";\n }\n\n // Ensure `.modal-body` shows scrollbar (IE10/11)\n &.modal-dialog-scrollable {\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n height: 100%;\n\n .modal-content {\n max-height: none;\n }\n\n &::before {\n content: none;\n }\n }\n}\n\n// Actual modal\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%; // Ensure `.modal-content` extends the full width of the parent `.modal-dialog`\n // counteract the pointer-events: none; in the .modal-dialog\n color: $modal-content-color;\n pointer-events: auto;\n background-color: $modal-content-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $modal-content-border-width solid $modal-content-border-color;\n @include border-radius($modal-content-border-radius);\n @include box-shadow($modal-content-box-shadow-xs);\n // Remove focus outline from opened modal\n outline: 0;\n}\n\n// Modal background\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-modal-backdrop;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: $modal-backdrop-bg;\n\n // Fade for backdrop\n &.fade { opacity: 0; }\n &.show { opacity: $modal-backdrop-opacity; }\n}\n\n// Modal header\n// Top section of the modal w/ title and dismiss\n.modal-header {\n display: flex;\n align-items: flex-start; // so the close btn always stays on the upper right corner\n justify-content: space-between; // Put modal header elements (title and dismiss) on opposite ends\n padding: $modal-header-padding;\n border-bottom: $modal-header-border-width solid $modal-header-border-color;\n @include border-top-radius($modal-content-inner-border-radius);\n\n .close {\n padding: $modal-header-padding;\n // auto on the left force icon to the right even when there is no .modal-title\n margin: (-$modal-header-padding-y) (-$modal-header-padding-x) (-$modal-header-padding-y) auto;\n }\n}\n\n// Title text within header\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: $modal-title-line-height;\n}\n\n// Modal body\n// Where all modal content resides (sibling of .modal-header and .modal-footer)\n.modal-body {\n position: relative;\n // Enable `flex-grow: 1` so that the body take up as much space as possible\n // when there should be a fixed height on `.modal-dialog`.\n flex: 1 1 auto;\n padding: $modal-inner-padding;\n}\n\n// Footer (for actions)\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center; // vertically center\n justify-content: flex-end; // Right align buttons with flex property because text-align doesn't work on flex items\n padding: $modal-inner-padding - $modal-footer-margin-between / 2;\n border-top: $modal-footer-border-width solid $modal-footer-border-color;\n @include border-bottom-radius($modal-content-inner-border-radius);\n\n // Place margin between footer elements\n // This solution is far from ideal because of the universal selector usage,\n // but is needed to fix https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24800\n // stylelint-disable-next-line selector-max-universal\n > * {\n margin: $modal-footer-margin-between / 2;\n }\n}\n\n// Measure scrollbar width for padding body during modal show/hide\n.modal-scrollbar-measure {\n position: absolute;\n top: -9999px;\n width: 50px;\n height: 50px;\n overflow: scroll;\n}\n\n// Scale up the modal\n@include media-breakpoint-up(sm) {\n // Automatically set modal's width for larger viewports\n .modal-dialog {\n max-width: $modal-md;\n margin: $modal-dialog-margin-y-sm-up auto;\n }\n\n .modal-dialog-scrollable {\n max-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n\n .modal-content {\n max-height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n }\n }\n\n .modal-dialog-centered {\n min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n\n &::before {\n height: subtract(100vh, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n }\n }\n\n .modal-content {\n @include box-shadow($modal-content-box-shadow-sm-up);\n }\n\n .modal-sm { max-width: $modal-sm; }\n}\n\n@include media-breakpoint-up(lg) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n max-width: $modal-lg;\n }\n}\n\n@include media-breakpoint-up(xl) {\n .modal-xl { max-width: $modal-xl; }\n}\n","// Base class\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: $zindex-tooltip;\n display: block;\n margin: $tooltip-margin;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n @include reset-text();\n @include font-size($tooltip-font-size);\n // Allow breaking very long words so they don't overflow the tooltip's bounds\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n\n &.show { opacity: $tooltip-opacity; }\n\n .