TOBAGO-2013: Upgrade to Bootstrap 4.4.1
diff --git a/tobago-example/tobago-example-demo/src/main/tobago-vm/docker/apache-proxy/Dockerfile b/tobago-example/tobago-example-demo/src/main/tobago-vm/docker/apache-proxy/Dockerfile
index 0a1c9ec..822c9d9 100644
--- a/tobago-example/tobago-example-demo/src/main/tobago-vm/docker/apache-proxy/Dockerfile
+++ b/tobago-example/tobago-example-demo/src/main/tobago-vm/docker/apache-proxy/Dockerfile
@@ -26,8 +26,7 @@
 #COPY 000-default.conf 001-ssl.conf /etc/apache2/sites-enabled/
 COPY 000-default.conf /etc/apache2/sites-enabled/
 COPY *.html /var/www/html/
-COPY *.js /var/www/html/
-COPY *.css /var/www/html/
+COPY *.css *.css.map /var/www/html/
 
 ENV APACHE_RUN_USER www-data
 ENV APACHE_RUN_GROUP www-data