blob: 899cf6c03ca78b26ed91be9c5c88a4ee5fdab269 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<l:l10n xmlns:l="http://docbook.sourceforge.net/xmlns/l10n/1.0" language="pl" english-language-name="Polish">
<!-- * This file is generated automatically. -->
<!-- * To submit changes to this file upstream (to the DocBook Project) -->
<!-- * do not submit an edited version of this file. Instead, submit an -->
<!-- * edited version of the source file at the following location: -->
<!-- * -->
<!-- * https://docbook.svn.sourceforge.net/svnroot/docbook/trunk/gentext/locale/pl.xml -->
<!-- * -->
<!-- * E-mail the edited pl.xml source file to: -->
<!-- * -->
<!-- * docbook-developers@lists.sourceforge.net -->
<!-- ******************************************************************** -->
<!-- This file is part of the XSL DocBook Stylesheet distribution. -->
<!-- See ../README or http://docbook.sf.net/release/xsl/current/ for -->
<!-- copyright and other information. -->
<!-- ******************************************************************** -->
<!-- In these files, % with a letter is used for a placeholder: -->
<!-- %t is the current element's title -->
<!-- %s is the current element's subtitle (if applicable)-->
<!-- %n is the current element's number label-->
<!-- %p is the current element's page number (if applicable)-->
<!-- ******************************************************************** -->
<l:gentext key="Abstract" text="Abstrakt"/>
<l:gentext key="abstract" text="abstrakt"/>
<l:gentext key="Acknowledgements" text="Podziękowania"/>
<l:gentext key="acknowledgements" text="podziękowania"/>
<l:gentext key="Answer" text="Odp.:"/>
<l:gentext key="answer" text="odp.:"/>
<l:gentext key="Appendix" text="Dodatek"/>
<l:gentext key="appendix" text="dodatek"/>
<l:gentext key="Article" text="Artykuł"/>
<l:gentext key="article" text="artykuł"/>
<l:gentext key="Author" text="Autor"/>
<l:gentext key="Bibliography" text="Bibliografia"/>
<l:gentext key="bibliography" text="bibliografia"/>
<l:gentext key="Book" text="Książka"/>
<l:gentext key="book" text="książka"/>
<l:gentext key="CAUTION" text="OSTRZEŻENIE"/>
<l:gentext key="Caution" text="Ostrzeżenie"/>
<l:gentext key="caution" text="ostrzeżenie"/>
<l:gentext key="Chapter" text="Rozdział"/>
<l:gentext key="chapter" text="rozdział"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Kolofon"/>
<l:gentext key="colophon" text="kolofon"/>
<l:gentext key="Copyright" text="Copyright"/>
<l:gentext key="copyright" text="Copyright"/>
<l:gentext key="Dedication" text="Dedykacja"/>
<l:gentext key="dedication" text="dedykacja"/>
<l:gentext key="Edition" text="Wydanie"/>
<l:gentext key="edition" text="wydanie"/>
<l:gentext key="Editor" text="Redaktor"/>
<l:gentext key="Equation" text="Równanie"/>
<l:gentext key="equation" text="równanie"/>
<l:gentext key="Example" text="Przykład"/>
<l:gentext key="example" text="przykład"/>
<l:gentext key="Figure" text="Rysunek"/>
<l:gentext key="figure" text="rysunek"/>
<l:gentext key="Glossary" text="Glosariusz"/>
<l:gentext key="glossary" text="glosariusz"/>
<l:gentext key="GlossSee" text="Patrz"/>
<l:gentext key="glosssee" text="patrz"/>
<l:gentext key="GlossSeeAlso" text="Patrz też"/>
<l:gentext key="glossseealso" text="patrz też"/>
<l:gentext key="IMPORTANT" text="WAŻNE"/>
<l:gentext key="important" text="ważne"/>
<l:gentext key="Important" text="Ważne"/>
<l:gentext key="Index" text="Indeks"/>
<l:gentext key="index" text="indeks"/>
<l:gentext key="ISBN" text="ISBN"/>
<l:gentext key="isbn" text="ISBN"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="Informacja Prawna"/>
<l:gentext key="legalnotice" text="informacja prawna"/>
<l:gentext key="MsgAud" text="Odbiorcy"/>
<l:gentext key="msgaud" text="odbiorcy"/>
<l:gentext key="MsgLevel" text="Poziom"/>
<l:gentext key="msglevel" text="poziom"/>
<l:gentext key="MsgOrig" text="Nadawca"/>
<l:gentext key="msgorig" text="nadawca"/>
<l:gentext key="NOTE" text="UWAGA"/>
<l:gentext key="Note" text="Uwaga"/>
<l:gentext key="note" text="uwaga"/>
<l:gentext key="Part" text="Część"/>
<l:gentext key="part" text="część"/>
<l:gentext key="Preface" text="Przedmowa"/>
<l:gentext key="preface" text="przedmowa"/>
<l:gentext key="Procedure" text="Procedura"/>
<l:gentext key="procedure" text="procedura"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="Produkcja"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Data wydania"/>