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: $tooltip-arrow-width;\n height: $tooltip-arrow-height;\n\n &::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-top {\n padding: $tooltip-arrow-height 0;\n\n .arrow {\n bottom: 0;\n\n &::before {\n top: 0;\n border-width: $tooltip-arrow-height ($tooltip-arrow-width / 2) 0;\n border-top-color: $tooltip-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-right {\n padding: 0 $tooltip-arrow-height;\n\n .arrow {\n left: 0;\n width: $tooltip-arrow-height;\n height: $tooltip-arrow-width;\n\n &::before {\n right: 0;\n border-width: ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height ($tooltip-arrow-width / 2) 0;\n border-right-color: $tooltip-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-bottom {\n padding: $tooltip-arrow-height 0;\n\n .arrow {\n top: 0;\n\n &::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0 ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height;\n border-bottom-color: $tooltip-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-left {\n padding: 0 $tooltip-arrow-height;\n\n .arrow {\n right: 0;\n width: $tooltip-arrow-height;\n height: $tooltip-arrow-width;\n\n &::before {\n left: 0;\n border-width: ($tooltip-arrow-width / 2) 0 ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height;\n border-left-color: $tooltip-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-auto {\n &[x-placement^=\"top\"] {\n @extend .bs-tooltip-top;\n }\n &[x-placement^=\"right\"] {\n @extend .bs-tooltip-right;\n }\n &[x-placement^=\"bottom\"] {\n @extend .bs-tooltip-bottom;\n }\n &[x-placement^=\"left\"] {\n @extend .bs-tooltip-left;\n }\n}\n\n// Wrapper for the tooltip content\n.tooltip-inner {\n max-width: $tooltip-max-width;\n padding: $tooltip-padding-y $tooltip-padding-x;\n color: $tooltip-color;\n text-align: center;\n background-color: $tooltip-bg;\n @include border-radius($tooltip-border-radius);\n}\n","@mixin reset-text() {\n font-family: $font-family-base;\n // We deliberately do NOT reset font-size or word-wrap.\n font-style: normal;\n font-weight: $font-weight-normal;\n line-height: $line-height-base;\n text-align: left; // Fallback for where `start` is not supported\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n}\n",".popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-popover;\n display: block;\n max-width: $popover-max-width;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n @include reset-text();\n @include font-size($popover-font-size);\n // Allow breaking very long words so they don't overflow the popover's bounds\n word-wrap: break-word;\n background-color: $popover-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $popover-border-width solid $popover-border-color;\n @include border-radius($popover-border-radius);\n @include box-shadow($popover-box-shadow);\n\n .arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: $popover-arrow-width;\n height: $popover-arrow-height;\n margin: 0 $popover-border-radius;\n\n &::before,\n &::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n }\n }\n}\n\n.bs-popover-top {\n margin-bottom: $popover-arrow-height;\n\n > .arrow {\n bottom: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n\n &::before {\n bottom: 0;\n border-width: $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n border-top-color: $popover-arrow-outer-color;\n }\n\n &::after {\n bottom: $popover-border-width;\n border-width: $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n border-top-color: $popover-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-popover-right {\n margin-left: $popover-arrow-height;\n\n > .arrow {\n left: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n width: $popover-arrow-height;\n height: $popover-arrow-width;\n margin: $popover-border-radius 0; // make sure the arrow does not touch the popover's rounded corners\n\n &::before {\n left: 0;\n border-width: ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n border-right-color: $popover-arrow-outer-color;\n }\n\n &::after {\n left: $popover-border-width;\n border-width: ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n border-right-color: $popover-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-popover-bottom {\n margin-top: $popover-arrow-height;\n\n > .arrow {\n top: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n\n &::before {\n top: 0;\n border-width: 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2);\n border-bottom-color: $popover-arrow-outer-color;\n }\n\n &::after {\n top: $popover-border-width;\n border-width: 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2);\n border-bottom-color: $popover-arrow-color;\n }\n }\n\n // This will remove the popover-header's border just below the arrow\n .popover-header::before {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 50%;\n display: block;\n width: $popover-arrow-width;\n margin-left: -$popover-arrow-width / 2;\n content: \"\";\n border-bottom: $popover-border-width solid $popover-header-bg;\n }\n}\n\n.bs-popover-left {\n margin-right: $popover-arrow-height;\n\n > .arrow {\n right: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n width: $popover-arrow-height;\n height: $popover-arrow-width;\n margin: $popover-border-radius 0; // make sure the arrow does not touch the popover's rounded corners\n\n &::before {\n right: 0;\n border-width: ($popover-arrow-width / 2) 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height;\n border-left-color: $popover-arrow-outer-color;\n }\n\n &::after {\n right: $popover-border-width;\n border-width: ($popover-arrow-width / 2) 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height;\n border-left-color: $popover-arrow-color;\n }\n }\n}\n\n.bs-popover-auto {\n &[x-placement^=\"top\"] {\n @extend .bs-popover-top;\n }\n &[x-placement^=\"right\"] {\n @extend .bs-popover-right;\n }\n &[x-placement^=\"bottom\"] {\n @extend .bs-popover-bottom;\n }\n &[x-placement^=\"left\"] {\n @extend .bs-popover-left;\n }\n}\n\n\n// Offset the popover to account for the popover arrow\n.popover-header {\n padding: $popover-header-padding-y $popover-header-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Reset the default from Reboot\n @include font-size($font-size-base);\n color: $popover-header-color;\n background-color: $popover-header-bg;\n border-bottom: $popover-border-width solid darken($popover-header-bg, 5%);\n @include border-top-radius($popover-inner-border-radius);\n\n &:empty {\n display: none;\n }\n}\n\n.popover-body {\n padding: $popover-body-padding-y $popover-body-padding-x;\n color: $popover-body-color;\n}\n","// Notes on the classes:\n//\n// 1. .carousel.pointer-event should ideally be pan-y (to allow for users to scroll vertically)\n// even when their scroll action started on a carousel, but for compatibility (with Firefox)\n// we're preventing all actions instead\n// 2. The .carousel-item-left and .carousel-item-right is used to indicate where\n// the active slide is heading.\n// 3. .active.carousel-item is the current slide.\n// 4. .active.carousel-item-left and .active.carousel-item-right is the current\n// slide in its in-transition state. Only one of these occurs at a time.\n// 5. .carousel-item-next.carousel-item-left and .carousel-item-prev.carousel-item-right\n// is the upcoming slide in transition.\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n @include clearfix();\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-right: -100%;\n backface-visibility: hidden;\n @include transition($carousel-transition);\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-left),\n.active.carousel-item-right {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-right),\n.active.carousel-item-left {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n\n//\n// Alternate transitions\n//\n\n.carousel-fade {\n .carousel-item {\n opacity: 0;\n transition-property: opacity;\n transform: none;\n }\n\n .carousel-item.active,\n .carousel-item-next.carousel-item-left,\n .carousel-item-prev.carousel-item-right {\n z-index: 1;\n opacity: 1;\n }\n\n .active.carousel-item-left,\n .active.carousel-item-right {\n z-index: 0;\n opacity: 0;\n @include transition(opacity 0s $carousel-transition-duration);\n }\n}\n\n\n//\n// Left/right controls