blob: 5f31590678611ff050b72dc7f8c96ef6f35b5c2f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<plugin xmlns="http://cordova.apache.org/ns/plugins/1.0"
id="org.apache.cordova.test.whitelist"
version="0.1.0">
<name>Whitelist</name>
<js-module src="www/whitelist.js" name="whitelist">
<clobbers target="cordova.whitelist" />
</js-module>
<!-- android -->
<platform name="android">
<config-file target="res/xml/config.xml" parent="/*">
<feature name="WhitelistAPI" >
<param name="android-package" value="org.apache.cordova.test.WhitelistAPI"/>
</feature>
</config-file>
<source-file src="src/android/WhitelistAPI.java" target-dir="src/org/apache/cordova/test" />
</platform>
<!-- ios -->
<platform name="ios">
<config-file target="config.xml" parent="/*">
<feature name="WhitelistAPI">
<param name="ios-package" value="CDVWhitelistAPI"/>
</feature>
</config-file>
<header-file src="src/ios/CDVWhitelistAPI.h" />
<source-file src="src/ios/CDVWhitelistAPI.m" />
</platform>
</plugin>