<l:gentext key="pubdate" text="data wydania"/>
<l:gentext key="Published" text="Wydano"/>
<l:gentext key="published" text="wydano"/>
<l:gentext key="Publisher" text="Wydawca"/>
<l:gentext key="Qandadiv" text="Pytania i odpowiedzi"/>
<l:gentext key="qandadiv" text="Pytania i odpowiedzi"/>
<l:gentext key="QandASet" text="Najczęściej zadawane pytania"/>
<l:gentext key="Question" text="Pyt.:"/>
<l:gentext key="question" text="Pyt.:"/>
<l:gentext key="RefEntry" text="Strona"/>
<l:gentext key="refentry" text="strona"/>
<l:gentext key="Reference" text="Materiały źródłowe"/>
<l:gentext key="reference" text="Materiały źródłowe"/>
<l:gentext key="References" text="Materiały źródłowe"/>
<l:gentext key="RefName" text="Nazwa"/>
<l:gentext key="refname" text="nazwa"/>
<l:gentext key="RefSection" text="Sekcja"/>
<l:gentext key="refsection" text="sekcja"/>
<l:gentext key="RefSynopsisDiv" text="Streszczenie"/>
<l:gentext key="refsynopsisdiv" text="streszczenie"/>
<l:gentext key="RevHistory" text="Historia zmian"/>
<l:gentext key="revhistory" text="Historia zmian"/>
<l:gentext key="revision" text="Zmiana"/>
<l:gentext key="Revision" text="Zmiana"/>
<l:gentext key="sect1" text="Sekcja"/>
<l:gentext key="sect2" text="Sekcja"/>
<l:gentext key="sect3" text="Sekcja"/>
<l:gentext key="sect4" text="Sekcja"/>
<l:gentext key="sect5" text="Sekcja"/>
<l:gentext key="section" text="sekcja"/>
<l:gentext key="Section" text="Sekcja"/>
<l:gentext key="see" text="patrz"/>
<l:gentext key="See" text="Patrz"/>
<l:gentext key="seealso" text="patrz też"/>
<l:gentext key="Seealso" text="Patrz też"/>
<l:gentext key="SeeAlso" text="Patrz też"/>
<l:gentext key="set" text="zestaw"/>
<l:gentext key="Set" text="Zestaw"/>
<l:gentext key="setindex" text="Indeks"/>
<l:gentext key="SetIndex" text="Indeks"/>
<l:gentext key="Sidebar" text="Panel boczny"/>
<l:gentext key="sidebar" text="panel boczny"/>
<l:gentext key="step" text="krok"/>
<l:gentext key="Step" text="Krok"/>
<l:gentext key="table" text="Tabela"/>
<l:gentext key="Table" text="Tabela"/>
<l:gentext key="task" text="zadanie"/>
<l:gentext key="Task" text="Zadanie"/>
<l:gentext key="tip" text="podpowiedź"/>
<l:gentext key="TIP" text="PODPOWIEDŹ"/>
<l:gentext key="Tip" text="Podpowiedź"/>
<l:gentext key="Warning" text="Ostrzeżenie"/>
<l:gentext key="warning" text="ostrzeżenie"/>
<l:gentext key="WARNING" text="OSTRZEŻENIE"/>
<l:gentext key="and" text="i"/>
<l:gentext key="or" text="lub"/>
<l:gentext key="by" text="autorstwa"/>
<l:gentext key="Edited" text="Redakcja"/>
<l:gentext key="edited" text="redakcja"/>
<l:gentext key="Editedby" text="Redakcja: "/>
<l:gentext key="editedby" text="Redakcja: "/>
<l:gentext key="in" text="w"/>
<l:gentext key="lastlistcomma" text=","/>
<l:gentext key="listcomma" text=","/>
<l:gentext key="notes" text="przypisy"/>
<l:gentext key="Notes" text="Przypisy"/>
<l:gentext key="Pgs" text="S."/>
<l:gentext key="pgs" text="s."/>
<l:gentext key="Revisedby" text="Korekta: "/>
<l:gentext key="revisedby" text="korekta: "/>
<l:gentext key="TableNotes" text="Przypisy"/>
<l:gentext key="tablenotes" text="przypisy"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="Spis treści"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="spis treści"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Nieoczekiwana nazwa elementu"/>
<l:gentext key="unsupported" text="niewspierane"/>
<l:gentext key="xrefto" text="xref do"/>
<l:gentext key="Authors" text="Autorzy"/>
<l:gentext key="copyeditor" text="Redaktor kopii"/>
<l:gentext key="graphicdesigner" text="Projektant graficzny"/>
<l:gentext key="productioneditor" text="Redaktor produkcji"/>
<l:gentext key="technicaleditor" text="Redaktor techniczny"/>
<l:gentext key="translator" text="Tłumacz"/>
<l:gentext key="listofequations" text="spis równań"/>
<l:gentext key="ListofEquations" text="Spis równań"/>
<l:gentext key="ListofExamples" text="Spis przykładów"/>
<l:gentext key="listofexamples" text="spis przykładów"/>
<l:gentext key="ListofFigures" text="Spis rysunków"/>
<l:gentext key="listoffigures" text="spis rysunków"/>
<l:gentext key="ListofProcedures" text="Spis procedur"/>
<l:gentext key="listofprocedures" text="spis procedur"/>
<l:gentext key="listoftables" text="spis tabel"/>
<l:gentext key="ListofTables" text="Spis tabel"/>
<l:gentext key="ListofUnknown" text="Spis nieznanych"/>
<l:gentext key="listofunknown" text="spis nieznanych"/>
