blob: 86101b86b4dcbdbc93167eec3e1bff582544bb11 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<l:l10n xmlns:l="http://docbook.sourceforge.net/xmlns/l10n/1.0" language="nl" english-language-name="Dutch">
<!-- * This file is generated automatically. -->
<!-- * To submit changes to this file upstream (to the DocBook Project) -->
<!-- * do not submit an edited version of this file. Instead, submit an -->
<!-- * edited version of the source file at the following location: -->
<!-- * -->
<!-- * https://docbook.svn.sourceforge.net/svnroot/docbook/trunk/gentext/locale/nl.xml -->
<!-- * -->
<!-- * E-mail the edited nl.xml source file to: -->
<!-- * -->
<!-- * docbook-developers@lists.sourceforge.net -->
<!-- ******************************************************************** -->
<!-- This file is part of the XSL DocBook Stylesheet distribution. -->
<!-- See ../README or http://docbook.sf.net/release/xsl/current/ for -->
<!-- copyright and other information. -->
<!-- ******************************************************************** -->
<!-- In these files, % with a letter is used for a placeholder: -->
<!-- %t is the current element's title -->
<!-- %s is the current element's subtitle (if applicable)-->
<!-- %n is the current element's number label-->
<!-- %p is the current element's page number (if applicable)-->
<!-- ******************************************************************** -->
<l:gentext key="Abstract" text="Samenvatting"/>
<l:gentext key="abstract" text="samenvatting"/>
<l:gentext key="Acknowledgements" text="Erkenning"/>
<l:gentext key="acknowledgements" text="erkenning"/>
<l:gentext key="Answer" text="Antwoord:"/>
<l:gentext key="answer" text="antwoord:"/>
<l:gentext key="Appendix" text="Bijlage"/>
<l:gentext key="appendix" text="bijlage"/>
<l:gentext key="Article" text="Artikel"/>
<l:gentext key="article" text="artikel"/>
<l:gentext key="Author" text="Auteur"/>
<l:gentext key="Bibliography" text="Literatuurlijst"/>
<l:gentext key="bibliography" text="literatuurlijst"/>
<l:gentext key="Book" text="Boek"/>
<l:gentext key="book" text="boek"/>
<l:gentext key="CAUTION" text="LET OP"/>
<l:gentext key="Caution" text="Let op"/>
<l:gentext key="caution" text="let op"/>
<l:gentext key="Chapter" text="Hoofdstuk"/>
<l:gentext key="chapter" text="hoofdstuk"/>
<l:gentext key="Colophon" text="Colofon"/>
<l:gentext key="colophon" text="colofon"/>
<l:gentext key="Copyright" text="Copyright"/>
<l:gentext key="copyright" text="copyright"/>
<l:gentext key="Dedication" text="Opdracht"/>
<l:gentext key="dedication" text="opdracht"/>
<l:gentext key="Edition" text="Uitgave"/>
<l:gentext key="edition" text="uitgave"/>
<l:gentext key="Editor" text="Redacteur"/>
<l:gentext key="Equation" text="Vergelijking"/>
<l:gentext key="equation" text="vergelijking"/>
<l:gentext key="Example" text="Voorbeeld"/>
<l:gentext key="example" text="voorbeeld"/>
<l:gentext key="Figure" text="Afbeelding"/>
<l:gentext key="figure" text="afbeelding"/>
<l:gentext key="Glossary" text="Woordenlijst"/>
<l:gentext key="glossary" text="woordenlijst"/>
<l:gentext key="GlossSee" text="Zie"/>
<l:gentext key="glosssee" text="zie"/>
<l:gentext key="GlossSeeAlso" text="Zie ook"/>
<l:gentext key="glossseealso" text="zie ook"/>
<l:gentext key="IMPORTANT" text="BELANGRIJK"/>
<l:gentext key="important" text="Belangrijk"/>
<l:gentext key="Important" text="Belangrijk"/>
<l:gentext key="Index" text="Register"/>
<l:gentext key="index" text="Register"/>
<l:gentext key="ISBN" text="ISBN"/>
<l:gentext key="isbn" text="isbn"/>
<l:gentext key="LegalNotice" text="Juridische kennisgeving"/>
<l:gentext key="legalnotice" text="juridische kennisgeving"/>
