[MARCHETYPES-56] postponing maven-archetype-profiles
diff --git a/pom.xml b/pom.xml
index 4f0fd16..a8765e8 100644
--- a/pom.xml
+++ b/pom.xml
@@ -44,7 +44,7 @@
   <module>maven-archetype-plugin</module>
   <module>maven-archetype-plugin-site</module>
   <module>maven-archetype-portlet</module>
-  <module>maven-archetype-profiles</module>
+  <!--module>maven-archetype-profiles</module-->
   <module>maven-archetype-quickstart</module>
   <module>maven-archetype-simple</module>
   <module>maven-archetype-site</module>