blob: 47cee4884d3b7d202ec8f84ff998d5196b3abaef [file] [log] [blame]
{
"type" : "record",
"name" : "parentRecordName",
"fields" : [ {
"name" : "parentFieldUnion",
"type" : [ "null", {
"type" : "record",
"name" : "unionRecordMember",
"fields" : [ {
"name" : "unionRecordMemberFieldLong",
"type" : "long"
}, {
"name" : "unionRecordMemberFieldString",
"type" : "string"
} ]
} ]
}, {
"name" : "parentFieldInt",
"type" : "int"
} ]
}