blob: 2c3ca4d5d0047d41b0bddd185191b3290fef9d18 [file] [log] [blame]
rootProject.name = 'async'