blob: 0e2d506055647f9eab6195c8b391d0058e0d96e2 [file] [log] [blame]
# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
# Translation:
#
# In this file, a couple of messages are split across multiple lines. The main
# reason for that is that fdb is a command-line program, so we prefer to keep
# messages at less than 80 characters so that they fit in a typical command
# window. When translating strings, you can either keep the line breaks in the
# same places, or move them, or even remove them altogether if a message will
# fit on a single line.
defaultBuildName=development
about=Apache fdb (Flash Player Debugger) [build ${build}]
copyright=Copyright 2016 The Apache Software Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.
noResponseException=Afspilleren reagerede ikke som forventet p\u00e5 kommandoen; kommandoen er afbrudt.
notSuspendedException=Kommandoen kan ikke afgives mens afspilleren k\u00f8rer
illegalStateException=Kommandoen fungerer ikke uden for en session.
illegalMonitorStateException=Kommandoen fungerer ikke p\u00e5 en afspiller, der k\u00f8rer. Stop den ved at trykke p\u00e5 'Enter'
playerDidNotStop=Afspilleren standsede ikke som forventet. Tryk p\u00e5 'Enter' for at standse den
noSuchElementException=Der blev forventet mindst et argument mere for kommandoen.
numberFormatException=Kommandoargumentet er en streng, forventede et heltal.
socketException=En anden Flash-fejlfinding k\u00f8rer formentlig allerede; luk den og pr\u00f8v igen. Detaljer: '${message}'.
versionException=Kommandoen underst\u00f8ttes ikke i denne sammenh\u00e6ng.
unexpectedError=Uventet fejl under afvikling af kommando.
stackTraceFollows=Af hensyn til diagnosticering f\u00f8lger staksporing:
sessionEndedAbruptly=Sessionen sluttede uventet.
noUriReceived=Der blev ikke modtaget nogen URI fra afspilleren
noSourceFilesFound=Der blev ikke fundet nogen kildefiler
unknownBreakpointLocation=<unknown>
unknownFilename=<unknown>
inFunctionAt=i ${functionName}() ved
inSwf=i ${swf}
nonRestorable=; Kan ikke gendannes fra tidligere session
sourceDirectoriesSearched=Unders\u00f8gte kildemapper:
attemptingToSuspend=Fors\u00f8ger at standse start af afspilleren...
playerStopped=Afspilleren standsede
playerRunning=Afspilleren k\u00f8rer
suspendReason_Unknown=Unknown
suspendReason_HitBreakpoint=Breakpoint
suspendReason_HitWatchpoint=Watch
suspendReason_ProgramThrewException=Fault
suspendReason_StopRequest=StopRequest
suspendReason_ProgramFinishedStepping=Step
suspendReason_HaltOpcode=HaltOpcode
suspendReason_ScriptHasLoadedIntoFlashPlayer=ScriptLoaded
noStackAvailable=Der er ingen tilg\u00e6ngelig stak
atFilename=ved
noVariables=ingen variabler
noArguments=ingen argumenter
notInValidFrame=Ikke i en gyldig ramme. Brug kommandoen 'frame' for at vende tilbage til den nuv\u00e6rende.
noLocals=ingen lokale
noScopeChain=ingen scope-chain
noActiveSession=Der er ingen aktiv session
runWillLaunchUri=run' starter ${uri}
targetUnknown=Ukendt m\u00e5l
noSWFs=ingen SWF-filer.
unrecognizedFault=Ukendt fejl.
noFunctionsFound=Der blev ikke fundet nogen funktioner
functionListBeingPrepared=En funktionsliste forberedes i baggrunden; pr\u00f8v igen senere.
functionsInSourceFile=Funktioner i ${sourceFile}
breakpointNotYetResolved=(endnu ikke fortolket)
breakpointAmbiguous=(tvetydigt)
breakpointNoCode=(der er ingen eksekverbar kode p\u00e5 den angivne linje)
sessionTerminated=Afspillersessionen er afsluttet
additionalCodeLoaded=Der blev indl\u00e6st yderligere ActionScriptkode fra en SWF eller en ramme.\nF\u00e5 vist alle indl\u00e6ste filer ved at skrive 'info files'.
setAdditionalBreakpoints=Indstil yderligere pausepunkter som \u00f8nsket, og indtast 'continue'.
fixBreakpoints=Ret eller fjern de forkerte pausepunkter, og indtast 'continue'.