for nav\n//\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n // Use flex for alignment (1-3)\n display: flex; // 1. allow flex styles\n align-items: center; // 2. vertically center contents\n justify-content: center; // 3. horizontally center contents\n width: $carousel-control-width;\n color: $carousel-control-color;\n text-align: center;\n opacity: $carousel-control-opacity;\n @include transition($carousel-control-transition);\n\n // Hover/focus state\n @include hover-focus() {\n color: $carousel-control-color;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n opacity: $carousel-control-hover-opacity;\n }\n}\n.carousel-control-prev {\n left: 0;\n @if $enable-gradients {\n background-image: linear-gradient(90deg, rgba($black, .25), rgba($black, .001));\n }\n}\n.carousel-control-next {\n right: 0;\n @if $enable-gradients {\n background-image: linear-gradient(270deg, rgba($black, .25), rgba($black, .001));\n }\n}\n\n// Icons for within\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: $carousel-control-icon-width;\n height: $carousel-control-icon-width;\n background: no-repeat 50% / 100% 100%;\n}\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: escape-svg($carousel-control-prev-icon-bg);\n}\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: escape-svg($carousel-control-next-icon-bg);\n}\n\n\n// Optional indicator pips\n//\n// Add an ordered list with the following class and add a list item for each\n// slide your carousel holds.\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 15;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding-left: 0; // override <ol> default\n // Use the .carousel-control's width as margin so we don't overlay those\n margin-right: $carousel-control-width;\n margin-left: $carousel-control-width;\n list-style: none;\n\n li {\n box-sizing: content-box;\n flex: 0 1 auto;\n width: $carousel-indicator-width;\n height: $carousel-indicator-height;\n margin-right: $carousel-indicator-spacer;\n margin-left: $carousel-indicator-spacer;\n text-indent: -999px;\n cursor: pointer;\n background-color: $carousel-indicator-active-bg;\n background-clip: padding-box;\n // Use transparent borders to increase the hit area by 10px on top and bottom.\n border-top: $carousel-indicator-hit-area-height solid transparent;\n border-bottom: $carousel-indicator-hit-area-height solid transparent;\n opacity: .5;\n @include transition($carousel-indicator-transition);\n }\n\n .active {\n opacity: 1;\n }\n}\n\n\n// Optional captions\n//\n//\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: (100% - $carousel-caption-width) / 2;\n bottom: 20px;\n left: (100% - $carousel-caption-width) / 2;\n z-index: 10;\n padding-top: 20px;\n padding-bottom: 20px;\n color: $carousel-caption-color;\n text-align: center;\n}\n","@mixin clearfix() {\n &::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n }\n}\n","//\n// Rotating border\n//\n\n@keyframes spinner-border {\n to { transform: rotate(360deg); }\n}\n\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: $spinner-width;\n height: $spinner-height;\n vertical-align: text-bottom;\n border: $spinner-border-width solid currentColor;\n border-right-color: transparent;\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: 50%;\n animation: spinner-border .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: $spinner-width-sm;\n height: $spinner-height-sm;\n border-width: $spinner-border-width-sm;\n}\n\n//\n// Growing circle\n//\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n transform: scale(0);\n }\n 50% {\n opacity: 1;\n }\n}\n\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: $spinner-width;\n height: $spinner-height;\n vertical-align: text-bottom;\n background-color: currentColor;\n // stylelint-disable-next-line property-blacklist\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n animation: spinner-grow .75s linear infinite;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: $spinner-width-sm;\n height: $spinner-height-sm;\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n.align-baseline { vertical-align: baseline !important; } // Browser default\n.align-top { vertical-align: top !important; }\n.align-middle { vertical-align: middle !important; }\n.align-bottom { vertical-align: bottom !important; }\n.align-text-bottom { vertical-align: text-bottom !important; }\n.align-text-top { vertical-align: text-top !important; }\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Contextual backgrounds\n\n@mixin bg-variant($parent, $color, $ignore-warning: false) {\n #{$parent} {\n background-color: $color !important;\n }\n a#{$parent},\n button#{$parent} {\n @include hover-focus() {\n background-color: darken($color, 10%) !important;\n }\n }\n @include deprecate(\"The `bg-variant` mixin\", \"v4.4.