blob: b36fc9a4970e41d7a3bfdb67780e93ab18a68faf [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["less/theme.less","less/mixins.less"],"names":[],"mappings":"AAeA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;EACE,wCAAA;ECoGA,2FAAA;EACQ,mFAAA;;ADhGR,YAAC;AAAD,YAAC;AAAD,YAAC;AAAD,SAAC;AAAD,YAAC;AAAD,WAAC;AACD,YAAC;AAAD,YAAC;AAAD,YAAC;AAAD,SAAC;AAAD,YAAC;AAAD,WAAC;EC8FD,wDAAA;EACQ,gDAAA;;ADnER,IAAC;AACD,IAAC;EACC,sBAAA;;AAKJ;EC4PI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;EAyB2C,yBAAA;EAA2B,kBAAA;;AAvBtE,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAeJ;EC2PI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAgBJ;EC0PI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAiBJ;ECyPI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,SAAC;AACD,SAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,SAAC;AACD,SAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAkBJ;ECwPI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAmBJ;ECuPI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,WAAC;AACD,WAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,WAAC;AACD,WAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AA2BJ;AACA;EC6CE,kDAAA;EACQ,0CAAA;;ADpCV,cAAe,KAAK,IAAG;AACvB,cAAe,KAAK,IAAG;ECmOnB,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EDpOF,yBAAA;;AAEF,cAAe,UAAU;AACzB,cAAe,UAAU,IAAG;AAC5B,cAAe,UAAU,IAAG;EC6NxB,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED9NF,yBAAA;;AAUF;ECiNI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;EDrPA,kBAAA;ECaA,2FAAA;EACQ,mFAAA;;ADjBV,eAOE,YAAY,UAAU;EC0MpB,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EApMF,wDAAA;EACQ,gDAAA;;ADLV;AACA,WAAY,KAAK;EACf,8CAAA;;AAIF;EC+LI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;;ADtOF,eAIE,YAAY,UAAU;EC2LpB,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EApMF,uDAAA;EACQ,+CAAA;;ADCV,eASE;AATF,eAUE,YAAY,KAAK;EACf,yCAAA;;AAKJ;AACA;AACA;EACE,gBAAA;;AAUF;EACE,6CAAA;EChCA,0FAAA;EACQ,kFAAA;;AD2CV;ECqJI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED5JF,qBAAA;;AAKF;ECoJI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED5JF,qBAAA;;AAMF;ECmJI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED5JF,qBAAA;;AAOF;ECkJI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED5JF,qBAAA;;AAgBF;ECyII,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADlIJ;EC+HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADjIJ;EC8HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADhIJ;EC6HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;AD/HJ;EC4HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;AD9HJ;EC2HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADtHJ;EACE,kBAAA;EC/EA,kDAAA;EACQ,0CAAA;;ADiFV,gBAAgB;AAChB,gBAAgB,OAAO;AACvB,gBAAgB,OAAO;EACrB,6BAAA;EC4GE,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED7GF,qBAAA;;AAUF;ECjGE,iDAAA;EACQ,yCAAA;;AD0GV,cAAe;ECsFX,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADxFJ,cAAe;ECqFX,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADvFJ,cAAe;ECoFX,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADtFJ,WAAY;ECmFR,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADrFJ,cAAe;ECkFX,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADpFJ,aAAc;ECiFV,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;AD5EJ;ECyEI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED1EF,qBAAA;EC1HA,yFAAA;EACQ,iFAAA","sourcesContent":["\n//\n// Load core variables and mixins\n// --------------------------------------------------\n\n@import \"variables.less\";\n@import \"mixins.less\";\n\n\n\n//\n// Buttons\n// --------------------------------------------------\n\n// Common styles\n.btn-default,\n.btn-primary,\n.btn-success,\n.btn-info,\n.btn-warning,\n.btn-danger {\n text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.2);\n @shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.15), 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075);\n .box-shadow(@shadow);\n\n // Reset the shadow\n &:active,\n &.active {\n .box-shadow(inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125));\n }\n}\n\n// Mixin for generating new styles\n.btn-styles(@btn-color: #555) {\n #gradient > .vertical(@start-color: @btn-color; @end-color: darken(@btn-color, 12%));\n .reset-filter(); // Disable gradients for IE9 because filter bleeds through rounded corners\n background-repeat: repeat-x;\n border-color: darken(@btn-color, 14%);\n\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: darken(@btn-color, 12%);\n background-position: 0 -15px;\n }\n\n &:active,\n &.active {\n background-color: darken(@btn-color, 12%);\n border-color: darken(@btn-color, 14%);\n }\n}\n\n// Common styles\n.btn {\n // Remove the gradient for the pressed/active state\n &:active,\n &.active {\n background-image: none;\n }\n}\n\n// Apply the mixin to the buttons\n.btn-default { .btn-styles(@btn-default-bg); text-shadow: 0 1px 0 #fff; border-color: #ccc; }\n.btn-primary { .btn-styles(@btn-primary-bg); }\n.btn-success { .btn-styles(@btn-success-bg); }\n.btn-info { .btn-styles(@btn-info-bg); }\n.btn-warning { .btn-styles(@btn-warning-bg); }\n.btn-danger { .btn-styles(@btn-danger-bg); }\n\n\n\n//\n// Images\n// --------------------------------------------------\n\n.thumbnail,\n.img-thumbnail {\n .box-shadow(0 1px 2px rgba(0,0,0,.075));\n}\n\n\n\n//\n// Dropdowns\n// --------------------------------------------------\n\n.dropdown-menu > li > a:hover,\n.dropdown-menu > li > a:focus {\n #gradient > .vertical(@start-color: @dropdown-link-hover-bg; @end-color: darken(@dropdown-link-hover-bg, 5%));\n background-color: darken(@dropdown-link-hover-bg, 5%);\n}\n.dropdown-menu > .active > a,\n.dropdown-menu > .active > a:hover,\n.dropdown-menu > .active > a:focus {\n #gradient > .vertical(@start-color: @dropdown-link-active-bg; @end-color: darken(@dropdown-link-active-bg, 5%));\n background-color: darken(@dropdown-link-active-bg, 5%);\n}\n\n\n\n//\n// Navbar\n// --------------------------------------------------\n\n// Default navbar\n.navbar-default {\n #gradient > .vertical(@start-color: lighten(@navbar-default-bg, 10%); @end-color: @navbar-default-bg);\n .reset-filter(); // Remove gradient in IE<10 to fix bug where dropdowns don't get triggered\n border-radius: @navbar-border-radius;\n @shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.15), 0 1px 5px rgba(0,0,0,.075);\n .box-shadow(@shadow);\n\n .navbar-nav > .active > a {\n #gradient > .vertical(@start-color: darken(@navbar-default-bg, 5%); @end-color: darken(@navbar-default-bg, 2%));\n .box-shadow(inset 0 3px 9px rgba(0,0,0,.075));\n }\n}\n.navbar-brand,\n.navbar-nav > li > a {\n text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.25);\n}\n\n// Inverted navbar\n.navbar-inverse {\n #gradient > .vertical(@start-color: lighten(@navbar-inverse-bg, 10%); @end-color: @navbar-inverse-bg);\n .reset-filter(); // Remove gradient in IE<10 to fix bug where dropdowns don't get triggered\n\n .navbar-nav > .active > a {\n #gradient > .vertical(@start-color: @navbar-inverse-bg; @end-color: lighten(@navbar-inverse-bg, 2.5%));\n .box-shadow(inset 0 3px 9px rgba(0,0,0,.25));\n }\n\n .navbar-brand,\n .navbar-nav > li > a {\n text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.25);\n }\n}\n\n// Undo rounded corners in static and fixed navbars\n.navbar-static-top,\n.navbar-fixed-top,\n.navbar-fixed-bottom {\n border-radius: 0;\n}\n\n\n\n//\n// Alerts\n// --------------------------------------------------\n\n// Common styles\n.alert {\n text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.2);\n @shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.25), 0 1px 2px rgba(0,0,0,.05);\n .box-shadow(@shadow);\n}\n\n// Mixin for generating new styles\n.alert-styles(@color) {\n #gradient > .vertical(@start-color: @color; @end-color: darken(@color, 7.5%));\n border-color: darken(@color, 15%);\n}\n\n// Apply the mixin to the alerts\n.alert-success { .alert-styles(@alert-success-bg); }\n.alert-info { .alert-styles(@alert-info-bg); }\n.alert-warning { .alert-styles(@alert-warning-bg); }\n.alert-danger { .alert-styles(@alert-danger-bg); }\n\n\n\n//\n// Progress bars\n// --------------------------------------------------\n\n// Give the progress background some depth\n.progress {\n #gradient > .vertical(@start-color: darken(@progress-bg, 4%); @end-color: @progress-bg)\n}\n\n// Mixin for generating new styles\n.progress-bar-styles(@color) {\n #gradient > .vertical(@start-color: @color; @end-color: darken(@color, 10%));\n}\n\n// Apply the mixin to the progress bars\n.progress-bar { .progress-bar-styles(@progress-bar-bg); }\n.progress-bar-success { .progress-bar-styles(@progress-bar-success-bg); }\n.progress-bar-info { .progress-bar-styles(@progress-bar-info-bg); }\n.progress-bar-warning { .progress-bar-styles(@progress-bar-warning-bg); }\n.progress-bar-danger { .progress-bar-styles(@progress-bar-danger-bg); }\n\n\n\n//\n// List groups\n// --------------------------------------------------\n\n.list-group {\n border-radius: @border-radius-base;\n .box-shadow(0 1px 2px rgba(0,0,0,.075));\n}\n.list-group-item.active,\n.list-group-item.active:hover,\n.list-group-item.active:focus {\n text-shadow: 0 -1px 0 darken(@list-group-active-bg, 10%);\n #gradient > .vertical(@start-color: @list-group-active-bg; @end-color: darken(@list-group-active-bg, 7.5%));\n border-color: darken(@list-group-active-border, 7.5%);\n}\n\n\n\n//\n// Panels\n// --------------------------------------------------\n\n// Common styles\n.panel {\n .box-shadow(0 1px 2px rgba(0,0,0,.05));\n}\n\n// Mixin for generating new styles\n.panel-heading-styles(@color) {\n #gradient > .vertical(@start-color: @color; @end-color: darken(@color, 5%));\n}\n\n// Apply the mixin to the panel headings only\n.panel-default > .panel-heading { .panel-heading-styles(@panel-default-heading-bg); }\n.panel-primary > .panel-heading { .panel-heading-styles(@panel-primary-heading-bg); }\n.panel-success > .panel-heading { .panel-heading-styles(@panel-success-heading-bg); }\n.panel-info > .panel-heading { .panel-heading-styles(@panel-info-heading-bg); }\n.panel-warning > .panel-heading { .panel-heading-styles(@panel-warning-heading-bg); }\n.panel-danger > .panel-heading { .panel-heading-styles(@panel-danger-heading-bg); }\n\n\n\n//\n// Wells\n// --------------------------------------------------\n\n.well {\n #gradient > .vertical(@start-color: darken(@well-bg, 5%); @end-color: @well-bg);\n border-color: darken(@well-bg, 10%);\n @shadow: inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,.05), 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);\n .box-shadow(@shadow);\n}\n","//\n// Mixins\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Utilities\n// -------------------------\n\n// Clearfix\n// Source: http://nicolasgallagher.com/micro-clearfix-hack/\n//\n// For modern browsers\n// 1. The space content is one way to avoid an Opera bug when the\n// contenteditable attribute is included anywhere else in the document.\n// Otherwise it causes space to appear at the top and bottom of elements\n// that are clearfixed.\n// 2. The use of `table` rather than `block` is only necessary if using\n// `:before` to contain the top-margins of child elements.\n.clearfix() {\n &:before,\n &:after {\n content: \" \"; // 1\n display: table; // 2\n }\n &:after {\n clear: both;\n }\n}\n\n// WebKit-style focus\n.tab-focus() {\n // Default\n outline: thin dotted;\n // WebKit\n outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n outline-offset: -2px;\n}\n\n// Center-align a block level element\n.center-block() {\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n\n// Sizing shortcuts\n.size(@width; @height) {\n width: @width;\n height: @height;\n}\n.square(@size) {\n .size(@size; @size);\n}\n\n// Placeholder text\n.placeholder(@color: @input-color-placeholder) {\n &::-moz-placeholder { color: @color; // Firefox\n opacity: 1; } // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526\n &:-ms-input-placeholder { color: @color; } // Internet Explorer 10+\n &::-webkit-input-placeholder { color: @color; } // Safari and Chrome\n}\n\n// Text overflow\n// Requires inline-block or block for proper styling\n.text-overflow() {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n\n// CSS image replacement\n//\n// Heads up! v3 launched with with only `.hide-text()`, but per our pattern for\n// mixins being reused as classes with the same name, this doesn't hold up. As\n// of v3.0.1 we have added `.text-hide()` and deprecated `.hide-text()`. Note\n// that we cannot chain the mixins together in Less, so they are repeated.