blob: b0032816c32bd3e75231b272f52993e0456d5c1d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
<groupId>org.apache.james</groupId>
<artifactId>james-server</artifactId>
<version>3.7.1-SNAPSHOT</version>
<relativePath>../../pom.xml</relativePath>
</parent>
<artifactId>james-server-queue-memory</artifactId>
<name>Apache James :: Server :: Mail Queue :: Memory</name>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>${james.groupId}</groupId>
<artifactId>apache-mailet-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>${james.groupId}</groupId>
<artifactId>james-server-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>${james.groupId}</groupId>
<artifactId>james-server-queue-api</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>${james.groupId}</groupId>
<artifactId>james-server-queue-api</artifactId>
<type>test-jar</type>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>${james.groupId}</groupId>
<artifactId>james-server-testing</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>${james.groupId}</groupId>
<artifactId>testing-base</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.inject</groupId>
<artifactId>javax.inject</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.threeten</groupId>
<artifactId>threeten-extra</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
</project>