<l:gentext key="MsgAud" text="Doelgroep"/>
<l:gentext key="msgaud" text="doelgroep"/>
<l:gentext key="MsgLevel" text="Niveau"/>
<l:gentext key="msglevel" text="niveau"/>
<l:gentext key="MsgOrig" text="Herkomst"/>
<l:gentext key="msgorig" text="herkomst"/>
<l:gentext key="NOTE" text="OPMERKING"/>
<l:gentext key="Note" text="Opmerking"/>
<l:gentext key="note" text="opmerking"/>
<l:gentext key="Part" text="Deel"/>
<l:gentext key="part" text="deel"/>
<l:gentext key="Preface" text="Voorwoord"/>
<l:gentext key="preface" text="voorwoord"/>
<l:gentext key="Procedure" text="Procedure"/>
<l:gentext key="procedure" text="procedure"/>
<l:gentext key="ProductionSet" text="Productie"/>
<l:gentext key="PubDate" text="Publicatie datum"/>
<l:gentext key="pubdate" text="publicatie datum"/>
<l:gentext key="Published" text="Uitgegeven"/>
<l:gentext key="published" text="uitgegeven"/>
<l:gentext key="Publisher" text="Uitgever"/>
<l:gentext key="Qandadiv" text="Vraag en antwoord"/>
<l:gentext key="qandadiv" text="vraag en antwoord"/>
<l:gentext key="QandASet" text="Vaak gestelde vragen"/>
<l:gentext key="Question" text="Vraag:"/>
<l:gentext key="question" text="vraag:"/>
<l:gentext key="RefEntry" text="Pagina"/>
<l:gentext key="refentry" text="pagina"/>
<l:gentext key="Reference" text="Referentie"/>
<l:gentext key="reference" text="referentie"/>
<l:gentext key="References" text="Referenties"/>
<l:gentext key="RefName" text="Name"/>
<l:gentext key="refname" text="name"/>
<l:gentext key="RefSection" text="Paragraaf"/>
<l:gentext key="refsection" text="paragraaf"/>
<l:gentext key="RefSynopsisDiv" text="Samenvatting"/>
<l:gentext key="refsynopsisdiv" text="samenvatting"/>
<l:gentext key="RevHistory" text="Wijzigingsgeschiedenis"/>
<l:gentext key="revhistory" text="wijzigingsgeschiedenis"/>
<l:gentext key="revision" text="herziening"/>
<l:gentext key="Revision" text="Herziening"/>
<l:gentext key="sect1" text="Paragraaf"/>
<l:gentext key="sect2" text="Paragraaf"/>
<l:gentext key="sect3" text="Paragraaf"/>
<l:gentext key="sect4" text="Paragraaf"/>
<l:gentext key="sect5" text="Paragraaf"/>
<l:gentext key="section" text="paragraaf"/>
<l:gentext key="Section" text="Paragraaf"/>
<l:gentext key="see" text="zie"/>
<l:gentext key="See" text="Zie"/>
<l:gentext key="seealso" text="zie ook"/>
<l:gentext key="Seealso" text="Zie ook"/>
<l:gentext key="SeeAlso" text="Zie ook"/>
<l:gentext key="set" text="verzameling"/>
<l:gentext key="Set" text="Verzameling"/>
<l:gentext key="setindex" text="hoofdregister"/>
<l:gentext key="SetIndex" text="Hoofdregister"/>
<l:gentext key="Sidebar" text="Zijbalk"/>
<l:gentext key="sidebar" text="zijbalk"/>
<l:gentext key="step" text="stap"/>
<l:gentext key="Step" text="Stap"/>
<l:gentext key="table" text="tabel"/>
<l:gentext key="Table" text="Tabel"/>
<l:gentext key="task" text="taap"/>
<l:gentext key="Task" text="Taap"/>
<l:gentext key="tip" text="tip"/>
<l:gentext key="TIP" text="TIP"/>
<l:gentext key="Tip" text="Tip"/>
<l:gentext key="Warning" text="Waarschuwing"/>
<l:gentext key="warning" text="waarschuwing"/>
<l:gentext key="WARNING" text="WAARSCHUWING"/>
<l:gentext key="and" text="en"/>
<l:gentext key="or" text="of"/>
<l:gentext key="by" text="door"/>
<l:gentext key="Edited" text="Redactie"/>
<l:gentext key="edited" text="redactie"/>
<l:gentext key="Editedby" text="Onder redactie van"/>
<l:gentext key="editedby" text="onder redactie van"/>
<l:gentext key="in" text="in"/>
<l:gentext key="lastlistcomma" text=","/>
<l:gentext key="listcomma" text=","/>
<l:gentext key="notes" text="opmerkingen"/>
<l:gentext key="Notes" text="Opmerkingen"/>
<l:gentext key="Pgs" text="Blz."/>
