blob: efa90d7bf606d72bccb70f52a177c3b23a9070fe [file] [log] [blame]
<?xml version='1.0'?>
<!--
Bakalarska prace: Zvyraznovani syntaxe v XSLT
Michal Molhanec 2005
myxml-hl.xml - konfigurace zvyraznovace XML, ktera zvlast zvyrazni
HTML elementy a XSL elementy
-->
<highlighters>
<wholehighlighter type='xml'>
<elementSet>
<style>html</style>
<element>A</element>
<element>ABBR</element>
<element>ACRONYM</element>
<element>ADDRESS</element>
<element>APPLET</element>
<element>AREA</element>
<element>B</element>
<element>BASE</element>
<element>BASEFONT</element>
<element>BDO</element>
<element>BIG</element>
<element>BLOCKQUOTE</element>
<element>BODY</element>
<element>BR</element>
<element>BUTTON</element>
<element>CAPTION</element>
<element>CENTER</element>
<element>CITE</element>
<element>CODE</element>
<element>COL</element>
<element>COLGROUP</element>
<element>DD</element>
<element>DEL</element>
<element>DFN</element>
<element>DIR</element>
<element>DIV</element>
<element>DL</element>
<element>DT</element>
<element>EM</element>
<element>FIELDSET</element>
<element>FONT</element>
<element>FORM</element>
<element>FRAME</element>
<element>FRAMESET</element>
<element>H1</element>
<element>H2</element>
<element>H3</element>
<element>H4</element>
<element>H5</element>
<element>H6</element>
<element>HEAD</element>
<element>HR</element>
<element>HTML</element>
<element>I</element>
<element>IFRAME</element>
<element>IMG</element>
<element>INPUT</element>
<element>INS</element>
<element>ISINDEX</element>
<element>KBD</element>
<element>LABEL</element>
<element>LEGEND</element>
<element>LI</element>
<element>LINK</element>
<element>MAP</element>
<element>MENU</element>
<element>META</element>
<element>NOFRAMES</element>
<element>NOSCRIPT</element>
<element>OBJECT</element>
<element>OL</element>
<element>OPTGROUP</element>
<element>OPTION</element>
<element>P</element>
<element>PARAM</element>
<element>PRE</element>
<element>Q</element>
<element>S</element>
<element>SAMP</element>
<element>SCRIPT</element>
<element>SELECT</element>
<element>SMALL</element>
<element>SPAN</element>
<element>STRIKE</element>
<element>STRONG</element>
<element>STYLE</element>
<element>SUB</element>
<element>SUP</element>
<element>TABLE</element>
<element>TBODY</element>
<element>TD</element>
<element>TEXTAREA</element>
<element>TFOOT</element>
<element>TH</element>
<element>THEAD</element>
<element>TITLE</element>
<element>TR</element>
<element>TT</element>
<element>U</element>
<element>UL</element>
<element>VAR</element>
<element>XMP</element>
<ignoreCase/>
</elementSet>
<elementPrefix>
<style>xslt</style>
<prefix>xsl:</prefix>
</elementPrefix>
</wholehighlighter>
</highlighters>