blob: d7f9c391477d9b8f9844d3a5c8e9ce1892d3e904 [file] [log] [blame]
source "https://rubygems.org"
gem "jekyll", "3.6.3"
gem "jekyll-paginate-v2"
gem 'jekyll-feed'