<l:gentext key="pgs" text="blz."/>
<l:gentext key="Revisedby" text="Herzien door: "/>
<l:gentext key="revisedby" text="Herzien door: "/>
<l:gentext key="TableNotes" text="Opmerkingen"/>
<l:gentext key="tablenotes" text="opmerkingen"/>
<l:gentext key="TableofContents" text="Inhoudsopgave"/>
<l:gentext key="tableofcontents" text="inhoudsopgave"/>
<l:gentext key="unexpectedelementname" text="Onverwachte element naam"/>
<l:gentext key="unsupported" text="niet ondersteund"/>
<l:gentext key="xrefto" text="xref naar"/>
<l:gentext key="Authors" text="Auteurs"/>
<l:gentext key="copyeditor" text="Copy redacteur"/>
<l:gentext key="graphicdesigner" text="Grafisch ontwerper"/>
<l:gentext key="productioneditor" text="Productie redacteur"/>
<l:gentext key="technicaleditor" text="Technische redacteur"/>
<l:gentext key="translator" text="Vertaler"/>
<l:gentext key="listofequations" text="lijst van vergelijkingen"/>
<l:gentext key="ListofEquations" text="Lijst van vergelijkingen"/>
<l:gentext key="ListofExamples" text="Lijst van voorbeelden"/>
<l:gentext key="listofexamples" text="lijst van voorbeelden"/>
<l:gentext key="ListofFigures" text="Lijst van afbeeldingen"/>
<l:gentext key="listoffigures" text="lijst van afbeeldingen"/>
<l:gentext key="ListofProcedures" text="Lijst van procedures"/>
<l:gentext key="listofprocedures" text="lijst van procedures"/>
<l:gentext key="listoftables" text="lijst van tabellen"/>
<l:gentext key="ListofTables" text="Lijst van tabellen"/>
<l:gentext key="ListofUnknown" text="Lijst van onbekenden"/>
<l:gentext key="listofunknown" text="lijst van onbekenden"/>
<l:gentext key="nav-home" text="Begin"/>
<l:gentext key="nav-next" text="Volgende"/>
<l:gentext key="nav-next-sibling" text="Snel vooruit"/>
<l:gentext key="nav-prev" text="Terug"/>
<l:gentext key="nav-prev-sibling" text="Snel terug"/>
<l:gentext key="nav-up" text="Omhoog"/>
<l:gentext key="nav-toc" text="Inhoudsopgave"/>
<l:gentext key="Draft" text="Ontwerp"/>
<l:gentext key="above" text="boven"/>
<l:gentext key="below" text="onder"/>
<l:gentext key="sectioncalled" text="de paragraaf met de naam"/>
<l:gentext key="index symbols" text="Symbolen"/>
<l:gentext key="writing-mode" text="lr-tb"/>
<l:gentext key="lowercase.alpha" text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzëïé"/>
<l:gentext key="uppercase.alpha" text="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZËÏÉ"/>
<l:gentext key="normalize.sort.input" text="AaÀàÁáÂâÃãÄäÅåĀāĂ㥹ǍǎǞǟǠǡǺǻȀȁȂȃȦȧḀḁẚẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặBbƀƁɓƂƃḂḃḄḅḆḇCcÇçĆćĈĉĊċČčƇƈɕḈḉDdĎďĐđƊɗƋƌDžDzȡɖḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓEeÈèÉéÊêËëĒēĔĕĖėĘęĚěȄȅȆȇȨȩḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệFfƑƒḞḟGgĜĝĞğĠġĢģƓɠǤǥǦǧǴǵḠḡHhĤĥĦħȞȟɦḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫẖIiÌìÍíÎîÏïĨĩĪīĬĭĮįİƗɨǏǐȈȉȊȋḬḭḮḯỈỉỊịJjĴĵǰʝKkĶķƘƙǨǩḰḱḲḳḴḵLlĹĺĻļĽľĿŀŁłƚLjȴɫɬɭḶḷḸḹḺḻḼḽMmɱḾḿṀṁṂṃNnÑñŃńŅņŇňƝɲƞȠNjǸǹȵɳṄṅṆṇṈṉṊṋOoÒòÓóÔôÕõÖöØøŌōŎŏŐőƟƠơǑǒǪǫǬǭǾǿȌȍȎȏȪȫȬȭȮȯȰȱṌṍṎṏṐṑṒṓỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợPpƤƥṔṕṖṗQqʠRrŔŕŖŗŘřȐȑȒȓɼɽɾṘṙṚṛṜṝṞṟSsŚśŜŝŞşŠšȘșʂṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩTtŢţŤťŦŧƫƬƭƮʈȚțȶṪṫṬṭṮṯṰṱẗUuÙùÚúÛûÜüŨũŪūŬŭŮůŰűŲųƯưǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜȔȕȖȗṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựVvƲʋṼṽṾṿWwŴŵẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẘXxẊẋẌẍYyÝýÿŸŶŷƳƴȲȳẎẏẙỲỳỴỵỶỷỸỹZzŹźŻżŽžƵƶȤȥʐʑẐẑẒẓẔẕẕ" lang="en"/>
<l:gentext key="normalize.sort.output" text="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" lang="en"/>
<l:dingbat key="startquote" text="“"/>
<l:dingbat key="endquote" text="”"/>
<l:dingbat key="nestedstartquote" text="‘"/>