<l:gentext key="nav-home" text="Spis treści"/>
<l:gentext key="nav-next" text="Następny"/>
<l:gentext key="nav-next-sibling" text="Następny rozdział"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="Poprzedni"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Poprzedni rozdział"/>
<l:gentext key="nav-up" text="Początek rozdziału"/>
<l:gentext key="nav-toc" text="Spis treści"/>
<l:gentext key="Draft" text="Szkic"/>
<l:gentext key="above" text="powyżej"/>
<l:gentext key="below" text="poniżej"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="sekcja o nazwie"/>
<l:gentext key="index symbols" text="Symbole"/>
<l:gentext key="writing-mode" text="lr-tb"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="„"/>
<l:dingbat key="endquote" text="”"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="«"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="»"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‘" lang="en"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="’" lang="en"/>
<l:dingbat key="bullet" text="ߦ"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:context name="webhelp"><l:template name="Search" text="Search" lang="en"/>
<l:template name="Enter_a_term_and_click" text="Enter a term and click " lang="en"/>
<l:template name="Go" text="Go" lang="en"/>
<l:template name="to_perform_a_search" text=" to perform a search." lang="en"/>
<l:template name="txt_filesfound" text="Results" lang="en"/>
<l:template name="txt_enter_at_least_1_char" text="You must enter at least one character." lang="en"/>
<l:template name="txt_browser_not_supported" text="JavaScript is disabled on your browser. Please enable JavaScript to enjoy all the features of this site." lang="en"/>
<l:template name="txt_please_wait" text="Please wait. Search in progress..." lang="en"/>
<l:template name="txt_results_for" text="Results for: " lang="en"/>
<l:template name="TableofContents" text="Contents" lang="en"/>
<l:template name="HighlightButton" text="Toggle search result highlighting" lang="en"/>
<l:template name="Your_search_returned_no_results" text="Your search returned no results." lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="acknowledgements" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="Dodatek %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="Rozdział %n. %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="Równanie %n. %t"/>
<l:template name="example" text="Przykład %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="Rysunek %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="glossentry" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="Część %n. %t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="Procedura %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="Produkcja %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="%t"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="Tabela %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="" lang="en"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="topic" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="part" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="Dodatek %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="Rozdział %n. %t"/>
<l:template name="part" text="Część %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%n. %t"/>
<l:template name="topic" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="acknowledgements" text="%s" lang="en"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="topic" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="acknowledgements" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="answer" text="Odp.: %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="Pyt.: %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="Pyt.: %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)" lang="en"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(page %p)" lang="en"/>
<l:template name="docname" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o" lang="en"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(p. %p)" lang="en"/>
<l:template name="Page" text="Page %p" lang="en"/>
<l:template name="topic" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="„%t”"/>
<l:template name="refsection" text="„%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="„%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="„%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="„%t”"/>
