blob: d754d6aeb152d5cef10a74bffb7cf19689cf7c3f [file] [log] [blame]
{
"type" : "record",
"name" : "parentRecordName",
"fields" : [ {
"name" : "parentFieldRecord__nestedFieldString",
"type" : "string",
"flatten_source" : "parentFieldRecord.nestedFieldString"
}, {
"name" : "parentFieldRecord__nestedFieldInt",
"type" : "int",
"flatten_source" : "parentFieldRecord.nestedFieldInt"
}, {
"name" : "parentFieldInt",
"type" : "int"
} ]
}