<l:dingbat key="nestedendquote" text="’"/>
<l:dingbat key="singlestartquote" text="‘" lang="en"/>
<l:dingbat key="singleendquote" text="’" lang="en"/>
<l:dingbat key="bullet" text="•"/>
<l:gentext key="hyphenation-character" text="-" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-push-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:gentext key="hyphenation-remain-character-count" text="2" lang="en"/>
<l:context name="webhelp"><l:template name="Search" text="Search" lang="en"/>
<l:template name="Enter_a_term_and_click" text="Enter a term and click " lang="en"/>
<l:template name="Go" text="Go" lang="en"/>
<l:template name="to_perform_a_search" text=" to perform a search." lang="en"/>
<l:template name="txt_filesfound" text="Results" lang="en"/>
<l:template name="txt_enter_at_least_1_char" text="You must enter at least one character." lang="en"/>
<l:template name="txt_browser_not_supported" text="JavaScript is disabled on your browser. Please enable JavaScript to enjoy all the features of this site." lang="en"/>
<l:template name="txt_please_wait" text="Please wait. Search in progress..." lang="en"/>
<l:template name="txt_results_for" text="Results for: " lang="en"/>
<l:template name="TableofContents" text="Contents" lang="en"/>
<l:template name="HighlightButton" text="Toggle search result highlighting" lang="en"/>
<l:template name="Your_search_returned_no_results" text="Your search returned no results." lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="styles"><l:template name="person-name" text="first-last"/>
</l:context>
<l:context name="title"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="acknowledgements" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="answer" text="%t"/>
<l:template name="appendix" text="Bijlage %n. %t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="biblioentry" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliolist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="Hoofdstuk %n. %t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="Vergelijking %n. %t"/>
<l:template name="example" text="Voorbeeld %n. %t"/>
<l:template name="figure" text="Afbeelding %n. %t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="glosslist" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="glossentry" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text=""/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="Deel %n. %t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="procedure.formal" text="Procedure %n. %t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="productionset.formal" text="Productie %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="%t"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="%t"/>
<l:template name="refentry" text="%t"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsection" text="%t"/>
<l:template name="refsect1" text="%t"/>
<l:template name="refsect2" text="%t"/>
<l:template name="refsect3" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdivinfo" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="step" text="%t"/>
<l:template name="table" text="Tabel %n. %t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tasksummary" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskprerequisites" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="taskrelated" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="" lang="en"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
</l:context>
<l:context name="title-unnumbered"><l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="sect1" text="%t"/>
<l:template name="sect2" text="%t"/>
<l:template name="sect3" text="%t"/>
