blob: f5f12cf2a12fcaad59e5a6afdcdcc0d17bee0061 [file] [log] [blame]
[
{
"namespace": "org.apache.samoa.streams.kafka.temp",
"type": "record",
"name": "BurrTest",
"fields": [
{"name":"name", "type": "string"},
{"name":"atrs", "type": {"type": "array", "items": "string"}},
{"name":"nums", "type": {"type": "array", "items": "int"}},
{"name":"list", "type": {"type": "array", "items": "string"}}
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.instances",
"type": "record",
"name": "Instance",
"fields": [
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.instances",
"type": "record",
"name": "InstanceData",
"fields": [
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.instances",
"type": "record",
"name": "SingleClassInstanceData",
"fields": [
{"name":"classValue", "type": "double"}
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.instances",
"type": "record",
"name": "DenseInstanceData",
"fields": [
{"name":"attributeValues", "type": {"type": "array", "items": "double"}}
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.instances",
"type": "record",
"name": "SparseInstanceData",
"fields": [
{"name":"attributeValues", "type": {"type": "array", "items": "double"}},
{"name":"indexValues", "type": {"type": "array", "items": "int"}},
{"name":"numberAttributes", "type": "int"}
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.instances",
"type": "record",
"name": "SingleLabelInstance",
"fields": [
{"name": "weight", "type": "double"},
{"name": "instanceData", "type": ["null", "org.apache.samoa.instances.InstanceData", "org.apache.samoa.instances.DenseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SparseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SingleClassInstanceData"]},
{"name": "classData", "type": ["null", "org.apache.samoa.instances.InstanceData", "org.apache.samoa.instances.DenseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SparseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SingleClassInstanceData"]}
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.instances",
"type": "record",
"name": "DenseInstance",
"fields": [
{"name": "weight", "type": "double"},
{"name": "instanceData", "type": ["null", "org.apache.samoa.instances.InstanceData", "org.apache.samoa.instances.DenseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SparseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SingleClassInstanceData"]},
{"name": "classData", "type": ["null", "org.apache.samoa.instances.InstanceData", "org.apache.samoa.instances.DenseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SparseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SingleClassInstanceData"]}
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.core",
"type": "record",
"name": "SerializableInstance",
"fields": [
{"name": "weight", "type": "double"},
{"name": "instanceData", "type": ["null", "org.apache.samoa.instances.InstanceData", "org.apache.samoa.instances.DenseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SparseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SingleClassInstanceData"]},
{"name": "classData", "type": ["null", "org.apache.samoa.instances.InstanceData", "org.apache.samoa.instances.DenseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SparseInstanceData", "org.apache.samoa.instances.SingleClassInstanceData"]}
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.learners",
"type": "record",
"name": "InstanceContent",
"fields": [
{"name": "instanceIndex", "type": "long"},
{"name": "classifierIndex", "type": "int"},
{"name": "evaluationIndex", "type": "int"},
{"name":"instance", "type":"org.apache.samoa.core.SerializableInstance"},
{"name": "isTraining", "type": "boolean"},
{"name": "isTesting", "type": "boolean"},
{"name": "isLast", "type": "boolean"}
]
},
{
"namespace": "org.apache.samoa.learners",
"type": "record",
"name": "InstanceContentEvent",
"fields": [
{"name": "instanceContent", "type": "org.apache.samoa.learners.InstanceContent"}
]
}
]