executionHalted=Eksekvering standset
hitBreakpoint=Pausepunkt ${breakpointNumber}
haltedInFunction=${reasonForHalting}, ${functionName}() i ${fileAndLine}
haltedInFile=${reasonForHalting}, ${fileAndLine}
linePrefixWhenDisplayingConsoleError=[Fejl]
linePrefixWhenDisplayingFault=[Fault]
linePrefixWhenSwfLoaded=[SWF]
linePrefixWhenSwfUnloaded=[UnloadSWF]
informationAboutFault=, oplysninger=
sizeAfterDecompression=${size} byte efter dekomprimering
breakpointNotPropagated=ADVARSEL: Pausepunktet ${breakpointNumber} er ikke udbredt til alle swf-filer.\nDet skal fjernes og tilf\u00f8jes igen.
playerAlreadyRunning=Afspilleren k\u00f8rer allerede, der er ingen grund til at genoptage.
doYouWantToHalt=Vil du fors\u00f8ge at standse eksekveringen?
debugInfoBeingLoaded=indl\u00e6ser fejlfindingsoplysninger
attemptingToHalt=Fors\u00f8ger at standse.\nDu kan muligvis hj\u00e6lpe ved at puffe til afspilleren (tryk p\u00e5 en knap)
couldNotHalt=Kunne ikke standse, der k\u00f8rer ikke noget ActionScript.
escapingFromDebuggerPendingLoop=Undg\u00e5r afventningsl\u00f8kken til fejlfinding; indstiller $nowaiting = 1
continuingDueToError=Forts\u00e6tter pga. fejlen '${error}'
currentLocationUnknown=nuv\u00e6rende placering er ukendt
cannotStep=Du kan ikke springe nu. Angiv pausepunkter, og indtast 'continue'.
abortingStep=Afspilleren har ikke svaret i tide; afbryder de resterende ${count} trin
finishCommandNotMeaningfulOnOutermostFrame=finish' giver ikke mening i den yderste ramme
finishCommandNotMeaningfulWithoutStack=finish' giver ikke mening uden en stak
noBreakpointNumber=Intet pausepunktnummer ${breakpointNumber}
badBreakpointNumber=advarsel, forkert pausepunktnummer ved eller t\u00e6t p\u00e5 '${token}'
commandFailed=Kommandoen mislykkedes.
createdBreakpoint=Pausepunkt ${breakpointNumber}: fil ${file}, linje ${line}
createdBreakpointWithOffset=Pausepunkt ${breakpointNumber} ved ${offset}: fil ${file}, linje ${line}
breakpointCreatedButNotYetResolved=Pausepunktet ${breakpointNumber} er oprettet, men endnu ikke fortolket.\nPausepunktet bliver fortolket, n\u00e5r den tilsvarende fil eller funktion indl\u00e6ses.
fileNumber=fil #${fileNumber}
breakpointNotSetNoCode=Pausepunkt ikke angivet; der er ingen eksekverbar kode p\u00e5 linje ${line} i ${filename}
breakpointLocationUnknown=Pausepunktets placering kendes ikke.
breakpointNotCleared=Pausepunktet er ikke ryddet.
attemptingToResolve=Fors\u00f8ger at fortolke pausepunkt ${breakpointNumber}, udtryk "${expression}":
noExecutableCode=Der er ingen eksekverbar kode p\u00e5 den angivne linje.
resolvedBreakpointToFunction=Fortolkede pausepunktet ${breakpointNumber} til ${functionName}() p\u00e5 ${file}:${line}
resolvedBreakpointToFile=Fortolkede pausepunktet ${breakpointNumber} til ${file}:${line}
setCommand=Der kr\u00e6ves en variabel efterfulgt af et udtryk for at indstille en kommando
missingOperator=Udtrykket skal indeholde operatoren '${operator}'.
noSideEffectsAllowed=Udtrykket m\u00e5 ikke have bivirkninger som fx tildeling.
couldNotEvaluate=Udtrykket kunne ikke evalueres.
commandHistoryIsEmpty=Oversigten er tom
historyHasNotReached=Oversigten har endnu ikke n\u00e5et ${number}
variableUnknown=Ukendt variabel ${variable}
expressionCouldNotBeParsed=Udtrykket kunne ikke fortolkes korrekt:
couldNotConvertToNumber=Kunne ikke konvertere til et tal: ${value}
commandsLimitedToSpecifiedSwf=Kommandoerne g\u00e6lder kun for kildefilerne fra ${swf}
commandsApplyToAllSwfs=Kildefilerne til alle swf-filer kan v\u00e6lges i kommandoerne.
notValidSwf=${swf} er ikke en gyldig SWF-fil.
frameDoesNotExist=Rammen '${frameNumber}' findes ikke.
notANumber=${token}' er ikke et tal.
expectedLineNumber=Forvendede et linjenummer; fik ${token}
expectedFileNumber=Forventede et filnummer; fik ${token}
noSourceFileWithSpecifiedName=Der er ingen kildefil med navnet '${name}'.