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n\n@mixin bg-gradient-variant($parent, $color) {\n #{$parent} {\n background: $color linear-gradient(180deg, mix($body-bg, $color, 15%), $color) repeat-x !important;\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include bg-variant(\".bg-#{$color}\", $value, true);\n}\n\n@if $enable-gradients {\n @each $color, $value in $theme-colors {\n @include bg-gradient-variant(\".bg-gradient-#{$color}\", $value);\n }\n}\n\n.bg-white {\n background-color: $white !important;\n}\n\n.bg-transparent {\n background-color: transparent !important;\n}\n","// stylelint-disable property-blacklist, declaration-no-important\n\n//\n// Border\n//\n\n.border { border: $border-width solid $border-color !important; }\n.border-top { border-top: $border-width solid $border-color !important; }\n.border-right { border-right: $border-width solid $border-color !important; }\n.border-bottom { border-bottom: $border-width solid $border-color !important; }\n.border-left { border-left: $border-width solid $border-color !important; }\n\n.border-0 { border: 0 !important; }\n.border-top-0 { border-top: 0 !important; }\n.border-right-0 { border-right: 0 !important; }\n.border-bottom-0 { border-bottom: 0 !important; }\n.border-left-0 { border-left: 0 !important; }\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .border-#{$color} {\n border-color: $value !important;\n }\n}\n\n.border-white {\n border-color: $white !important;\n}\n\n//\n// Border-radius\n//\n\n.rounded-sm {\n border-radius: $border-radius-sm !important;\n}\n\n.rounded {\n border-radius: $border-radius !important;\n}\n\n.rounded-top {\n border-top-left-radius: $border-radius !important;\n border-top-right-radius: $border-radius !important;\n}\n\n.rounded-right {\n border-top-right-radius: $border-radius !important;\n border-bottom-right-radius: $border-radius !important;\n}\n\n.rounded-bottom {\n border-bottom-right-radius: $border-radius !important;\n border-bottom-left-radius: $border-radius !important;\n}\n\n.rounded-left {\n border-top-left-radius: $border-radius !important;\n border-bottom-left-radius: $border-radius !important;\n}\n\n.rounded-lg {\n border-radius: $border-radius-lg !important;\n}\n\n.rounded-circle {\n border-radius: 50% !important;\n}\n\n.rounded-pill {\n border-radius: $rounded-pill !important;\n}\n\n.rounded-0 {\n border-radius: 0 !important;\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n//\n// Utilities for common `display` values\n//\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n @each $value in $displays {\n .d#{$infix}-#{$value} { display: $value !important; }\n }\n }\n}\n\n\n//\n// Utilities for toggling `display` in print\n//\n\n@media print {\n @each $value in $displays {\n .d-print-#{$value} { display: $value !important; }\n }\n}\n","// Credit: Nicolas Gallagher and SUIT CSS.\n\n.embed-responsive {\n position: relative;\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0;\n overflow: hidden;\n\n &::before {\n display: block;\n content: \"\";\n }\n\n .embed-responsive-item,\n iframe,\n embed,\n object,\n video {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n border: 0;\n }\n}\n\n@each $embed-responsive-aspect-ratio in $embed-responsive-aspect-ratios {\n $embed-responsive-aspect-ratio-x: nth($embed-responsive-aspect-ratio, 1);\n $embed-responsive-aspect-ratio-y: nth($embed-responsive-aspect-ratio, 2);\n\n .embed-responsive-#{$embed-responsive-aspect-ratio-x}by#{$embed-responsive-aspect-ratio-y} {\n &::before {\n padding-top: percentage($embed-responsive-aspect-ratio-y / $embed-responsive-aspect-ratio-x);\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Flex variation\n//\n// Custom styles for additional flex alignment options.