blob: 156fd81db3c609a9411a53ea84d1ddd259d436cc [file] [log] [blame]
/commons-beanutils-1.8.3.jar
/commons-io-1.4.jar
/commons-logging-1.1.1.jar
/empire-db-2.4.3.jar
/empire-db-codegen-2.4.3.jar
/log4j-1.2.16.jar
/slf4j-api-1.6.1.jar
/slf4j-log4j12-1.6.1.jar