blob: dec1f785348c4b50fb452f258d05b41b93ac4d88 [file] [log] [blame]
[duo]
ikey = DIXYZV6YM8IFYVWBINCA
skey = yWHSMhWucAcp7qvuH3HWTaSaKABs8Gaddiv1NIRo
host = localhost:4443
noverify = 1