blob: f484d249c660418515fb01c2b9662073663c242e [file] [log] [blame]
require 'nanoc3/tasks'