\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .flex#{$infix}-row { flex-direction: row !important; }\n .flex#{$infix}-column { flex-direction: column !important; }\n .flex#{$infix}-row-reverse { flex-direction: row-reverse !important; }\n .flex#{$infix}-column-reverse { flex-direction: column-reverse !important; }\n\n .flex#{$infix}-wrap { flex-wrap: wrap !important; }\n .flex#{$infix}-nowrap { flex-wrap: nowrap !important; }\n .flex#{$infix}-wrap-reverse { flex-wrap: wrap-reverse !important; }\n .flex#{$infix}-fill { flex: 1 1 auto !important; }\n .flex#{$infix}-grow-0 { flex-grow: 0 !important; }\n .flex#{$infix}-grow-1 { flex-grow: 1 !important; }\n .flex#{$infix}-shrink-0 { flex-shrink: 0 !important; }\n .flex#{$infix}-shrink-1 { flex-shrink: 1 !important; }\n\n .justify-content#{$infix}-start { justify-content: flex-start !important; }\n .justify-content#{$infix}-end { justify-content: flex-end !important; }\n .justify-content#{$infix}-center { justify-content: center !important; }\n .justify-content#{$infix}-between { justify-content: space-between !important; }\n .justify-content#{$infix}-around { justify-content: space-around !important; }\n\n .align-items#{$infix}-start { align-items: flex-start !important; }\n .align-items#{$infix}-end { align-items: flex-end !important; }\n .align-items#{$infix}-center { align-items: center !important; }\n .align-items#{$infix}-baseline { align-items: baseline !important; }\n .align-items#{$infix}-stretch { align-items: stretch !important; }\n\n .align-content#{$infix}-start { align-content: flex-start !important; }\n .align-content#{$infix}-end { align-content: flex-end !important; }\n .align-content#{$infix}-center { align-content: center !important; }\n .align-content#{$infix}-between { align-content: space-between !important; }\n .align-content#{$infix}-around { align-content: space-around !important; }\n .align-content#{$infix}-stretch { align-content: stretch !important; }\n\n .align-self#{$infix}-auto { align-self: auto !important; }\n .align-self#{$infix}-start { align-self: flex-start !important; }\n .align-self#{$infix}-end { align-self: flex-end !important; }\n .align-self#{$infix}-center { align-self: center !important; }\n .align-self#{$infix}-baseline { align-self: baseline !important; }\n .align-self#{$infix}-stretch { align-self: stretch !important; }\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .float#{$infix}-left { float: left !important; }\n .float#{$infix}-right { float: right !important; }\n .float#{$infix}-none { float: none !important; }\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n@each $value in $overflows {\n .overflow-#{$value} { overflow: $value !important; }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Common values\n@each $position in $positions {\n .position-#{$position} { position: $position !important; }\n}\n\n// Shorthand\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-fixed;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-fixed;\n}\n\n.sticky-top {\n @supports (position: sticky) {\n position: sticky;\n top: 0;\n z-index: $zindex-sticky;\n }\n}\n","//\n// Screenreaders\n//\n\n.sr-only {\n @include sr-only();\n}\n\n.sr-only-focusable {\n @include sr-only-focusable();\n}\n","// Only display content to screen readers\n//\n// See: https://a11yproject.com/posts/how-to-hide-content/\n// See: https://hugogiraudel.com/2016/10/13/css-hide-and-seek/\n\n@mixin sr-only() {\n position: absolute;\n width: 1px;\n height: 1px;\n padding: 0;\n margin: -1px; // Fix for https://github.com/twbs/bootstrap/issues/25686\n overflow: hidden;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n white-space: nowrap;\n border: 0;\n}\n\n// Use in conjunction with .sr-only to only display content when it's focused.\n//\n// Useful for \"Skip to main content\" links; see https://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/G1\n//\n// Credit: HTML5 Boilerplate\n\n@mixin sr-only-focusable() {\n &:active,\n &:focus {\n position: static;\n width: auto;\n height: auto;\n overflow: visible;\n clip: auto;\n white-space: normal;\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n.shadow-sm { box-shadow: $box-shadow-sm !important; }\n.shadow { box-shadow: $box-shadow !important; }\n.shadow-lg { box-shadow: $box-shadow-lg !important; }\n.shadow-none { box-shadow: none !important; }\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Width and height\n\n@each $prop, $abbrev in (width: w, height: h) {\n @each $size, $length in $sizes {\n .