blob: 11d5b614ebcef76c9893194e4e8fa9c2ca73199d [file] [log] [blame]
bunch==1.0.1
kazoo==2.0
py==1.4.26
pytest==2.7.0
python-jsonrpc==0.7.3
wsgiref==0.1.2