<l:template name="sect4" text="%t"/>
<l:template name="sect5" text="%t"/>
<l:template name="section" text="%t"/>
<l:template name="simplesect" text="%t"/>
<l:template name="topic" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="part" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="title-numbered"><l:template name="appendix" text="Bijlage %n. %t"/>
<l:template name="article/appendix" text="%n. %t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="%n. %t"/>
<l:template name="chapter" text="Hoofdstuk %n. %t"/>
<l:template name="part" text="Deel %n. %t"/>
<l:template name="sect1" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect2" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect3" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect4" text="%n. %t"/>
<l:template name="sect5" text="%n. %t"/>
<l:template name="section" text="%n. %t"/>
<l:template name="simplesect" text="%n. %t"/>
<l:template name="topic" text="%t" lang="en"/>
</l:context>
<l:context name="subtitle"><l:template name="appendix" text="%s"/>
<l:template name="acknowledgements" text="%s" lang="en"/>
<l:template name="article" text="%s"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%s"/>
<l:template name="biblioentry" text="%s"/>
<l:template name="bibliography" text="%s"/>
<l:template name="bibliomixed" text="%s"/>
<l:template name="bibliomset" text="%s"/>
<l:template name="biblioset" text="%s"/>
<l:template name="book" text="%s"/>
<l:template name="chapter" text="%s"/>
<l:template name="colophon" text="%s"/>
<l:template name="dedication" text="%s"/>
<l:template name="glossary" text="%s"/>
<l:template name="glossdiv" text="%s"/>
<l:template name="index" text="%s"/>
<l:template name="indexdiv" text="%s"/>
<l:template name="lot" text="%s"/>
<l:template name="part" text="%s"/>
<l:template name="partintro" text="%s"/>
<l:template name="preface" text="%s"/>
<l:template name="refentry" text="%s"/>
<l:template name="reference" text="%s"/>
<l:template name="refsection" text="%s"/>
<l:template name="refsect1" text="%s"/>
<l:template name="refsect2" text="%s"/>
<l:template name="refsect3" text="%s"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%s"/>
<l:template name="sect1" text="%s"/>
<l:template name="sect2" text="%s"/>
<l:template name="sect3" text="%s"/>
<l:template name="sect4" text="%s"/>
<l:template name="sect5" text="%s"/>
<l:template name="section" text="%s"/>
<l:template name="set" text="%s"/>
<l:template name="setindex" text="%s"/>
<l:template name="sidebar" text="%s"/>
<l:template name="simplesect" text="%s"/>
<l:template name="topic" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="toc" text="%s"/>
</l:context>
<l:context name="xref"><l:template name="abstract" text="%t"/>
<l:template name="acknowledgements" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="answer" text="Antwoord: %n"/>
<l:template name="appendix" text="%t"/>
<l:template name="article" text="%t"/>
<l:template name="authorblurb" text="%t"/>
<l:template name="bibliodiv" text="%t"/>
<l:template name="bibliography" text="%t"/>
<l:template name="bibliomset" text="%t"/>
<l:template name="biblioset" text="%t"/>
<l:template name="blockquote" text="%t"/>
<l:template name="book" text="%t"/>
<l:template name="calloutlist" text="%t"/>
<l:template name="caution" text="%t"/>
<l:template name="chapter" text="%t"/>
<l:template name="colophon" text="%t"/>
<l:template name="constraintdef" text="%t"/>
<l:template name="dedication" text="%t"/>
<l:template name="equation" text="%t"/>
<l:template name="example" text="%t"/>
<l:template name="figure" text="%t"/>