noFunctionWithSpecifiedName=Der er ingen funktion med navnet '${name}'.
ambiguousMatchingFilenames=Tvetydige overenstemmende filnavne:
ambiguousMatchingFunctionNames=Tvetydige overenstemmende funktionsnavne:
functionInFile=${functionName} i ${filename}
expectedFile=Forventede et filnavn eller filnavn begyndende med #; fik ${token}
noSuchFileOrFunction=Der er ingen fil eller funktion med navnet '${token}'.
localVariable=lokal
functionArgumentVariable=argument
mustBeOnlyOneVariable=Udtrykket m\u00e5 kun indeholde \u00e9n variabel
lineJunk=Fejl ved angivelse af linjeafslutning
sourceFileNotFound=Kildefilen blev ikke fundet. Brug kommandoen "directory" til at angive placeringen. Indtast "help directory" hvis du vil se oplysninger om at angive en mappe for pakkede kildefiler.
lineNumberOutOfRange=Linjenummeret ${line} er udenfor intervallet; filen ${filename} har ${total} linjer
noFilesFound=Der blev ikke fundet nogen filer
sessionInProgress=Der er allerede en session i gang
waitingForPlayerToConnect=Venter p\u00e5 at afspilleren etablerer forbindelse
waitingToConnectToPlayer=Fors\u00f8ger at etablere forbindelse til Player
launchingWithUrl=Fors\u00f8ger at k\u00f8re og etablere forbindelse til afspilleren via URL
playerConnectedSessionStarting=Der er forbindelse til afspilleren; sessionen startes.
setBreakpointsThenResume=Indstil pausepunkterne og indtast 'continue' for at forts\u00e6tte sessionen.
warningNotAllCommandsSupported=ADVARSEL: Den afspiller, du bruger, underst\u00f8tter ikke alle fdb-kommandoer.
fileDoesNotExist=Filen blev ikke fundet: ${uri}
failedToConnect=Forbindelsen kunne ikke etableres; der opstod timeout for sessionen.\nKontroller at:\n 1. du kompilerede Flash-filmen med fejlfinding aktiveret, og\n 2. du k\u00f8rer fejlfindingsversionen af Flash Player.
manuallyLaunchPlayer=Indtast 'run', og start afspilleren manuelt.
sourceCommandRequiresPath=Kommandoen 'source' kr\u00e6ver stien til den fil, der skal bruges.
fileNotFound=${filename}: Filen eller mappen findes ikke.
argumentRequired=Argument p\u00e5kr\u00e6vet (fejl at h\u00e5ndtere).
breakpointNotChanged=Pausepunktet er ikke \u00e6ndret.
badWatchpointNumber=Forkert nummer p\u00e5 overv\u00e5gningspunkt.
couldNotResolveExpression=Kunne ikke fortolke udtrykket til en variabel.
notAllBreakpointsEnabled=Ikke alle pausepunkter er aktiveret
programNotBeingRun=Programmet k\u00f8res ikke.
commandNotValidUntilPlayerSuspended=Kommandoen er ikke gyldig f\u00f8r afspilleren er stoppet; pr\u00f8v kommandoen 'halt'.
noHelpFileFound=Der blev ikke fundet nogen hj\u00e6lpefil (fdbhelp*.txt).
invalidTargetFault=Forkert m\u00e5lnavn til instruktionen ActionSetTarget
recursionLimitFault=Den \u00f8vre gr\u00e6nse for rekursion er n\u00e5et
invalidWithFault=M\u00e5let for udsagnet 'with' er ikke et objekt
protoLimitFault=S\u00f8gning op gennem prototypek\u00e6den har n\u00e5et gr\u00e6nsen
invalidUrlFault=URL'en kunne ikke \u00e5bnes
exceptionFault=Der opstod en brugerundtagelse
stackUnderflowFault=Der opstod et underl\u00f8b i stakken
divideByZeroFault=Fejl - kan ikke dividere med nul
scriptTimeoutFault=ActionScript-koden forts\u00e6tter ikke
errorWhileProcessingFile=Der opstod en fejl under behandlingen af filen (${exceptionMessage})
unrecognizedAction=Ukendt handling ${action}
typeCommandsForBreakpoint=Indtast kommandoer for hvorn\u00e5r pausepunktet ${breakpointNumber} n\u00e5s - en pr. linje.\nAfslut med en linje hvor der kun st\u00e5r 'end'.
breakpointNowUnconditional=Pausepunktet ${breakpointNumber} er nu ubetinget.