<l:template name="sect1" text="„%t”"/>
<l:template name="sect2" text="„%t”"/>
<l:template name="sect3" text="„%t”"/>
<l:template name="sect4" text="„%t”"/>
<l:template name="sect5" text="„%t”"/>
<l:template name="section" text="„%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="„%t”"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="Odp.: %n"/>
<l:template name="appendix" text="Dodatek %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="Sekcja %n"/>
<l:template name="chapter" text="Rozdział %n"/>
<l:template name="equation" text="Równanie %n"/>
<l:template name="example" text="Przykład %n"/>
<l:template name="figure" text="Rysunek %n"/>
<l:template name="part" text="Część %n"/>
<l:template name="procedure" text="Procedura %n"/>
<l:template name="productionset" text="Produkcja %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="Pytania i odpowiedzi %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="Pyt.: %n"/>
<l:template name="question" text="Pyt.: %n"/>
<l:template name="sect1" text="Sekcja %n"/>
<l:template name="sect2" text="Sekcja %n"/>
<l:template name="sect3" text="Sekcja %n"/>
<l:template name="sect4" text="Sekcja %n"/>
<l:template name="sect5" text="Sekcja %n"/>
<l:template name="section" text="Sekcja %n"/>
<l:template name="table" text="Tabela %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="Dodatek %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="Sekcja %n, „%t”"/>
<l:template name="chapter" text="Rozdział %n, %t"/>
<l:template name="equation" text="Równanie %n, „%t”"/>
<l:template name="example" text="Przykład %n, „%t”"/>
<l:template name="figure" text="Rysunek %n, „%t”"/>
<l:template name="part" text="Część %n, „%t”"/>
<l:template name="procedure" text="Procedura %n, „%t”"/>
<l:template name="productionset" text="Produkcja %n, „%t”"/>
<l:template name="qandadiv" text="Pytania i odpowiedzi %n, „%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="sekcja o nazwie „%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="sekcja o nazwie „%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="sekcja o nazwie „%t”"/>
<l:template name="refsection" text="sekcja o nazwie „%t”"/>
<l:template name="sect1" text="Sekcja %n, „%t”"/>
<l:template name="sect2" text="Sekcja %n, „%t”"/>
<l:template name="sect3" text="Sekcja %n, „%t”"/>
<l:template name="sect4" text="Sekcja %n, „%t”"/>
<l:template name="sect5" text="Sekcja %n, „%t”"/>
<l:template name="section" text="Sekcja %n, „%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="sekcja o nazwie „%t”"/>
<l:template name="table" text="Tabela %n, „%t”"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text=", "/>
<l:template name="sep2" text=" i "/>
<l:template name="seplast" text=", i "/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="Patrz %t."/>
<l:template name="seealso" text="Patrz też %t."/>
<l:template name="seealso-separator" text=", "/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="Odbiorcy: "/>
<l:template name="MsgLevel" text="Poziom: "/>
<l:template name="MsgOrig" text="Nadawca: "/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="m/d/Y"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definicja: "/>
<l:template name="suffix" text="]"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="styczeń"/>
<l:template name="February" text="luty"/>
<l:template name="March" text="marzec"/>
<l:template name="April" text="kwiecień"/>
<l:template name="May" text="maj"/>
<l:template name="June" text="czerwiec"/>
<l:template name="July" text="lipiec"/>
<l:template name="August" text="sierpień"/>
<l:template name="September" text="wrzesień"/>
<l:template name="October" text="październik"/>
<l:template name="November" text="listopad"/>
<l:template name="December" text="grudzień"/>
<l:template name="Monday" text="poniedziałek"/>
<l:template name="Tuesday" text="wtorek"/>
<l:template name="Wednesday" text="środa"/>
<l:template name="Thursday" text="czwartek"/>
<l:template name="Friday" text="piątek"/>
<l:template name="Saturday" text="sobota"/>
<l:template name="Sunday" text="niedziela"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="sty"/>
<l:template name="Feb" text="lut"/>
<l:template name="Mar" text="mar"/>
<l:template name="Apr" text="kwi"/>
<l:template name="May" text="maj"/>
<l:template name="Jun" text="cze"/>
<l:template name="Jul" text="lip"/>
<l:template name="Aug" text="sie"/>