#{$abbrev}-#{$size} { #{$prop}: $length !important; }\n }\n}\n\n.mw-100 { max-width: 100% !important; }\n.mh-100 { max-height: 100% !important; }\n\n// Viewport additional helpers\n\n.min-vw-100 { min-width: 100vw !important; }\n.min-vh-100 { min-height: 100vh !important; }\n\n.vw-100 { width: 100vw !important; }\n.vh-100 { height: 100vh !important; }\n","//\n// Stretched link\n//\n\n.stretched-link {\n &::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n // Just in case `pointer-events: none` is set on a parent\n pointer-events: auto;\n content: \"\";\n // IE10 bugfix, see https://stackoverflow.com/questions/16947967/ie10-hover-pseudo-class-doesnt-work-without-background-color\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Margin and Padding\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n @each $prop, $abbrev in (margin: m, padding: p) {\n @each $size, $length in $spacers {\n .#{$abbrev}#{$infix}-#{$size} { #{$prop}: $length !important; }\n .#{$abbrev}t#{$infix}-#{$size},\n .#{$abbrev}y#{$infix}-#{$size} {\n #{$prop}-top: $length !important;\n }\n .#{$abbrev}r#{$infix}-#{$size},\n .#{$abbrev}x#{$infix}-#{$size} {\n #{$prop}-right: $length !important;\n }\n .#{$abbrev}b#{$infix}-#{$size},\n .#{$abbrev}y#{$infix}-#{$size} {\n #{$prop}-bottom: $length !important;\n }\n .#{$abbrev}l#{$infix}-#{$size},\n .#{$abbrev}x#{$infix}-#{$size} {\n #{$prop}-left: $length !important;\n }\n }\n }\n\n // Negative margins (e.g., where `.mb-n1` is negative version of `.mb-1`)\n @each $size, $length in $spacers {\n @if $size != 0 {\n .m#{$infix}-n#{$size} { margin: -$length !important; }\n .mt#{$infix}-n#{$size},\n .my#{$infix}-n#{$size} {\n margin-top: -$length !important;\n }\n .mr#{$infix}-n#{$size},\n .mx#{$infix}-n#{$size} {\n margin-right: -$length !important;\n }\n .mb#{$infix}-n#{$size},\n .my#{$infix}-n#{$size} {\n margin-bottom: -$length !important;\n }\n .ml#{$infix}-n#{$size},\n .mx#{$infix}-n#{$size} {\n margin-left: -$length !important;\n }\n }\n }\n\n // Some special margin utils\n .m#{$infix}-auto { margin: auto !important; }\n .mt#{$infix}-auto,\n .my#{$infix}-auto {\n margin-top: auto !important;\n }\n .mr#{$infix}-auto,\n .mx#{$infix}-auto {\n margin-right: auto !important;\n }\n .mb#{$infix}-auto,\n .my#{$infix}-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n }\n .ml#{$infix}-auto,\n .mx#{$infix}-auto {\n margin-left: auto !important;\n }\n }\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n//\n// Text\n//\n\n.text-monospace { font-family: $font-family-monospace !important; }\n\n// Alignment\n\n.text-justify { text-align: justify !important; }\n.text-wrap { white-space: normal !important; }\n.text-nowrap { white-space: nowrap !important; }\n.text-truncate { @include text-truncate(); }\n\n// Responsive alignment\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n .text#{$infix}-left { text-align: left !important; }\n .text#{$infix}-right { text-align: right !important; }\n .text#{$infix}-center { text-align: center !important; }\n }\n}\n\n// Transformation\n\n.text-lowercase { text-transform: lowercase !important; }\n.text-uppercase { text-transform: uppercase !important; }\n.text-capitalize { text-transform: capitalize !important; }\n\n// Weight and italics\n\n.font-weight-light { font-weight: $font-weight-light !important; }\n.font-weight-lighter { font-weight: $font-weight-lighter !important; }\n.font-weight-normal { font-weight: $font-weight-normal !important; }\n.font-weight-bold { font-weight: $font-weight-bold !important; }\n.font-weight-bolder { font-weight: $font-weight-bolder !important; }\n.font-italic { font-style: italic !important; }\n\n// Contextual colors\n\n.text-white { color: $white !important; }\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n @include text-emphasis-variant(\".text-#{$color}\", $value, true);\n}\n\n.text-body { color: $body-color !important; }\n.text-muted { color: $text-muted !important; }\n\n.text-black-50 { color: rgba($black, .5) !important; }\n.text-white-50 { color: rgba($white, .5) !important; }\n\n// Misc\n\n.text-hide {\n @include text-hide($ignore-warning: true);\n}\n\n.text-decoration-none { text-decoration: none !important; }\n\n.text-break {\n word-break: break-word !important; // IE & < Edge 18\n overflow-wrap: break-word !important;\n}\n\n// Reset\n\n.text-reset { color: inherit !important; }\n","// Text truncate\n// Requires inline-block or block for proper styling\n\n@mixin text-truncate() {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Typography\n\n@mixin text-emphasis-variant($parent, $color, $ignore-warning: false) {\n #{$parent} {\n color: $color !important;\n }\n @if $emphasized-link-hover-darken-percentage != 0 {\n a#{$parent} {\n @include hover-focus() {\n color: darken($color, $emphasized-link-hover-darken-percentage) !important;\n }\n }\n }\n @include deprecate(\"`text-emphasis-variant()`\", \"v4.4.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n","// CSS image replacement\n@mixin text-hide($ignore-warning: false) {\n // stylelint-disable-next-line font-family-no-missing-generic-family-keyword\n font: 0/0 a;\n color: transparent;\n text-shadow: none;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n\n @include deprecate(\"`text-hide()`\", \"v4.1.0\", \"v5\", $ignore-warning);\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n//\n// Visibility utilities\n//\n\n.visible {\n visibility: visible !important;\n}\n\n.invisible {\n visibility: hidden !important;\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important, selector-no-qualifying-type\n\n// Source: https://github.com/h5bp/main.css/blob/master/src/_print.css\n\n// ==========================================================================\n// Print styles.\n// Inlined to avoid the additional HTTP request:\n// https://www.phpied.com/delay-loading-your-print-css/\n// ==========================================================================\n\n@if $enable-print-styles {\n @media print {\n *,\n *::before,\n *::after {\n // Bootstrap specific; comment out `color` and `background`\n //color: $black !important; // Black prints faster\n text-shadow: none !important;\n //background: transparent !important;\n box-shadow: none !important;\n }\n\n a {\n &:not(.btn) {\n text-decoration: underline;\n }\n }\n\n // Bootstrap specific; comment the following selector out\n //a[href]::after {\n // content: \" (\" attr(href) \")\";\n //}\n\n abbr[title]::after {\n content: \" (\" attr(title) \")\";\n }\n\n // Bootstrap specific; comment the following selector out\n //\n // Don't show links that are fragment identifiers,\n // or use the `javascript:` pseudo protocol\n //\n\n //a[href^=\"#\"]::after,\n //a[href^=\"javascript:\"]::after {\n // content: \"\";\n //}\n\n pre {\n white-space: pre-wrap !important;\n }\n pre,\n blockquote {\n border: $border-width solid $gray-500; // Bootstrap custom code; using `$border-width` instead of 1px\n page-break-inside: avoid;\n }\n\n //\n // Printing Tables:\n // https://web.archive.org/web/20180815150934/http://css-discuss.incutio.com/wiki/Printing_Tables\n //\n\n thead {\n display: table-header-group;\n }\n\n tr,\n img {\n page-break-inside: avoid;\n }\n\n p,\n h2,\n h3 {\n orphans: 3;\n widows: 3;\n }\n\n h2,\n h3 {\n page-break-after: avoid;\n }\n\n // Bootstrap specific changes start\n\n // Specify a size and min-width to make printing closer across browsers.\n // We don't set margin here because it breaks `size` in Chrome. We also\n // don't use `!important` on `size` as it breaks in Chrome.\n @page {\n size: $print-page-size;\n }\n body {\n min-width: $print-body-min-width !important;\n }\n .container {\n min-width: $print-body-min-width !important;\n }\n\n // Bootstrap components\n .navbar {\n display: none;\n }\n .badge {\n border: $border-width solid $black;\n }\n\n .table {\n border-collapse: collapse !important;\n\n td,\n th {\n background-color: $white !important;\n }\n }\n\n .table-bordered {\n th,\n td {\n border: 1px solid $gray-300 !important;\n }\n }\n\n .table-dark {\n color: inherit;\n\n th,\n td,\n thead th,\n tbody + tbody {\n border-color: $table-border-color;\n }\n }\n\n .table .thead-dark th {\n color: inherit;\n border-color: $table-border-color;\n }\n\n // Bootstrap specific changes end\n }\n}\n"]}