\n//\n// Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/commit/aa0396eae757\n\n// Deprecated as of v3.0.1 (will be removed in v4)\n.hide-text() {\n font: ~\"0/0\" a;\n color: transparent;\n text-shadow: none;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n// New mixin to use as of v3.0.1\n.text-hide() {\n .hide-text();\n}\n\n\n\n// CSS3 PROPERTIES\n// --------------------------------------------------\n\n// Single side border-radius\n.border-top-radius(@radius) {\n border-top-right-radius: @radius;\n border-top-left-radius: @radius;\n}\n.border-right-radius(@radius) {\n border-bottom-right-radius: @radius;\n border-top-right-radius: @radius;\n}\n.border-bottom-radius(@radius) {\n border-bottom-right-radius: @radius;\n border-bottom-left-radius: @radius;\n}\n.border-left-radius(@radius) {\n border-bottom-left-radius: @radius;\n border-top-left-radius: @radius;\n}\n\n// Drop shadows\n//\n// Note: Deprecated `.box-shadow()` as of v3.1.0 since all of Bootstrap's\n// supported browsers that have box shadow capabilities now support the\n// standard `box-shadow` property.\n.box-shadow(@shadow) {\n -webkit-box-shadow: @shadow; // iOS <4.3 & Android <4.1\n box-shadow: @shadow;\n}\n\n// Transitions\n.transition(@transition) {\n -webkit-transition: @transition;\n transition: @transition;\n}\n.transition-property(@transition-property) {\n -webkit-transition-property: @transition-property;\n transition-property: @transition-property;\n}\n.transition-delay(@transition-delay) {\n -webkit-transition-delay: @transition-delay;\n transition-delay: @transition-delay;\n}\n.transition-duration(@transition-duration) {\n -webkit-transition-duration: @transition-duration;\n transition-duration: @transition-duration;\n}\n.transition-transform(@transition) {\n -webkit-transition: -webkit-transform @transition;\n -moz-transition: -moz-transform @transition;\n -o-transition: -o-transform @transition;\n transition: transform @transition;\n}\n\n// Transformations\n.rotate(@degrees) {\n -webkit-transform: rotate(@degrees);\n -ms-transform: rotate(@degrees); // IE9 only\n transform: rotate(@degrees);\n}\n.scale(@ratio; @ratio-y...) {\n -webkit-transform: scale(@ratio, @ratio-y);\n -ms-transform: scale(@ratio, @ratio-y); // IE9 only\n transform: scale(@ratio, @ratio-y);\n}\n.translate(@x; @y) {\n -webkit-transform: translate(@x, @y);\n -ms-transform: translate(@x, @y); // IE9 only\n transform: translate(@x, @y);\n}\n.skew(@x; @y) {\n -webkit-transform: skew(@x, @y);\n -ms-transform: skewX(@x) skewY(@y); // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/4885; IE9+\n transform: skew(@x, @y);\n}\n.translate3d(@x; @y; @z) {\n -webkit-transform: translate3d(@x, @y, @z);\n transform: translate3d(@x, @y, @z);\n}\n\n.rotateX(@degrees) {\n -webkit-transform: rotateX(@degrees);\n -ms-transform: rotateX(@degrees); // IE9 only\n transform: rotateX(@degrees);\n}\n.rotateY(@degrees) {\n -webkit-transform: rotateY(@degrees);\n -ms-transform: rotateY(@degrees); // IE9 only\n transform: rotateY(@degrees);\n}\n.perspective(@perspective) {\n -webkit-perspective: @perspective;\n -moz-perspective: @perspective;\n perspective: @perspective;\n}\n.perspective-origin(@perspective) {\n -webkit-perspective-origin: @perspective;\n -moz-perspective-origin: @perspective;\n perspective-origin: @perspective;\n}\n.transform-origin(@origin) {\n -webkit-transform-origin: @origin;\n -moz-transform-origin: @origin;\n -ms-transform-origin: @origin; // IE9 only\n transform-origin: @origin;\n}\n\n// Animations\n.animation(@animation) {\n -webkit-animation: @animation;\n animation: @animation;\n}\n.animation-name(@name) {\n -webkit-animation-name: @name;\n animation-name: @name;\n}\n.animation-duration(@duration) {\n -webkit-animation-duration: @duration;\n animation-duration: @duration;\n}\n.animation-timing-function(@timing-function) {\n -webkit-animation-timing-function: @timing-function;\n animation-timing-function: @timing-function;\n}\n.animation-delay(@delay) {\n -webkit-animation-delay: @delay;\n animation-delay: @delay;\n}\n.animation-iteration-count(@iteration-count) {\n -webkit-animation-iteration-count: @iteration-count;\n animation-iteration-count: @iteration-count;\n}\n.animation-direction(@direction) {\n -webkit-animation-direction: @direction;\n animation-direction: @direction;\n}\n\n// Backface visibility\n// Prevent browsers from flickering when using CSS 3D transforms.