<l:template name="Sep" text="wrz"/>
<l:template name="Oct" text="paź"/>
<l:template name="Nov" text="lis"/>
<l:template name="Dec" text="gru"/>
<l:template name="Mon" text="pon"/>
<l:template name="Tue" text="wto"/>
<l:template name="Wed" text="śro"/>
<l:template name="Thu" text="czw"/>
<l:template name="Fri" text="pią"/>
<l:template name="Sat" text="sob"/>
<l:template name="Sun" text="nie"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x0415 Polish"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", "/>
<l:template name="number-separator" text=", "/>
<l:template name="range-separator" text="-"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", "/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – "/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – "/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – "/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al."/>
<l:template name="primary.sep" text=". "/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": "/>
<l:template name="title.sep" text=". "/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", "/>
<l:template name="medium1" text=" ["/>
<l:template name="medium2" text="]"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; "/>
<l:template name="secondary.sep" text=". "/>
<l:template name="respons.sep" text=". "/>
<l:template name="edition.sep" text=". "/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", "/>
<l:template name="issuing.range" text="-"/>
<l:template name="issuing.div" text=", "/>
<l:template name="issuing.sep" text=". "/>
<l:template name="partnr.sep" text=". "/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": "/>
<l:template name="publyear.sep" text=", "/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". "/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", "/>
<l:template name="upd.sep" text=", "/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited "/>
<l:template name="datecit2" text="]"/>
<l:template name="extent.sep" text=". "/>
<l:template name="locs.sep" text=", "/>
<l:template name="location.sep" text=". "/>
<l:template name="serie.sep" text=". "/>
<l:template name="notice.sep" text=". "/>
<l:template name="access" text="Available "/>
<l:template name="acctoo" text="Also available "/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet"/>
<l:template name="access.end" text=": "/>
<l:template name="link1" text="&lt;"/>
<l:template name="link2" text="&gt;"/>
<l:template name="access.sep" text=". "/>
<l:template name="isbn" text="ISBN "/>
<l:template name="issn" text="ISSN "/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". "/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". "/>
<l:template name="pattype.sep" text=", "/>
<l:template name="patnum.sep" text=". "/>
<l:template name="patdate.sep" text=". "/>
</l:context><l:letters><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">Symbole</l:l>
<l:l i="10">A</l:l>
<l:l i="10">a</l:l>
<l:l i="20">Ą</l:l>
<l:l i="20">ą</l:l>
<l:l i="30">B</l:l>
<l:l i="30">b</l:l>
<l:l i="40">C</l:l>
<l:l i="40">c</l:l>
<l:l i="50">Ć</l:l>
<l:l i="50">ć</l:l>
<l:l i="60">D</l:l>
<l:l i="60">d</l:l>
<l:l i="70">E</l:l>
<l:l i="70">e</l:l>
<l:l i="80">Ę</l:l>
<l:l i="80">ę</l:l>
<l:l i="90">F</l:l>
<l:l i="90">f</l:l>
<l:l i="100">G</l:l>
<l:l i="100">g</l:l>
<l:l i="110">H</l:l>
<l:l i="110">h</l:l>
<l:l i="120">I</l:l>
<l:l i="120">i</l:l>
<l:l i="130">J</l:l>
<l:l i="130">j</l:l>
<l:l i="140">K</l:l>
<l:l i="140">k</l:l>
<l:l i="150">L</l:l>
<l:l i="150">l</l:l>
<l:l i="160">Ł</l:l>
<l:l i="160">ł</l:l>
<l:l i="170">M</l:l>
<l:l i="170">m</l:l>
<l:l i="180">N</l:l>
<l:l i="180">n</l:l>
<l:l i="190">Ń</l:l>
<l:l i="190">ń</l:l>
<l:l i="200">O</l:l>
<l:l i="200">o</l:l>
<l:l i="210">Ó</l:l>
<l:l i="210">ó</l:l>
<l:l i="220">P</l:l>
<l:l i="220">p</l:l>
<l:l i="230">Q</l:l>
<l:l i="230">q</l:l>
<l:l i="240">R</l:l>
<l:l i="240">r</l:l>
<l:l i="250">S</l:l>
<l:l i="250">s</l:l>
<l:l i="260">Ś</l:l>
<l:l i="260">ś</l:l>
<l:l i="270">T</l:l>
<l:l i="270">t</l:l>
<l:l i="280">U</l:l>
<l:l i="280">u</l:l>
<l:l i="290">V</l:l>
<l:l i="290">v</l:l>
<l:l i="300">W</l:l>
<l:l i="300">w</l:l>
<l:l i="310">X</l:l>
<l:l i="310">x</l:l>
<l:l i="320">Y</l:l>
<l:l i="320">y</l:l>
<l:l i="330">Z</l:l>
<l:l i="330">z</l:l>
<l:l i="340">Ź</l:l>
<l:l i="340">ź</l:l>
<l:l i="350">Ż</l:l>
<l:l i="350">ż</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>