watchpointCouldNotBeSet=Der kunne ikke indstilles et overv\u00e5gningspunkt for '${expression}'
changedWatchpointMode=Overv\u00e5gningspunktet ${watchpointNumber} p\u00e5 udtrykket '${expression}' er nu ${watchpointMode}
# the following three strings are inserted into the above 'changedWatchpointMode' string at the ${watchpontMode} location
watchpointMode_read=l\u00e6s
watchpointMode_write=skriv
watchpointMode_readWrite=l\u00e6s-skriv
createdWatchpoint=Overv\u00e5gningspunktet ${watchpointNumber} angivet p\u00e5 udtrykket '${expression}'
couldNotFindWatchpoint=Overv\u00e5gningspunktet til '${variable}' kunne ikke findes eller fjernes.
noDisplayNumber=Intet displaynummer ${displayNumber}
badDisplayNumber=advarsel, forkert displaynummer ved eller t\u00e6t p\u00e5 '${token}'
breakpointLocationNoLongerExists=Kildefilen og linjenummeret til pausepunktet ${breakpointNumber} findes ikke l\u00e6ngere
unknownCommand=Ukendt kommando '${command}', den ignoreres
unknownSubcommand=Ukendt ${commandCategory} kommando '${command}', den ignoreres
unknownEvent=Der opstod en ukendt h\u00e6ndelse af typen '${type}', oplysninger = ${info}
problemWithConnection=Der er et problem med sessionens forbindelse: '${socketErrorMessage}'. Det er sandsynligvis bedst at afslutte den.
unexpectedErrorWithStackTrace=Uventet fejl under afvikling af kommando.\nAf hensyn til diagnosticering f\u00f8lger staksporing:
ambiguousCommand=Tvetydig kommando '${input}':
faultHasNoTableEntry=Fejlen ${faultName} har ingen tabelpost
swfInfo=${swfName} - ${size} byte efter dekomprimering, ${scriptCount} script [#${min} - #${max}]${plus} ${moreInfo}, url'en er ${url}
remainingSourceBeingLoaded=resterende kilde indl\u00e6ses stadig
# the following string is appended to the end of any question; tells the user what to type
yesOrNoAppendedToAllQuestions=(j eller n)
# the following string is what character the user should to answer "yes" to a yes/no question
singleCharacterUserTypesForYes=y
# a bunch of questions:
askDeleteAllBreakpoints=Slet alle pausepunkter?
askDeleteAllAutoDisplay=Slet alle auto-display-udtryk?
askKillProgram=Luk programmet der unders\u00f8ges for fejl?
askProgramIsRunningExitAnyway=Programmet k\u00f8rer. Vil du afslutte alligevel?
askReinitSourcePath=Vil du nulstille kildestien?
askExpressionContainsAssignment=Udtrykket indeholder tildeling! Vil du forts\u00e6tte?
# the following string is output if someone answers "no" to any of the above questions
yesNoQueryNotConfirmed=Ikke bekr\u00e6ftet.
stopOnlyIfConditionMet=Stop kun hvis ${breakpointCondition}
breakpointAlreadyHit=antallet af pausepunkter har allerede n\u00e5et ${count}
silentBreakpoint=uden meddelelser
getterFunction=Hentefunktion
setterFunction=Indstillingsfunktion
function=Funktion
unknownVariableType=<unknown>
variableAttribute_dontEnumerate=opt\u00e6l ikke
variableAttribute_readOnly=skrivebeskyttet
variableAttribute_localVariable=lokal
variableAttribute_functionArgument=argument
variableAttribute_getterFunction=Hentefunktion
variableAttribute_setterFunction=Indstillingsfunktion
variableAttribute_hasNamespace=har navneomr\u00e5de
key16=Modtagne beskeder:
key17=Sendte beskeder:
key18=Der blev ikke fundet nogen kildefiler
key19=Der blev ikke fundet nogen funktioner
key20=En funktionsliste forberedes i baggrunden; pr\u00f8v igen senere.
key21=--- Egenskaber for SessionManager
key22=--- Egenskaber for Session
stopped=Stopped
key24=Afspilleren k\u00f8rer.
key25=Der blev ikke fundet nogen oplysninger om pausepunkter
key26=Ukendt variabel
key27=Ukendte kildeoplysninger, opdelte den nuv\u00e6rende placering
key28=Fejl ved angivelse af linjeafslutning
key29=Der blev ikke fundet nogen swf til filen ${arg3}
key30=Der blev ikke fundet nogen funktion
key31=---- Viser ikke-tilknyttede instruktioner der blev sprunget over, ved 0x${arg4} ----
key32=Linjenummer ${arg5} er udenfor intervallet; filen ${arg6} har ${arg7} linjer
key33=Der blev ikke fundet nogen filer
key34=Afspilleren standses for \u00f8jeblikket ikke af nogen handlinger.
key35=i '${swfName}'
atAddress=p\u00e5 ${address}
haltedDueToFault=p\u00e5 grund af ${fault}