<l:template name="foil" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="foilgroup" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="formalpara" text="%t"/>
<l:template name="glossary" text="%t"/>
<l:template name="glossdiv" text="%t"/>
<l:template name="important" text="%t"/>
<l:template name="index" text="%t"/>
<l:template name="indexdiv" text="%t"/>
<l:template name="itemizedlist" text="%t"/>
<l:template name="legalnotice" text="%t"/>
<l:template name="listitem" text="%n"/>
<l:template name="lot" text="%t"/>
<l:template name="msg" text="%t"/>
<l:template name="msgexplan" text="%t"/>
<l:template name="msgmain" text="%t"/>
<l:template name="msgrel" text="%t"/>
<l:template name="msgset" text="%t"/>
<l:template name="msgsub" text="%t"/>
<l:template name="note" text="%t"/>
<l:template name="orderedlist" text="%t"/>
<l:template name="part" text="%t"/>
<l:template name="partintro" text="%t"/>
<l:template name="preface" text="%t"/>
<l:template name="procedure" text="%t"/>
<l:template name="productionset" text="%t"/>
<l:template name="qandadiv" text="%t"/>
<l:template name="qandaentry" text="Vraag: %n"/>
<l:template name="qandaset" text="%t"/>
<l:template name="question" text="Vraag: %n"/>
<l:template name="reference" text="%t"/>
<l:template name="refsynopsisdiv" text="%t"/>
<l:template name="segmentedlist" text="%t"/>
<l:template name="set" text="%t"/>
<l:template name="setindex" text="%t"/>
<l:template name="sidebar" text="%t"/>
<l:template name="table" text="%t"/>
<l:template name="task" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="tip" text="%t"/>
<l:template name="toc" text="%t"/>
<l:template name="variablelist" text="%t"/>
<l:template name="varlistentry" text="%n"/>
<l:template name="warning" text="%t"/>
<l:template name="olink.document.citation" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="olink.page.citation" text=" (page %p)" lang="en"/>
<l:template name="page.citation" text=" [%p]"/>
<l:template name="page" text="(page %p)" lang="en"/>
<l:template name="docname" text=" in %o" lang="en"/>
<l:template name="docnamelong" text=" in the document titled %o" lang="en"/>
<l:template name="pageabbrev" text="(p. %p)" lang="en"/>
<l:template name="Page" text="Page %p" lang="en"/>
<l:template name="topic" text="%t" lang="en"/>
<l:template name="bridgehead" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="refsection" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="sect1" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="sect2" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="sect3" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="sect4" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="sect5" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="section" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number"><l:template name="answer" text="Antwoord: %n"/>
<l:template name="appendix" text="Bijlage %n"/>
<l:template name="bridgehead" text="Paragraaf %n"/>
<l:template name="chapter" text="Hoofdstuk %n"/>
<l:template name="equation" text="Vergelijking %n"/>
<l:template name="example" text="Voorbeeld %n"/>
<l:template name="figure" text="Afbeelding %n"/>
<l:template name="part" text="Deel %n"/>
<l:template name="procedure" text="Procedure %n"/>
<l:template name="productionset" text="Productie %n"/>
<l:template name="qandadiv" text="Vraag en antwoord %n"/>
<l:template name="qandaentry" text="Vraag: %n"/>
<l:template name="question" text="Vraag: %n"/>
<l:template name="sect1" text="Paragraaf %n"/>
<l:template name="sect2" text="Paragraaf %n"/>
<l:template name="sect3" text="Paragraaf %n"/>
<l:template name="sect4" text="Paragraaf %n"/>
<l:template name="sect5" text="Paragraaf %n"/>
<l:template name="section" text="Paragraaf %n"/>
