blob: 0707e09b937003be7bfa5afade73df9168636586 [file] [log] [blame]
################################################################################
##
## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
## this work for additional information regarding copyright ownership.
## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
## the License. You may obtain a copy of the License at
##
## http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
##
## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
## See the License for the specific language governing permissions and
## limitations under the License.
##
################################################################################
# 00xxx = FXG Localized Exception
# For localization -
ErrorEmbeddingImage = Feilen ''{0}'' oppsto ved innsetting av bilde: ''{1}''.
ErrorParsingFXG = Feil ved analyse av FXG-filen: ''{0}''.
ErrorScanningFXG = Feil ved s\u00f8k i FXG-filen: ''{0}''.
FXGVersionHandlerNotRegistered = Behandleren for FXG-versjon ''{0}'' er ikke registrert.
InternalProcessingError = Feilen ''{0}'' oppsto ved behandling av filen.
InvalidBooleanValue = Attributtet ''{0}'' inneholder den ugyldige, boolske verdien ''{1}'' \u2013 m\u00e5 v\u00e6re ''true'' eller ''false'', skiller mellom store og sm\u00e5 bokstaver.
InvalidChildColorTransformNode = Kan ikke sende en colorTransform-underordnet hvis det ikke ble angitt et alfa-attributt.
InvalidChildMatrixNode = Kan ikke sende en matrise-underordnet hvis det ikke ble angitt transformeringsattributter.
InvalidChildNode = Underordnet node ''{0}'' st\u00f8ttes ikke av noden ''{1}''.
InvalidColorMatrix = Ugyldig fargematriseverdi, ''{0}'', m\u00e5 v\u00e6re en kommadelt streng med 20 siffer.
InvalidColorValue = Attributtet ''{0}'' inneholder en feilformatert fargeverdi, ''{1}''. M\u00e5 v\u00e6re i formatet #RRGGBB.
InvalidDefinitionName = Kan ikke bruke det reserverte elementnavnet ''{0}'' som navn p\u00e5 bibliotekdefinisjon.
InvalidDoubleValue = Attributtet ''{0}'' inneholder den ugyldige numeriske verdien ''{1}''. M\u00e5 v\u00e6re en dobbel verdi.
InvalidFloatValue = Ugyldig flytverdi, ''{0}''.
InvalidFXGRootNode = <Graphic> m\u00e5 v\u00e6re rotnode for et FXG-dokument.
InvalidIntegerValue = Attributtet ''{0}'' inneholder den ugyldige numeriske verdien ''{1}''. M\u00e5 v\u00e6re en heltallsverdi.
InvalidMajorVersion = Storversjonen st\u00f8ttes ikke av denne kompilatoren.
InvalidMaskElement = <mask>-element m\u00e5 komme f\u00f8r ethvert annet grafisk element.
InvalidPathData = Banedata er ugyldig.
InvalidScaleGridGroupChild = En underordnet gruppe kan ikke finnes i en gruppe som definerer skaleringsrutenett.
InvalidScaleGridRotationAttribute = En gruppe som definerer skaleringsrutenett, kan ikke spesifisere rotasjonsattributt.
InvalidGroupIDAttribute = id-attributt er ikke tillatt p\u00e5 a Definition som er underordnet gruppen.
InvalidIdentifierFormat = Ugyldig identifikatorformat.
InvalidLibraryElement = <Library>-element m\u00e5 komme f\u00f8r <mask>-element og ethvert grafisk element.
InvalidNestingElements = <tcy>-element er forbudt som underordnet av <a>, som er en underordnet av en annen <tcy>. Og omvendt.
InvalidNodeAttribute = Attributtet ''{0}'' st\u00f8ttes ikke av noden ''{1}''.
InvalidPercentValue = Attributtet ''{0}'' inneholder den ugyldige prosentverdien ''{1}''.
InvalidRectRadiusXRadiusYAttribute = RadiusX og RadiusY m\u00e5 v\u00e6re st\u00f8rre enn 0.
InvalidRichTextContent = Innhold for RichText m\u00e5 v\u00e6re sammenhengende.
InvalidSourceFormat = Ugyldig format i kildestreng.
InvalidSpanContent = Innhold for span m\u00e5 v\u00e6re sammenhengende.
InvalidTabStops = Feilformatert fane stopper {0}
InvalidTextGraphicContent = Innhold for TextGraphic m\u00e5 v\u00e6re sammenhengende.
InvalidVersionNumber = Ugyldig versjonsnummer, analysefeil.
MissingDefinitionName = Definisjonselementet m\u00e5 ha et navneattributt.
MissingFormatName = Formatelementet m\u00e5 ha et navneattributt.
MissingGroupChildNode = Definisjonselementet m\u00e5 definere \u00e9n enkelt underordnet node for gruppen.
MissingHref = Manglende href-attributt i elementet <a>.
MissingSourceAttribute = Manglende kildeattributt i elementet <BitmapImage> eller <BitmapFill>.