\n// Default value is `visible`, but can be changed to `hidden`\n.backface-visibility(@visibility){\n -webkit-backface-visibility: @visibility;\n -moz-backface-visibility: @visibility;\n backface-visibility: @visibility;\n}\n\n// Box sizing\n.box-sizing(@boxmodel) {\n -webkit-box-sizing: @boxmodel;\n -moz-box-sizing: @boxmodel;\n box-sizing: @boxmodel;\n}\n\n// User select\n// For selecting text on the page\n.user-select(@select) {\n -webkit-user-select: @select;\n -moz-user-select: @select;\n -ms-user-select: @select; // IE10+\n user-select: @select;\n}\n\n// Resize anything\n.resizable(@direction) {\n resize: @direction; // Options: horizontal, vertical, both\n overflow: auto; // Safari fix\n}\n\n// CSS3 Content Columns\n.content-columns(@column-count; @column-gap: @grid-gutter-width) {\n -webkit-column-count: @column-count;\n -moz-column-count: @column-count;\n column-count: @column-count;\n -webkit-column-gap: @column-gap;\n -moz-column-gap: @column-gap;\n column-gap: @column-gap;\n}\n\n// Optional hyphenation\n.hyphens(@mode: auto) {\n word-wrap: break-word;\n -webkit-hyphens: @mode;\n -moz-hyphens: @mode;\n -ms-hyphens: @mode; // IE10+\n -o-hyphens: @mode;\n hyphens: @mode;\n}\n\n// Opacity\n.opacity(@opacity) {\n opacity: @opacity;\n // IE8 filter\n @opacity-ie: (@opacity * 100);\n filter: ~\"alpha(opacity=@{opacity-ie})\";\n}\n\n\n\n// GRADIENTS\n// --------------------------------------------------\n\n#gradient {\n\n // Horizontal gradient, from left to right\n //\n // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n // Color stops are not available in IE9 and below.\n .horizontal(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(left, color-stop(@start-color @start-percent), color-stop(@end-color @end-percent)); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n background-image: linear-gradient(to right, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n background-repeat: repeat-x;\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n }\n\n // Vertical gradient, from top to bottom\n //\n // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n // Color stops are not available in IE9 and below.\n .vertical(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(top, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n background-image: linear-gradient(to bottom, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n background-repeat: repeat-x;\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n }\n\n .directional(@start-color: #555; @end-color: #333; @deg: 45deg) {\n background-repeat: repeat-x;\n background-image: -webkit-linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n background-image: linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n }\n .horizontal-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(left, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-image: linear-gradient(to right, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n }\n .vertical-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-image: linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n background-repeat: no-repeat;\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n }\n .radial(@inner-color: #555; @outer-color: #333) {\n background-image: -webkit-radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n background-image: radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n background-repeat: no-repeat;\n }\n .striped(@color: rgba(255,255,255,.15); @angle: 45deg) {\n background-image: -webkit-linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n background-image: linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n }\n}\n\n// Reset filters for IE\n//\n// When you need to remove a gradient background, do not forget to use this to reset\n// the IE filter for IE9 and below.