<l:template name="table" text="Tabel %n"/>
</l:context>
<l:context name="xref-number-and-title"><l:template name="appendix" text="Bijlage %n, %t"/>
<l:template name="bridgehead" text="Paragraaf %n, “%t”"/>
<l:template name="chapter" text="Hoofdstuk %n, %t"/>
<l:template name="equation" text="Vergelijking %n, “%t”"/>
<l:template name="example" text="Voorbeeld %n, “%t”"/>
<l:template name="figure" text="Afbeelding %n, “%t”"/>
<l:template name="part" text="Deel %n, “%t”"/>
<l:template name="procedure" text="Procedure %n, “%t”"/>
<l:template name="productionset" text="Productie %n, “%t”"/>
<l:template name="qandadiv" text="Vraag en antwoord %n, “%t”"/>
<l:template name="refsect1" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="refsect2" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="refsect3" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="refsection" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="sect1" text="Paragraaf %n, “%t”"/>
<l:template name="sect2" text="Paragraaf %n, “%t”"/>
<l:template name="sect3" text="Paragraaf %n, “%t”"/>
<l:template name="sect4" text="Paragraaf %n, “%t”"/>
<l:template name="sect5" text="Paragraaf %n, “%t”"/>
<l:template name="section" text="Paragraaf %n, “%t”"/>
<l:template name="simplesect" text="de paragraaf met de naam “%t”"/>
<l:template name="table" text="Tabel %n, “%t”"/>
</l:context>
<l:context name="authorgroup"><l:template name="sep" text=", "/>
<l:template name="sep2" text=" en "/>
<l:template name="seplast" text=", en "/>
</l:context>
<l:context name="glossary"><l:template name="see" text="Zie %t."/>
<l:template name="seealso" text="Zie ook %t."/>
<l:template name="seealso-separator" text=", "/>
</l:context>
<l:context name="msgset"><l:template name="MsgAud" text="Doelgroep: "/>
<l:template name="MsgLevel" text="Niveau: "/>
<l:template name="MsgOrig" text="Herkomst: "/>
</l:context>
<l:context name="datetime"><l:template name="format" text="d/m/Y"/>
</l:context>
<l:context name="termdef"><l:template name="prefix" text="[Definitie: "/>
<l:template name="suffix" text="]"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-full"><l:template name="January" text="januari"/>
<l:template name="February" text="februari"/>
<l:template name="March" text="maart"/>
<l:template name="April" text="april"/>
<l:template name="May" text="mei"/>
<l:template name="June" text="juni"/>
<l:template name="July" text="juli"/>
<l:template name="August" text="augustus"/>
<l:template name="September" text="september"/>
<l:template name="October" text="october"/>
<l:template name="November" text="november"/>
<l:template name="December" text="december"/>
<l:template name="Monday" text="maandag"/>
<l:template name="Tuesday" text="dinsdag"/>
<l:template name="Wednesday" text="woensdag"/>
<l:template name="Thursday" text="donderdag"/>
<l:template name="Friday" text="vrijdag"/>
<l:template name="Saturday" text="zaterdag"/>
<l:template name="Sunday" text="zondag"/>
</l:context>
<l:context name="datetime-abbrev"><l:template name="Jan" text="jan"/>
<l:template name="Feb" text="feb"/>
<l:template name="Mar" text="maa"/>
<l:template name="Apr" text="apr"/>
<l:template name="May" text="mei"/>
<l:template name="Jun" text="jun"/>
<l:template name="Jul" text="jul"/>
<l:template name="Aug" text="aug"/>
<l:template name="Sep" text="sep"/>
<l:template name="Oct" text="oct"/>
<l:template name="Nov" text="nov"/>
<l:template name="Dec" text="dec"/>
<l:template name="Mon" text="maa"/>
<l:template name="Tue" text="din"/>
<l:template name="Wed" text="woe"/>
<l:template name="Thu" text="don"/>
<l:template name="Fri" text="vrij"/>
