blob: 9eac5f3f317190399579f892c605b5b9a0066b73 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/" xmlns:C="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/C" xmlns:CPP="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/CPP">
<globalConfiguration>
</globalConfiguration>
</deployment>