blob: 78e02c1050d63c4389363f9db4070cc3e26476f1 [file] [log] [blame]
kind: autotools
variables:
thepony: "not pony"
(?):
- pony == True:
thepony: "a pony"