<l:template name="Sat" text="zat"/>
<l:template name="Sun" text="zon"/>
</l:context>
<l:context name="htmlhelp"><l:template name="langcode" text="0x0413 Dutch"/>
</l:context>
<l:context name="index"><l:template name="term-separator" text=", "/>
<l:template name="number-separator" text=", "/>
<l:template name="range-separator" text="-"/>
</l:context>
<l:context name="iso690"><l:template name="lastfirst.sep" text=", "/>
<l:template name="alt.person.two.sep" text=" – "/>
<l:template name="alt.person.last.sep" text=" – "/>
<l:template name="alt.person.more.sep" text=" – "/>
<l:template name="primary.editor" text=" (ed.)"/>
<l:template name="primary.many" text=", et al."/>
<l:template name="primary.sep" text=". "/>
<l:template name="submaintitle.sep" text=": "/>
<l:template name="title.sep" text=". "/>
<l:template name="othertitle.sep" text=", "/>
<l:template name="medium1" text=" ["/>
<l:template name="medium2" text="]"/>
<l:template name="secondary.person.sep" text="; "/>
<l:template name="secondary.sep" text=". "/>
<l:template name="respons.sep" text=". "/>
<l:template name="edition.sep" text=". "/>
<l:template name="edition.serial.sep" text=", "/>
<l:template name="issuing.range" text="-"/>
<l:template name="issuing.div" text=", "/>
<l:template name="issuing.sep" text=". "/>
<l:template name="partnr.sep" text=". "/>
<l:template name="placepubl.sep" text=": "/>
<l:template name="publyear.sep" text=", "/>
<l:template name="pubinfo.sep" text=". "/>
<l:template name="spec.pubinfo.sep" text=", "/>
<l:template name="upd.sep" text=", "/>
<l:template name="datecit1" text=" [cited "/>
<l:template name="datecit2" text="]"/>
<l:template name="extent.sep" text=". "/>
<l:template name="locs.sep" text=", "/>
<l:template name="location.sep" text=". "/>
<l:template name="serie.sep" text=". "/>
<l:template name="notice.sep" text=". "/>
<l:template name="access" text="Available "/>
<l:template name="acctoo" text="Also available "/>
<l:template name="onwww" text="from World Wide Web"/>
<l:template name="oninet" text="from Internet"/>
<l:template name="access.end" text=": "/>
<l:template name="link1" text="&lt;"/>
<l:template name="link2" text="&gt;"/>
<l:template name="access.sep" text=". "/>
<l:template name="isbn" text="ISBN "/>
<l:template name="issn" text="ISSN "/>
<l:template name="stdnum.sep" text=". "/>
<l:template name="patcountry.sep" text=". "/>
<l:template name="pattype.sep" text=", "/>
<l:template name="patnum.sep" text=". "/>
<l:template name="patdate.sep" text=". "/>
</l:context><l:letters><l:l i="-1"/>
<l:l i="0">Symbolen</l:l>
<l:l i="10">A</l:l>
<l:l i="10">a</l:l>
<l:l i="20">B</l:l>
<l:l i="20">b</l:l>
<l:l i="30">C</l:l>
<l:l i="30">c</l:l>
<l:l i="40">D</l:l>
<l:l i="40">d</l:l>
<l:l i="50">E</l:l>
<l:l i="50">e</l:l>
<l:l i="60">F</l:l>
<l:l i="60">f</l:l>
<l:l i="70">G</l:l>
<l:l i="70">g</l:l>
<l:l i="80">H</l:l>
<l:l i="80">h</l:l>
<l:l i="90">I</l:l>
<l:l i="90">i</l:l>
<l:l i="100">J</l:l>
<l:l i="100">j</l:l>
<l:l i="110">K</l:l>
<l:l i="110">k</l:l>
<l:l i="120">L</l:l>
<l:l i="120">l</l:l>
<l:l i="130">M</l:l>
<l:l i="130">m</l:l>
<l:l i="140">N</l:l>
<l:l i="140">n</l:l>
<l:l i="150">O</l:l>
<l:l i="150">o</l:l>
<l:l i="160">P</l:l>
<l:l i="160">p</l:l>
<l:l i="170">Q</l:l>
<l:l i="170">q</l:l>
<l:l i="180">R</l:l>
<l:l i="180">r</l:l>
<l:l i="190">S</l:l>
<l:l i="190">s</l:l>
<l:l i="200">T</l:l>
<l:l i="200">t</l:l>
<l:l i="210">U</l:l>
<l:l i="210">u</l:l>
<l:l i="220">V</l:l>
<l:l i="220">v</l:l>
<l:l i="230">W</l:l>
<l:l i="230">w</l:l>
<l:l i="240">X</l:l>
<l:l i="240">x</l:l>
<l:l i="250">Y</l:l>
<l:l i="250">y</l:l>
<l:l i="260">Z</l:l>
<l:l i="260">z</l:l>
</l:letters>
</l:l10n>