Add chia7712 to committers (#304)

Reviewers: Guozhang Wang<wangguoz@gmail.com>
2 files changed