SkyWalking 团队

SkyWalking团队由项目成员和提交者组成。成员可以直接访问SkyWalking项目的源码,并积极向仓库贡献源码。贡献者通过向成员提交补丁和建议来改进项目。项目的贡献者数量一般无限制。非常欢迎更多的贡献者向SkyWalking贡献,无论是琐碎的整理、重大的新功能更新还是其他物质奖励。更多细节可参考这里

成员

成员包括项目管理委员会、提交者

项目管理委员会

| 名字 |Apache ID| |:---|:--| |Can Li| lican | |DongXue Si| ilucky | |Haochao Zhuang| daming | |Haoyang Liu| liuhaoyangzz | |Hongtao Gao| hanahmily | |Hongwei Zhai| innerpeacez | |Ignasi Barrera| nacx | |Jian Tan| tanjian | |Sheng Wu(V.P. and Chair of PMC)| wusheng | |Shinn Zhang| zhangxin | |Kai Wang| wangkai | |Michael Semb Wever| mck | |Jiaqi Lin| linjiaqi | |Jinlin Fu| withlin | |Lang Li| lilang | |Wenbing Wang| wangwenbin | |Willem Ning Jiang| ningjiang | |Yang Bai| baiyang | |Yao Wang| ywang | |Yixiong Cao| caoyixiong | |Yongsheng Peng| pengys | |Yuguang Zhao| zhaoyuguang | |Zhang Kewei| zhangkewei | |Zhenxu Ke| kezhenxu94 |

提交者

| 名字 |Apache ID| |:---|:--| |Han Liu| liuhan | |Ming Wen | wenming | |Qiuxia Fan| qiuxiafan | |Sheng Wang| wangsheng | |Wei Zhang| zhangwei24 | |Weijie Zou| kdump | |Weiyi Liu| wayilau | |Yuntao Li| liyuntao | |Yanlong He| heyanlong | |Zhusheng Xu| aderm |

贡献者

SkyWalking拥有数百位的贡献者,你可以在我们的存储库贡献列表中找到它们。

已归档项目

成为提交者

SkyWalking遵循Apache的方式来构建社区。一旦为项目做出了足够的贡献并赢得了信任,任何人都可以成为提交者。你可以阅读贡献指南来参与社区。

SkyWalking社区遵循 Apache Community’s process 来接受新的提交者。

  1. 在 @private 邮件列表讨论并投票,由现有的PMC成员发起
  2. 如果投票通过,对候选人发布邀请并抄送@private 邮件列表.
  3. 添加提交者到team页面(中英文)
  4. 设置提交者相关权限