\n.reset-filter() {\n filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled = false)\"));\n}\n\n\n\n// Retina images\n//\n// Short retina mixin for setting background-image and -size\n\n.img-retina(@file-1x; @file-2x; @width-1x; @height-1x) {\n background-image: url(\"@{file-1x}\");\n\n @media\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and ( min--moz-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and ( -o-min-device-pixel-ratio: 2/1),\n only screen and ( min-device-pixel-ratio: 2),\n only screen and ( min-resolution: 192dpi),\n only screen and ( min-resolution: 2dppx) {\n background-image: url(\"@{file-2x}\");\n background-size: @width-1x @height-1x;\n }\n}\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n\n.img-responsive(@display: block) {\n display: @display;\n max-width: 100%; // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n height: auto; // Part 2: Scale the height according to the width, otherwise you get stretching\n}\n\n\n// COMPONENT MIXINS\n// --------------------------------------------------\n\n// Horizontal dividers\n// -------------------------\n// Dividers (basically an hr) within dropdowns and nav lists\n.nav-divider(@color: #e5e5e5) {\n height: 1px;\n margin: ((@line-height-computed / 2) - 1) 0;\n overflow: hidden;\n background-color: @color;\n}\n\n// Panels\n// -------------------------\n.panel-variant(@border; @heading-text-color; @heading-bg-color; @heading-border) {\n border-color: @border;\n\n & > .panel-heading {\n color: @heading-text-color;\n background-color: @heading-bg-color;\n border-color: @heading-border;\n\n + .panel-collapse .panel-body {\n border-top-color: @border;\n }\n }\n & > .panel-footer {\n + .panel-collapse .panel-body {\n border-bottom-color: @border;\n }\n }\n}\n\n// Alerts\n// -------------------------\n.alert-variant(@background; @border; @text-color) {\n background-color: @background;\n border-color: @border;\n color: @text-color;\n\n hr {\n border-top-color: darken(@border, 5%);\n }\n .alert-link {\n color: darken(@text-color, 10%);\n }\n}\n\n// Tables\n// -------------------------\n.table-row-variant(@state; @background) {\n // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n // inheritance to nested tables.\n .table > thead > tr,\n .table > tbody > tr,\n .table > tfoot > tr {\n > td.@{state},\n > th.@{state},\n &.@{state} > td,\n &.@{state} > th {\n background-color: @background;\n }\n }\n\n // Hover states for `.table-hover`\n // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n .table-hover > tbody > tr {\n > td.@{state}:hover,\n > th.@{state}:hover,\n &.@{state}:hover > td,\n &.@{state}:hover > th {\n background-color: darken(@background, 5%);\n }\n }\n}\n\n// List Groups\n// -------------------------\n.list-group-item-variant(@state; @background; @color) {\n .list-group-item-@{state} {\n color: @color;\n background-color: @background;\n\n a& {\n color: @color;\n\n .list-group-item-heading { color: inherit; }\n\n &:hover,\n &:focus {\n color: @color;\n background-color: darken(@background, 5%);\n }\n &.active,\n &.active:hover,\n &.active:focus {\n color: #fff;\n background-color: @color;\n border-color: @color;\n }\n }\n }\n}\n\n// Button variants\n// -------------------------\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n.button-variant(@color; @background; @border) {\n color: @color;\n background-color: @background;\n border-color: @border;\n\n &:hover,\n &:focus,\n &:active,\n &.active,\n .open .dropdown-toggle& {\n color: @color;\n background-color: darken(@background, 8%);\n border-color: darken(@border, 12%);\n }\n &:active,\n &.active,\n .open .dropdown-toggle& {\n background-image: none;\n }\n &.disabled,\n &[disabled],\n fieldset[disabled] & {\n &,\n &:hover,\n &:focus,\n &:active,\n &.active {\n background-color: @background;\n border-color: @border;\n }\n }\n\n .badge {\n color: @background;\n background-color: @color;\n }\n}\n\n// Button sizes\n// -------------------------\n.button-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n font-size: @font-size;\n line-height: @line-height;\n border-radius: @border-radius;\n}\n\n// Pagination\n// -------------------------\n.pagination-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @border-radius) {\n > li {\n > a,\n > span {\n padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n font-size: @font-size;\n }\n &:first-child {\n > a,\n > span {\n .border-left-radius(@border-radius);\n }\n }\n &:last-child {\n > a,\n > span {\n .border-right-radius(@border-radius);\n }\n }\n }\n}\n\n// Labels\n// -------------------------\n.label-variant(@color) {\n background-color: @color;\n &[href] {\n &:hover,\n &:focus {\n background-color: darken(@color, 10%);\n }\n }\n}\n\n// Contextual backgrounds\n// -------------------------\n.bg-variant(@color) {\n background-color: @color;\n a&:hover {\n background-color: darken(@color, 10%);\n }\n}\n\n// Typography\n// -------------------------\n.text-emphasis-variant(@color) {\n color: @color;\n a&:hover {\n color: darken(@color, 10%);\n }\n}\n\n// Navbar vertical align\n// -------------------------\n// Vertically center elements in the navbar.\n// Example: an element has a height of 30px, so write out `.navbar-vertical-align(30px);` to calculate the appropriate top margin.\n.navbar-vertical-align(@element-height) {\n margin-top: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n margin-bottom: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n}\n\n// Progress bars\n// -------------------------\n.progress-bar-variant(@color) {\n background-color: @color;\n .progress-striped & {\n #gradient > .striped();\n }\n}\n\n// Responsive utilities\n// -------------------------\n// More easily include all the states for responsive-utilities.less.\n.responsive-visibility() {\n display: block !important;\n table& { display: table; }\n tr& { display: table-row !important; }\n th&,\n td& { display: table-cell !important; }\n}\n\n.responsive-invisibility() {\n display: none !important;\n}\n\n\n// Grid System\n// -----------\n\n// Centered container element\n.container-fixed() {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n padding-left: (@grid-gutter-width / 2);\n padding-right: (@grid-gutter-width / 2);\n &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Creates a wrapper for a series of columns\n.make-row(@gutter: @grid-gutter-width) {\n margin-left: (@gutter / -2);\n margin-right: (@gutter / -2);\n &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Generate the extra small columns\n.make-xs-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n}\n.make-xs-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-xs-min) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-xs-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-xs-min) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-xs-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-xs-min) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n\n\n// Generate the small columns\n.make-sm-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-sm-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-sm-min) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n\n\n// Generate the medium columns\n.make-md-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-md-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-md-min) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n\n\n// Generate the large columns\n.make-lg-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n position: relative;\n min-height: 1px;\n padding-left: (@gutter / 2);\n padding-right: (@gutter / 2);\n\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n float: left;\n width: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-offset(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-push(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n left: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n.make-lg-column-pull(@columns) {\n @media (min-width: @screen-lg-min) {\n right: percentage((@columns / @grid-columns));\n }\n}\n\n\n// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `@grid-columns`.\n\n.make-grid-columns() {\n // Common styles for all sizes of grid columns, widths 1-12\n .col(@index) when (@index = 1) { // initial\n @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n .col((@index + 1), @item);\n }\n .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general; \"=<\" isn't a typo\n @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n }\n .