blob: de8981c96656f8b5dff08688752f6315527ed43d [file] [log] [blame]
{
"type" : "record",
"name" : "parentRecordName",
"fields":[ {
"name" : "parentFieldRecord__nestedFieldRecord__superNestedFieldString",
"type" : "string",
"flatten_source" : "parentFieldRecord.nestedFieldRecord.superNestedFieldString"
} , {
"name" : "parentFieldRecord__nestedFieldRecord__superNestedFieldInt",
"type" : "int",
"flatten_source" : "parentFieldRecord.nestedFieldRecord.superNestedFieldInt"
} , {
"name" : "parentFieldRecord__nestedFieldString",
"type" : "string",
"flatten_source" : "parentFieldRecord.nestedFieldString"
} , {
"name" : "parentFieldRecord__nestedFieldInt",
"type" : "int",
"flatten_source" : "parentFieldRecord.nestedFieldInt"
} , {
"name" : "parentFieldInt",
"type" : "int"
} ]
}