blob: 7c5c08b91c4c387170cac7355c1e00717e5b828d [file] [log] [blame]
package
{
public class Screen
{
public function Screen()
{
}
}
}