blob: 86094bc3afa811baa501307617a02b6b89ca6d3e [file] [log] [blame]
{
"initArgs":{
"ignoreCase":true,
"format":"solr"
},
"managedMap":{
"GB":["GiB","Gigabyte"],
"happy":["glad","joyful"],
"TV":["Television"]
}
}