blob: 5811fc8dd9031c949c47d88821c21ac9beb1a04a [file] [log] [blame]
github.com/apache/thrift v0.14.1 h1:Yh8v0hpCj63p5edXOLaqTJW0IJ1p+eMW6+YSOqw1d6s=
github.com/apache/thrift v0.14.1/go.mod h1:cp2SuWMxlEZw2r+iP2GNCdIi4C1qmUzdZFSVb+bacwQ=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0 h1:ZDRjVQ15GmhC3fiQ8ni8+OwkZQO4DARzQgrnXU1Liz8=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.7.2 h1:4jaiDzPyXQvSd7D0EjG45355tLlV3VOECpq10pLC+8s=
github.com/stretchr/testify v1.7.2/go.mod h1:R6va5+xMeoiuVRoj+gSkQ7d3FALtqAAGI1FQKckRals=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=