MissingVersionAttribute = Manglende versjonsattributt i <Graphic>.
MultipleContentElements = Det er ikke tillatt med flere innholdselementer.
MultipleLibraryElements = Det er ikke tillatt med flere bibliotekelementer.
MultipleLinkFormatElements = Det er ikke tillatt med flere LinkFormat-elementer.
MultipleMaskElements = Det er ikke tillatt med flere <mask>-elementer.
MultipleTextLayoutFormatElements = Det er ikke tillatt med flere <TextLayoutFormat>-elementer.
OutOfRangeValue = Attributtet ''{0}'' inneholder den ugyldige verdien ''{1}''. M\u00e5 v\u00e6re st\u00f8rre enn eller lik ''{2}'' og mindre enn eller lik ''{3}''.
PrivateElementMultipleOccurrences = Det er ikke st\u00f8tte for flere forekomster av privat element
PrivateElementNotChildOfGraphic = Et privat element b\u00f8r v\u00e6re underordnet et grafisk element.
PrivateElementNotLast = Privat element m\u00e5 v\u00e6re siste underordnede av et grafisk element.
UnknownAlignmentBaseline = Ukjent grunnlinje for posisjonering ''{0}''.
UnknownBackgroundAlpha = Ukjent bakgrunn alfa ''{0}''.
UnknownBaselineShift = Ukjent grunnlinjeskift ''{0}''.
UnknownBevelType = Ukjent skr\u00e5kanttype ''{0}''.
UnknownBlendMode = Ukjent blandemodus ''{0}''.
UnknownBlockProgression = Ukjent blokkfremdrift ''{0}''.
UnknownBreakOpportunity = Ukjent bruddmulighet ''{0}''.
UnknownColorWithEnum = Ukjent farge med nummerering ''{0}''.
UnknownColumnCount = Ukjent kolonneantall ''{0}''.
UnknownColumnGap = Ukjent kolonnemellomrom ''{0}''.
UnknownColumnWidth = Ukjent kolonnebredde ''{0}''.
UnknownDigitCase = Ukjent sifferboks ''{0}''.
UnknownDigitWidth = Ukjent sifferbredde ''{0}''.
UnknownDirection = Ukjent retning ''{0}''.
UnknownDominantBaseline = Ukjent dominant grunnlinje ''{0}''.
UnknownElementInVersion = Elementnavnet ''{1}'' er ukjent i FXG-versjon ''{0}''.
UnknownFillMode = Ukjent fyllmodus ''{0}''.
UnknownFirstBaselineOffset = Ukjent f\u00f8rste grunnlinjeforskyvning ''{0}''.
UnknownFontStyle = Ukjent skrifttypestil ''{0}''.
UnknownFontWeight = Ukjent skrifttypevekt ''{0}''.
UnknownImgHeight = Ukjent bildeh\u00f8yde ''{0}''.
UnknownImgWidth = Ukjent bildebredde ''{0}''.
UnknownInterpolationMethod = Ukjent interpoleringsmetode ''{0}''.
UnknownJustificationRule = Ukjent justeringsregel ''{0}''.
UnknownJustificationStyle = Ukjent justeringsstil ''{0}''.
UnknownKerning = Ukjent kerning ''{0}''.
UnknownLeadingModel = Ukjent ledende modell ''{0}''.
UnknownLigatureLevel = Ukjent ligaturniv\u00e5 ''{0}''.
UnknownLineBreak = Ukjent linjeskift ''{0}''.
UnknownLinkFormat = Ukjent lenkeformat ''{0}''.
UnknownMaskType = Ukjent maskType ''{0}''.
UnknownPaddingBottom = Ukjent bunnutfylling ''{0}''.
UnknownPaddingLeft = Ukjent venstreutfylling ''{0}''.
UnknownPaddingRight = Ukjent h\u00f8yreutfylling ''{0}''.
UnknownPaddingTop = Ukjent topputfylling ''{0}''.
UnknownSpreadMethod = Ukjent spreadMethod ''{0}''.
UnknownTextAlign = Ukjent tekstjustering ''{0}''.
UnknownTextDecoration = Ukjent tekstpynt ''{0}''.
UnknownTextJustify = Ukjent tekstjustering ''{0}''.
UnknownTextRotation = Ukjent tekstrotasjon ''{0}''.
UnknownTypographicCase = Ukjent typografisk holder ''{0}''.
UnknownVerticalAlign = Ukjent loddrett justering ''{0}''.
UnknownWhiteSpaceCollapse = Ukjent kollaps av mellomrom ''{0}''.
UnknownWindingValue = Ukjent spoleverdi ''{0}''.
UnsupportedCapsSetting = Ikke st\u00f8tte for innstilling for store bokstaver ''{0}''
UnsupportedJointsSetting = Ikke st\u00f8tte for innstilling for ledd ''{0}''
UnsupportedScaleMode = Ikke st\u00f8tte for innstilling for scaleMode ''{0}''