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n @{list} {\n position: relative;\n // Prevent columns from collapsing when empty\n min-height: 1px;\n // Inner gutter via padding\n padding-left: (@grid-gutter-width / 2);\n padding-right: (@grid-gutter-width / 2);\n }\n }\n .col(1); // kickstart it\n}\n\n.float-grid-columns(@class) {\n .col(@index) when (@index = 1) { // initial\n @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n .col((@index + 1), @item);\n }\n .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general\n @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n }\n .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n @{list} {\n float: left;\n }\n }\n .col(1); // kickstart it\n}\n\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = width) and (@index > 0) {\n .col-@{class}-@{index} {\n width: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = push) {\n .col-@{class}-push-@{index} {\n left: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = pull) {\n .col-@{class}-pull-@{index} {\n right: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = offset) {\n .col-@{class}-offset-@{index} {\n margin-left: percentage((@index / @grid-columns));\n }\n}\n\n// Basic looping in LESS\n.loop-grid-columns(@index, @class, @type) when (@index >= 0) {\n .calc-grid-column(@index, @class, @type);\n // next iteration\n .loop-grid-columns((@index - 1), @class, @type);\n}\n\n// Create grid for specific class\n.make-grid(@class) {\n .float-grid-columns(@class);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, width);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, pull);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, push);\n .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, offset);\n}\n\n// Form validation states\n//\n// Used in forms.less to generate the form validation CSS for warnings, errors,\n// and successes.\n\n.form-control-validation(@text-color: #555; @border-color: #ccc; @background-color: #f5f5f5) {\n // Color the label and help text\n .help-block,\n .control-label,\n .radio,\n .checkbox,\n .radio-inline,\n .checkbox-inline {\n color: @text-color;\n }\n // Set the border and box shadow on specific inputs to match\n .form-control {\n border-color: @border-color;\n .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075)); // Redeclare so transitions work\n &:focus {\n border-color: darken(@border-color, 10%);\n @shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 6px lighten(@border-color, 20%);\n .box-shadow(@shadow);\n }\n }\n // Set validation states also for addons\n .input-group-addon {\n color: @text-color;\n border-color: @border-color;\n background-color: @background-color;\n }\n // Optional feedback icon\n .form-control-feedback {\n color: @text-color;\n }\n}\n\n// Form control focus state\n//\n// Generate a customized focus state and for any input with the specified color,\n// which defaults to the `@input-focus-border` variable.\n//\n// We highly encourage you to not customize the default value, but instead use\n// this to tweak colors on an as-needed basis. This aesthetic change is based on\n// WebKit's default styles, but applicable to a wider range of browsers. Its\n// usability and accessibility should be taken into account with any change.\n//\n// Example usage: change the default blue border and shadow to white for better\n// contrast against a dark gray background.\n\n.form-control-focus(@color: @input-border-focus) {\n @color-rgba: rgba(red(@color), green(@color), blue(@color), .6);\n &:focus {\n border-color: @color;\n outline: 0;\n .box-shadow(~\"inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px @{color-rgba}\");\n }\n}\n\n// Form control sizing\n//\n// Relative text size, padding, and border-radii changes for form controls. For\n// horizontal sizing, wrap controls in the predefined grid classes. `<select>`\n// element gets special love because it's special, and that's a fact!\n\n.input-size(@input-height; @padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n height: @input-height;\n padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n font-size: @font-size;\n line-height: @line-height;\n border-radius: @border-radius;\n\n select& {\n height: @input-height;\n line-height: @input-height;\n }\n\n textarea&,\n select[multiple]& {\n height: auto;\n }\n}\n"]}