blob: d80d8f4eeacd77db7e56b1afbc389f4d94d42078 [file] [log] [blame]
coverage == 4.4.0
pytest-cov >= 2.5.0
pytest >= 6.0.1
Cython