blob: dcac142b203fface89678b2cc0fd7e5f8353ad58 [file] [log] [blame]
source "https://rubygems.org"
gem "jekyll", "3.4.3"
gem "jekyll-paginate-v2"
gem 'jekyll-feed'